कास्की- पोखरा

image_pdfimage_print
जिल्ला : कास्की      संकलक: खेमलाल गौतम
क्र. सं.   पुस्ता संख्या पिताको क्र.सं. सन्तानको नाम   पुत्रको क्र.सं.
        छोरा        छोरी  
जागेश्वर ४० डिल्लीराम  
        जसु   २३
        लक्ष्मण   ७२
        प्यामनारायण   ९८
डिल्लीराम ४१ दाताराम  
        भर्तलाल   २०
दाताराम ४२ नन्दलाल  
        चुडामणि   १४
नन्दलाल ४३ रुद्र लाल  
        भिमलाल  
        केशव   १२
रुद्रलाल ४४ बद्रिलाल  
        मित्रलाल  
बद्रिलाल ४५ दिपेन    
        सुरेज    
        शैलेन्द्र    
मित्रलाल ४५ तोयनाथ  
तोयनाथ ४६ अनुप    
भिमलाल ४४ केशव   १०
 १० केशव ४५ प्रेमराज    
        गौरीप्रसाद    
        टंकप्रसाद   ११
        गुणराज    
११ टंकप्रसाद ४६ १० विनोद  
१२ केशव ४४ सोमनाथ   १३
१३ सोमनाथ ४५ १२ विनोद  
        विष्णुप्रसाद  
        कृष्ण राज  
        दुर्गाप्रसाद  
१४ चुडामणि ४३ काशीराम   १५
        इन्दीवर   १२८
१५ काशीराम ४४ १४ ढुण्डिराज   १६
        बद्रीनाथ   १७
        चक्रपाणी   १८
१६ दुिण्डराज ४५ १५ शालिकराम  
        रामप्रसाद  
        कृष्णप्रसाद  
        वसन्त  
१७ बद्रीनाथ ४५ १५ अमृत  
        शंकर  
        पुन्य  
        राजपति  
१८ चक्रपाणि ४५ १५ भोला   १९
        गोविन्द  
        शिवप्रसाद  
        रामप्रसाद  
        गणेशप्रसाद  
१९ भोला ४६ १८ नारायण  
२० भर्तलाल ४२ खडानन्द   २१
        अमुक   २२
२१ खडानन्द ४३ २० लोकनाथ  
        काशीनाथ  
२२ अमुक ४३ २० चक्रपाणि  
        ––––––––  
२३ जसु ४१ देवीभक्त   २४
        इन्द्र   ४६
२४ शेवीभक्त ४२ २३ जागेश्वर   २५
        रविलाल   ३८
२५ जागेश्वर ४३ २४ नन्दलाल   २६
        नरपति   ३१
२६ नन्दलाल ४४ २५ शिवदत्त   २७
        बलभद्र   २९
२७ शिवदत्त ४५ २६ रामराजा   २८
२८ रामराजा ४६ २७ रामप्र.  
        लक्ष्मीप्र.  
२९ बलभद्र ४५ २६ मनोहरि   ३०
३० मनोहरि ४६ २९ कृष्णप्र.  
