कोयाखोला तेरथुम झापा, गौर

image_pdfimage_print
कोयाखोला तेरथुम झापा, गौर (सुनसरी आदि)
क्र. सं. नाम पुस्ता संख्या पिताको क्र.सं. सन्तानको नाम पुत्रको क्र.सं.
छोरा     छोरी
हेमन्त ३८ गंगाधर
सिरपति
तुलाराम
ऋषिराम
वालै पाध्ये
विशु पाध्ये
वैजनाथ
अग्नीधर अ.
बैजनाथ ३९ जयकृष्ण
श्रीकृष्ण ६६
जयकृष्ण ४० लच्छोमन
बलभद्र
प्रतिमन १५
श्रीकृष्ण ५६
कर्णाखर ५८
मछानन्द्र ६१
लच्छोमन ४१ विष्णूहरि
विष्णू हरि ४२ यज्ञनिधी
यज्ञनिधि ४३ खडान्द
खडानन्द ४४ मोतीखर
मोतिखर ४५ गोबिन्द
बलभद्र ४१ नन्दी केशर १०
श्रीनारायण
१० नन्दी केशर ४२ नैनान्द ११
११ नैनान्द ४३ १० पशुराम १२
दिन नाथ १३
हरि प्रसाद १४
१२ पर्शूराम ४४ ११ विश्वनाथ
शिवप्रसाद
पशूपती
दिपक
१३ दिन नाथ ४४ ११ ताराप्रसाद
इश्वरी
१४ हरि प्रसाद ४४ ११ राजू
गूरुप्रसाद
१५ प्रतिमन + ४१ देवनारायण १६
रेनुका प्रमानन्द १७
जयमंगल अ.
कृष्णलाल २५
पशूपती ४२
१६ देवनारायण ४२ १५ कर्णाखर
१७ प्रमानन्द ४२ १५ मनरथ १८
नन्दलाल
१८ मनरथ ४३ १७ मछानन्द १९
पदमलाल २१
रविलाल २२
नरपती
१९ मछानन्द ४४ १८ भगीरथ २०
२० भगीरथ ४५ १९ ढकं नाथ
यव नारायण
घन श्याम
उमा नाथ
– (डल्ले)
२१ पदम लाल ४४ १८
२२ रवि लाल ४४ १८ नारद
हरि प्रसाद २३
२३ हरिप्रसाद ४५ २२ बिदूर २४
बुद्धि प्रसाद
गोबिन्द
कृष्ण
ध्रुव
२४ बिदूर ४५ २३ शंकर
प्रेम प्रसाद
नविन
२५ कृष्णलाल ४२ १५ दाताराम २६
२६ दाताराम ४३ २५ बलीभद्र २७
कपिल अ.
टिकाराम ३०
हरि नारायण ३३
रघूनाथ ४१
२७ बलीभद्र ४४ २६ बेदनिधी २८
तोयानाथ डम्बरु बललभ २९
२८ बेदनिधि ४५ २७ चूडामणी
नारायण
२९ तोया नाथ ४५ २७ केशव
सन्तोष
३० टिकाराम ४४ २६ मेघराज ३१
भोला नाथ ३२
३१ मेघराज ४५ ३० उमानाथ
बिनोद
३२ भोला नाथ ४५ ३० दिपक
दिवश
३३ हरिनारायण ४४ २६ ढूण्डीराज ३४
लक्ष्मण ३५
घन श्याम ३६
दूर्गा प्रसाद ३७
दूर्गा नाथ ३८
नारायाण ३९
