धादिङ- जीवनपुर

image_pdfimage_print
जिल्ला:  धादिङ, जीवनपुर
सम्पादनकर्ताः गोकुल शर्मा गौतम
             
क्र. सं. नाम पुस्ता संख्या पिताको क्र.सं. सन्तानको नाम   पुत्रको क्र.सं.
        छोरा     छोरी  
बद्रिनाथ ३६ विश्वेश्वर  
  (स्वामी)     अङ्गिरस  
        यज्ञधर  
        यदुपति  
        दण्डपाणि  
विश्वेश्वर ३७ बालकृष्ण  
        भास्कर  
अ®िरस ३७      
यज्ञधर ३७      
यदुपति ३७      
दण्डपाणि ३७ चक्रपाणि  
        मौजे   १०
        विश्वेश्वर   ११
        वामदेव   १२
बालाकृष्ण ३८ धरणीधर   १३
        मुरारि   १४
        काशीराम   १५
भास्कर ३८ रत्नेश्वर   १६
        रामानन्द   १७
        अग्निधर   १८
        उपेन्द्र   १९
चक्रपाणि ३८      
१० मौजे ३८      
११ विश्वेश्वर ३८ विद्यानन्द   २०
१२ वामदेव ३८ बुद्धिविलास   २१
१३ धरणीधर ३९ गोकुलविलास   २२
        यज्ञेश्वर   २३
        वंशीधर   २४
१४ मुरारि ३९ प्रजापति   २५
१५ काशीराम ३९ श्रीकृष्ण   २६
१६ रत्नेश्वर ३९ गौरीदत्त   २७
        विष्णुदत्त   २८
        ब्रम्हदत्त   १०२३
        देवदत्त   २९
१७ रामानन्द ३९ रामकृष्ण   ३०
        लोकेश्वर   ३१
१८ अग्नीधर ३९ चन्द्रशेखर   ३२
१९ उपेन्द्र ३९ जयमङ्गल   ३३
        काशीराज   ३४
२० विद्यानन्द ३९ ११      
२१ बुद्धिविलास ३९ १२ गङ्गादत्त   ३५
        पद्मनाभ   ३६
        मुक्तिलाल   ३७
२२ गोकुलविलास ४० १३ शक्तिवल्लभ   ३८
२३ यज्ञेश्वर ४० १३ राजीवलोचन   ३९
        इच्छाराम   ४०
        गङ्गाधर   ४१
२४ वंशीधर ४० १३ सीताराम   ४२
        घनश्याम   ४३
२५ प्रजापति ४० १४ जयभद्र   ४४
२६ श्रीकृष्ण ४० १५ आत्माराम   ४५
        मणिशंकर   ४६
२७ गौरीदत्त ४० १६ इन्दुशेखर   ४७
        मोहनलाल   ४८
        खुशीराज   ४९
        टीकादत्त   ५०
        नित्यानन्द   ५१
२८ विष्णुदत्त ४० १६ यज्ञनिधि   ५२
        गुणनिधि   ५३
        हेरम्भनिधि   ५४
        कुलनिधि   ५५
        शिवनिधि   ५६
        प्राणनाथ   ५७
२९ देवद्यत्त ४० १६ तारनिधि   ५८
        वेदनिधि   ५९
३० रामकृष्ण ४० १७ उमानाथ   ६०
        लीलाधर   ६१
३१ लोकेश्वर ४० १७ नैकेश्वर   ६२
३२ चन्द्रशेखर ४० १८ कृष्णमित्र   ६३
३३ जयमङ्गल  ४० १९ शिवदत्त   ६४
३४ काशीराज ४० १९ ललितावल्लभ   ६५
३५ गंगादत्त ४० २१ वेणुदत्त   ६६
        श्यामलाल   ६७
        रघुनाथ   ६८
        ननु   ६९
३६ पद्मनाभ ४० २१      
३७ मुक्तिलाल ४० २१ गोपाल   ७०
३८ शक्तिवल्लभ ४१ २२ वाचस्पति   ७१
        तारानिधि   ७२
        पद्मनाभ   ७३
        अब्जनाभ   ७४
        तेजनिधि   ७५
३९ राजीवलोचन ४१ २३      
४० इच्छाराम ४१ २३ रमाकान्त   ७६
        दण्डपाणि   ७७
        विश्वेश्वर   ७८
४१ ४१ २३ बालकृष्ण   ७९
  ®ाधर     मित्रलाल   ८०
        हरिदत्त   ८१
        रविदत्त   ८२