३१ नरपति ४४ २५ रंगनाथ   ३२
        देवीभक्त   ३७
३२ रंगनाथ ४५ ३१ मोतिलाल   ३३
        कुलप्रसाद   ३४
        श्यामप्रसाद   ३५
        दण्डपाणि   ३६
३३ मोतिलाल ४६ ३२ गोकर्ण  
        देवहरि  
        नरहरि  
३४ कुलप्रसाद ४६ ३२ कुशराज  
        होमलाल  
३५ श्यामप्रसाद ४६ ३२ रामप्रसाद  
३६ दण्डपाणी ४६ ३२ कर्णखर  
३७ देविभक्त ४५ ३१ (वर्मा गएको)  
           
३८ रबिलाल ४३ २४ चन्द्रकान्त   ३९
        सदाखर   ४१
        ईश्वरी   ४२
        नन्दलाल   ४४
३९ चन्द्रकान्त ४४ ३८ गंगाधर  
        गजाधर  
        कलाधर   ४०
४० कलाधर ४५ ३९ नारायण  
४१ सदाखर ४४ ३८ गोपाल  
४२ ईश्वरी ४४ ३८ टीकाराम   ४३
        शशीधर  
        खिमलाल  
४३ टीकाराम ४५ ४२ तोयनाथ  
        चूडामणि  
४४ नन्दलाल ४४ ३८ पशुपति   ४५
४५ पशुपति ४५ ४४ पूर्णाखर  
४६ इन्द्र ४२ २३ बालु   ४७
        दामु   ५५
        चामु   ६४
४७ बालु ४३ ४६ जुठु   ४९
        वसु   ५१
४८ जुठु ४४ ४७ गंगाधर   ४९
४९ गंगाधर ४५ ४८ रविलाल   ५०
५० रविलाल ४६ ४९ बालाराम  
५१ वसु ४४ ४७ कृपानन्द   ५२
५२ कृपानन्द ४५ ५१ गजाधर   ५३
५३ गजाधर ४६ ५२ धर्मदन्त   ५४
५४ धर्मदन्त ४७ ५३ दण्डपाणि  
        टीकाराम  
        लक्ष्मी  
        देवीप्रसाद  
५५ दामु ४३ ४६ कालु   ५६
        वसन्त   ५८
        टीकाराम   ६१
५६ कालु ४४ ५५ लिलाधर   ५७
५७ लिलाधर ४५ ५६ एकदेव  
५८ वसन्त ४४ ५५ गुजलाल  
        दण्डपाणि   ५९
        कृष्णप्रसाद   ६०
५९ दण्डपाणी ४५ ५८ चुडामणी  
        कृष्णप्रसाद  
६० कृष्णप्रसाद ४५ ५८ टीकाराम  
६१ टीकाराम ४४ ५५ वलभद्र   ६२
६२ वलभद्र ४५ ६१ नैनानन्द   ६३
        शिवलाल  
        नन्दलाल  
६३ नैनानन्द ४६ ६२ ऋषिराज  
        पूर्णप्रसाद  
६४ चामु ४३ ४६ गजाधर   ६५
६५ गजाधर ४४ ६४ जय कृष्ण   ६६
        प्रतिमन   ६८
        तारापति   ७०
६६ जयकृष्ण ४५ ६५ कालु   ६७
६७ कालु ४६ ६६ कृष्णप्रसाद  
        कुलप्रसाद  
        देवीप्रसाद  
६८ प्रतिमन ४५ ६५ भ्mयापू  
        धर्मदत्त  
        चूडामणि   ६९
             
६९ चूडामणि ४६ ६८ बालकृष्ण  
        ढाकाराम  
७० तारापति ४५ ६५ दामु   ७१
७१ दामु ४६ ७० भवानी  
७२ लक्ष्मण ४१ हिमलाल   ७३
        भास्कर   ७८
        रामकृष्ण   ८५
        हरिप्रसाद   ९१
७३ हिमलाल ४२ ७२ टीकाराम   ७४
७४ टीकाराम ४३ ७३ धर्मदत्त   ७५
७५ धर्मदत्त ४४ ७४ रामचन्द्र   ७६
        डिल्लीराम  
        मुरारि  
        टेकनाथ   ७७
७६ रामचन्द्र ४५ ७५ सुनील  
७७ टेकनाथ ४५ ७५ सुशील  
        श्रीभक्त  
