ओखलढुङ गा

image_pdfimage_print

ओखलढुङ गा

जिल्ला ः ओखलढुङ्गा संकलक ः खेमलाल गौतम
             
क्र. सं. नाम पुस्ता संख्या पिताको क्र.सं.     पुत्रको क्र.सं.
        सन्तानको नाम    
        छोरा छोरी  
पून्नाखर ३५ पुर्खु  
पुर्खु ३६ जोगा  
             
        शिवदत्त  
जोगा ३७ रामानन्द  
             
        दामोदर   १०३
रामानन्द ३८ महादेव  
             
        धर्मलाल   १०
             
        शर्मानन्द   १५
             
        जयकृष्ण   २१
महादेव ३९ वली  
वली ४० रामेश्वर  
रामेश्वर ४१ हरिकृष्ण  
हरिकृष्ण ४२ भक्तिनाथ  
भक्ति नाथ ४३ ––  
१० धर्मलाल ३९ नारायणदत्त   ११
११ नारायणदत्त ४० १० गोतम   १२
१२ गोतम ४१ ११ जयभद्र   १३
१३ जयभद्र ४२ १२ पदम प्र.   १४
१४ पद्मप्रसाद ४३ १३ बालकृष्ण  
१५ शर्मानन्द ३९ बलदेव   १६
१६ बलदेव ४० १५ धनपति   १७
१७ धनपति ४१ १६ वस्तीलाल   १८
             
        काशीनाथ   २०
१८ वस्तीलाल ४२ १७ नरहरि   १९
१९ नरहरि ४३ १८ – –  
२० काशीनाथ ४२ १७ कृष्णप्रसाद  
             
        वादरायण  
             
        महादेव  
२१ जयकृष्ण ३९ जयनारायण   २२
             
        रुपनारायण   १५६
             
        इन्द्रनारायण   ५६
२२ जयनारायण ४० २१ धनपति   २३
             
        विशुपति   ४०
२३ धनपति ४१ २२ काशीराम   ३५
             
        दधिराम   ३२
             
        तारानाथ   २४
२४ तारानाथ ४२ २३ मोतीखर   २५
२५ मोतीखर ४३ २४ भवनाथ   २६
             
        देवीप्रसाद   ३०
             
        धीरनाथ   ३१
२६ भवनाथ ४४ २५ होमनाथ   २७
             
        हरिलाल   २९
             
        पद्मलाल   २८
२७ होमनाथ ४५ २६ गणेशकुमार  
             
        टीकाराम  
             
        राजकुमार  
             
        कुमारपसाद  
२८ पद्मलाल ४५ २६ पीताम्वर  
             
        ज्ञानप्रसाद  
२९ हरिलाल ४५ २६ टेकनाथ  
             
        तिलप्रसाद  
३० देवीप्रसाद ४४ २५ लक्ष्मीकान्त  
             
        नन्दीकेशर  
             
        भुक्तिनाथ  
             
        अब्जनाथ  
             
        कृष्णप्रसाद  
३१ धीरनाथ ४४ २५ मित्रलाल  
             
        धनपति  
             
        पुष्पलाल  
             
        विष्णुप्रसाद  
३२ दधिराम ४२ २३ मुकुन्द  
             
        धु्रवलाल   ३३
३३ ध्रु्रवलाल ४३ ३२ लछूमन   अ.
             
        केदारनाथ   ३४
३४ केदारनाथ ४४ ३३ मदनकुमार  
             
        भूमिनाथ  
             
        चुडामणि  
             
        लोकनाथ  
             
        वेदनाथ  
३५ काशीराम ४२ २३ नरनाथ   ३६
             
        गोविन्द   ३८
३६ नरनाथ ४३ ३५ अच्युतानन्द   ३७
३७ अच्युतानन्द ४४ ३६ नन्दलाल  
             
        शिवप्रसाद  
३८ गोविन्द ४३ ३५ खडानन्द   ३९
३९ खडानन्द ४४ ३८ जगवती  
४० विशूपति ४१ २२ वाराणशी   ४१
             