४२ सीताराम ४१ २४ काशीदत्त   ८३
४३ घनश्याम ४१ २४ गोपीनाथ   ८४
४४ जयभद्र ४१ २५ चन्द्रलाल   ८५
        रामनाथ    
४५ आत्माराम ४१ २६ शिवशंकर   ८६
        हरिशंकर   ८७
        नन्दिकेशर   ८८
        फत्यराम   ८९
४६ मणिशंकर ४१ २६      
४७ इन्दुशेखर ४१ २७ हरिदत्त   ९०
४८ मोहनलाल ४१ २७ डिल्लिनाथ   ९१
        खेमनाथ   ९२
        हेमनाथ   ९३
        धर्मदत्त   ९४
        भूतलाल   ९५
४९ खुशीराज ४१ २७ देवीप्रसाद   ९६
        कुलप्रसाद   ९७
        तोयनाथ   ९८
        गङ्गादत्त   ९९
        मुक्तिनाथ   १००
५० टीकादत्त ४१ २७ शिरोमणि   १०१
५१ नित्यानन्द ४१ २७ चक्रपाणि   १०२
        होमनाथ   १०३
५२ यज्ञनिधि ४१ २८ विष्णुदत्त   १०४
        चन्द्रकान्त   १०५
        दिव्यकान्त   १०६
        हरिश्चन्द्र   १०७
५३ गुणनिधि ४१ २८ एकदेव   १०८
        भुवनेश्वर   १०९
५४ हेरम्भनिधि ४१ २८ बालकृष्ण   ११०
५५ कुलनिधि ४१ २८ हीरालाल   १११
        पूर्णचन्द्र   ११२
५६ शिवनिधि ४१ २८      
५७ प्राणनाथ ४१ २८ हीरालाल   ११३
        तारानाथ   ११४
        देवीप्रसाद   ११५
५८ तारानिधि ४१ २९ बाणिविलास   ११६
        शिवप्रसाद   ११७
५९ वेदनिधि ४१ २९ नन्दिकेशर   ११८
        ढुण्डिराज   ११९
        टीकाराम   १२०
        यज्ञनिधि   १२१
६० उमानाथ ४१ ३० चन्द्रदत्त   १२२
        क्षेमदत्त   १२३
        रुद्रदत्त   १२४
६१ लीलाधर ४१ ३०      
६२ न्याकेशर ४१ ३१ लक्ष्मीकान्त   १२५
६३ कृष्णमित्र ४१ ३२      
६४ शिवदत्त ४१ ३३ रेणुकान्त   १२६
६५ ललितावल्लभ ४१ ३४ काजिबाबु   १२७
        रामनाथ   १२८
६६ वेणुदत्त ४१ ३५ विद्यानाथ   १२९
६७ श्यामलाल ४१ ३५ मोहनलाल   १३०
        जानकीप्रसाद   १३१
        अम्बिकाप्रसाद   १३२
६८ रघुनाथ ४१ ३५      
६९ ननु ४१ ३५      
७० गोपाल ४१ ३७ टीकाराम   १३३
७१ वाचस्पति ४२ ३८ काशीनाथ   १३४
        हरिश्चन्द्र   १३५
        चन्द्रशेखर   १३६
        महानन्द   १३७
        यज्ञनिधि   १३८
        यज्ञेश्वर   १३९
७२ तारानिधि ४२ ३८ बालकृष्ण   १४०
७३ पद्मनाभ ४२ ३८ नित्यानन्द   १४१
        गङ्गादत्त   १४२
७४ अब्जनाभ ४२ ३८ तीर्थराज   १४३े
        गोपीविलास   १४४
        टीकावल्लभ   १४५
        दयानिधि   १४६
        सर्वेश्वर   १४७
७५ तेजनिधि ४२ ३८      
७६ रमाकान्त ४२ ४० भद्रनिधि   १४८
        डिल्लिराम   १४९
        कुलचन्द्र   १५०
७७ दण्डपाणि ४२ ४० इन्द्रपाणि   १५१
        शिवपाणि   १५२
७८ विश्वेश्वर ४२ ४० लोकेश्वर   १५३
७९ बालकृष्ण ४२ ४१ रघुनाथ   १५४
        चेतनाथ   १५५
        लक्ष्मीनाथ   १५६
८० मित्रलाल ४२ ४१ विश्वनाथ   १५७
        रेवती   १५८
        मुकुन्द   १५९
८१ हरिदत्त ४२ ४१      
८२ रविदत्त ४२ ४१      
८३ काशीदत्त ४२ ४२ भवानीशंकर   १६०
        सदानन्द   १६१
८४ गोपीनाथ ४२ ४३      