७८ भाष्कर ४२ ७२ कलाधर   ७९
        जागेश्वर   ८२
७९ कलाधर ४३ ७८ देवी   ८०
        पुर्णाखर   ८१
८० देवी ४४ ७९ नन्दलाल  
        दुर्गा  
        छविलाल  
८१ पुर्णाखर ४४ ७९ डमरु  
        गणेश  
८२ जागेश्वर ४३ ७८ टीकाराम   ८३
        मतिलाल   ८४
८३ टीकाराम ४४ ८२ हनुमान  
        कृष्ण  
८४ मतिलाल ४४ ८२ लक्ष्मण  
८५ रामकृष्ण ४२ ७२ सदाखर   ८६
८६ सदाखर ४३ ८५ वालकृष्ण   ८७
        भानुभक्त   ९०
८७ वालकृष्ण ४४ ८६ लक्ष्मी   ८८
        देवीलाल   ८९
८८ लक्ष्मी ४५ ८७ लोकनाथ  
८९ देवीलाल ४५ ८७ दीपक  
        प्रेमप्रसाद  
९० भानुभक्त ४४ ८६ रुद्रलाल  
        धनपती  
९१ हरिप्रसाद ४२ ७२ दयाराम   ९२
        दाताराम   ९४
        दण्डपाणी   ९५
        मार्कण्डेय   ९६
९२ दयाराम ४३ ९१ हरिश्चन्द्र   ९३
             
९३ हरिश्चन्द्र ४४ ९२ भरत  
९४ दाताराम ४३ ९१ मतिलाल  
९५ दण्डपाणि ४३ ९१ नरपति  
९६ मार्कण्डेय ४३ ९१ हरिप्रसाद   ९७
९७ हरिप्रसाद ४४ ९६ हिम  
        विष्णु  
९८ प्यामनारायण ४१ वासुदेब   ९९
        वाजर   ११०
        अमुक   ११५
        माधव   १२५
        ––––––   –––
९९ बासुदेव ४२ ९८ जयपति   १००
        नन्दलाल   १०१
        शिवलाल  
१०० जयपति ४३ ९९ दाताराम  
        तिखु  
१०१ नन्दलाल ४३ ९९ लक्ष्मण  
        मदुसूदन   १०२
        टीकाराम   १०४
        धनपति   १०५
        पदमप्रसाद   १०७
१०२ मदुसूधन ४४ १०१ चूडामणि  
        कलाधर   १०३
१०३ कलाधर ४५ १०२ मोतिलाल  
१०४ टीकाराम ४४ १०१ नन्द  
        देवी  
१०५ धनपति ४४ १०१ प्रेम सागर   १०६
        गौरीलाल  
        रुद्रनाथ  
१०६ प्रेमसागर ४५ १०५ भोलाराम  
        दिल्लीराम  
        केदार  
१०७ पदमप्रसाद ४४ १०१ दयाराम   १०८
        हरिप्रसाद   १०९
१०८ दयाराम ४५ १०७ ऋषिराम  
१०९ हरिप्रसाद ४५ १०७ हेमप्रसाद  
११० वाजर ४२ ९८ छविलाल   १११
१११ छविलाल ४३ ११० वसन्त   ११२
        कालु  
११२ वसन्त ४४ १११ खडानन्द   ११३
        रुद्र   ११४
११३ खडानन्द ४५ ११२ दुर्गा  
        रामचन्द्र  
        ठाकुरप्रसाद  
११४ रुद्र ४५ ११२ तुलसीप्रसाद  
११५ अमुक ४२ ९८ दामु   ११६
११६ दामु ४३ ११५ श्री राम   ११७
११७ श्रीराम ४४ ११६ प्रभानन्द   ११८
        ––––––––  
        –––––––  
११८ प्रमानन्द ४५ ११७ डिल्लीराम   ११९
        दण्डपाणी   १२१
        माकेण्डेय   १२३
        वृहस्पति   १२४
११९ डिल्लीराम ४६ ११८ हरिलाल   १२०
        जयलाल  
१२० हरिालाल ४७ ११९ विष्णु  
१२१ दण्डपाणि ४६ ११८ पशुपति   १२२
        कालुराम  
        शिव  