        पशूपति   ४७
४१ वाराणशी ४२ ४० वैजनाथ   ४२
             
        नन्दलाल   ४६
४२ वैजनाथ ४३ ४१ देबनारायण   ४३
             
        भवनाथ   ४४
             
        जयनारायण   ४५
             
        भवानीशंकर   १८०
४३ देबनारायण ४४ ४२ नरपति  
             
        प्रेमलाल  
४४ भवनाथ ४४ ४२ खडानन्द   १८२
४५ जयनारायण ४४ ४२ विष्णुप्रसाद   १८८
             
        कालीप्रसाद   १९१
             
        भिमप्रसाद   – १९२
             
        चक्रप्रसाद    
४६ नन्दलाल ४३ ४१ –––––––––  
             
        लोकनाथ  
             
        यज्ञनिधि   १५६
             
        ––––––––  
४७ पशुपति ४२ ४० हेमनारायण   ४८
४८ हेमनारायण ४३ ४७ बल भद्र   ४९
             
        भवेश्वर   ५५
४९ बलभद्र ४४ ४८ ज्ञानप्रसाद    ५०
        (ज्ञेछिन्द्र)    
५० ज्ञानप्रसाद (ज्ञेछिन्द्र) + ४५ ४९ अच्यूतानन्द   ५१
             
  इन्द्र कुमारी     रामप्रसाद   ५२
             
        यज्ञकूमार   ५३
             
        मातृका  
             
        केदार   ५४
५१ अच्युतानन्द + कमला ४६ ५० कमलप्रसाद  
             
        ओमप्रसाद  
             
        तेजप्रसाद  
             
        हेमप्रसाद  
५२ रामप्रसाद + ४६ ५० तूलसी उत्तमकुमार
             
  अम्विका अधिकारी     सुरेश वेदकुमार
५३ यज्ञकुमार ४६ ५० भीमप्रसाद  
५४ केदार ४६ ५० किशोर  
५५ भवेश्वर ४४ ४८ नारदमणी   १७३
             
        रत्नप्रसाद   १७५
             
        फणिन्द्रप्रसाद   १७६
             
        देविचरण   १७७
             
        श्री लाल   १७८
             
        धनपती   १७९
५६ इन्द्रनारायण ४० २१ सिरपति   ५७
             
        भक्तिविलास   ८६
             
        लक्ष्मीविलास   १०२
५७ शिरपति ४१ ५६ भगीरथ   अ.
             
        छविलाल   अ.
             
        वशिष्ट   ५८
             
        रंगलाल   ७२
             
        कालु   अ.
५८ वशिष्ट ४२ ५७ रविलाल   ५९
             
        रुपनारायण   ६२
             
        जनकलाल   आसाम
             
        राधाकृष्ण    
५९ रविलाल + रुक्मिणी ५३ ५८ रंगलाल   ६०
             
        टिकाराम   ६७
६० रगंलाल ४४ ५९ एकराज   ६१
६१ एकराज ४५ ६० खगेन्द्रप्रसाद  
             
        मणीप्रसाद  
             
        सोमप्रसाद  
६२ जनकलाल ४३ ५८ होवरे  
             
        त्रिलोक  
             
        खडानन्द   ६३
६३ खडानन्द ४४ ६२ वासुदेव   ६४
             
        तोयनाथ   ६५
             
        कृष्णप्रसाद   ६६
६४ वासुदेब ४५ ६३ तीर्थराज  
             
        सौराज  
६५ तोयनाथ ४५ ६३ हरि शरण  
६६ कृष्णप्रसाद ४५ ६३ ––––––––  
             
        ––––––––  
६७ टीकाराम + देवका वास्तोला ४४ ५९ लक्ष्मीप्रसाद भक्तमाया ६८
             
        जयप्रसाद तिलमाया ६९
             
        हरिप्रसाद   ७०
             
        रुद्रप्रसाद   ७१
६८ लक्ष्मीप्रसाद ४५ ६७ बलराम छोरी ३
             
        –––––––––  
६९ जयप्रसाद ४५ ६७ दामोदरप्रसाद छोरी ४
             
        अनिलप्रसाद  
             
        ओमप्रसाद  
७० हरिप्रसाद + लक्ष्मीदेवी ४५ ६७ दीपक ज्योति
             
          हेमन्ता रन्जना  
७१ रुद्रप्रसाद ४५ ६७ –––––––   दिल्पा
             
        –––––––    
७२ रगंलाल ४२ ५७ तारानाथ   अ.
             
