खिदिम

image_pdfimage_print
जिल्ला :  अर्घाखा“ची            
संकलकस्ः घनश्याम गौतम÷मेघनाथ गौतम            
             
क्र. सं. नाम पुस्ता पिताको सन्तानको नाम पुत्र
    संख्या  क्र. सं. छोरा  छोरी  क्र.सं
श्रीधर २९   विश्वनाथ  
        रामु    
        सुमन्त    
        वासुदेव    
        गिरधारी    
        श्रीदास    
विश्वनाथ ३० लोकनाथ  
लोकनाथ ३१ शुकदेव  
शुकदेव ३२ शिवकर  
शिवकर ३३ सुकरु  
सुकरु ३४ सांरग  
        गंगाधर    
सारंग ३५ सुन्दर  
सुन्दर ३६ हरिदास  
        वली भद्र    
        नरपति    
        धर्माङ्गद    
हरिदास ३७ हेमन्त   १०
        माधौ    
१० हेमन्त ३८ वालै पाध्ये   ११
        विशु पाध्ये    
        गंगाधर    
        शिरपति    
        अग्निधर    
        तुलाराम    
        ऋषिराम    
        वैजनाथ    
हेमन्तपुत्र वालैपाध्ये वंश            
११ वालै पाध्ये ३९ १० खोडासे   १२
        जनुइन्द्र   १९
        वुधु   ३२
        डिल्लीराम   ६२
        देवकीनन्दन   ८८
        रमन   १००
        टीकाराम   १०८
        हरिनारायण   ११५
        पाराश्वर   १२६
        सिद्धिनाथ   १४३
१२ खोडासे ४० ११ गुरुदत्त   १३
        चकरु   १४
        तेजनाथ   १५
        शोभाखर   १८
१३ गुरुदत्त ४१ १२ चिन्तामणि   १५०
        (जैसी)    
१४ चकरु ४१ १२ टिकु +    
१५ तेजनाथ ४१ १२ लोकनाथ   १६
  (जग्गु)          
१६ लोकनाथ ४२ १५ परशुराम   १७
१७ परशुराम ४३ १६ राजेन्द्र   १५३
१८ शोभाकर ४१ १२ टीकाराम   अ.
१९ जनुइन्द्र ४० ११ भागीरथ   २०
        इन्द्रपती   २५
        शर्मानन्द   २९
        रुकु   ३०
२० भागीरथ ४१ १९ विनु   २१
२१ विनु ४२ २० भेकलाल   २२
        नरबहादुर खत्री   २४
२२ भेकलाल ४३ २१ धातानन्द   अ.
        थानेश्वर   २३
२३ थानेश्वर ४४ २२ डिल्लीराज   १५४
        गोविन्द   १५५
        तिलक राम   १५६
        मिनराज   १५७
२४ नरबहादुर खत्री ४३ २१ पूर्णबहादुर   १५८
        नन्दबहादुर   १६२
२५ इन्द्रपति ४१ १९ चन्द्रेश्वर   २६
२६ चन्द्रेश्वर ४२ २५ तुलाराम   २७
२७ तुलाराम ४३ २६ शालिकराम   २८
२८ शालिकराम ४४ २७ कृष्ण    
        हरि    
२९ शर्मानन्द ४१ १९ दामलाल   अ.
३० रुकु ४१ १९ तारापति   ३१
        टोमलाल   १६७
३१ तारापति ४२ ३० वामदेव   १६३
३२ वुधु ४० ११ नीलराज   ३३
        डिल्लीराज   ४०
३३ नीलराज ४१ ३२ माधौ   ३४
३४ माधौ ४२ ३३ हुताराम   ३५
३५ हुताराम ४३ ३४ हरिहर   ३६
        कोशलेश्वर   ३७
        युवराज   ३८
        बालकृष्ण   ३९
३६ हरिहर ४४ ३५ रामप्रसाद   १७२
३७ कोशलेश्वर ४४ ३५ हरिप्रसाद   १७३
        कृष्णप्रसाद   १७४
        भोजराज   १७५
        चिरञ्जीवि +   १७६
३८ युवराज ४४ ३५ श्रीधर +    
        कृष्ण +    
        सुनिल    
४८ शालिकराम ४४ ४७ हरि १८७  
        काशिराम १८८  
        दशरथ १८९  
        शिवप्रसाद १९०  
४९ उदयराज ४४ ४७ रेवतीप्रसाद    
५० चोलाप्रसाद ४४ ४७ खुमानन्द    
        हरिप्रसाद    
५१ नारायण ४३ ४१ उदयराज ५२  
        रिसु अ.  
