बाग्लुङ-वाटाकाचौर

image_pdfimage_print
जिल्ला : बाग्लुङ, वाटाकाचौर
संकलक ः शान्त गौतम
क्र.सं. नाम पुस्ता संख्या पिताको क्र. सं. सन्तानको नाम पुत्र क्र.स.
छोरा छोरी
मैत्रेपाध्या ४० शान्तु
शन्तुपाध्या ४१ श्रीपति
रुद्रमणि
कादेवपा
तुलाराम
श्रीपतिपाध्या ४२ पशुपति
चन्द्रमणि
देवीप्रसाद
रुद्रमणिपाध्या ४२ मधुसुदन १०
कामदेवपाध्या ४२ शंकर
पुरुषोत्तम
मोटा ११
१२
१३
तुलारामपाध्या ४२
पशुपतिपाध्या ४३ लक्ष्मीधर
टीकाराम १४
१५
चन्द्रमणि ४३
देवीप्रसाद ४३ खेमनारायण
तिलकराम
दामोदर १६
१७
१८
१० मधुसुदन ४३ मणिकष्ठ
अज्ञात
अग्निधर
महाश्रम १९
२०
२१
२२
११ शंकर ४३ अज्ञात २३
१२ पुरुषेत्तम ४३ जीवनारायण
धनिश्वर २४
२५
१३ मोटा ४३
१४ लक्ष्मीधर ४४
१५ टिकाराम ४४ मोतीराम
प्रकाश २६
२७
१६ खेमनारायण ४४ रामप्रसाद
चुडामणि
हरिदत्त
नारायण
केशव
जगन्नाथ २८
२९
३०
३१
३२
३३
१७ तिलकराम ४४ शालिकराम
शान्त
बाबुराम
पुष्पनिधि
भोजराज
प्रेमनाथ
प्रशान्त ३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
१८ दामोदर ४४ तेजप्रसाद
घनश्याम
गुणनिधि
केशव ४१
४२
४३
४४
१९ मणिकण्ठ ४४ १० लक्ष्मीधर
भुवानीश्वर
मनीश्वर
यमलाल ४५
४६
४७
४८
२० अज्ञात ४४ १० जयलाल ४९
२१ अग्निधर ४४ १० विष्णु
तरंगराज
डिल्लीराज
डालिन्द्र ५०
५१
५२
५३
२२ महाश्रम ४४ १० चूडामणि
मित्रलाल
शुकदेव ५४
५५
५६
२३ अज्ञात ४४ ११ खगेश्वर ५७
२४ जीवनारायण ४४ १२ यदुमणि ५८
२५ धनिश्वर ४४ १२
२६ मोतीराम ४५ १५ राधाकृष्ण
यदुमणि
माधव ५९
६०
६१
२७ प्रकाश ४५ १५
२८ रामप्रसाद ४५ १६ अनुप ६२
२९ चूडामणि ४५ १६
३० हरिदत्त ४५ १६
३१ नारायण ४५ १६
३२ केशव ४५ १६
३३ जगन्नाथ ४५ १६
३४ शालिकराम + दुर्गा ४५ १७
३५ शान्त + सम्झना ४५ १७
३६ बाबुराम ४५ १७
३७ पुष्पनिधि ४५ १७
३८ भोजराज ४५ १७
३९ प्रेमनाथ ४५ १७
४० प्रशान्त ४५ १७
४१ तेजप्रसाद ४५ १८
४२ धनश्याम ४५ १८
४३ गुणनिधि ४५ १८
४४ केशव ४५ १८
४५ लक्ष्मीधर ४५ १९ मित्रलाल
मधुलाल
नरेश्वर ६३
६४
६५
४६ भुवानीश्वर ४५ १९ जगन्नाथ
वुद्धिरत्न ६६
६७
४७ मनीश्वर ४५ १९ बद्रि ६८
४८ यमलाल ४५ १९ दयानिधि ६९
४९ जयलाल ४५ २०
५० विष्णु ४५ २१
५१ तरंगराज ४५ २१
५२ डिल्लीराज ४५ २१
५३ डालिन्द्र ४५ २१
५४ चूडामणि ४५ २२
५५ मित्रलाल ४५ २२
५६ शुकदेव ४५ २२
५७ खगेश्वर ४५ २३
५८ यदुमणि ४५ २४
५९ राधाकृष्ण ४६ २६
६० यदुमणि ४६ २६
६१ माधव ४६ २६
६२ अनुप ४६ २६
६३ मित्रलाल ४६ ४५
६४ मधुलाल ४६ ४५
६५ नरीश्वर ४६ ४५
६६ जगन्नाथ ४६ ४६
६७ बुद्धिरत्न ४६ ४६
६८ जगन्नाथ ४६ ४६
६९ बद्रि ४६ ४७
७० दयानिधि ४६ ४८