वाग्लुङ-मुलपानी

image_pdfimage_print
जिल्ला : वाग्लुङ, मुलपानी
क्र ., ं . न्ँम् पस् तास ं ख्इँ पिताको . क्रस ं . स न्तानको न्ँम् पुत्रको . क्रस ं .
छो र ा छो र ी
ह िर दास २ ९ ( नभस
नभस ३० ोस र ी
ोस र ी ३१ २र् नम दा
नर्भ दा ३ २ ह िर क ृष्ण
ह िर क ृष्ण ३३ जघ ु
जघ ु ३ ४ म ुसु
म ुसु ३५ मो त र ाम
मो त र ाम ३ ६ चिन्तामणि
चिन्तामणि ३ ७ हे र म्व् १०
र माकान्त १ ३ २
१० हे र म्व् ३ ८ अ र ास र ११
हे माङ्गद २ ६
लक्ष्मी ३ ९
अम्ुक १ ४ २
११ प र ाश र ३ ९ १० पशुपति १ २
१ २ पशुपति ४० ११ भगदत्त १ ३
१ ३ भगदत्त ४१ १ २ बलम ं गादत्त १ ४
पद ् मपाणि १५
ध्मर््ँ भ्द १ ६
शान्त ु २२
१ ४ बलम ं गादत्त ४ २ १ ३ च्न्द्य ्र ग्द्य
ना र ायणदत्त
पद ् मकान्त
१५ पद ् पाणि ४ २ १ ३ प ूर्ण बहाद र
मानवबहाद र
१ ६ ध्मर््ँ द · ४ २ १ ३ पत रै १ ७
१ ७ पत रै ४ ३ १ ६ ह िर प ्रस ाद १ ८
र् प्म्ँ न्न्द्य २०
१ ८ ह िर प ्रस ाद ४४ १ ७ भो लानाथ
टिका र ाम १ ९
१ ९ टिका र ाम ४५ १ ८ चक्रपाणि
धनपति
२०र् प्म्ँ न्न्द्य ४४ १ ७ प ्रे मानन्द
ो विन्द २१
२१ ो विन्द ४५ २० नन्दलाल
खिमलाल
प ्र जापति
२२ शान्त ु ४ २ १ ३ ीवश ु १ ८५
पि रै २ ३
जगन्नाथ २ ४४
२ ३ पि रै ४ ३ २२ अम्ुक ४ २
४ २ अम्ुक ४४ २ ३ भो ला २५
२५ भो ला ४५ ४ २ जीवनाथ
विष्णुलाल
२ ६ हे मा · द ३ ९ १० द्यइँ र ाम २ ७
काशी र ाम ३१
२ ७ द्यइँ र ाम ४० २ ६ ध्मर्् पाणि २ ८
२ ८ ध्मर्् पाणि ४१ २ ७ माधवप ्रस ाद २ ९
२ ९ माधवप ्रस ाद ४ २ २ ८ खडानन्द
टीका र ाम ३०
३० टीका र ाम ४ ३ २ ९ शिव र पक
क ृष्ण
३१ काशी र ाम ४० २ ६ प ्र तिमन ३ २
अम्ुक ३ ६
३ २ प ्र तिमन ४१ ३१ दे विदत्त ३३
३३ दे विदत्त ४ २ ३ २ आत्मा र ाम ३ ४
३ ४ आत्म र ाम ४ ३ ३३ शशिध र ३५
३५ शशिध र ४४ ३ ४ ना र ायण
दे व र पक
क ृष्ण
३ ६ अम्ुक ४१ ३१ छविलाल ३ ७
३ ७ छविलाल ४ २ ३ ६ बलमैरु ३ ८
३ ८ बलमैरु ४ ३ ३ ७ कलाध र
३ ९ लक्ष्मी ३ ९ १० श्र ीक ृष्ण ४०
काशि र ाम (
लीलाध र ६६
ज्न्म्े जय ४ ११
४० श्र ीक ृष्ण ४० ३ ९ मधस ूदन ४१
४१ मधस ूदन ४१ ४० र ँम्क् ृष्ण ४ २
लीलाध र ५०
४ २ र ँम्क् ृष्ण ४ २ ४१ र विलाल ४ ३
र श्मिलाल ४ ८
४ ३ र विलाल ४ ३ ४ २ दे विप ्रस ाद ४४
नन्दलाल ४५
ऋषि र ाम ४ ६
टिका र ाम
वो ध र पक ४ ७
४४ दे विप ्रस ाद ४४ ४ ३ क ृष्ण
वल र ाम
४५ नन्दलाल ४४ ४ ३ इज्ञ र पक
के शव
४ ६ ऋषि र ाम ४४ ४ ३ गणे श
४ ७ वो ध र पक ४४ ४ ३ वद ्र ी
के दा र
४ ८ र ी मलाल ४ ३ ४ २ ो पी ४ ९
४ ९ ो पी ४४ ४ ८ वे द ुलाल
५० लीलाध र ४ २ ४१ लक्ष्मीप ्रस ाद ५१
५१ लक्ष्मीप ्रस ाद ४ ३ ५० टीका र ाम ५ २
घनश्याम ५ ७
नामदे व ६१
भगवति ४ ६
५ २ टीका र ाम ४४ ५१ वै कुण्ठ ५ ३
र ाम ५ ४
दे वदत्त ५५
ना र ायण ५ ६
५ ३ वै कुण्ठ ४५ ५ २ र ीवन्द ्र
र प्के न्द ्र
५ ४ र ाम ४५ ५ २ महे श
५५ दे वदत्त ४५ ५ २ स न्त्ँे क
र प्कु
५ ६ ना र ायण ४५ ५ २ र ँजन्
५ ७ घनश्याम ४४ ५१ वद ्र ी ५ ८
क ृष्ण ५ ९
कुलानन्द ६०
वल र ाम
जगन्नाथ
५ ८ वद ्र ी ४५ ५ ७ वस न्त
५ ९ क ृष्ण ४५ ५ ७ श र द
६० कुलानन्द ४५ ५ ७ र ाम
म र ा र ी
६१ नामदे व ४४ ५१ टीका र ाम ६ २