        हीरानन्द   ७३
             
        तुलाराम   ७७
             
        वेद्नाथ   ८०
७३ हीरानन्द ४३ ७२ कृष्णप्रसाद   ७४
             
        कमलापति   ७६
७४ कृष्णप्रसाद ४४ ७३ हरिलाल   ७५
             
        गोवा  
७५ हरिलाल ४५ ७३ लक्ष्मीप्रसाद सुरुङ्गा झापा  
             
        हीरालाल    
७६ कमलापति ४४ ७३ सीताराम   –फत्तेपुर
             
        केदारप्रसाद  
             
        द्रोणप्रसाद  
             
        लोकप्रसाद    
७७ तुलाराम ४३ ७२ लालबहादुर   ७८
             
        गंगाबहादुर   ७९
७८ लालबहादुर ४४ ७७ गमबहादुर  
७९ गंगाबहादुर ४४ ७७ –––––––  
             
        –––––––  
             
        –––––––  
             
        –––––––  
८० वेद्नाथ ४३ ७२ श्रीलाल   ८१
             
        लक्ष्मीप्रसाद   ८३
८१ श्रीलाल ४४ ८० ध्रूवलाल   ८२
८२ ध्रुवलाल ४५ ८१ सन्तोष  
             
        सुमन  
८३ लक्ष्मीप्रसाद ४४ ८० सीताराम (पुष्पलाल)   ८४
             
        एकराज   ८५
८४ सीताराम (पुष्पराम) ४५ ८३ राजेन्द्र  
८५ एकराज ४५ ८३ लालप्रसाद  
८६ भक्तिविलास ४१ ५६ नारायण   ८७
             
        गणपति   १०१
८७ नारायण ४२ ८६ धनपति   ८८
             
        जन्मेजय  
             
        पूरण  
८८ धनपती ४३ ८७ परमानन्द   ८९
             
        पद्मलाल   ९९
८९ परमानन्द ४४ ८८ भवानीशंकर   ९०
             
        टंकनाथ   ९८
९० भवानी शंकर+ ४५ ८९ देवप्रसाद उषा ९१
             
  वालकुमारी अधिकारी     श्रीप्रसाद करुणा ९५
             
        कृष्ण   ९६
             
        वलराम   ९७
९१ देवप्रसाद+ बिमला ४६ ९० अरुण रीता ९२
             
        किशोर सुनिता ललिता ९३
             
        माधव   ९४
             
        मनोज   १९३
९२ अरुण + सविता ४७ ९१ आशीष  
             
        अनीश  
             
        आदिष  
९३ किशोर+अनुजचिमरीमाया ४६ ९१ अमित अनिता
             
        अभिषेक खुसक
९४ माधव+पुष्पा ४७ ९१ मन्दीप मन्दीपा
९५ श्रीप्रसाद+ योगमाया ४६ ९० सन्तोष वसुन्धरा
             