        चेतनारायण ५३  
५२ उदयराज ४४ ५१ श्रीधर    
५३ चेतनारायण ४४ ५१ ठाकुर    
        मेघराज    
५४ दीननाथ ४२ ४० नारायण ५५  
        ऋषिराम अ.  
        विष्णुप्रसाद ५६  
        अमुक अ.  
        अमुक अ.  
        धातानन्द ५७  
५५ नारायण ४३ ५४ उदयराज    
५६ विष्णुप्रसाद ४३ ५४ भुपेन्द्र    
५७ धातानन्द ४३ ५४ रुद्र (जैसी)    
        तारा १९२  
        खोमराज    
        कृष्ण १९३  
        हरि    
५८ रेवतीरमण ४२ ४० भेषदज्ञ ५९  
        विणुप्रसाद ६०  
        मणिराज ६१  
५९ भेषदज्ञ ४३ ५८ श्रीधर १९५  
        रामप्रसाद १९६  
६० विष्णुप्रसाद ४३ ५८ टीकाराम १९७  
६१ मणिराज ४३ ५८ गोविन्द    
        खेमराज    
        माधव    
६२ डिल्लीराम ४० ११ उमापति ६३  
        लक्ष्मीपति ७४  
        गजाधर ७५  
६३ उमापति ४१ ६२ रुक्माङ्गद ६४  
        अमुक अ.  
६४ रुक्मांगद ४२ ६३ बुद्धिनाथ ६५  
        रामप्रसाद ७०  
        रेवतीरमण ७१  
        जीवनाथ ७२  
        खुमानन्द ७३  
६५ बुद्धिनाथ ४३ ६४ घनश्याम ६६  
        नीलकण्ठ ६७  
        डिल्लीराज ६८  
        उमापति ६९  
६६ घनश्याम ४४ ६५ विष्णुराज    
        शंकर    
६७ नीलकण्ठ ४४ ६५ प्रकाश    
        भेषराज    
        विनोद    
        कुशल    
६८ डिल्लीराज ४४ ६५ शम्भु    
        नवराज    
        शेखर    
६९ उमापति ४४ ६५ शक्तिप्रसाद    
        शतिष    
७० रामप्रसाद ४३ ६४ टामप्रसाद २०३  
        नारायण    
७१ रेवतिरमण ४३ ६४ घनश्याम    
        कलाधर २०२  
        कमल २०५  
७२ जीवनाथ ४३ ६४ नवराज    
        कपिल    
        विष्णु    
७३ खुमानन्द ४३ ६४ केशव २०४  
        कृष्ण    
७४ लक्ष्मीपति ४१ ६२ कविराज अ.  
७५ गजाधर ४१ ६२ गोविन्द ७६  
७६ गोविन्द ४२ ७५ यज्ञप्रसाद ७७  
        लेखनाथ ८०  
        शालिकराम ८२  
७७ यज्ञप्रसाद ४३ ७६ खगेन्द्र अ.  
        चिरञ्जीवि अ.  