गोपाल चन्द्र
तेज नारायण ४०
३४ ढूण्डी राज ४५ ३३ तूलसी प्रसाद
नगेन्द्र
३५ लक्ष्मण ४५ ३३ हिरालाल
गणेश
३६ घन श्याम ४५ ३३ किरण
प्रभात
३७ दूर्गा प्रसाद ४५ ३३ उज्वल
३८ दूर्गा नाथ ४५ ३३
३९ नारायण ४५ ३३ भेषराज
महेश
४० तेज नारायण ४५ ३३ सुमन
सुरज
४१ रघू नाथ ४४ २६ नारायण
सोमनाथ
जगन्नाथ
प्रेम प्रसाद
माधव
४२ पशूपती + ४२ रगं लाल ४३
हेमकला गूणनिधि ४८
श्री कृष्ण ५२
४३ रगंलाल + ४३ ४२ केदार नाथ ४४
जमुना नेपाल रमाकान्त ४५
वानुका तूलसी ४६
टकंनाथ ४७
४४ केदार नाथ+ ४३ दिलिप कुमार ललिता
खिमादेवी लिलाधर अम्बीका
यामनाथ
४५ रमाकान्त+ ४४ ४३ नारायण सिता
टाइम कुमारी मोहन प्रसाद खिमा
४६ तूलसी+ ४४ ४३ सूर्य कुमार मेनुका
योगमाया प्रमिला
होमा
४७ टंक नाथ + ४४ ४३ इन्द्र कुमार (अन्मोल) अश्मा
पिंगला दाहाल
४८ गूानिधि ४३ ४२ डिल्लीराम ४९
नरेन्द्र ५०
गूरु प्रसाद ५१
४९ डिल्लीराम ४४ ४८ नवराज
दिलिप
५० नरेन्द्र ४४ ४८ श्याम प्रसाद
जिवन
५१ गूरु प्रसाद ४४ ४८ पङ्कज
५२ श्री कृष्ण ४३ ४२ देवी प्रसाद ५३
उपेन्द्र ५४
५३ देबी प्रसाद ४४ ५२ अर्जुन
सञ्जय
कमल नाथ
केशव
५४ उपेन्द्र ४४ ५२ दूर्गा प्रसाद ५५
टिकाराम (टिका)
गेहनाथ
यूवराज
यज्ञनिधि
मदन
५५ दूर्गा प्रसाद ४५ ५४ अनिश
५६ श्री कृष्ण ४१ त्रिलोचन ५७
५७ त्रिलोचन ४२ ५६
५८ कर्णाखर ४१ गंगाधर ५९
५९ गंगाधर ४२ ५८ भवानी ६०
६० भवानी ४३ ५९ बिष्णू लाल अ.
६१ महानन्द ४१ यज्ञनिधी अ.
त्रिलोचन ६२
६२ त्रिलोचन ४२ ६१ भानूभक्त ६३
६३ भानूभक्त ४३ ६२ भवानी ६४
तेजनाथ
६४ भवानी ४४ ६३ नारायण
६५ तेजनाथ ४४ ६३ भिष्म राज
६६ श्री कृष्ण ४० इच्छाराम ६७
छविलाल ९१
श्याम लाल ११७
रगं लाल १२३
रवि लाल २५४
नन्द लाल २६५
६७ इच्छाराम + ४१ ६६ टिकाराम ६८
वच्छला आचार्य पृथ्वीपती ८९
६८ टिकाराम + नैनकला वराल ४२ ६७ देवी प्रसाद ६९
गोरीकान्त ७२
धन पती ७६
कर्णाखर ८७
(कूल प्र.)