  उमा पोख्रेल     सतीष कमला
             
          सावित्री  
             
          पदमा  
             
          सविता  
             
          अन्जना  
             
          सम्झना  
९६ कृष्ण+राधा ४६ ९० विवेक नीता
             
        विनेश  
९७ वलराम + सकुन्तला ४६ ९० सूर्यप्रसाद नम्रता
             
          निलु  
             
          नुना  
             
          सीमा  
             
          वन्दना  
९८ टंकनाथ ४५ ८९ रामजीप्रसाद  
             
        कुमारप्रसाद  
९९ पद्मलाल ४४ ८८ नानीराम   १००
१०० नानीराम ४५ ९९ लेखराज  
             
        द्रोण कुमार  
             
        दुर्गाप्रसाद  
१०१ गणपति ४२ ८६ वनारसी  
             
        दशरथ  
१०२ लक्ष्मी विलास ४१ ५६ नन्दलाल  
१०३ दामोदर ३८ शर्मानन्द  
             
        गंगाधर   १०४
१०४ गंगाधर ३९ १०३ देवनारायण   १०५
             
        धर्मानन्द  
             
        बलिराम  
१०५ देव नारायण ४० १०४ रामचन्द्र   १०६
             
        विरु   ११७
             
        काशीराज   १२७
१०६ रामचन्द्र ४१ १०५ प्रमानन्द उषा १०७
             
        गगांधर करुणा ११३
             
        दामूजैसी   ११५
१०७ प्रमानन्द ४२ १०६ धनेश्वर   १०८
             
        महेश्वर   ११०
१०८ धनेश्वर ४३ १०७ बाल कृष्ण   १०९
१०९ बालकृष्ण ४४ १०८ –––––––– चैरी
             
        –––––––  
             
        –––––––  
११० महेश्वर ४३ १०७ मोतीलाल   १११
१११ मोतीलाल ४४ ११० पद्मलाल   ११२
११२ पद्मलाल ४५ १११ ––––––– पोखरि
             
        –––––––  
             
        ––––––  
११३ गगांधर ४२ १०६ काशीनाथ   ११४
११४ काशीनाथ ४३ ११३ बालचन्द्र  
११५ दामूजैसी ४२ १०६ श्री कान्त   ११६
११६ श्रीकान्त ४३ ११५ नन्दलाल  
             
        –––––––  
११७ विरु ४१ १०५ मोती लाल  
             
        चन्द्रमणी   ११८
             
        महेश्वर   १२६
             
        प्रभूराम   १२१
११८ चन्द्रमणि ४२ ११७ देवदत्त   ११९
             
        काशीनाथ   १२०
११९ देबदत्त ४३ ११८ छविलाल  
             
        –––––––  
१२० काशीनाथ ४३ ११८ बलभद्र   चैरिखर्क
             
        ––––––    
             
        –––––––    
             
        –––––––    
             
        –––––––    
१२१ प्रभुराम ४२ ११७ इच्छाराम   १२२
१२२ इच्छाराम ४३ १२१ कृष्ण लाल   १२३
१२३ कृष्ण लाल ४४ १२२ नन्दी केशर   १२४
१२४ नन्दी केशर ४५ १२३ भवानीप्रसाद   १२५
१२५ भवानीप्रसाद ४६ १२४ माधव  
१२६ महेश्वर ४२ ११७ रविलाल   भुटान–
             
        वृहस्पति    
             
        रंगनाथ    
१२७ काशीराज ४१ १०५ हीरानन्द   अ.
             
        जसी मन्त   १२८
             
        श्यामलाल   १३९
             
        बलभद्र   १४७
१२८ जसीमन्त ४२ १२७ विश्वरुप   १२९
१२९ विश्वरुप ४३ १२८ मोतीलाल   अ.
             
        हरिलाल   १३०
             
        श्री विलास   १३३
             
        चन्द्रशेखर   १३४
             
        छविलाल   १३५
             
        गंगाधर   १३७
१३० हरिलाल ४४ १२९ नन्दलाल   १३१
             
        शिवप्रसाद  
             
        मिनप्रसाद   १३२
             
        छलप्रसाद  
१३१ नन्दलाल ४५ १३० माधव  
             
        होमनाथ  
             
        होमप्रसाद  
१३२ मीनप्रसाद ४५ १३० नीलकण्ठ  
१३३ श्रीविलास ४४ १२९ तुलसी  
१३४ चन्द्रशेखर ४४ १२९ प्रतिमन  
१३५ छविलाल ४४ १२९ रुद्रप्रसाद   १३६
             
        इन्द्रप्रसाद  
             
        दूर्गाप्रसाद  
             
        शम्भुप्रसाद  
१३६ रुद्रप्रसाद ४५ १३५ शंकरप्रसाद  
१३७ गंगाधर ४४ १२९ नीलम   १३८
१३८ नीलम ४५ १३७ –––––––––  
१३९ श्यामलाल ४२ १२७ प्रयागदत्त   १४०
             
            वर्मा
१४० प्रयागदत्त ४३ १३९ लक्ष्मीकान्त   १४१
१४१ लक्ष्मीकान्त ४४ १४० दधिराम   १४२
१४२ दधिराम ४५ १४१ अम्विकाप्रसाद   १४३
             