फणिन्द ्र ६ ३
६ २ टीका र ाम ४५ ६१ वै कुण्ठ
जनार्द न
६ ३ फणिन्द ्र ४५ ६१ ज्न्क्
४ ६ भगवति ४४ ५१ मुकुन्द
क ृष्ण ६५
ना र ायण
६५ ना र ायण ४५ ४ ६ ह िर प ्रस ाद
६६ लीलाध र ४० ३ ९ ज्ह्ीस ं ह ६ ७
६ ७ ज्ह्ीस ं ह ४१ ६६ जुद्धवि र ६ ८
महावी र ७५
स वर्् ज्ीत् ९१
६ ८ जुद्धवी र ४ २ ६ ७ च्न्द्य ्र व्ी र ६ ९
मनवी र ७०
खड ् गवी र ७ ३
ट ं क्व्ी र ७ ४
६ ९ च्न्द्य ्र व्ी र ४ ३ ६ ८ ध्मर्् र पक
भै र वबहाद र
७० मनवी र ४ ३ ६ ८ र णबहाद र ७१
ऋम्व् र बहाद र ७ २
७१ र णबहाद र ४४ ७० वलबहाद र
चक्रबहाद र
७ २ ऋम्व् र बहाद र ४४ ७० टिकाबहाद र
७ ३ खड ् गवी र ४ ३ ६ ८ जयबहाद र
७ ४ ट ं क्व्ी र ४ ३ ६ ८ टीकावी र
७५ महावी र ४ २ ६ ७ रु द्य ्र व्ी र ७ ६
र ं ग्वी र ८०
भीमबहाद र ८ ३
दिलबहाद र ८ ४
७ ६ रु द्य ्र व्ी र ४ ३ ७५ व्ी र बहाद र ७७
भ ूमिबहाद र ७ ९
धनबहाद र
इन्द्य ्र बहाद र
७७ व्ी र बहाद र ४४ ७ ६ लालबहाद र ७ ८
७ ८ लालबहाद र ४५ ७७ वम ् हाद र
७ ९ भ ूमिबहाद र ४४ ७ ६ द ्र ते णबहाद र
वद ्र ीबहाद र
र त्नबहाद र
८० र ं ग्वी र ४ ३ ७५ डम्व र बहाद र ८१
र णबहाद र
दलबहाद र ८ २
वलबहाद र
८१ डम्व र बहाद र ४४ ८० रे म्बहाद र
अर्ज नबहाद र
ो र बहाद र
८ २ वलबहाद र ४४ ८० ना र द
भ र त
लालबहाद र
८ ३ भीमबहाद र ४ ३ ७५ दलबहाद र
नलबहाद र
चक्रबहाद र
८ ४ दिलबहाद र ४ ३ ७५ दलबहाद र ८५
र णबहाद र ८ ७
र् कण बहाद र ८ ९
इन्द्य ्र बहाद र ९०
८५ दलबहाद र ४४ ८ ४ मनबहाद र ८ ६
ते जबहाद र
टीकाबहाद र
८ ६ मनबहाद र ४५ ८५ टे कबहाद र
८ ७ र णबहाद र ४४ ८ ४ रु द्य ्र बहाद र ८८
८८ रु द्य ्र बहाद र ४५ ८ ७ बुद्धिबहाद र
८ ९र् कण बहाद र ४४ ८ ४ चित्रबहाद र
लालबहाद र
स र थ्बहाद र
९० इन्द्य ्र बहाद र ४४ ८ ४ भ ुपे न्द ्र
९१ स वर्् ज्ीत् ४ २ ६ ७ न िनैस ं ह ९२
तिलबहाद र ९८
दलबहाद र १० ३
क ृष्णबहाद र १० ६
काशीबहाद र १० ८
लालबहाद र २ ११
९२ न िनैस ं ह ४ ३ ९१ हस् तबहाद र ९३
वमबहाद र ९४
मनबहाद र ९५
जयबहाद र ९७
मानबहाद र
९३ हस् तबहाद र ४४ ९२ प ्रे मबहाद र
जुद्धबहाद र
९४ वमबहाद र ४४ ९२ दानबहाद र
यमबहाद र
९५ मनबहाद र ४४ ९२ र्स क्स ९६
९६ र्स क्स ४५ ९५ टे कबहाद र
एकबहाद र
न र बहाद र
ह्ी र ाबहाद र
९७ मानबहाद र ४४ ९२ डम्व र बहाद र
९८ तिलबहाद र ४ ३ ९१ खड ् गबहाद र ९९
जयबहाद र १००
कविबहाद र १०१
र् बहाद ह्क् र १० २
९९ खड ् गबहाद र ४४ ९८ श्यामबहाद र
१०० जयबहाद र ४४ ९८ भद ्र बहाद र
१०१ कविबहाद र ४४ ९८ हस् तस ह ं
१० २र् बहाद ह्क् र ४४ ९८
१० ३ दलबहाद र ४ ३ ९१ जयबहाद र १० ४
मानबहाद र १०५
१० ४ जयबहाद र ४४ १० ३ जुद्धबहाद र
टे कबहाद र
१०५ मानबहाद र ४४ १० ३ दिलबहाद र
ो र बहाद र
१० ६ क ृष्णबहाद र ४ ३ ९१ द्यीर्घ बहाद र
इन्द्य ्र बहाद र १० ७
पहलबहाद र
१० ७ इन्द्य ्र बहाद र ४४ १० ६ टे कबहाद र
१० ८ काशीबहाद र ४ ३ ९१ भै र वबहाद र १० ९
र न्बहाद र १११
कवि र जअ
१० ९ भै र वबहाद र ४४ १० ८ प ूर्ण बहाद र
द्यीर्घ बहाद र ११०
११० द्यीर्घ बहाद र ४४ १० ९ ो विन्द
१११ र न्बहाद र ४४ १० ८ र ँमबहाद र
र त्नबहाद र