६९ देवी प्रसाद+ ४३ ६८ तारा नाथ ैैैंंं………
रामकला भट्रटराइ छोमनाथ वाटुला
जानुका निरौला गोपाल गंगा ७०
भागरथा निरौला घनश्याम तुलसा
अशोक कुँन्ता ७१
दुर्गा
अम्वीका
७० गोपाल ४४ ६९ खेमराज
प्रकाश
७१ अशोक ४४ ६९ सुमन
सूधन
७२ गौरीकान्त+ ४३ ६८ मल्लीनाथ छोरी२
जानुका धिमिरे नारायण जना ७३
तूलसी
७३ नारायण ४४ ७२ डिल्लीराम ७४
छोमनाथ ७५
७४ डिल्लीराम ४५ ७३ बिजय
रोशन
७५ छोमनाथ ४५ ७३ हेमन्त
७६ धनपती + ४३ ६८ जगन्नाथ हरीमाया ७७
वसुन्धरा गोपी कृष्ण गंगा ७८
लामिछाने लिला प्रसाद तुलसा ८५
७७ जगन्नाथ ४४ ७६ टिकादत्त
डम्वरु
केशव प्रसाद
दया राम
रगंलाल
७८ गोपी कृष्ण ४४ ७६ महानन्द ७९
टकं प्रसाद ८४
७९ महानन्द ४५ ७८ पर्शूराम ८०
कपिलमूनी ८१
तोया नाथ ८२
नानीराम ८३
८० पर्शूराम ४६ ७९ मनोरथ
पूण्य प्रसाद
८१ कपिल मूनी ४६ ७९ दयाराम
टंक प्रसाद
कमल
८२ तोयानाथ ४६ ७९ डिल्लेश्वर
८३ नानीराम ४६ ७९ हरि प्रसाद
८४ टकं प्रसाद ४५ ७८
८५ लिला प्रसाद ४४ ७६ मोहन प्रसाद ८६
तेज कुमार
निशान
८६ मोहन प्रसाद ४५ ८५ लक्ष्मी प्रसाद
गिरी राज
८७ कर्णाखर + ४३ ६८ रेवन्त (रेवती प्र.) ८८
कृष्ष कुमारी
पैडेल
धनमाया भण्डारी
८८ रेवन्त (रेवती प्रसाद) + ४द्ध ८७ संयोग संगीता
सीता भण्डारी विरोध बिना
सृजना
स्मिता
८९ पृथ्वीवती ४२ ६७ ९०
९० ४३ ८९ यूवराज
९१ छविलाल ४१ ६६ हरि नारायण ९२
रामदत्त १०३
गोविन्द ११४
९२ हरि नारायण ४२ ९१ तूलसी ९३
९३ तूलसी ४३ ९२ अग्नीधर ९४
९४ अग्नीधर ४४ ९३ लक्ष्मी नारायाण ९५
९५ लक्ष्मीनारायण ४५ ९४
नारायण प्रसाद ९६
विष्णू प्रसाद १०२
९६ नारायण प्रसाद ४६ ९५ इश्वर कुमार १०१
रुद्र प्रसाद १००
शैलेन्द्र कुमार ९९
राम कृष्ण ९८
हरि कृष्ण ९७
९७ ४७ ९६ हिमान्सू
९८ रामकृष्ण ४७ ९६ अनुराग
९९ शैलेन्द्र कुमार ४७ ९६ नेबिद
हिमालय
१०० रुद्र प्रसाद ४७ ९६ प्रताप
रबिन
निश्चल
१०१ इश्वर कुमार ४७ ९६ प्रमोर
बिनोद
सूबोध
१०२ विष्णू प्रसाद ४६ ९५ यदूनन्दन
दिबश
केशव
हेमन्त
१०३ रामदत्त ४२ ९१ दधिराम १०४
१०४ दधिराम ४३ १०३ देविदत्त १०५
रबिलाल १०९
खडानन्द ११३
१०५ देबिदत्त ४४ १०४ हरि नारायण १०६
जनक लाल १०७
टिका प्रसाद –माधव)
१०८
१०६ हरि नारायण ४५ १०५ अनन्तराम
अरुडध्वज
(गोबिन्द)
पराशर
१०७ जनकलाल ४५ १०५ टकं प्रसाद
खगेन्द्र
१०८ टिकाप्रसाद (माधव)+चित्रा धिमिरे ४५ १०५ यतिराज मुक्ता
च्यावन
१०९ रबि लाल ४४ १०४ प्रेम प्रसाद ११०
जिव नाथ
टिकाराम १११
रुप नारायण
दिलिप
भक्ती प्रसाद ११२
११० प्रेम प्रसाद ४५ १०९ भूवन
१११ टिकाराम ४५ १०९ बिपीन
११२ भक्ती प्रसाद ४५ १०९ गोबिन्द
कञ्चन
११३ खडानन्ड ४४ १०४ दङ्रगलाल
११४ गोबिन्द ४२ ९१ जिवन ११५
तिर्थ राज ११६
११५ जिवन ४३ ११४ जय प्रकाश
११६ तिर्थराज ४३ ११४ बिकाश
११७ श्याम लाल ४१ ४० दाताराम ११८
११८ दाताराम ४२ ११७ केवली राम ११८
नरवती अ.
