भोजपूर -वालकृष्णको बंश

image_pdfimage_print
सूकरु पुत्र ः वालकृष्णको बंश  
             
जिल्ला ः भोजपूर दि®ला पापु®ा ताप्लेजु®  
             
क्र.सं. नाम पुस्ता संख्या पिताको क्र. सं. सन्तानको नाम   पुत्र
             
        छोरा छोरी   त्र.सं.
बालकृष्ण ३५ ऋषिराम  
ऋषिराम ३६ रमाकान्त  
रमाकान्त ३७ नन्दु (नन्दलाल)  
नन्दु (नन्दलाल) ३५ देवर्षि  
देवर्षि+लक्ष्मीमाया ३९ बालकृष्ण  
वालकृष्ण ४० दुर्गादास  
             
        हरिनन्द   ५१
             
        श्री कृष्ण   ९०
दुर्गादास+सरस्वती ४१ श्रीकान्त  
श्रीकान्त+ ४२ पदमलाल  
             
  कालीमाया     रविलाल   २४
             
        हरि चरण   ३३
पदमलाल ४३ मुक्तीनाथ   १०
१० मुक्ती नाथ ४४ लोकनाथ   ११
             
        योगराज   १४
             
        ढुण्डीराज   १८
             
        तारा नाथ   १५
             
        भोजराज   १९
             
        टोम नाथ   २३
११ लोकनाथ ४५ १० रेवती   १२
             
        रुद्र  
             
        टंकप्रसाद  
             
        तिलक  
             
        केशव  
             
        नवराज   १३
             
        हरि  
१२ रेवती ४६ ११ युवराज  
             
        निलमणी  
             
        हेम राज  
             
        टेक नाथ  
१३ नवराज ४६ ११ शिव  
             
        युवराज  
१४ योगराज ४५ १० कमल  
१५ तारानाथ ४५ १० गोपाल   १६
             
        पशुपति   १७
१६ गोपाल ४६ १५ रमेश  
१७ पशुपती ४६ १५ युसन  
१८ ढुण्डीराज ४५ १० देवीप्रसाद  
१९ भोजराज ४५ १० इश्वरी   २०
             
        ेलेखनाथ  
२० इश्वरी ४६ १९ सुदिप  
             
        प्रकाश  
             
        रोहित  
२१ लेखनाथ ४६ १९ मोहन  
२३ टोमनाथ ४५ १० नगेन्द्र  
             
        राजेन्द्र  
             
        रवि  
             
        अमृत  
२४ रविलाल ४३ टिकादत्त   २५
             
        मोतिलाल   २९
२५ टिकादत्त ४४ २४ गगांलाल   २६
             
        रामलाल   २८
२६ गगांलाल ४५ २५ तिर्थ   २७
             
        टिकाराम  
२७ तिर्थ ४६ २६ दिपेन्द्र  
             
        तारा भक्त  
२८ रामलाल ४५ २५ पुष्पलाल  
             
        विजय  
             
        गोपाल  
२९ मोतीलाल ४४ २४ तारा भक्त   ३०
३० ताराभक्त ४५ २९ विष्णु   ३१
             
        मनोज   ३२
३१ विष्णु ४६ ३० भूवन  
             
        सुमन  
३२ मानोज ४६ ३० कमल  
             
        वासुदेव  
             
        गोकुल  
३३ हरिचरण + ४३ कर्णखर   ३४
             
  लक्षीमा     धन प्र.   ४६
             
        धनपति  
             
        विष्णु प्र.   ५०
             
        नरपति   ४३७
३४ कर्णखर + ४४ ३३ विष्णुप्रसाद जानुका ३५
             
  मानकुमारी     पदमलाल अतिरुपा ३७
             
        धर्मानन्द पुनमाया
             
          कलावती  
             
          धनमाया  
             
          चन्द्रकला  
३५ विष्णु प्र.+जानुका ४५ ३४ बालकृष्ण   ३६
३६ वालकृष्ण + ४६ ३५ दिपेन्द्रप्रसाद  
             
  बिष्णुकुमारी     भिमप्रसाद  
३७ पदमलाल + ४५ ३४ बाबूराम   ३५
             
  कुन्तीमाया     खगेन्द्र   ४०
             
        वालकृष्ण   ४२
             
        अर्जुन   ४३
             
        खगेश्वर   ४४
             
        नगेन्द्र प्र.   ४५
३८ वावूराम + कुष्णकुमारी ४६ ३७ सन्तोष   ३९
३९ सन्तोष + सुसिला ४७ ३८ विशाल शिला
             