च्न्द्य ्र बहाद र
वमबहाद र
२ ११ लालबहाद र ४ ३ ९१ दीलबहाद र ३ ११
छत्रबहाद र
जयबहाद र
डम्व र बहाद र
३ ११ दिलबहाद र ४४ २ ११ भै र वबहाद र
र त्नबहाद र
४ ११ ज्न्म्े जय ४० ३ ९ भ्ग्ी र थ ५ ११
तिखुपाध्या १ २०
५ ११ भ्ग्ी र थ ४१ ४ ११ अग्निध र ६ ११
त्रिलो चन ८ ११
६ ११ अग्निध र ४ २ ५ ११ टीका र ाम ७ ११
उमानाथ
७ ११ उमानाथ ४ ३ ६ ११ कस म
८ ११ त्रिलो चन ४ २ ५ ११ बलम गाप ं ्रस ाद ११ ९
११ ९ बलम गाप ं ्रस ाद ४ ३ ८ ११ डो ले न्द ्र
क ृष्ण
श्याम
१ २० तिखुपाध्या ४१ ४ ११ न्न्द्य र पक १ २१
पद ् मपाणि १ २२
१ २१ न्न्द्य र पक ४ २ १ २० भविलाल
१ २२ पद ् मपाणि ४ २ १ २० बलम ं गाध र १ २ ३
१ २ ३ बलम ं गाध र ४ ३ १ २२ शिवप ्रस ाद
१ ४ २ अम्ुक ३ ९ १० ग्द्य ु १ २५
१ २५ ग्द्य ु ४० १ ४ २ दश र थ १ २ ६
ह िर लाल १ २ ९
१ २ ६ दश र थ ४१ १ २५ डिल्ली र ाम १ २ ७
१ २ ७ डिल्ली र ाम ४ २ १ २ ६ प ्रे मप ्रस ाद १ २ ८
१ २ ८ प ्रे मप ्रस ाद ४ ३ १ २ ७
१ २ ९ ह िर लाल ४१ १ २५ डण्डपाणि १ ३०
१ ३० डण्डपाणि ४ २ १ २ ९ लीलाध र १ ३१
१ ३१ लीलाध र ४ ३ १ ३० च्न्द्य ्र कान्त
खड ् बलम र पक
१ ३ २ र माकान्त ३ ८ द्यइँस ाग र १ ३३
ह िर च र ण्ँ १ ४ ९
जागे श्व र १ ७ ८
अम्ुक
प ुर ण्ँ
१ ३३ द्यइँस ाग र ३ ९ १ ३ २ स दानन्द १ ३ ४
द्यँम्
१ ३ ४ द्यँम् ४० १ ३३ प ्र यागदास १ ३५
१ ३५ प ्र यागदास ४१ १ ३ ४ र त्नदास १ ३ ६
१ ३ ६ र त्नदास ४ २ १ ३५ नन्दप ्रस ाद १ ३ ७
श्र्व इ र ी ४११
न र ह िर १ ४५
१ ३ ७ नन्दप ्रस ाद ४ ३ १ ३ ६ भ ूप्ीत् १ ३ ८
प ूर्ण भद ्र १ ३ ९
उमानाथ १ ४०
च ूडामणि
१ ३ ८ प ूर्ण भद ्र ४४ १ ३ ७ बालक ृष्ण
विष्णुप ्रस ाद
१ ३ ९ उमानाथ ४४ १ ३ ७ विष्ण ु
क ृष्ण
ता र ानाथ
१ ४० च ूडामणि ४४ १ ३ ७ नव र पक
र ाम
४११ श्र्व इ र ी ४ ३ १ ३ ६ लिलाध र १ ४ २
इन्द्य ्र व र १ ४ ३
र् ग्द्य दुगा १ ४४
१ ४ २ लीलाध र ४४ ४११ क ृष्णप ्रस ाद
वे दनाथ
ध ्र्र ुवप ्रस ाद
१ ४ ३ इन्द्य ्र व्ी र ४४ ४११
१ ४४र् ग्द्य दुगा ४४ ४११ टो लनाथ
वस न्त
महे न्द ्र
१ ४५ न र ह िर ४ ३ १ ३ ६ गणपति १ ४ ६
टे कनाथ १ ४ ७
विन्दुमणि १ ४ ८
१ ४ ६ गणपति ४४ १ ४५ विष्णुप ्रस ाद
१ ४ ७ टे कनाथ ४४ १ ४५ स ूर्इ प ्रस ाद
क ृष्णप ्रस ाद
१ ४ ८ विन्दुमणि ४४ १ ४५ के शव
मो ीत्प् ्रस ाद
१ ४ ९ ह िर च र ण्ँ ३ ९ १ ३ २ प र ण्ँ
(((
जागे श्व र १५०
ह र ँध् र १ ७०
अम ूक
१५० ह्ी र ँध् र ४० १ ४ ९ र मापति १५१
१५१ र मापति ४१ १५० र ामकान्त १५ २
१५ २ र ामकान्त ४ २ १५१ विष्णुप ्रस ाद १५ ३
१५ ३ विष्णुप ्रस ाद ४ ३ १५ २ श्याम १५ ४
डिल्ली र ाम १५ ७
१५ ४ श्याम ४४ १५ ३ भगवती प ्र . १ ५५
१ ५५ भगवतीप ्रस ाद ४५ १५ ४ डुकुल र ाम २ ४ ६
करु णा २ ४५
विष्णुप ्रस ाद १५ ६
१५ ६ विष्णुप ्रस ाद ४ ६ १ ५५ अनिल
ऋीध् र
१५ ७ डिल्ली र ाम ४४ १५ ३ चे तनाथ १५ ८
रु द्य ्र नाथ १ ६ ३
च ूडामणि १ ६ ७
१५ ८ चे तनाथ ४५ १५ ७ स ूर्इ प ्रस ाद १५ ९
ह िर प ्रस ाद १ ६०
अग्निध र १ ६ २
१५ ९ स ूर्इ प ्रस ाद ४ ६ १५ ८ मध ुर
के श र २५०
१ ६० ह िर प ्रस ाद ४ ६ १५ ८ विजय १ ६१
र्इ श्व र २ ४ ७
१ ६१ विजय ४ ७ १ ६० ीव्न् ु