१२२ पशुपति ४७ १२१ रामचन्द्र  
        रविलाल  
१२३ माकेण्डेय ४६ ११८ ऋषिराम  
१२४ वृहस्पति ४६ ११८ रुद्रप्रसाद  
        बाबुराम  
१२५ माधव ४२ ९८ लिलाधर   १२६
        गोविन्द   १२७
१२६ लिलाधर ४३ १२५ गजाधर  
        विष्णु  
१२७ गोविन्द ४३ १२५ रश्मिलाल  
१२८ इन्द्रीवर ४४ १४ भूपति   १२९
        रामप्रसाद   १३०
        पुष्पराज   १३१
        लोकमणि   १३२
        खडानन्द   १३३
१२९ भूपति ४५ १२८ ओमराज  
१३० रामप्रसाद ४५ १२८ वालाराम  
        माधव  
        राजु  
१३१ पुष्पराज ४५ १२८ रामचन्द्र  
        गिरीराज  
        सूर्य  
१३२ लोकमणि ४४ १२८ जगदीश  
        भानुवाल  
        शिवप्रसाद  
        धु्रवप्रसाद  
१३३ खडानन्द ४५ १२८ दुर्गाप्रसाद  
        रामप्रसाद   १३४
        नारायण  
१३४ रामप्रसाद ४६ १३३ पवन  
        मिलन  
             
  जिल्ला : कास्की
क्र. सं. नाम पुस्ता संख्या पिताको क्र.सं. सन्तानको नाम   पुत्रको क्र.सं.
        छोरा      छोरी  
पूरण ४० विलु  
        हुर्कु   ३४
विलु ४१ कालु  
कालु ४२ राधाकृक्ष्ण  
        गजाधर   १८
        गंगाधर   ११
        कुलानन्द   २१
राधाकृक्ष्ण ४३ वृहस्पति  
वृहस्पति ४४ देवीलाल  
        जयलाल  
        जयपति  
        जयाप्रसाद  
        टीकाराम   १०
देवीलाल ४५ जीवनाथ  
        पूर्ण लाल  
        उमानाथ  
        बलराम  
जयलाल ४५ लक्ष्मण  
        हरिश्चन्द्र  
जयपति ४५ लोकनाथ  
        रामजी  
        भुलनाथ  
जयाप्रसाद ४५ श्री भरत  
        कुलप्रसाद  
        कृक्ष्णप्रसाद  
१० टीकाराम ४५ खैजरी  
११ गंगाधर ४३ जयवहादुर   १२
        कालवहादुर   १४
१२ जयबहादुर ४४ ११ इन्द्रवहादुर   १३
१३ इन्द्रवहादुर ४५ १२ दिल्रवहादुर  
        नथ्रवहादुर  
        रत्नवहादुर  
१४ कालबहादर ४४ ११ यमबहादुर   १५
        बुधबहादुर   १७
१५ यमबहादुर ४५ १४ गणेश  
        कृष्ण  
        कुलप्रसाद   १६
१६ कुलप्रसाद ४७ १५ अम्बरवहादुर  
१७ बुधबहादुर ४५ १४ गोर बहादुर  
१८ गजाधर ४३ बालु राम   १९
१९ बालुराम ४४ १८ पूर्ण लाल   २०
२० पूर्णलाल ४५ १९ तारानाथ  
        नन्दलाल  
        मोतिराम  
२१ कुलानन्द ४३ विलभद्र   २२
        जयपति   ३२
२२ विलभद्र ४४ २१ दण्डपाणि   २३
        रामचन्द्र   २५
        अमुक   २८
२३ दण्डपाणि ४५ २२ ठाकुरप्रसाद  
        खडानन्द   २४
२४ खडानन्द ४६ २३ दण्डपाणि  
२५ रामचन्द्र ४५ २२ कलाधर   २६
        खिम लाल   २७
२६ कलाधर ४६ २५ काजी  
        दिल्ली  
        हरिप्रसाद  
२७ खिमलाल ४६ २५ सोभाखर  
        नारायण  
