गुल्मी -अश्लेवा

image_pdfimage_print
गुल्मी (अश्लेवा) संकलक ःअनन्तप्रसाद गौतम, गिरिराज गौतम
क्र.सं
नाम
पुस्ता संख्या
पिताको क्र. सं.
सन्तानको नाम
छोरा         छोरी
पुत्रको
क्र.सं
वालानन्द
४१
धर्मागत
धर्मागत
४२
कुलानन्द
गणपति
कुलानन्द
४३
भीमलाल
गनपति
नन्दराम
विष्णुप्रसाद
गाण्पति
४३
दण्डपाणी
केशव
नामदेव
शोभाखर
१०
११
१२
भीमलाल
४४
रेवाकान्त
महाशर्मा
थानेश्वर
कोपनारायण
१३
१४
१५
१६
गणपति
४४
नन्दराम
४४
रुद्रहरि
१७
विष्णुप्रसाद
४४
दण्डपाणि
४४
१०
केशव
४४
११
नामदेव
४४
चूडामणि
देवीप्रसाद
ज्ञानप्रसाद
१८
१९
२०
१२
शोभाखर
४४
शालिकराम
दिनेश
मोतिलाल
२१
२२
२३
१३
रेवाकान्त
४५
तिलकराम
तोयनाथ
गणेश
नमप्रसाद
२४
२५
२६
२७
१४
महाशर्मा
४५
अनन्तप्रसाद
कृष्णप्रसाद
होमनाथ
शंकरप्रसाद
२८
२९
३०
३१
१५
थानेश्वर
४५
लीलाधर
कृष्णप्रसाद
ऋषिराम
गोकर्ण
३२
३३
३४
३५
१६
कोपनारायण
४५
१७
रुद्रहरि
४५
टीकानिधि
हरिप्रसाद
गोपाल
भेषराज
३६
३७
३८
३९
१८
चुडामणि
४५
११
शंकर
विष्णु
गोविन्द
४०४१
४२
१९
देवीप्रसाद
४५
११
लक्ष्मण
२०
ज्ञानप्रसाद
४५
११
दीपक
२१
शालिकराम
४५
१२
प्रकाश
२२
दिनेश
४५
१२
यज्ञमुर्ति
विमल
२३
मोतिलाल
४५
१२
आशीष
अविनाश
२४
तिलकराम
४६
१३
गोविन्द
२५
तोयनाथ
४६
१३
लक्ष्मण
२६
गणेश
४६
१३
२७
नमप्रसाद
४६
१३
२८
अनन्तप्रसाद
४६
१४
कपिल
२९
कृष्णप्रसाद
४६
१४
३०
होमनाथ
४६
१४
३१
शंकरप्रसाद
४६
१४
३२
लीलाधर
४६
१५
हिमलाल
नारायण
मद्म
३३
कृष्णप्रसाद
४६
१५
राजन
रेजन
३४
ऋषिराम
४६
१५
३५
गोकर्ण
४६
१५
शुरेश
३६
टीकानिधि
४६
१७
सुमन
सुभाष
३७
हरिप्रसाद
४६
१७
लक्ष्मण
जीवन
३८
गोपाल
४६
१७
३९
भेषराज
४६
१७
वालकृष्ण
४०
शंकर
४६
१८
४१
विष्णु
४६
१८
शालिकराम
४२
गोविन्द
४६
१८
प्रकाश
जिल्ला ः गुल्मी, भञ्ज्या·, अर्सेवा संकलक कुलबहादुर गौतम
क्र.सं
नाम
पुस्ता संख्या
पिताको क्र. सं.
सन्तानको नाम
छोरा         छोरी
पुत्रको
क्र.सं
रामचन्द्र पाध्ये
३८
वलवीर (खत्री)
वलवीर खत्री
३९
शिङ्गवीर
सि·वीर
४०
वलविर
वलवीर
३९
भोगबहादुर
अमरबहादुर
मानबहादुर
अमरबहादुर
नरबहादुर
यमबहादुर
१०
भोगबहादुर
४२
खड्गबहादुर
कूलबहादुर
कृष्णबहादुर
इन्द्रबहादुर
११
१२
१३
१४
अमरबहादुर
४२
तिलबहादुर
मीनबहादुर
मिनबहादुर
१५
१६
१७
मानबहादुर
४२
गोपाल सिंह
टेकबहादुर
१८
१९
अमरबहादुर
४२
छमबहादुर
रामबहादुर
श्यामबहादुर
बाबुराम
विरबहादुर
२०
२१
२२
२३
२४
नरबहादुर
४२
हरिविक्रम
धनबहादुर
२५
२६
१०
यमबहादुर
४२
११
खड्गबहादुर
४३
कृष्णविक्रम
२७
१२
कुलबहादुर
४३
लवविक्रम
कुशविक्रम
२८
२९
१३
कृष्णबहादुर
४३
सागरविक्रम
३०
१४
इन्द्रबहादुर
४३
१५
तिलबहादुर
४३
१६
मीनबहादुर
४३
१७
मिनबहादुर
४३
१८
गोपालसिंह
४३
१९
टेकबहादुर
४३
२०
छमबहादुर
४३
२१
रामबहादुर
४३
२२
श्यामबहादुर
४३
२३
बाबुराम
४३
२४
विरबहादुर
४३
२५
हरिविक्रम
४३
२६
धनबहादुर
४३
२७
कृष्णविक्रम
४४
११
२८
लवविक्रम
४४
१२
२९
कुशविक्रम
४४
१२
३०
सागरविक्रम
४४
१३