विकास
व र पक
१ ६ २ अग्निध र ४ ६ १५ ८ ध र णी २ ४ ८
नि र जन ञ् ४ २ ९
र् ण निमा २५१
कुशल
१ ६ ३ रु द्य ्र नाथ ४५ १५ ७ पशुपति १ ६६
मो त १ ६ ४
माधव १ ६५
१ ६ ४ मो त ४ ६ १ ६ ३ ह िर
शान्त
१ ६५ माधव ४ ६ १ ६ ३ कुलचन्द ्र २५ ४
ो पाल २ ५५
विमल
स ुीनल
१ ६६ पशुपति ४ ६ १ ६ ३ र प्कु
के शव २५ ३
स रे श् २५ २
न ुतभििक
१ ६ ७ च ूडामणि ४५ १५ ७ हे मचन्द ्र १ ६ ८
स ीता र ाम १ ६ ९
क ृष्णप ्रस ाद २५ ७
१ ६ ८ हे मचन्द ्र ४ ६ १ ६ ७ महे श
नि र जन ञ्
१ ६ ९ स ीता र ाम ४ ६ १ ६ ७ कपिल २५ ६
वाल ु
ीद्यन्े श
र म्े श
१ ७० अम्ुक ४० १ ४ ९ दामो द र १ ७१
१ ७१ दामो द र ४१ १ ७० हे मानन्द १ ७ २
१ ७ २ हे मानन्द ४ २ १ ७१ विश्वे श्व र १ ७ ३
ायिियधके श्व र १ ७५
१ ७ ३ विश्वे श्व र ४ ३ १ ७ २ मो ति र पक
काशी र पक १ ७ ४
काली र पक
१ ७ ४ काशी र पक ४४ १ ७ ३ वास दे व
ना र ायण
१ ७५ ायिियधके श्व र ४ ३ १ ७ २ वद ्र ीश्व र १ ७ ६
र ँमे श्व र
१ ७ ६ वद ्र ीश्व र ४४ १ ७५ ब्ँी र का १ ७७
यो बलमे श्व र
महे श्व र
नि र जन ञ्
१ ७७ ब्ँी र का ४५ १ ७ ६ म्न्ँे र ध्ज्
अमित
स ुीमत
१ ७ ८ अम्ुक ३ ९ १ ३ २ गणपति १ ७ ९
१ ७ ९ गणपति ४० १ ७ ८ च्न्द्य ्र मणि १ ८०
अम्ुक
१ ८० च्न्द्य ्र मणि ४१ १ ७ ९ वलीभद ्र १ ८१
गजाध र १ ८ २
जयलाल
१ ८१ वलीभद ्र ४ २ १ ८० छविलाल
ले खपति
१ ८ २ जयलाल ४ २ १ ८० भवानी १ ८ ३
नन्दलाल १ ८ ४
बलम ं गाध र
दे वदत्त
ना र ायणदत्त
१ ८ ३ नन्दलाल ४ ३ १ ८ २ क ृष्ण
१ ८ ४ दे वदत्त ४ ३ १ ८ २ बालक ृष्ण
र ँमचन्द ्र
१ ८५ ीवश ु ४ ३ २२ स ुद्यर्श न १ ८ ६
१ ८ ६ स ुद्यर्श न ४४ १ ८५ प र श र ाम १ ८ ७
१ ८ ७ प र श र ाम ४५ १ ८ ६ श ं क र १ ८८
१ ८८ श ं क र ४ ६ १ ८ ७ श्र ीविलास १ ८ ९
१ ८ ९ श्र ीविलास + ४ ७ १ ८८ इन्द्य ्र लाल १ ९०
ीत्ल्रु पा पद ्र मलाल १ ९१
ह िर माया नन्दलाल १ ९२
क ृष्णलाल १ ९३
म्न्ँे र थ १ ९४
शशिध र १ ९५
प र मानन्द १ ९६
प र, र ाम १ ९७
श्र ीक ृष्ण १ ९८
१ ९० इन्द्य ्र लाल ४ ८ १ ८ ९ लक्ष्मीप ्रस ाद १ ९९
१ ९१ पद ् मलाल ४ ८ १ ८ ९ र ामचन्द २००
माइला २०१
मो तिलाल २० २
कान्छा
१ ९२ नन्दलाल ४ ८ १ ८ ९ दे वदत्त २० ३
च्न्द्य ्र लाल २० ४
डिल्लीप ्रस ाद २०५
जगन्नाथ २० ६
१ ९३ क ृष्णलाल ४ ८ १ ८ ९ बलम गाप ं ्रस ाद २० ७
बलम ं गाध र २० ८
ना र ायण २० ९
ह िर प ्रस ाद २१०
डिल्लीप ्रस ाद २ ११
ो विन्द २१ २
गणे श २१ ३
१ ९४ म्न्ँे र थ ४ ८ १ ८ ९ भिमनाथ २१ ४
र् ध्म्ँ न्न्द्य २१५
र विलाल २१ ६
१ ९५ शशिध र ४ ८ १ ८ ९ ्र लो कनाथ २१ ७
ट ं क २१ ८
शे शव २१ ९
१ ९६ प र मानन्द + ४ ८ १ ८ ९ मिनप ्रस ाद २२०
जगमाया
यज्ञप ्रस ाद २२१
ने त्र २२२
च्न्द्य ्र २२ ३
महे न्द २२ ४
१ ९७ प र, र ाम ४ ८ १ ८ ९ ं क्प ्रस ाद २२५
अर्ज न २२ ६
विनो द २२ ७
च्न्द्य ्र २२ ८
१ ९८ श्र ीक ृष्ण ४ ८ १ ८ ९ ्र जीवन २२ ९
प ्रे म २ ३०
वे द २ ३१
प ्र मो द २ ३ २
१ ९९ लक्ष्मीप ्रस ाद ४ ९ १ ९० ्र ीडल्लीप ्रस ाद २ ३३
मिनप ्रस ाद २ ३ ४
ऋीन्रु द २ ३५
२०० र ँमचन्द ्र ४ ९ १ ९१ मित्रलाल
लाके न्द
२०१ माइला ४ ९ १ ९१ श्र व्णक .