          सपना  
४० खगेन्द्र प्र. + टिका ४६ ३७ चित्रकुमार   ४१
४१ चित्रकुमार + विना ४७ ४० प्रेमप्रसाद अम्बिका
             
          मेनुका  
             
          रेणुका  
४२ बालकृष्ण + ४६ ३७ दिपेन्द्र नारायाण कु
             
  बिृष्णुकुमारी     उपेन्द्र नोमा कु.
             
        भीम भोज कु.  
             
          गोमा कु.  
४३ अर्जुन+सिता ४७ ३७ भवेश सोभा
             
        भेषराज शिव  
             
          सविता  
             
          टिका  
४४ खगेश्वर+गिता ४६ ३७ प्रकाश शोभा
             
        रामचन्द्र विम्वा
             
          मुना  
४५ नगेन्द्र+जमुना ४६ ३७ विकेश  
             
        विकाश  
             
        विक्रम  
             
        राजेन्द्र  
             
        आकाश    
४६ धनप्र.+धनमाया ४४ ३३ मान ब.   ४७
४७ मान बहादुर + ४५ ४६ धन ब.   ४८
             
  (१) सरिता     कृष्ण ब.   ४९
             
  (२) दिलकुमारी     भरत ब.  
४८ धन बहादुर + ४६ ४७ प्रेम  
             
  धनमाया     नरेन्द्र  
४९ कृष्ण बहादुर ४६ ४७ –––––––  
५० विष्णुप्रसाद ४४ ३३ कृष्णप्रसाद  
             