काशीनाथ १२१
मनोरथ
भरतमणी अ.
११९ केवलीराम ४३ ११८ रेवत राम १२०
खेमराज
१२० रेवत राम ४४ ११९ चूडामणी
हूकिन्द्र
१२१ काशीनाथ ४३ ११८ गैरी शंकर
गोकर्ण कुमार
१२२ मनोरथ ४३ ११८ घनश्याम
१२३ रगंलाल + ४१ ६६ श्री बल्लभ १२४
धनमाया महेश्वर १३५
धन विद्मा जयकृष्ण १४७
ब्रहमलाल १६०
बिष्णूलाल १७०
दिनानाथ १८७
मनरथ २०२
प्रेमप्रसाद २१३
भागिरथ २२५
रघूनाथ २३८
१२४ श्री बल्लभ ४२ १२३ टंक नाथ १२५
१२५ टकं नाथ ४३ १२४ लोहनी १२६
तूलसी राम
तिर्थराम १२७
डिल्ली राम १३१
घातृ प्रसाद १३२
वासूदेव १३३
गोबिन्द १३४
१२६ लोहनी ४४ १२५ गोपाल प्रसाद
अग्नीधर
१२७ तिर्थराज ४४ १२५ माधव १२८
यादव प्रसाद १२९
रोहिणी प्रसाद १३०
अम्बीका प्रसाद
कूलमणी
१२८ माधव ४५ १२७ किरण
१२९ यादव प्रसाद ४५ १२७
१३० रोहिणी प्रसाद ४५ १२७ सविन
१३१ डिल्लीराम ४४ १२५ कृष्ण प्रसाद
गूरु प्रसाद
उदय राज
१३२ धातृ प्रसाद ४४ १२५ हरि प्रसाद
राम प्रसाद
१३३ बासूदेव ४४ १२५ प्रल्हाद
प्रकाश
१३४ गोबिन्द ४४ १२५ बिनोद
प्रभूराम
चुडामणी
१३६ महेश्वर ४२ १२३ पदमलाल १३६
पर्शूराम १४१
१३५ बदमलाल + ४३ १३५ गोबिन्द १३७
मनमाया चेतानन्द
(कृष्ण प्रसाद) १४०
१३७ गोबिन्द ४४ १३६ नरेश सोभा १३८
पत्नीः अम्बीका महेश सुश्मा १३९
दिबश(नितू)
१३८ नरेश + अनिता ४५ १३७ सास्वत सान्ची
१३९ महेश पत्नीः संगीता ४५ १३७ निरज निसीला
नितेश
निमेश
१४० चेतानन्द पत्नीः इनदीरा ४४ १३६ उमेश सविता
मुकेश (अस्मीता)
सन्तोष (सकून्तला)
सूभाष (सिमा )
१४१ पर्शूराम ४३ १३५ गोकूल १४२
(राइतर बाजे धनकुटा) निल कण्ठ भोज कु. १४४
हरि प्रसाद सावित्री १४५
सिताराम शिव प्रसाद लक्ष्मी
१४६
१४२ गोकूल पत्नीः लक्ष्मी ४४ १४१ नविन १४३
प्रविण
१४३ नबिन पत्नीः चूमा ४५ १४२ सनम
कसम
१४४ निलकण्ठ पत्नीः पार्वती ४४ १४१ बिक्रम विता
रस्ना युना
१४५ हरि प्रसाद पत्नीः उषा ४द्ध १४१ अनिल अनु
अन्जु
१४६ सिताराम –शिव प्रसाद) पतनीः कृष्णा ४४ १४१ मनोज मन्जु
मुकेश
१४७ जय कृष्ण ४२ १२३ चन्द्र प्रसाद १४८
भवानी १५३
टंक प्रसाद अ.