दश र थ
२० २ मो तिलाल ४ ९ १ ९१ ने द्यऋ ्रस ाद २ ३ ६
के दा र २ ३ ७
२० ३ दे वदत्त + ४ ९ १ ९२
ीत्ल्रु पा
२० ४ च्न्द्य ्र लाल ४ ९ १ ९२ स ँे मप ्रस ाद
डिल्लीप ्रस ाद २ ३ ८
थलप ्रस ाद
ओ किल
२०५ डिल्लीप ्रस ाद ४ ९ १ ९२ मो हन
भ्ःम्े न्द ्र
२० ६ जगन्नाथ ४ ९ १ ९२ क्म्ल्
विष्ण ु
२० ७ बलम गाप ं ्रस ाद ४ ९ १ ९३ शिव २ ३ ९
गणे श ४ २०
२० ८ बलम ं गाध र ४ ९ १ ९३ क्म्ल्(तिर्थ ) २ ४१
स ँध्क्
२० ९ ना र ायण प ्र . ४ ९ १ ९३ र्स इ
अर्ज न
२१० ह िर प ्रस ाद ४ ९ १ ९३ खडानन्द
ह्ँे मप ्रस ाद
विष्ण ु
२ ११ डिल्लीप ्रस ाद ४ ९ १ ९३ र ँमचन्द ्र
२१ २ ो विन्दप ्रस ाद ४ ९ १ ९३ नो ख र पक
२१ ३ गणे श ४ ९ १ ९३ ज्इप् ्र काश
शिव र पक
२१ ४ भिमनाथ ४ ९ १ ९४ न रे श
स द्यपि
विनाश
माइला
२१५र् ध्म्ँ न्न्द्य ४ ९ १ ९४ क ृष्ण
के शव
र ाम
२१ ६ र विलाल ४ ९ १ ९४ दीपक
श्याम
२१ ७ लो कनाथ ४ ९ १ ९५ लीला
इन्द्य ्र
२१ ८ ट ं क ४ ९ १ ९५ फिलिप
२१ ९ शे शव ४ ९ १ ९५ प ्र काश
२२० मिनप ्रस ाद ४ ९ १ ९६ विपिन
२२१ यज्ञप ्रस ाद ४ ९ १ ९६ स ुभष
२२२ ने त्र + मीना ४ ९ १ ९६ ीद्यप् ु
नविन
२२ ३ च्न्द्य ्र +स ृज्न्ँ ४ ९ १ ९६ लिपि
लिजा
२२ ४ महे न्द ्र +स ुभद ्र ा ४ ९ १ ९६ स ँै गात
दिक्षान्त
२२५ ं क्प ्रस ाद + ४ ९ १ ९७ नव र पक
दे वमायाँ विमल
माधव
लो कनाथ
२२ ६ अज ूधनकुमा र्+ न र ी ४ ९ १ ९७ ज्ञाने न्द ्र
यादव
२२ ७ विनो द + अनिता ४ ९ १ ९७ विवे क आष्मा
२२ ८ च्न्द्य ्र + दुर्गा ४ ९ १ ९७ निलम
स ुम्न
स ृक्ष्टी
२२ ९ जीवन + ते जकुमा र ी ४ ९ १ ९८ महिमा
गीता
२ ३० प ्रे तय + भगवति ४ ९ १ ९८ नि र ज निता
निशा
२ ३१ वे द + ीम्ठ ु ४ ९ १ ९८ उज्वल आशा
नमिता
२ ३ २ प ्र मो द ४ ९ १ ९८ स ीदस स दिक्षा
२ ३३ डिल्लीप ्रस ाद ५० १ ९९ हे मलाल
रु द्य ्र प ्रस ाद
ले ख र पक
२ ३ ४ मिनप ्रस ाद ५० १ ९९ लिलानाथ
थलप ्रस ाद
क्म्ल्
२ ३५ अनेरु द ्र ५० १ ९९
२ ३ ६ ने द्यऋ ्रस ाद ५० २० ३ र ँजन्
र प्के न्द ्र
२ ३ ७ के दा र ५० २० ३ बलम गाप ं ्रस ाद
मिनप ्रस ाद
२ ३ ८ थलप ्रस ाद ५० २० ४ र प्के न्द ्र
२ ३ ९ शिव ५० २० ७ र ँजकुमा र
कान्छा
४ २० गणे श ५० २० ७ आशिष
कान्छा
२ ४१र् तथि (कमल) ५० २० ८ सुदिप
२४२ नवराज ५० २२५
२४३ कमल ५० २२५
२४४ जगन्नाथ ४३ २२
२४५ करुण+सावित्री ज्ञवाली ४६ १५५ विनोद नीर्मला
सुधिर वविता
प्रमोेद
२४६ डुकुलराम+ ४६ १५५
सिता भट्टराई
२४७ इश्वर+ शान्तीखनाल ४७ १६० रुपेश रक्षा
रेश्मा
२४८ धरणी+रानुअर्याल ४७ १६२ विपिन निकिता
नितिका
२४९ निरन्जन+ शान्तीज्ञवाली ४७ १६२ सुजन
२५० केशरप्र.+ तारा ज्ञवाली ४७ १५९ विवेक श्रजना
२५१ निर्माण+ तारा ज्ञवाली ४७ १६२ निरन्जन नानी
२५२ नुतन+ नीलम ४७ १६६ सुक्मीता
स्वेता
एनिका
२५३ सुरेश+मन्जु ४७ १६६ मन्जु
२५४ कुलचन्द्र+ ४८ १६५ सुमन
रमा
२५५ गोपाल+ लक्ष्मी ४८ १६५
२५६ कपील+रीता ४७ १६९ उत्सव
२५७ कृष्णप्र.+ ताराज्ञवाली ४७ १६७ विनायक
विवेक
जिल्ला ः वाग्लुङ् ग्वालिचौरका गौतमहरुको वंशावली
क्र.सं. नाम पुस्ता संख्या पिताको क्र.सं. पुत्रको नाम पुत्रको क्र.सं.