        गोकर्ण   १४४
             
        अनिरुद्र   १४५
             
        तेजप्रसाद   १४६
१४३ अम्वीकाप्र. ४५ १४२ वालकृष्ण  
             
        अग्नीप्रसाद  
             
        देवीप्रसाद  
             
        बूद्धिप्रसाद  
             
        खूवल    
१४४ गोकर्ण ४६ १४२ खगेन्द्र  
             
        चुरामणि  
१४५ अनीरुद्र ४६ १४२ वेदनिधि  
             
        ठालूप्रसाद  
             
        हरिप्रसाद  
१४६ तेजप्रसाद ४६ १४२ वेनूप्रसाद  
             
        भवानी  
१४७ बलभद्र ४२ १२७ खडानन्द   १४८
             
        नन्दलाल   १५२
             
        मुक्ती   १५३
             
        रामचन्द्र   १५४
             
        पूर्खुलाल   १५५
१४८ खडानन्द ४३ १४७ छविलाल   १४९
             
        रामप्रसाद   १५०
             
        नन्दलाल   १५१
१४९ छविलाल ४४ १४८ निलकण्ठ  
             
        –––––––  
१५० रामप्रसाद ४४ १४८ डिल्लीराम  
             
        ––––––––  
१५१ नन्द लाल ४४ १४८ कमलप्रसाद  
             
        अर्जुनप्र.  
१५२ नन्दलाल ४३ १४७ माहारुद्र  
             
        ध्रुवप्रसाद  
             
        ताराप्रसाद  
             
        ं–––––––––    
१५३ मुक्ती ४३ १४७ कृष्ण  
             
        –––––––  
१५४ रामचन्द्र ४३ १४७ ––––––––  
             
        ––––––––  
१५५ पूर्खुलाल ४३ १४७ शिवप्रसाद  
             
        तोयनााथ  
१५६ यज्ञनिधि ४४ ४६ हरिलाल   १५७
१५७ हरिलाल ४५ १५६ हरिप्रसाद   १५८
             
        खिलनाथ   १६४
             
        नारदमणि   १६७
             
        गौरीप्रसाद   १७०
             
        –––––––  
१५८ हरिप्रसाद ४६ १५७ बलराम   १५९
             
        रविलाल   १६०
             
        गंगाप्रसाद   १६१
             
        शिवप्रंसाद   १६२
             
        कृष्णप्रसाद   १६३
             
        मातृका   १९४
१५९ वलराम ४६ १५८ दोजराज  
             
        ठाकुर  
             
        ओम  
१६० रविलाल ४७ १५८ पर्शुराम  
             
        भूमिराज  
             
        जितेन्द्र  
१६१ गंगाप्रसाद ४७ १५८ सागरप्रसाद  
             
        टीका  
             
        भूमि  
             
        भवराज  
१६२ शिवप्रसाद ४७ १५८ कालीप्रसाद  
             
        ऋतुराज  
१६३ कृष्णप्रसाद ४७ १५८ गुरुप्रसाद  
             
        बूद्धराज  
१६४ खिलनाथ ४६ १५७ दिलनाथ   १६५
             
        ––––––––    
१६५ दिलनाथ ४७ १६४ गोपीकृष्ण   १६६
             
        नवराज  
             
        मान कुमार   १८१
१६६ गोपी कृष्ण ४८ १६५ अभ्युदयशर्मा  
१६७ नारदमणी ४६ १५७ प्रेमप्रसाद   १६८
             
        मोदनाथ   १६९
             
        देवीप्रसाद   १८७
             
        इश्वरीप्रसाद पुण्यप्रसाद  
             
            १८६
१६८ प्रेमप्रसाद ४७ १६७ गोपाल  
१६९ मोदनाथ ४७ १६७ भेषराज  
१७० गौरीप्रसाद ४७ १५७ कर्णबहादुर   १७१
             
        कूलबहादुर   १७२
             
        तेजबहादुर  
             
        पद्मबहादुर  
१७१ कर्णबहादुर ४७ १७० अर्जुन  
             
        भेष  
१७२ कूलबहादुर ४७ १७० मातृकाब.  
             