        कृष्ण लाल  
५१ हरिचन्द ४१ इन्द्र विलास   ५२
५२ इन्द्रविलास ४२ ५१ नारद   ५३
             
        इश्वरी   ७३
५३ नारद ४३ ५२ धनपती   ५४
५४ धनपती ४४ ५३ नैनान्द   ५५
             
        काशीनाथ   ५८
             
        कमलापती   ६७
५५ नैनान्द ४५ ५४ नारदमूनी   ५६
५६ नारदमूनी ४६ ५५ हरिप्रसाद   ५७
             
        तूलसी  
५७ हरिप्रसाद ४७ ५६ यज्ञप्रसाद  
             
        पूरुबोटाम  
५८ काशीनाथ ४५ ५४ दण्डपाणी   ५९
             
        जय धर्म   ६२
             
        दूर्गाप्रसाद   ६५
५९ दण्डपाणी ४६ ५८ फडीन्द्र   ६०
             
        कूल चन्द्र   ६१
६० फडीन्द्र ४७ ५९ –––––––  
             
        –––––––  
६१ कूल धर्म ४६ ५४ –––––––    
             
        –––––––    
६२ जय धर्म ५७ ६२ सूर्य विनोद   ६३
             
        केदार   ६४
६३ सूर्य विनोद ४७ ६२ हेमन्त  
             
        लोकनाथ  
             
        सूर्य बहादुर  
६४ केदार ४७ ६२ प्रकाश  
             
        प्रमोद  
६५ दुर्गाप्रसाद ४३ ५८ रोहिणी   ६६
६६ रोहिणी ४७ ६५ शालीकराम  
             
        जयराम  
             
        मोहन देवराज  
६७ कमलापती ४५ ५४ देवीप्रसाद   ६८
६८ देविप्रसाद ४३ ६७ लोकमणी   ६९
             
        यज्ञप्रसाद   ७०
             
        सेमन्त (सदानन्द)   ७१
             
        खुसिराज   ७२
             
        इयामप्रसाद  
             
        होमनाथ  
६९ लोकमणी ४६ ६८ केशव  
             
        ––––––  
             
        ––––––  
             
        ––––––  
७० यज्ञप्रसाद ४७ ६८ दामोदर  
             
        अच्यूत  
             
        पूरुषोतम  
             
        सुभाष  
७१ सेमन्छ (सदानन्द) ४७ ६८ अर्जुन प्र.  
७२ खूसिराज ४७ ६८ दिपक  
             
        प्रेमप्रसाद  
             
        घनश्याम  
७३ इश्वरी ४३ ५२ कुवेरप्रसाद   ७४
             
        नन्दी केदार  
७४ कूवेरप्रसाद ४४ ७३ दाताराम   ७८
             
        बलभद्र  
             
        मोतीखर  
             
        नन्दी केदार   ७५
७५ नन्दी केदार ४५ ७४ चन्द्रलाल   ७६
             
        बोधराज  
७६ चन्द्रलाल ४६ ७५ बाबूराम   ७७
७७ बाबूराम ४७ ७६ तिर्थराज  
             
        गायत्री  
७८ दाताराम ४५ ७३ कर्णखर   ७९
             
        मकर ध्वज  
             
        विश्वनाथ   ८६
             
        योगराज  
             
        कूलप्रसाद  
             
        लक्ष्मीप्रसाद  
             
        छविलाल  
७९ कर्णखर ४६ ७८ चूरामणी   ८०
             
        पुष्पप्रसाद   ८१
             
        उद्धव (पूर्ण) प्र.   ८३
८० चुडामणी ४६ ७९ युवराज   ८४
             
        लेखनाथ   ८५
             
        नवराज (नोगराज)   ८६
८१ पुण्यप्रसाद (पूर्णप्रसाद) ४७ ८० इन्द्रप्रसाद   ८२
             
        दुर्गाप्रसाद  
             
        फडिन्द्र  
८२ इन्द्रप्रसाद ४८ ८१ ––––––––  
             
        ––––––––  
८३ उद्धव ४६ ७९ खिलराज  
             
        विष्णु  
             
        शम्भू  
८४ युवराज ४८ ८० दिपक  
             
        विदुर  
८५ लेख नाथ ४८ ८० ––––––––  
             
        –––––––  
८६ नवराज (नोगराज) ४८ ८० ––––––––  
             
        ––––––––  
८७ विश्वनाथ ४६ ७८ षडानन्द   ८८
             
        युवराज   ८९
             
        ओम नाथ  
८८ युवराज ४७ ८७ नारायण (केशव)  
८९ युवराज ४६ ८७ थिरप्रसाद  
९० श्री कृष्ण ४१ काशीनाथ   ९१
             
        हरिनन्द   १०३
             
        साधाकृष्ण   २७३
             
        छविलाल   ३२७
             
        ––––––––  
९१ काशीनाथ ४२ ९० खडानन्द   ९२
             
        अविकेशर  
             
        वेदनिधि  
९२ खडानन्द ४३ ९१ रुपनारायण   ९३
             
        हरिलाल   ९७
             
        श्री हर्क  
             
        कपिलमूनी   १००
९३ रुपनारायण ४४ ९२ टिकाराम   ९४
९४ टिकाराम ४५ ९३ टेकनाथ   ९५
             
        कृष्णप्रसाद   ९६
९५ टेकनाथ ४६ ९४ राधाकृष्ण  
             
        मदन कुमार  
             
        चन्द्रप्रसाद  
९६ कृष्णप्रसाद ४६ ९४ रोहिणि  
९७ हरिलाल ४४ ९२ देविप्रसाद   ९८
             
        ––––––––  
९८ देवीप्रसाद ४५ ९७ –––––––  
             
        –––––––  
९९ ––––– ४५ ९७ ––––––––  
             
        ––––––––  
१०० कपिलमुनी ४४ ९२ छविलाल   १०१
१०१ छविलाल ४५ १०० हरिलाल   १०२
१०२ हरिलाल ४६ १०१ बलराम  
१०३ हरिचन्द + ४२ ९० भाष्कर   १०४
             