छोरा छोरी
मुक्तिराम ४३ विष्णुभक्त
खगेश्वर
विष्णुभक्त ४४ श्री लक्ष्मीधर
खगेश्वर ४४
लक्ष्मीधर ४५ बलभद्र
तेजनारायण
छविलाल
टीकाराम
बलभद्र ४६ (जेठीपट्टि)
गोविन्द १०
गजाधर ११
(कान्छीपट्टि) १२
रुक्मागत १३
पुनाराम १४
हरिलाल १५
नन्दराम १६
डिलाराम १७
विष्णुप्रसाद
दुर्गादत्त
तेजनारायण ४६ श्री गोविन्द १८
छविलाल ४६
टीकाराम ४६ खिमानन्द १९
गोविन्द ४७ गोकण २०
पुष्कर २१
१० गजाधर ४७
११ रुक्मागत ४७ (जेठीपट्टि) २२
घनश्याम २३
भविश्वर २४
(माईली पट्टि–लेईता) २५
टीकाराम २६
(कान्छीपट्टि) २७
सुकदेव २८
कृष्णप्रसाद २९
नीकण्ठ
नारायणप्र.
शिवलाल
१२ पुनाराम ४७ केशवप्रसाद ३०
यमनाथ ३१
१३ हरिलाल ४७ जयलाल ३२
१४ नन्दराम ४७ हुमनाथ ३३
तेजनारायण ३ ४
द्यीध् र ाम ३५
बालनन्द ३ ६
खिमानन्द ३ ७
१५ डिला र ाम ४ ७ शिवलाल ३ ८
प ूर्ण भद ्र ३ ९
मो हनलाल ४०
पुना र ाम ४१
लीलाध र ४ २
र् ो कण ४ ३
१ ६ विष्णुप ्रस ाद ४ ७ ना र ायणप ्र . ४४
अर्ज नप ्रस ाद ४५
भो ज र पक ४ ६
१ ७र् ग्द्य दुगा ४ ७ ध्मर्् र पक ४ ७
पा रस मणि ४ ८
१ ८ ो विन्द ४ ७ टीका र ाम ४ ९
१ ९ खिमानन्द ४ ७ ने द्यऋ ्रस ाद ५०
शे षकान्त ५१
थानिश्व र ५ २
२०र् ो कण ४ ८
२१ पुष्क र ४ ८
२२ घनश्याम ४ ८ ११
२ ३ भविश्व र ४ ८ ११ ५ ३
५ ४
४ २ टीका र ाम ४ ८ ११
२५ स ुब्थे व ४ ८ ११ ५५
५ ६
२ ६ क ृष्णप ्रस ाद ४ ८ ११ ५ ७
५ ८
५ ९
२ ७ नीलकण्ठ ४ ८ ११
२ ८ ना र ायण प ्र . ४ ८ ११
२ ९ शिवलाल ४ ८ ११
३० के श्वप ्रस ाद ४ ८ १ २ ओ मप ्रस ाद ६०
विमलप ्रस ाद ६१
ीन्मर्् ं लपस ाद ६ २
३१ यमनाथ ४ ८ १ २
स ्र क्ष्े त ः ओ मप ्रस ाद ौ तम
पर्व त र ामजा ा . व .स . बाट आजभन्दा प्न्ध् ्र पस् ता अगाडिस् याङ ् जा चिलाउने वास ा . व .स . ं . ८ वडा ायच ब ऋँइ मा, ो यगतस बलम रे को।
स ्र क्ष्े त ः ह र ावाव बलम ौ तम
क्र ., ं . न्ँम् पस् तास ं ख्इँ पिताको . क्रस ं . पुत्रको न्ँम् पुत्रको . क्रस ं .