भोलानाथ १५८
१४८ चन्द्र प्रसाद ४३ १४७ ओम नाथ १४९
शिवराज १५०
कविराज १५१
१४९ ओमनाथ ४४ १४८ कृष्ण
यूवराज
१५० शिवराज ४४ १४८ खगेन्द्र
महेन्द्र
१५१ कविराज ४४ १४८ निर्मल १५२
तूलसी
१५२ निर्मल ४५ १५१ प्रमोद
१५३ भवानी ४३ १४७ पशूपती १५४
नरेन्द्र प्रसाद १५५
सोमनाथ १५६
डिल्लीराम १५७
अम्बीका
१५४ पशूपती ४४ १५३ भरत
१५५ नरेन्द्र प्रसाद ४४ १५३ रमेश
निरु
१५६ सोमनाथ ४४ १५३ समिर
१५७ डिल्लीराम ४४ १५३
१५८ भोला नाथ ४३ १५८ प्रकाश
१५९ उमेश ४५ १४० निरोज
पत्नीः सरिता
१६० ब्रहमलाल + ४२ १३२ टोमनाथ १६१
पुष्पमाया ढुङ्रगाना टंक प्रसाद १६२
गायत्री १६७
१६१ टोमनाथ ४३ १६० धर्म प्रसाद (गोपाल)
१६२ टंक प्रसाद ४३ १६० बद्री नाथ
देबी प्रसाद १६३
खेमनाथ १६५
१६३ देबी प्रसाद ४४ १६२ गिरीराज १६४
१६४ गिरीराज ४५ १६३
१६५ खेमनाथ ४४ १६२ रुद्र १६६
१६६ रुद्र ४५ १६५ भिष्म
यादव
१६७ गायत्री + ४३ १६० भवानी १६८
पवित्रा वराल
१६८ भवानी ४द्ध १६७ कृष्ण १६९
१६९ कृष्ण + ४५ १६८ भरत कोपिला
सीता दाहाल सकुन्तला
१७० विष्णूलाल + कौसल्यावती ४२ १२३ नारायण १७१
लक्ष्मी प्रसाद १७३
टकं प्रसाद
बेद निधि
१७१ नारायण + ४३ १७० यज्ञ प्रसाद राधा १७२
लिलावति बाल कृष्ण दुर्गा
महेन्द्र कमला
भरत इँदीरा
कृष्ण राज
१७२ यज्ञ प्रसाद ४द्ध १७१ श्याम कुमार
सूबोध कुमार
राज कुमार
१७३ लक्ष्मी प्रसाद+ लिलाबती ४३ १७० माधव १७४
बासूदेव १८१
सियाराम १८४
गेहनाथ १८५
कृष्ण प्रसाद १८६
१७४ माधव+ देबी ४४ १७३ खेमनाथ
गोबिन्द १७५
प्रेमराज १७६
हरिराज १७७
जिवन नाथ १७८
खूसिराज १७९
काशीराज १८०
१७५ गोबिन्द ४५ १७४ सेवकराज
मोहन
१७६ प्रेमराज ४५ १७४ कमल
१७७ हरिराज ४५ १७४
१७८ जिवनाथ ४५ १७४ सन्तोष
१७९ खूसिराज ४५ १७४
१८० काशीराज ४५ १६४
१८१ बासूदेव + बिमला ४द्ध १७३ देशबन्धू शुशिला
बन्धूमणी १८२
राजमणी १८३
८२ बन्धूमणी ४५ १८१ आदर्श
१८३ राजमणी ४५ १८१ विवेक
हरि शंकर
१८४ सिताराम + मूना ४४ १७३ सागर सन्ध्या
समिर तारा
१८५ गेहनाथ ४४ १७६ उमा
१८६ कृष्ण प्रसाद + राधा ४४ १७३ खेमनाथ इन्दु
गोबिन्द सुधा
पे्रमराज गिता
जिवनाथ
हरि प्रसाद
खूसिराज
काशीराज
१८७ दिनानाथ +चन्चला ४२ १२३ नारायण १८८
रत्न कुमारी मूक्ती नाथ १८९
नर प्रसाद १९२
केदार नाथ १९३
नूनिल प्रसाद अ.