  (१) ललिता     श्यामलाल   १२९
             
  (२) पि·ला     रंग नाथ   १५४
             
        विष्णु भक्त   १५८
             
        सिद्धीकर्ण   १८३
             
        बलभद्र   २८२
१०४ भाष्कर + ४३ १०३ पुष्पलाल कौशिला १०५
             
  सावित्रा     अनिरुद्ध सिता १२५
             
        नन्दराम मद्देश्वरा १२६
             
        ––––––– धनमाया
             
          मनमाया  
             
          भक्तमाया  
१०५ पुष्पलाल + रमा ४४ १०४ हरिशंकर   १०६
             
        टिकाराम  
             
        हरिलाल   ११५
             
        जगन्नाथ   १२०
१०६ हरिशंकर ४५ १०५ कृष्ण प्र. लक्ष्मी १०७
             
        शिवराज दमन्ता १०९
             
        रगंलाल चक्रमाया १११
             
        भिमलाल ––––– ११३
             
        रुपनाथ (नारद)   ११४
१०७ कृष्णप्रसाद + मायादेवि ४६ १०६ तलसी माया १०८
             
        पुष्पप्रसाद गोमा
             
        खेम नाथ दिपा
             
        उमा नाथ   ४३३
             
        विजय  
             
        तोयनाथ  
१०८ तुलसी+दमन्ता ४७ १०७ यज्ञ निधि राधिका
             
        वेदनिधि ––––
             
        –––––––  
१०९ शिवराज + ४६ १०६ सोमनाथ (टिका)   ११०
             
  डिकुरादेवी     गगांराम   ४३५
             
        गोविन्द  
११० सोमनाथ (टिका) ४७ १०९ लिला गिता
             
  #NAME?       विनिता  
१११ रगंलाल + ४६ १०६ मोल कौशिला ११२
             
  प्यारी     माधव विना ४३४
             
        टेकनाथ उमा
             
        जगननाथ कुमारी
             
          शुशिला  
             
          रेनुका  
११२ भोला + रमा ४७ १११ महानन्द –मातृका) बिष्णु
             
        रुद्र प्र. (रुपेश)  
११३ भिमलाल + ४६ १०६ विनोद  
             
  लिला     नारायण  
             
        विकास  
११४ रुपनाथ (नारद) ४६ १०६ पिताम्बर कृष्णा
             
  #NAME?     डिल्लीराम गिता
             
          जानुका  
             
          मुना  
११५ हरिलाल + लिला ४५ १०५ मधुसुधन   ११६
             
        लक्ष्मी प्र.   ११७
११६ मधुसुधन (माधव) + लक्षीमा ४६ ११५ टिकाराम पवित्रा
             
        तेज प्र. इन्दिरा
             
        प्रकाश रेणुका  
११७ लक्ष्मीप्रसाद + कृष्णा ४६ ११५ सचिदानन्द पदमा ११८
             
        दुर्गाप्रसाद रेणुका ११९
             
        तोयनाथ   ४३६
             
        राधाकृष्ण  
११८ सचिदानन्द + ४७ ११७ केशवप्रसाद तारा
             
  मेनुका     हेमन्त निर्मला
११९ दुर्गाप्रसाद + ४७ ११७ पूकार पुष्पा
             
  रिता          
१२० जगन्नाथ + पदमा ४५ १०५ यज्ञ प्र. विष्णु १२१
             
        हेम सागर गंगा १२२
             
        गोविन्द जमुना १२३
             
        भोलानाथ   १२४
१२१ यज्ञप्रसाद ४६ १२० गोपाल विमला
१२२ हेम सागर ४६ १२० विनोद  
             
        विशाल  
             
        प्रशान्त  
१२३ गोविन्द ४६ १२० युवराज  
१२४ भोला+मन्दीरा ४६ १२० चन्द्र सेखर  
१२५ अनिरुद्र ४४ १०४ यज्ञ प्र.  
             
        रगंलाल  
१२६ नन्दराम ४४ १०४ टंकनाथ   १२७
             
        इश्वरी  
             
        हरिप्रसाद  
१२७ टंकनाथ ४५ १२६ धनन्जय  
             
        पर्शुराम  
१२८ इश्वरी (हरेराम) ४५ १२६ लोकनाथ  
             
        राज कुमार  
१२९ श्यामलाल ४३ १०३ पद्मलाल   १३०
             
        गंगाधर   १४४
             
        प्रभाखर   १४८
             
        देवीचरण  
१३० पद्मलाल ४३ १२९ हेमलाल  
             
        नरपती  
             
        दधिराम   १३१
             
        वलभद्र   १३७
१३१ दधिराम ४५ १३० राम कुमार   १३२
             
        शम्भुनाथ  
             
        विष्णु प्र.  
             