छो र ा छो र ी
द्य ु ४ २ ( भागि र थ
भागि र थ ४ ३ शिवलाल
शिवलाल ४४ चुडामणि
चिन्तामणि
(बित्नुभएको ) न्ँम् थाहा नभएको
चुडामणि ४५ भिमप ्रस ाद
भ्ःव्े श्व र
ओ मप ्र काश
व्ँव् र ाम
चिन्तामणि ४५ लक्ष्मीप ्रस ाद १०
भिमप ्रस ाद ४ ६ ह र ावाव ु ११
भ्ःव्े श्व र ४ ६ ीद्यन्े श १ २
ओ मप ्र काश ४ ६ आशिष १ ३
व्ँव् र ाम ४ ६
१० लक्ष्मीप ्रस ाद ४ ६
११ ह र ावाव ु ४ ७
१ २ ीद्यन्े श ४ ७
१ ३ आशिष ४ ७
जिल्ला ः माधान वुडा र ी ा . व ., ., क्ँभ् ्रे प्ल्ँ ञ् चो क
क्र ., ं . न्ँम् पस् तास ं ख्इँ पिताको . क्रस ं . पुत्रको न्ँम् पुत्रको . क्रस ं .
छो र ा छो र ी
स ान्तुपाध्या ४ २ ( लभष्तजभचस ु
परु
जगन्नाथ
ीब्श् ु ४ ३ स ुद्यर्श न
परु ४ ३
जगन्नाथ ४ ३
स ुद्यर्श न ४४ प र श र ाम
प र श र ाम ४५ श ं क र
श ं क र ४ ६ श्र ीविलास
श्र ीबिलास ४ ७ इन्द्य ्र लाल
३श्र ीमति पद्मलाल १०
१ ) … (एक) नन्दलाल ११
… २) (चा र ) क ृष्णलाल १ २
३) … (चा र ) म्न्ँे र थ १ ३
शशिध र १ ४
प र मानन्द १५
प र श र ाम १ ६
श्र ीक ृष्ण १ ७
इन्द्य ्र लाल ४ ८ लक्ष्मी प ्र . १ ८
१० पद ् मलाल ४ ८ र ँमचन्द ्र १ ९
माइला २०
मो तिलाल २१
कान्छा २२
११ नन्दलाल ४ ८ दे वदत्त २ ३
( २ पत्नी) च्न्द्य ्र लाल ४ २
डिल्ली प ्र . २५
जगन्नाथ २ ६
१ २ क ृष्णलाल ४ ८ गङ्गाप ्रस ाद २ ७
( २ पत्नी) गङ्गाध र २ ८
ना र ायण प ्र . २ ९
ह िर प ्रस ाद ३०
डिल्लीप ्रस ाद ३१
ो विन्द ३ २
गणे श ३३
१ ३ म्न्ँे र थ ४ ८ भीमनाथ ३ ४
र् ध्म्ँ न्न्द्य ३५
र विलाल ३ ६
१ ४ शशिध र ४ ८ लो कनाथ ३ ७
श्र ीमती ट ं क ३ ८
वे दमाया शे शव ३ ९
भद ्र काली ते जमाया (पुत्री)
रु क् ु(पुत्री)
….. (पुत्री)
” टिकामाया
१५ प र मानन्द ४ ८ मीनप ्रस ाद ४०
५ ३ प्ुत्री प्त्तश्र ीमती जगमाया यज्ञप ्रस ाद ४१
ने त्र ४ २
च्न्द्य ्र ४ ३
महे न्द ्र ४४
१ ६ प र श र ाम ४ ८ झ ं कप ्रस ाद ४५
(खि र माया पुत्री)
४ (पुत्र, पुत्री ६ )श्र ीमतीस ुमिला
अर्ज न (ब ृन्दा)
४ ६
बिनो द (ता र ा)
४ ७
च्न्द्य ्र (मिना)
४ ८
(इन्दि र ा)
१ ७ श्र ीक ृष्ण ४ ८ जीवन (गीता) ४ ९
पुत्र पुत्री २ ४श्र मिती जनमाया प ्रे म (स ुभद ्र ा) ५०
बे द ५१
प ्र मो द ५ २
१ ८ लक्ष्मीप ्रस ाद ३ पुत्र, ३ पुत्री ४ ९ डिल्लिप ्रस ाद ५ ३
मीनप ्रस ाद ५ ४
अनेरु द ्र ५५
१ ९ र ँमचन्द ्र ४ ९ १० मित्रलाल
लो के न्द ्र
२० माइला ४ ९ १० श्र व्ण कुमा र
दश र थ
२१ मो तिलाल ४ ९ १०
२२ कान्छा ४ ९ १०
२ ३ दे वदत्तश्र ीमती ीत्ल्रु पा ४ ९ ११ ने द्यऋ ्रस ाद ५ ६
के दा र ५ ७
४ २ च्न्द्य ्र लाल ४ ९ ११ स ँे मप ्रस ाद ५ ८
डिल्लीप ्रस ाद ५ ९
थलप ्रस ाद ६०
ओ किल ६१
२५ डिल्ली प ्र . ४ ९ ११ मो हन ६ २
भुपे न्द ्र ६ ३
२ ६ जगन्नाथ ४ ९ ११ क्म्ल् ४ ६
विष्ण ु ६५
२ ७ बलम ा ं प ्र . ४ ९ १ २ शिव ६६
गणे श ६ ७
२ ८ बलम ं गाध र ४ ९ १ २र् ) क्मल (तीथ ६ ८
स ँध्क् ६ ९
२ ९ ना र ायण प ्र . ४ ९ १ २ र्स ूइ ७०
अर्ज न ७१
ो पाल ७ २
३० ह िर प ्रस ाद ४ ९ १ २ खडानन्द ७ ३
( २ पत्नी) ह्ँे मप ्रस ाद ७ ४
विष्ण ु ७५
३१ डिल्लीप ्रस ाद ४ ९ १ २ र ँमचन्द ्र ७ ६