छविलाल १९७
१८८ नारायण ४३ १८७ हरि नारायण
१८९ मूक्ती नाथ ४३ १८७ यूवराम १९०
चन्द्र प्रसाद १९१
१९० यूवराम ४४ १८९ राम प्रसाद
चूडामणी
डम्वरु
बासूदेव
रञ्जन
बिनोद
महेन्द्र
बिष्णू
१९१ चन्द्र प्रसाद ४४ १८९ सबिन
१९२ नर प्रसाद ४३ १२३ मनरथ (मोहन)
नारायणदत्त
कूल प्रसाद
डिल्लीराम
१९३ केदार नाथ+ ४३ १२३ तिर्थमणी कमला १९४
सरस्वता निरौला नवराज विमला १९५
एकराज तारा १९६
१९४ तिर्थमणी + ४४ १९६ प्रकाश गिता
अम्वीका ढुङ्रगाना टंक रुमा
१९५ नवराज + ४४ १९३ अनूरोध बन्दना
हाषा अधिकारी रचना
प्र्रतिमा
१९६ एक राज + उर्मिला रेग्मी ४४ १९३ भूपिन सन्जु
सूदिप
सूजन
१९७ छविलाल + ४३ १८७ तिर्थराज रमादेवि १९८
मन्दरादेवि ढुङ्गाना फडिन्द्र १९९
चित्र प्रसाद २००
लेखराज २०१
१९८ तिर्थराज + ४४ १९७ दिपक
इन्दीरा पौडेल
१९९ फडिन्द्र+ ४४ १९७ दिनेश मन्जु
कमला गुरागाइ सन्तोष सन्जु
मन्जु भट्रटराइ सानु
२०० चित्र प्रसाद+ ४४ १९७ दिवश सुनिता
सीता आचार्य दिपेश उषा
रन्जु
२०१ लेखराज+ ४४ १९७ घन श्याम वुनु
सकुन्तला दाहाल रम्भा
२०२ मनरथ ४२ १२३ अविनारायण हुमादेवी २०३
प्रेम नारयण कौशिला २०४
यवनारायण गंगा देवी २०९
मेघराज कमला २१२
देवमाया
२०३ अवि नारायण +गोमा दहाल ४३ २०२ विशाल कुमार
धनकुमारी खनाल
२०४ प्रेमनारायण+मन्दरा देवी ४३ २०२ विश्व बन्धू मन्दा २०५
रम्भा ढङ्रगानाु प्रकाश चन्द्र मेनका २०६
निलम चन्द्र तारादेवी २०७
पशूपती सरीता २०८
कविता
२०५ विश्ववन्धू+ ४४ २०४ बिश्लेश बन्धू
शान्ता पोख्रेल उज्वल
अवल
२०६ प्रकाश चन्द+ ४४ २०४ शूषभित
सरिता नेपाल्र सैसभ
२०७ निलम चन्द्र ४४ २०४ नितेश
२०८ पशूपती + ४४ २०४ प्रियङ्क
सरिता ढुङ्रगाना प्रितम
२०९ यव नारायण ४३ २०२ शिवराज नैना २१०
    + राम चन्द्र विमला २११
तन्द्रकला भण्डारी प्रेम शान्ता
यसोधा
२१० शिवराज ४४ २०९ राजन
२११ राम चन्द्र ४४ २०९
२१२ मेघराज+ ४३ २०२ किरण इन्दीरा
शान्ता वराल
२१३ प्रेम प्रसाद + ४२ १२३ भवानी भागीरथा २१४