        मानबहादुर  
             
        सूभाष  
१७३ नारदमणी ४५ ५५ देवीप्रसाद   १७४
             
        विनोद  
             
        अर्जुन  
             
        राजन  
             
        दिपक  
१७४ देवीप्रसाद ४६ १७३ विक्रम  
             
        –––––  
१७५ रत्नप्रसाद+ तिलमाया ४५ ५५ चित्र  
             
        मेघनाथ  
             
        मोदनाथ  
१७६ फणिन्द्रप्रसाद + देवीमाया ४५ ५५ गोरनाथ  
             
        भिमप्रसाद  
             
        शम्भु  
             
        ढुण्डीराज  
१७७ देवीचरण ४५ ५५ तिलराम  
             
        खिलनाथ  
१७८ श्रीलाल ४५ ५५ वेदलाल (धने)  
१७९ धनपति+ राधादेवी ४५ ५५ –––––––––  
१८० भवानीशंकर ४४ ४२ ताराप्रसाद  
             
        लक्ष्मण  
१८१ मानकुमार ४८ १६५ नवीन  
१८२ खडानन्द ४५ ४४ श्रीलाल   १८३
             
        मोतिरा ज नीलप्र.   १८४
             
            १८५
१८३ श्रीलाल ४६ १८२ टीकाराम  
             
        वेदलाल  
             
        दण्डीप्र  
             
        युवराज  
१८४ मोतिराज ४६ १८२ घनश्याम  
             
        केशव  
             
        ठाकूर  
१८५ नीलमप्रसाद ४६ १८२ छविलाल  
             
        भीमप्र.  
             
        हरि  
१८६ पुण्यप्रसाद ४७ १६७ अजय  
१८७ देवीप्रसाद ४७ १६७ नवराज  
१८८ विष्णुप्रसाद ४५ ४५ पर्शुराम   १८९
             
        लोकनाथ  
             
        रामप्रसाद   १९०
             
        पितुराज  
१८९ पर्शुराम ४६ १८८ हितूराज  
             
        ओमप्रसाद  
१९० रामप्रसाद ४७ १८८ अजय  
१९१ कालीप्रसाद ४५ ४५ फणिन्द्र  
१९२ चक्रप्रसाद ४५ ४५ जनकराज    
             
        ताराप्रसाद    
             
        नानीराम    
१९३ मनोज + दूर्गा ४७ ९१ मनीष    
१९४ मातृका ४७ १५८ युवराज  
             
        चित्रप्रसाद  
             
        कालीप्रसाद  
             
             
             
जिल्ला ः ओखलढु·ा, टोक्सेल            
             
पून्नाखर वशंको छुट (तुलारामभन्दा माथि जोड्न बाँकी) काभ्रे चौरीखर्कबाट हाल संकलक ः खेमलाल गौतम            
             