३ २ ो विन्द प ्र . ४ ९ १ २ नो ख र पक ७७
३३ गणे श ४ ९ १ २ ज्इप् ्र काश
शिव र पक
३ ४ भीमनाथ ४ ९ १ ३ न रे श
( ३श्र ीमति) स ुीद्यप् ७ ९
पुष्प
बिनास
माइला
३५र् ध्म्ँ न्न्द्य ( २ पत्नी) ४ ९ १ ३ क ृष्ण ८०
के शव ८१
र ाम ८ २
३ ६ र विलाल ४ ९ १ ३ दिपक ८ ३
श्याम
३ ७ लो कनाथ ४ ९ १ ४ लिाल ८ ४
इन्द्य ्र ८५
३ ८ ट ं क ४ ९ १ ४ फिलिप ८ ६
३ ९ शे शव ४ ९ १ ४ प ्र काश ८ ७
४० मिनप ्रस ाद ४ ९ १५ बिपिन ८८
४१ यज्ञप ्रस ाद (श्र ीमति ो मा) ४ ९ १५ स ुभष ८ ९
४ २ ने त्र (श्र ीमति मीना) ४ ९ १५ डिप् ु ९०
नबिन ९१
४ ३ च्न्द्य ्र (श्र ीमतिश्र ीजना) ४ ९ १५ लिपी पुत्री
” लिजा
४४ महे न्द ्र (श्र ीमतीस ूभद ्र ा) ४ ९ १५ स ँै गात ९४
दिक्षान्त ९५
४५ झ ं कप ्रस ाद ४ ९ १ ६ नव र पक ९६
(श्र ीमती दे वमाया) क्म्ल् ९७
बिमल ९८
माधव
लो कनाथ १००
४ ६ अर्ज न (श्र ीमती धनकुमा र ी) ४ ९ १ ६ ज्ञाने न्द ्र १०१
यादव १० २
४ ७ बिनो द (श्र ीमती अनिता) ४ ९ १ ६ ीब्ब्े तजभ (आस् मा पुत्री) १० ३
४ ८ च्न्द्य ्र (श्र्र ) ीमती दुगा ४ ९ १ ६ निलम (पुत्री)
स ुम्न (पुत्री)
श्र ृीष्ट (पुत्री)
४ ९ जीवन ( पत्नी) २ ते जकुमा र ी, गीता ४ ९ १ ७ महिमा (पुत्री)
५० प ्रे म (श्र ीमति भगवती) ४ ९ १ ७ नि र ज (निता र निस ष्ल पुत्री)
५१ वे दप ्र काश (श्र ीमती ीम्ठ ू) ४ ९ १ ७ उज्ज्वल  (आशा, नमिता)
५ २ प ्र मो द ४ ९ १ ७ स ीतस
(स दिक्षा पुत्री)
५ ३ डिल्लीप ्रस ाद ( २ पत्नी) ५० १ ८ हे मलाल
रु द्य ्र प ्रस ाद
ले ख र पक
५ ४ मीनप ्रस ाद ( २ पत्नी) ५० १ ८ लिलानाथ
थलप ्रस ाद
क्म्ल्
५५ अनेरु द ्र ५० १ ८
५ ६ ने द्यऋ ्रस ाद ५० २ ३ र जा
र प्के न्द ्र
५ ७ के दा र ५० २ ३ बलम गाप ं ्रस ाद
मीनप ्रस ाद
५ ८ स ँे मप ्रस ाद ५० ४ २
५ ९ डिल्ली प ्र . ५० ४ २
६० थलप ्रस ाद ५० ४ २ र प्के न्द ्र
६१ ओ किल ५० ४ २
६ २ मो हन ५० २५
६ ३ भुपे न्द ्र ५० २५
४ ६ क्म्ल् ५० २ ६
६५ विष्ण ु ५० २ ६
६६ शिव ५० २ ७ र ँजकुमा र
कान्छा
६ ७ गणे श ५० २ ७ आशिष
कान्छा
६ ८ स ँध्क् ५० २ ८ स ुीद्यप्
६ ९ स ँध्क् ५० २ ८
७० र्स इ ५० २ ९
७१ अर्ज न ५० २ ९
७ २ ो पाल ५० २ ९
७ ३ खडानन्द ५० ३०
७ ४ ह्ँे मपस ाद ५० ३०
७५ विष्ण ु ५० ३०
७ ६ र ँमचन्द ्र ५० ३१
७७ नो ख र पक ५० ३ २
७ ८ न रे श ५० ३ ४
७ ९ पुष्प ५० ३ ४
८० क ृष्णा ५० ३५
८१ के शव ५० ३५
८ २ र ाम ५० ३५
८ ३ श्याम ५० ३ ६
८ ४ लिाल ५० ३ ७
८५ इन्द्य ्र ५० ३ ७
८ ६ फिलिप ५० ३ ८
८ ७ प ्र काश ५० ३ ९
८८ बिपिन ५० ४०
८ ९ स ुभष ५० ४१
९० ीद्यप् ु ५० ४ २
९१ नबिन ५० ४ २
९२ लिपी पुत्री ५० ४ ३
९३ लीजा पुत्री ५० ४ ३
९४ स ँै गात ५० ४४
९५ दिक्षान्त ५० ४४
९६ नव र पक ५० ४५ अनिदी (पुत्री)
९७ क्म्ल् ५० ४५ स ीम्ँ (पुत्री)
९८ बिमल ५० ४५
९९ माधव ५० ४५
१०० लो कनाथ ५० ४५
१०१ ज्ञाने न्द ्र ५० ४ ६
१० २ यादव ५० ४ ६
१० ३ तजभ ष्लकतबलअभे क ५० ४ ७
१० ४ निलम पुत्री ५० ४ ८
१०५ स ुम्न पुत्री ५० ४ ८
१० ६ स ृीष्ट पुत्री ५० ४ ८
१० ७ महिमा पुत्री ५० ४ ९
१० ८ नि र ज पुत्री ५० ५०
१० ९ उज्ज्वल पुत्री ५० ५१
११० स ीतस पुत्री ५० ५ २