तित्रलेखा वराल कूल प्रदिप जान्नती २१८
भिष्मराज दिव्यलोका २२२
२१४ भवानी ४३ २१३ दया सागर नर्वदा २१५
केशवराज राधा २१७
सीता
दुर्गा
२१५ दयासागर ४४ २१४ दिपक इला २१६
गणेश
२१६ दिपक ४५ २१५ क्षितिज
२१७ केशवराज ४४ २१४ उमेश अनिता
सुनिता
विनिता
२१८ कूल प्रदिप+ ४३ २१३ जग्दीश सुभद्रा २१९
कौशल्या अच्चूत राज पार्वता २२०
गोपाल चन्द्र शारदा २२१
गंगा
शुशिला
२१९ जगदीश + ४४ २१८ प्रलाद रचना
शुशिला सुरेश निता
२२० अच्युत राज ४४ २१८ सुमन अर्चना
#NAME? सुदिप
२२१ गोपाल चन्द्र ४४ २१८ हेमन्त सविता
#NAME? विनिता
सिर्जना
सपना
२२२ भिष्मराज ४२ २१३ किसोरचन्द्र २२३
#NAME? सुवास चन्द्र २२४
२२३ किशोरचन्द्र ४३ २२२ आकाश
    + अजय
सुष्मीता
२२४ सुवासचन्द्र ४४ २२२ आकांक्षा
#NAME?
२२५ भागिरथ + ४२ १२३ लिलावल्लभ २२६
रन्दतादेवी दुर्गाप्रसाद २३२
कृष्णप्रसाद २३६
देवीप्रसाद २३७
नारायण २४०
२२६ लिलावल्लभ ४३ २२५ वलराम २२७
सेतु असम गएको
पुण्यप्रसाद २३१
(घनश्याम)
२२७ वलराम ४४ २२६ हिमाल २२८
हेमराज २२९
अशोक २३०
२२८ हिमाल ४५ २२७ शंकर
चिरन्जीवी
हरि
२२९ हेमराज ४५ २२७ नारायण
२३० अशोक ४५ २२७  ंंंंंंंंंं………..
२३१ पुण्यप्रसाद ४४ २२६ बद्री
(घनश्याम) अइन्द्र
………
२३२ दुर्गाप्रसाद ४३ २२५ भिमप्रसाद २३३
अनन्तराम २३४
कृष्णप्रसाद २३५
२३३ भिमप्रसाद + ४४ २३२ फणीन्द्र चन्द्रकुमारी
कौशिका तिमल्सीना ––
२३४ अनन्तराम ४४ २३२ अम्वीका यशोधा
भैषराज ………
२३५ दुर्गाप्रसाद + ४४ २३२ विष्णुप्रसाद उर्मिला
टोमकुमारी रघुनाथ भण्डारी
२३६ कृष्णप्रसाद ४३ २२५ विष्णु
देविप्रसाद
गोबिन्द
भानुभक्त
बलराम
लक्ष्मी
२३७ देविप्रसाद + ४३ २२५ छविलाल खीलादेवि २३८
सरस्वता दाहाल तुलसी २३९
२३८ छविलाल ४४ २३७  अर्जुन शुीशला
रमिक्षा
सन्जु
सन्ध्या
२३९ तुलसि + ४४ २३७ युवराज
भोजकुमारी धर्मराज
फडिन्द्र
पुण्यप्रसाद
२४० नारायण + ४३ २२५ गणेश चन्द्रा २७७
गोमा घिमिरे ओमनाथ माया २७८