क्र.सं. नाम पुस्ता संख्या पिताको क्र. सं. सन्तानको नाम   पुत्र
             
        छोरा छोरी   त्र.सं.
तुलाराम ४० –––––––
             
        लोकनाथ
             
        यज्ञनिधि १७ १७
             
        –––––––
लोकनाथ ४१ रामचन्द्र
रामचन्द्र ४२ धरणी
             
        अजम्वर
             
        मनोरथ
             
        तारानाथ
धरणी ४३ रामकिशन
             
        नन्दलाल अ. अ.
रामकिशन ४४ नीलप्रसाद अ. अ.
मनोरथ ४३ तुलसीराम
             
        नरपति अ. अ.
तुलसीराम ४४ धनपति
धनपती ४५ भीमप्रसाद
             
        तोयानाथ
             
        यज्ञप्रसाद
तारानाथ ४३ सुदर्शन १० १०
             
        पृथ्वीबहादुर आसाम आसाम
१० सुदर्शन ४४ ––––––––    
             
        भीमप्रसाद ११ ११
             
        गंगाप्रसाद १३ १३
             
        कविराज १४ १४
             
        चक्रप्रसाद १५ १५
             
        नन्दलाल १६ १६
११ भीमप्रसाद ४५ १० टेकप्रसाद १२ १२
             
        रिद्धिप्रसाद
             
        प्रभुराम
             
        लक्ष्मण
१२ टेकप्रसाद ४६ ११ पेशल
१३ गंगाप्रसाद ४५ १० –––––––
             
        लोकनाथ
             
        पुष्पलाल
१४ कविराज ४५ १० पेशलकुमार
             
        शान्तिराम
१५ चक्रप्रसाद ४५ १० कालीप्रसाद
             
        –––––––––
१६ नन्दलाल ४५ १० नारायण
             
        हरि
             
        तोयानाथ
१७ यज्ञनिधि ४१ पुरण १८ १८
             
        रविलाल ३३ ३३
१८ पूरण ४२ १७ जयमंगल १९ १९
१९ जयमंगल ४३ १८ गणपति २० २०
             
        खडानन्द अ. अ.
             
        इन्द्रलाल ३० ३०
             
        नन्दलाल अ. अ.
२० गणपति ४४ १९ कृष्णलाल २१ २१
             
        रत्नलाल २४ २४
             
        लक्ष्मीप्रसाद २८ २८
             
        मोदनाथ आसाम आसाम
२१ कृष्णलाल ४५ २० चित्रकुमार २२ २२
             
        लोकनाथ २३ २३
             
        यदूनाथ
             
        वेद्कुमार
             
        मेघनाथ
२२ चित्रकुमार ४६ २१ ठाकुर
             
        बालकृष्ण
             
        उमेश
२३ लोकनाथ ४६ २१ जनक
२४ रत्नलाल ४५ २० वेदनाथ २५ २५
             
        तारानाथ २७ २७
             
        नारदमुनि २६ २६
             
        ––––––––
             
        पेशल
२५ वेदनाथ ४६ २४ सुशीलकुमार
             
        चन्द्रिकाप्रसाद
२६ नारदमूिन ४६ २४ निश्चल
२७ तारानाथ ४६ २४ ––––––––
२८ लक्ष्मीप्रसाद ४५ २० चेतनाथ २९ २९
             
        धनकुमार
२९ चेतनाथ ४६ २८ तुलसी    
             
        राजु    
३० इन्द्रलाल ४४ १९ जयप्रसाद   ३१
             
        यदुनाथ   ३२
३१ जयप्रसाद ४५ ३० अर्जुनकू.  
             
        कालीप्रसाद  
             
        सुरेश  
३२ यदुनाथ ४५ ३० कुमारप्रसाद  
             
        रमेश  
             
        किशोरकूमार  
३३ रविलाल ४२ १७ देवनारायण   अ.
             
        धर्मानन्द   ३४
             
        रामनारायण   ३७
             
        भवनाथ   ४०
३४ धर्मानन्द ४३ ३३ मनोरथ  
             
        टीकाराम   ३५
३५ टीकाराम ४४ ३४ टंकनाथ  
             
        चन्द्रलाल   ३६
३६ चन्द्रलाल ४५ ३५ दुर्गाप्रसाद  
             
        शयामप्रसाद  
             
        मनोजप्रसाद  
             
        हेम सागर  
३७ रामनारायण ४३ ३३ डिल्लीराम  
             
        पद्मलाल  
             
        प्रभाखर  
             
        देवीचरण   ३८
३८ देविचरण ४४ ३७ चन्द्रलाल  
             
        चोकप्रसाद   ३९
             
        जीवनाथ  
             
        पद्मलाल  
३९ चोकप्रसाद ४५ ३८ ––––––––  
४० भवनाथ ४३ ३३ वलराम  
             
             
             
चौरी चूषारे धूसेनी, पुर्खुपुत्र शिवदत्त            
             
क्र.सं. नाम पुस्ता संख्या पिताको क्र. सं. सन्तानको नाम   पुत्र
             
        छोरा छोरी   त्र.सं.
शिवदत्त ३७ शशिधर  
शशिधर ३८ शिवनाथ  
शिवनाथ ३९ पद्म धर  
             
        धनेश्वर   २०
पद्मधर ४० श्यामलाल  
             
        तूलसी   १०
श्यामलाल ४१ बलभद्र  
             
        तुलाराम  
बलभद्र ४२ नरहरि    
             
        नन्दलाल    
             
        –––––––    
             
        –––––––    
–––––– ४३ ––––––––   जामुने
             
        ––––––––    
             
        ––––––––    
तुलाराम ४२ रगंलाल    
             
        भवानी    
             
        चन्द्रमणि  
चन्द्रमणि ४३ वस्तीलाल  
             
        धनपति  
१० तुलसी ४१ नारायणदत्त   ११
११ नारायणदत्त ४३ १० नारायण   १२
             
        रामचन्द्र   १४
             
        धर्मलाल   १६
१२ नारायण ४३ ११ चन्द्रमणि   १३
१३ चन्द्रमणि ४४ १२ राधाकृष्ण   जामुने
             