८५ चन्द्रलाल ४२ ४४ हरिकृष्ण    
  विष्णुमाया     टिकाराम   १०१४
८६ शिवशंकर ४२ ४५ बृद्धिविलास   १६२
८७ हरिशंकर ४२ ४५      
८८ नन्दिकेशर ४२ ४५      
८९ फत्यराम ४२ ४५ अब्जनाभ   १६३
        श्रीविलास   १६४
९० हरिदत्त ४२ ४७ जीवनाथ   १६५
९१ डिल्लीनाथ ४२ ४८ कृष्णप्रसाद   १६६
        भैरवप्रसाद   १६७
        विष्णुप्रसाद   १६८
९२ खेमनाथ ४२ ४८ हरिकृष्ण   १६९
        बाबुकृष्ण   १७०
        ऋषिप्रसाद   १७१
        शम्भुप्रसाद   १७२
९३ हेमनाथ ४२ ४८ सीताराम   १७३
        रामकृष्ण   १७४
९४ धर्मदत्त ४२ ४८ मधुसूदन   १७५
९५ भूतलाल ४२ ४८      
९६ देवीप्रसाद ४२ ४९      
९७ कुलप्रसाद ४२ ४९      
९८ तोयनाथ ४२ ४९ धर्मदत्त   १७६
        चेतनाथ   १७७
९९ ग·ादत्त ४२ ४९ बिन्दु   १७८
१०० मुक्तिनाथ ४२ ४९ बद्रिनाथ   १७९
        दुर्गानाथ   १८०
१०१ शिरोमणि ४२ ५० भवानीप्रसाद   १८१
        नन्दलाल   १८२
१०२ चक्रपाणि ४२ ५१ रामप्रसाद   १८३
        निलप्रसाद   े१८४
१०३ होमनाथ ४२ ५१      
१०४ विष्णुदत्त ४२ ५२      
१०५ चन्द्रकान्त ४२ ५२      
१०६ दिव्यकान्त ४२ ५२      
१०७ हरिश्चन्द्र ४२ ५२      
१०८ एकदेव ४२ ५३ लक्ष्मीकुमार   १८५
        नर्वदाकुमार   १८६
        लोकेश्वर   १८७
        ………..   १८८
१०९ भुवनेश्वर ४२ ५३ रामकुमार   १८९
११० बालकृष्ण ४२ ५४ एकदत्त   १९०
१११ हीरालाल ४२ ५५ तेजोनिधि   १९१
        ओजराज   १९२
        तोयनाथ   १९३
११२ पूर्णचन्द्र ४२ ५५ मधुचन्द्र   १९४
        देवीचन्द्र   १९५
११३ हीरालाल ४२ ५७      
११४ तारानाथ ४२ ५७ बासुदेव   १९६
        केशवप्रसाद   १९७
        माधावप्रसाद   १९८
        बाबुराम   १९९
११५ देवीप्रसाद ४२ ५७ बलराम   २००
११६ बाणिविलास ४२ ५८      
११७ शिवप्रसाद ४२ ५८      
११८ नन्दिकेशर ४२ ५९      
११९ ढुण्डिराज ४२ ५९      
१२० टीकाराम ४२ ५९      
१२१ यज्ञनिधि ४२ ५९ शालिग्राम   २०१
        नुरनिधि   २०२
        भुवनेश्वर   २०३
१२२ चन्द्रदत्त ४२ ६०      
१२३ क्षेमदत्त ४२ ६० अमरराज   २०४
१२४ रुद्रदत्त ४२ ६० मदन   २०५
        खडानन्द   २०६
१२५ लक्ष्मीकान्त ४२ ६२ सनदकुमार   २०७
        चेतनाथ   २०८
        नारायण   २०९
१२६ रेणुकान्त ४२ ६४ प्रेमनारायण   २१०
        मेदिनीकान्त   २११
१२७ काजीबाबु ४२ ६५      
१२८ रामनाथ ४२ ६५ बद्रिनाथ   २१२
१२९ विद्यानाथ ४२ ६६ रमणनाथ   २१३
१३० मोहनलाल ४२ ६७ रेवतीनाथ   २१४
१३१ जानकीप्रसाद ४२ ६७ विश्वनाथ   २१५
        बैजनाथ   २१६
        बद्रिनाथ   २१७
        जगन्नाथ   २१८
१३२ अम्बिका प्र. ४२ ६७ हरिहर   २१९
        विष्णुप्रसाद   २२०
        माधवप्रसाद   २२१
        केशवप्रसाद   २२२
१३३ टीकाराम ४२ ७० हरिप्रसाद   २२३
        मुकुन्दप्रसाद   २२४
        माधवप्रसाद   २२५
१३४ काशीनाथ ४३ ७१      
१३५ हरिश्चन्द्र ४३ ७२ त्रिविक्रम   २२६