        देविप्रसाद ७८  
        यादवनाथ ७९  
७८ देवीप्रसाद ४४ ७७ काशीराज    
        नारायण    
        हरि    
७९ यादवनाथ ४४ ७७ विष्णु    
        मधु    
८० लेखनाथ ४३ ७६ तारानाथ ८१  
८१ तारानाथ ४४ ८० चिरञ्जीवि    
        धर्म    
        ढुण्डिराज    
८२ शालिकराम ४३ ७६ गोकर्ण ८३  
        जीवनाथ ८४  
        अनन्त ८५  
        डिल्लीराज ८६  
        काशी ८७  
८३ गोकर्ण ४४ ८२ सुमन    
८४ जीवनाथ ४४ ८२ चुडामणि    
८५ अनन्त ४४ ८२ कृष्ण    
        नारायण    
८६ डिल्लीराज ४४ ८२ सूर्य    
        चन्द्र    
८७ काशी ४४ ८२ अर्जुन    
        आकाश    
        सनु    
८८ देवकीनन्दन ४० ११ इन्द्रपति ८९  
        कुलानन्द ९५  
८९ इन्द्रपति ४१ ८८ शेषकान्त    
        पद्मनाथ ९०  
९० पद्मनाथ ४२ ८९ पीताम्वर ९१  
        देवीप्रसाद ९२  
        उदयराज ९३  
        हुमनाथ ९४  
९१ पीताम्वर ४३ ९० नवराज    
        कृष्ण    
        दीपेन्द्र    
९२ देवीप्रसाद ४३ ९० माधव १९८  
        केशव १९९  
        काशिराज २००  
९३ उदयराज ४३ ९० केशव    
        माधव    
९४ हुमनाथ ४३ ९० सनत    
        सुशील    
९५ कुलानन्द ४१ ८८ टीकाधर ९६  
९६ टीकाधर ४२ ९५ भेषदत्त ९७  
        छविलाल ९८  
        शिद्धिलाल अ.  
        दुर्गाप्रसाद ९९  
९७ भेषदत्त ४३ ९६ युवराज    
        कृष्ण    
        मदुसुधन    
९८ छविलाल ४३ ९६ विष्णु    
        गोविन्द    
९९ दुर्गाप्रसाद ४३ ९६ मुकुन्द    
        महेन्द्र    
        रविन्द्र (ऋषि)    
        वासुदेव    
        शंकर    
१०० रमन ४० ११ वेनीप्रसाद १०१  
१०१ वेनीप्रसाद ४१ १०० खगेश्वर १०२  
१०२ खगेश्वर ४२ १०१ डासुराम १०३  
        गंगाराम १०५  
१०३ डाँसुराम ४३ १०२ हुमनाथ १०४  
१०४ हुमनाथ ४४ १०३ कृष्ण    
        कैलाश    
१०५ गंगाराम ४३ १०२ ऋषिकेशव १०७  
        किशोर १०६  
१०६ किशोर ४४ १०५ दीपक    
  (जगन्नाथ)     विष्णु    
१०७ ऋषिकेशव ४४ १०५ कृष्ण    
  (डोलराज)     रामु    
१०८ टीकाराम ४० ११ लीलाधर १०९  
१०९ लीलाधर ४१ १०८ मुक्तिराम ११०  
११० मुक्तिराम ४२ १०९ लिलामणि १११  
        टोमलाल ११३  
१११ लिलामणि ४३ ११० तिलकराम ११२  
११२ तिलकराम ४४ १११ रामप्रसाद    
        खिमानन्द    
        जीवन    
        विकास    
११३ टोमलाल ४३ ११० जीवन ११४  
११४ जीवन ४४ ११३ हरिप्रसाद    
        ठाकुरप्रसाद    
        पवन    
        प्रकाश    
११५ हरिनारायण ४० ११ वेदु ११६  
        चिन्तामणि ११७  
        नामदेव १२२  
११६ वेदु ४१ ११५ वन्नु    
११७ चिन्तामणि ४१ ११५ पद्मपाणी ११८  
        प्रेमनारायण अ.  