        गौरीप्रसाद   १३३
             
        जय नारायण   १३४
             
        मनोरथ   १३५
             
        वालकृष्ण   १३६
१३२ रामकुमार ४६ १३१ योगेन्द्र  
             
        विष्णु  
१३३ गौरीप्रसाद ४६ १३१ लिलाप्रसाद  
             
        नारायणप्रसाद  
             
        शिव कुमार  
१३४ जय नारायण ४६ १३१ –––––––––  
१३५ मनोरथ ४६ १३१ ––––––––  
             
        ––––––––  
१३६ बालकृष्ण ४६ १३१ –––––––––  
             
        ––––––––  
१३७ बलभद्र ४५ १३० गिताचारी   १३९
             
        राम कृष्ण   १४०
             
        घनश्याम   १३८
             
        बद्रीनाथ   १४१
             
        रामप्रसाद   १४३
१३८ घनश्याम ४६ १३७ राजु  
             
        रोहित  
१३९ गिताचारी ४६ १३७ त्रिलोचन  
             
        गणेशप्रसाद  
             
        सन्तोष  
१४० रामकृष्ण ४६ १३७ नन्दलाल  
             
        टेकनाथ  
१४१ बद्रीनाथ ४६ १३७ भूमिराज   १४२
             
        जगन्नाथ  
             
        पुष्पराज  
             
        मेखराज  
             
        प्रेमराज  
१४२ भूमिराज ४७ १४१ कुवेर  
             
        कुमार  
१४३ रामप्रसाद ४६ १३७ धनपती  
             
        यामलाल  
             
        चन्द्रप्रसाद  
१४४ गंगाधर ४४ १२९ रामप्रसाद   १४५
             
        हरिनारायण   १४६
             
        मनोरथ   १४७
१४५ रामप्रसाद ४५ १४४ हेमलाल  
१४६ हरि नारायण ४५ १४४ लोकनाथ  
१४७ मनोरथ ४५ १४४ भोला  
१४८ प्रभाखर ४४ १२९ वृहस्पती   १४९
१४९ वृहस्पती ४५ १४८ हरेराम  
             
        नारायण   १५०
             
        काशीनाथ   १५१
             
        पोष्ट नाथ   १५३
१५० नारायण ४६ १४९ गोपाल  
             
        लक्ष्मी प्र.  
१५१ काशी नाथ ४६ १४९ लेखनाथ  
             
        तारानाथ  
             
        रागरमणी  
             
        टिकाराम   १५२
१५२ टिकाराम ४७ १५१ बुद्धी  
१५३ पोष्ट नाथ ४६ १४९ त्रिलोचन  
१५४ रगंनाथ ४३ १०३ शिरपती तुलसा
             
        लक्ष्मीपती लोकमाया १५५
             
          राधिका  
१५५ लक्ष्मीपती ४४ १५४ धनपती   १५६
१५६ धनपती ४५ १५५ बालकृष्ण   १५८
             
        कृष्ण राज  
             
        नरहरि  
             
        पुण्यप्रसाद  
१५७ वालकृष्ण ४६ १५६ लक्ष्मी  
             
        ––––––  
१५८ विष्णु भक्त + ४३ १०३ धर्मानन्द ––––– १५९
             
  (१) जसोदा     जगपती ललिता २०१
             
  (२) इस्वरा     धनपती नर्वदा २२७
             
        तारानिधी रनमाया २६४
             
        वेदनिधी नैनकला
             
        देवनारायण सरस्वता २६९
             
          मैना  
             
          मन्दरा  
             
          टुका  
१५९ धर्मानन्द + इन्द्रछाँया ४४ १५८ रामचन्द्र लक्षीमा १६०
             
        श्री नारायण वेदमाया १६३
             
        रविलाल योगमाया १६९
             
        शिव प्र. कौशिला १७८
             
        देविभक्त केन्द्रमाया १८०
१६० रामचन्द्र + धनमाया ४५ १५९ पाराशर मनमाया १६१
१६१ पाराशर + चन्दादेवी ४६ १६० नारद गोमा १६२
             