        –––––––  
२८ अमुक ४५ २२ मार्कण्डेय   २९
        पद्मधर   ३१
२९ मार्कण्डेय ४६ २८ भीमप्रसाद   ३०
        ढाकामणि  
        भवानी  
        खिमलाल  
३० भीमलाल ४७ २९ लेखनाथ  
३१ पदमधर ४६ २८ तुलसी  
        नन्दलाल  
        ढाकालाल  
        हरिप्रसाद  
३२ जयपति ४४ २१ होमलाल   ३३
३३ होमलाल ४५ ३२ गणेश  
        हरिलाल  
        टीकाराम  
३४ हर्कु ४१ अमुक   ३५
३५ अमुक ४२ ३४ पर्शुराम   ३६
        महेश्वर   ४६
        दामोदर   ५२
        गोकुल   ५७
३६ पर्शुराम ४३ ३५ रविलाल   ३७
        हस्तलाल   ४२
        अमुक   ४४
३७ रविलाल ४४ ३६ अगन्धर   ३८
३८ अगन्धर ४५ ३७ देवीप्रसाद   ३९
        हरिकृष्ण   ४०
        छविलाल   ४१
३९ देवीप्रसाद ४६ ३८ राजेन्द्र  
४० हरिकृष्ण ४६ ३८ भोलानााथ  
        देवीलाल  
        ––––––––  
४१ छविलाल ४६ ३८ पदमलाल  
        चूरामणि  
४२ हस्तलाल ४४ ३६ चामु   ४३
        त्रिलोवन  
४३ चामु ४५ ४२ गु्रइचु  
४४ अमुक ४४ ३६ भगीरथ   ४५
        –––––––  
        –––––––  
४५ भगीरथ ४५ ४४ गोविन्द  
४६ महेश्वर ४३ ३५ भित्रलाल   ४७
        सदाखर   ४९
४७ मित्रलाल ४४ ४६ गंगाधर   ४८
        हरिलाल  
४८ गंगाधर ४५ ४७ टीकाराम  
४९ सदाखर ४४ ४६ टीकाराम   ५०
        नन्दलाल  
        विष्णुप्रसाद  
        कुलप्रसाद   ५१
        पशुपति  
५० टिकाराम ४५ ४९ प्रेमलाल  
        खडानन्द  
५१ कुलप्रसाद ४५ ४९ रामचन्द्र  
        –––––––  
५२ दामोदर ४३ ३५ हरिश्चन्द्र   ५३
        रविलाल   ५५
५३ हरिश्चन्द्र ४४ ५२ लिलाधर   ५४
५४ लिलाधर ४५ ५३ काजी  
५५ रविलाल ४४ ५२ नारद   ५६
५६ नारद ४५ ५५ देवदत्त  
        शिव  
        त्रिलोचन  
५७ गोकुल ४३ ३५ लिलाधर   ५८
५८ लिलाधर ४४ ५७ मोति   ५९
        चूडामणि  
५९ मोति ४५ ५८ पूर्ण लाल  
             
             
जागेश्वर वंशजहरु

गौतम वंशका मूल पुरुष ऋतुभद्रदेखि ४० सौं पुस्ताका जागेश्वर कास्की पोखरामा आई रामघाटमा वसोवास गरेको पाइन्छ । उनका चार भाई छोराहरु डिल्लीराम, जसु, लक्ष्मण र प्यामनारायण थिए र यी चारै भाईका सन्तानहरुको नामावली यस वंशावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
जसुका सन्तान देवीभक्त (ऋतुभद्रदेखि ४५ पुस्ता) बर्मा गएको हुनाले उनका सन्तानको नालीबेली थाहा पाउन सकिएन । अन्य वशहरुको भने ४८ सौं पुस्ता सम्म पुगेको देखिन्छ । हाल यो वंश कास्की पोखराको रामघट, चितवन, वर्दिया आदि ठाउंमा पैmलिएको पाइन्छ । जागेश्वर वंश निम्न रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

Leave a Reply