२४१ रघुनाथ + ४२ १२३ तुङ्गप्रसाद
रन्दता देवि     ढुङ्रगाना मेनकाप्रसाद २४६
 तुलसा देवि दाहाल सिन्धुप्रसाद २४२
गिरिराज २५०
डोलेश्वर २५१
नारायण २५२
केशवराज २५४
२५५
२४२ मेनकाप्रसाद ४३ २४१ कृष्णप्रसाद २४३
हेमन्त २४४
शम्भुप्रसाद २४२
२४३ कृष्ण प्रसाद ४४ २३९ सौरभ
२४४ हेमन्त ४४ २३९ इकार
इशान
२४५ सम्भुराज ४४ २३९ समिर
२४६ तुङ्गप्रसाद ४३ २३८ दुर्गा
चक्र
गणेश
पोषण
हरि
२४७ दूर्गा ४४ २४३ भरत
यूवराज
लक्ष्मी
एकराज
२४८ चक्र ४४ २४३
२४९ पोषण ४४ २४६
२५० सिन्धू प्रसाद ४३ २३८ इन्द्रभूषण
चन्द्रमणी २४८
२५१ गिरीराज ४३ २३८ हेमन्त
२५२ डोलेश्वर ४३ २३८ सूमन २५१
सूशिल
सन्तोष
२५३ सूमन ४४ २५० अनिल
२५४ नारायण + रिता ४३ २३८ नविन प्रियंका
रविन
२५५ केशव राज ४३ २३८ कौसलराज
२५६ रविलाल ४१ ६६ जयधर्म २५४
यमनाथ २६१
तिलचन अ.
लोमनाथ २५६
२५७ जय धर्म ४२ २५४ कूलप्रसाद २५६
२५८ कूल प्रसाद ४३ २५५ नवराज २५७
रुद्रप्रसाद २५८
गेहनाथ २५९
वासूदेव २६०
यूवराज
सोमनाथ
कृष्णप्रसाद
२५९ नवराज ४४ २५६ नविन
लिला
२६० रुद्र प्रसाद ४४ २५६ दिपक
सन्तोष
२६१ गेहनाथ ४४ २५६ सूमन
२६२ वासूदेव ४४ २५६ प्रकाश
२६३ यम नाथ ४२ २५४ चूडामीण २६३
रामचन्द्र
२६४ चूडामणी ४३ २६१ नितिरमण
असिम
२६५ लोमनाथ ४२ २५४ गायत्री २६४
२६६ गायत्री ४३ २६३ सूरेन्द्र
२६७ नन्द लाल ४१ ६६ लक्ष्मीकान्त २६६
२६८ लक्ष्मीकान्त ४२ २६५ भानूभक्त २६७
चिरन्जीबी २६८
२६९ भानूभक्त ४३ २६६ यूवराज २७२
डम्बरु
२७० चिरन्जीवी ४३ २६६ सोमनाथ २६९
#NAME? देबि प्रसाद २७०
देवेन्द्र प्रसाद २७१
मूक्ती नाथ २७२
२७१ सोम नाथ + तूलसा ४४ २६८ प्रकाश (शशि)
२७२ देबी प्रसाद + गंगा ४४ २६८ वसन्त
२७३ देवेन्द्र प्रसाद + (१)जया ४४ २६८ देव कुमार (मरिया)
(२) कविता मुकुन्द
हेमन्त
पोषण
२७४ यूवराज ४४ २६७ चेत नाथ
पर्वत
रुद्र
लोकमणी
टिका
२७५ मूक्तीनाथ + राधा ४४ २६८ ऋषिप
२७६ रामचन्द्र ४३ २६३
२७७ गणेश +सिता ४४ २४० युवराज
२७८ ओमनाथ+सोभा अनुशा
विका
एलिसा