          –––  
             
          ––––  
१६२ नारद ४७ १६१ प्रदिप  
             
        नविन  
             
        प्रविण  
             
        रिचर्ड  
             
        टोनी  
१६३ श्री नारायण + सविता ४५ १५९ अनन्त राम चित्रा १६४
             
        तिलाराम झ्याम्ली
             
        टिकाराम  
             
        नन्दराम   १६५
             
        महानन्द  
१६४ अनन्तराम ४६ १६३ टेकनाथ  
             
        रघुनाथ  
             
        होमनाथ  
             
        टंकनाथ  
             
        जगन्नाथ  
             
        मुक्ती नाथ  
             
        रुपनाथ  
             
        तोयनाथ  
             
        थलेन्द्र नाथ  
१६५ नन्दराम ४६ १६३ टेक नाथ   १६६
             
        प्रेमप्रसाद   १६७
             
        रमेश   १६८
१६६ टेकनाथ ४७ १६५ गंगाप्रसाद  
             
        देविप्रसाद  
१६७ प्रेमप्रसाद ४७ १६५ अशोक  
             
        तिर्थ राज  
१६८ रमेश ४७ १६५ खिल प्र.  
१६९ रविलाल + सत्यरुपा ४५ १५९ सत्यानन्द मंदरा १७०
             
        भिम प्र. सरस्वता
             
        तुलसी हेडम्वा १७१
             
        विद्या प्र. लिला १७५
१७० सत्यानन्द ४६ १६९ उमा  
             
        तुलसी  
१७१ तुलसी ४६ १६९ कुल प्र.   १७२
             
        पूण्य प्र.   १७४
१७२ कुलप्रसाद ४७ १७१ थोमनाथ   १७३
             
        गोपाल  
१७३ थोम नाथ ४८ १७२ सरोज  
१७४ पूण्यप्रसाद ४७ १७१ हरिप्रसाद  
             
        रोशन  
             
        लक्ष्मीप्रसाद  
१७५ विद्याप्रसाद ४६ १६९ ठाकुर   १७६
             
        हेमन्त   १७७
१७६ ठाकुर ४७ १७५ खगेन्द्र  
             
        धनेन्द्र  
१७७ हेमन्त ४७ १७५ फडिन्द्र  
             
        सुरेन्द्र  
             
        कविन्द्र  
१७८ शिवप्रसाद + गोमा ४५ १५९ तेजप्रसाद पिंगला ४५१
             
        डिल्लीराम ठिकुरा १७९
             
        देवनारायण हरिमाया ४५४
१७९ डिल्लीराम + चम्पादेवि ४६ १७८ मातृका प्र. कुमारी ४४४
             
        कुलप्रसाद टुकादेवि ४४६
             
        गोकुल प्र. नारदी ४४७
             
        दुर्गा प्र. कुन्ताराज ४४८
             
        पुष्पलाल टिकादेवि ४४९
             
        लिलानाथ   ४५०
१८० देबदत्त + ४५ १५८ श्यामलाल टुकादेवि १८१
             
  (१) गोमा          
             
  (२) यशोदा          
१८१ श्यामलाल ४६ १८० प्रदिप   १८२
             
        (टेकनाथ)    
१८२ प्रदिप (टेकनाथ) ४७ १८१ ––––––––  
             
        ––––––––  
             
        ––––––––  
१८३ रगंलाल ४३ १०३ अमृत लाल  
             
        अक्षत पाध्ये   १८४
             
        प्रेम लाल   १८९
             
        धरणी   १९६
१८४ अक्षत पाध्ये ४४ १८३ चुडामणी   १८५
१८५ चुडामणी ४५ १८४ हरि प्र.   १८६
             
        तुलसी   १८८
१८६ हरिप्रसाद ४६ १८५ कृष्ण  
             
        भिम   १८७
             
        वोधराज  
१८७ भिम ४७ १८६ मनीष  
१८८ तुलसी ४६ १८५ पशुराम  
             
        आनन्द  
             
        कृष्ण  
१८९ प्रेमलाल ४४ १८३ भद्रीलाल   १९०
१९० भद्रीलाल ४५ १८९ टिकाराम   १९१
             
        वैजनाथ   १९४
             
        प्रेम (नन्दलाल)  
१९१ टिकाराम ४६ १९० डिल्ली राम   १९२
             
        उद्धव   १९३
१९२ डिल्लीराम ४७ १९१ राजु  
१९३ उद्धव ४७ १९१ हरिप्रसाद  
             
        योगराज  
१९४ वैजनाथ ४६ १९० वेदनाथ  
             
        इश्वरी  
१९५ प्रम (नन्दलाल) ४६ १९० भूपाल  
             
        वोधराज  
             
        कुल प्र.  
१९६ धरणी ४४ १८३ भगीरथ   १९७
             
        रविलाल   १९९
             

Leave a Reply