        गंगाधर    
             
        –––––––    
             
        –––––––    
१४ रामचन्द्र ४३ ११ वलभद्र   १५
१५ वलभद्र ४४ १४ गोविन्दप्रसाद   हेटौडा
             
        कृष्णप्रसाद    
             
        –––––––––    
१६ धर्मलाल ४३ ११ गौरीशंकर   १७
             
        गगांधर  
             
        कर्णाखर   १९
१७ गौरीशंकर ४४ १६ धर्मानन्द   १८
             
        नारायण  
             
        दिलनाथ  
             
        चन्द्रप्रसाद  
             
        कृष्णप्रसाद  
१८ धर्मानन्द ४५ १७ –––––––  
१९ कर्णाखर ४४ १६ उद्धव  
             
        प्रेमप्रसाद  
             
        मिलप्रसाद  
             
        झकंप्रसाद  
             
        केदारप्रसाद  
             
        पुष्पप्रसाद  
             
        लोकप्रसाद  
२० धनेश्वर ४० रामकृष्ण   २१
२१ रामकृष्ण ४१ २० जगनिधि   २२
२२ जगनिधि ४२ २१ राम   २३
             
        लक्ष्मण   ३७
२३ राम ४३ २२ होमनाथ   २४
             
        पद.्मलाल   २९
             
        पहलबहादुर  
             
        गणेश  
             
        चन्द्रकान्त   ३५
             
        –––––––  
             
        –––––––  
             
        –––––––  
             
        –––––––  
             
        –––––––  
२४ होमनाथ ४४ २३ कृष्णबहादुर  
             
        मौनबहादुर  
             
        ललित ,,   २५
             
        भिम ,,   २६
             
        शम्भुप्रसाद   २७
             
        मीनप्रसाद   २८
             
        मुकुन्द  
             
        विष्णु  
             
        अरुण  
             
        अस्विनीकुमार    
२५ ललितबहादुर ४५ २४ विष्णुप्रसाद  
             
        केशरप्रसाद  
             
        सहदेव  
२६ भीमबहादुर ४५ २४ ढालबहादुर  
२७ शम्भुप्रसाद ४५ २४ दीपक  
             
        प्रदीप  
             
        –––––  
२८ मीनप्रसाद ४५ २४ केशर  
             
        रामशरण  
२९ पद्मलाल ४४ २३ देवदत्त   ३०
             
        रुद्रप्रसाद  
             
        माधवप्रसाद  
             
        हरिप्रसाद   ३१
             
        पद्मप्रसाद   ३२
             
        कृष्णप्रसाद   ३३
             
        ढकप्रसाद   ३४
             
        राजप्रसाद    
३० देवदत्त ४५ २९ दामोदर  
             
        तेजु  
             
        धु्रवलाल  
             
        गोविन्द  
             
        राजेन्द्र  
३१ हरिप्रसाद ४५ २९ कमल  
             
        ओमप्रसाद  
३२ पद्मप्रसाद ४५ २९ नवराज  
             
        यादव  
             
        ज्ञानेन्द्र  
३३ कृष्णप्रसाद ४५ २९ महेन्द्रप्रसाद  
             
        विक्रमप्रसाद  
             
        वाघप्रसाद  
३४ ढकप्रसाद ४५ २९ युव राज  
३५ चन्द्रकान्त ४४ २३ उत्तम  
             
        अशोक  
             
        अरुण   ३६
३६ अरुण ४५ ३५ –––––––––  
             
        –––––––––  
३७ लक्ष्मण ४३ २२ कालीप्रसाद  
             
        दानबहादुर   ३८