११८ पद्ममणि ४२ ११७ खुमानन्द ११९  
        मेघराज १२०  
        भक्तिराम १२१  
११९ खुमानन्द ४३ ११८ वेदनिधि    
        चिरञ्जीवि    
१२० मेघराज ४३ ११८ केशव    
        राजेन्द्र    
        हरिप्रसाद    
        काशीराज    
१२१ भक्तिराम ४३ ११८ सूर्यप्रसाद    
        भुवन    
        माधव    
१२२ नामदेव ४१ ११५ हुमनाथ १२३  
१२३ हुमनाथ ४२ १२२ पीताम्बर १२४  
१२४ पीताम्वर ४३ १२३ केशव १२५  
१२५ केशव ४४ १२४ राजु    
१२६ पाराश्वर ४० ११ ठाकुरप्रसाद १२७  
        हीरालाल १३४  
१२७ ठाकुरप्रसाद ४१ १२६ शिव १२८  
        शालिकराम १२९  
        लोकनाथ १३२  
१२८ शिवु ४२ १२७ टंकनाथ अ.  
१२९ शालिकराम ४२ १२७ पर्शुराम १३०  
१३० पर्शुराम ४३ १२९ मणिराज १३१  
१३१ मणिराज ४४ १३० अच्युत    
१३२ लोकनाथ ४२ १२७ शोभाखर अ.  
        नारायण १३३  
१३३ नारायण ४३ १३२ जगन्नाथ    
        चुडामणि    
        तुलसी    
        माधव    
१३४ हीरालाल ४१ १२६ उदयराज १३५  
        गंगाप्रसाद १३८  
        झविन्द्रलाल अ.  
१३५ उदयराज ४२ १३४ लोकराज १३६  
        मीनप्रसाद १३७  
१३६ लोकराज ४३ १३५ शंकर    
        कृष्ण    
१३७ मीनप्रसाद ४३ १३५      
१३८ गंगाप्रसाद ४२ १३४ रोहिणीप्रसाद १३९  
१३९ रोहिणीप्रसाद ४३ १३८ प्रकाश १४०  
        श्रीभद्र    
        ओमभद्र १४१  
        हरिश्चन्द्र १४२  
        सुवर्ण    
        प्रदीप    
१४० प्रकाश ४४ १३९ अजीत    
        आशीष    
        अनुप    
१४१ ओम भद्र ४४ १३९ किरण    
१४२ हरिश्चन्द्र ४४ १३९ विजय    
१४३ सिद्धिनाथ ४० ११ शोभाखर    
        डासुराम १४४  
१४४ डाँसुराम ४१ १४३ ज्ञानराज १४५  
        मीनराज १४७  
१४५ ज्ञानराज ४२ १४४ जीवनाथ १४६  
१४६ जीवनाथ ४३ १४५ नारायण १४७  
        रामु १४८  
        कमल    
        विष्णु १४९  
१४७ नारायण ४४ १४६ माधव    
        तिलक    
१४८ रामु ४४ १४६ संजय    
१४९ विष्णु ४४ १४६ शिशिर    
१५० चिन्तामणि ४२ १३ विष्णु १५१  
        काशीराम १५२  
१५१ विष्णु ४३ १५० ननिराम    
        भेकलाल    
१५२ काशीराम ४३ १५० नागेन्द्र    
        रामु    
        वावुराम    
१५३ राजेन्द्र ४४ १७ प्रशान्त    
१५४ डिल्लीराज ४५ २३ केशव    
        नारायण    
१५५ गोविन्द ४५ २३ कृष्ण    
        सन्तोष    
१५६ तिलकराम ४५ २३ विष्णु    
१५७ मीनराज ४५ २३      
१५८ पूर्णबहादुर ४४ २४ सिंहबहादुर १५९  
        नवराज १६०  
        टोपबहादुर १६१  
        मोहनबहादुर    
१५९ सिंहबहादुर ४५ १५८ टोपबहादुर    
        नन्दबहादुर    
        वलबहादुर    
१६० नवराज ४५ १५८ कृष्णबहादुर    
        वावुराम    
१६१ टोपबहादुर ४५ १५८ कमल    
        प्रेम    
१६२ नन्दबहादुर ४४ २४ हरिबहादुर    
        दीलबहादुर    
        वलबहादुर