आसाम

image_pdfimage_print
हालः– जामगूडी (आसाम)
क्र.सं. नाम पुस्ता संख्या पिताको क्र. सं. सन्तानको नाम पुत्र क्र.सं.
जय कृष्ण गोकुल
गोकुल रगंलाल
रंगलाल
गंगालाल
धर्मानन्द
गंगालाल केवली
धनश्याम
राम चन्द्र
प्रजापति
धर्मानन्द
प्रजापति गौरी शंकर
गौरी शंकर शान्ती राम
धर्मानन्द पुष्पलाल
हरि प्रसाद
कर्णाखर
कर्णाखर कुष्ण
हेम
जीवन
धर्मानन्द डम्बरु –जीवन