        लीलानाथ   २२७
        खेमनाथ   २२८
        कल्पचन्द्र   २२९
१३६ चन्द्रशेखर ४३ ७१ टंकनाथ   २३०
१३७ महानन्द ४३ ७१      
१३८ यज्ञनिधि ४३ ७१      
१३९ यज्ञेश्वर ४३ ७१ त्रैलोक्यनाथ   २३१
        ढुण्डिराज   २३२
        छविलाल   २३३
१४० बालकृष्ण ४३ ७२ होमनाथ   २३४
        अग्निधर   २३५
        वेणुधर   २३६
        कुञ्जविलास   २३७
        रुद्रनाथ   २३८
१४१ नित्यानन्द ४३ ७३ झंकनाथ   २३९
        भूमिनन्द   २४०
        तुलसीप्रसाद   २४१
१४२ ग·ादत्त ४३ ७३ रुद्रदत्त   २४२
        हरदत्त   २४३
        कृणदत्त   २४४
१४३ तीर्थराज ४३ ७४ फणीन्द्रराज   २४५
        शेषराज   २४६
        लोकराज   २४७
        टीकाराज   २४८
१४४ गोपीविलास ४३ ७४ खिलनाथ   २४९
        विश्वनाथ   २५०
१४५ टीकावल्लभ ४३ ७४ गोपालानन्द   २५१
१४६ दयानिधि ४३ ७४ विश्वनाथ   २५२
१४७ सर्वेश्वर ४३ ७४      
१४८ भद्रनिधि ४३ ७६ टेकनिधि   २५३
        तीर्थनिधि   २५४
१४९ डिल्लिराम ४३ ७६      
१५० कुलचन्द्र ४३ ७६ दामोदर   २५५
        काशीनाथ   २५६
        राधाकृष्ण   २५७
        लक्ष्मीनाथ   २५८
१५१ इन्द्रपाणि ४३ ७७ टीकाराम   २५९
        मनोहर   २६०
१५२ शिवपाणि ४३ ७७ तीर्थपाणि   २६१
        कोशपाणि   २६२
        बज्रपाणि   २६३
        लक्ष्यपाणि   २६४
        फणीन्द्रपाणि   २६५
१५३ लोकेश्वर ४३ ७८ हरिप्रसाद   २६६
१५४ रघुनाथ ४३ ७९ नयनकेशरी   २६७
१५५ चेतनाथ ४३ ७९ लीलनाथ   २६८
        देवनाथ   २६९
        योगनाथ   २७०
        प्रेमनाथ   २७१
        डिल्लिनाथ   २७२
        मंगलनाथ   २७३
        दयानाथ   २७४
१५६ लक्ष्मीनाथ ४३ ७९      
१५७ विश्वनाथ ४३ ८०      
१५८ रेवती ४३ ८०      
१५९ मुकुन्द ४३ ८०      
१६० भवानीशंकर ४३ ८३ बाबुराम   २७५
        मुरली   १७६
१६१ सदानन्द ४३ ८३ हरिश्चन्द्र   २७७
        देवचन्द्र   २७८
१६२ बुद्धिविलास ४३ ८६ लोकनाथ   २७९
        ेटंकनाथ   २८०
        मित्रलाल   २८१
१६३ अब्जनाभ ४३ ८९      
१६४ श्रीविलास ४३ ८९      
१६५ जीवनाथ ४३ ९०      
१६६ कृष्णप्रसाद ४३ ९१      
१६७ भैरवप्रसाद ४३ ९१      
१६८ विष्णुप्रसाद ४३ ९१ अमूल्य   १८२
१६९ हरिकृष्ण ४३ ९२      
१७० बाबुकृष्ण ४३ ९२ श्रीराम   २८३
        लक्ष्मण   २८४
१७१ ऋषिप्रसाद ४३ ९२ सुरेश   २८५
        सरोज   २८६
१७२ शम्भुप्रसाद ४३ ९२ अनल   २८७
१७३ सीताराम ४३ ९३ अच्युतप्रसाद   २८८
१७४ रामकृष्ण ४३ ९३ निरज   २८९
        निरञ्जन   २९०
        निर्मल   २९१
१७५ मधुसूदन ४३ ९४ माधवप्रसाद   २९२
        पुष्कर   २९३
१७६ धर्मदत्त ४३ ९८ फणीन्द्र   २९४
        लुकराज   २९५
१७७ चेतनाथ ४३ ९८      
१७८ बिन्दु ४३ ९९      
१७९ बद्रिनाथ ४३ १०० रुद्रनाथ   २९६
१८० दुर्गानाथ ४३ १००      
१८१ भवानीप्रसाद ४३ १०१ रामेश्वर   २९७
१८२ नन्दलाल ४३ १०१ रामचन्द्र   २९८
        हरिश्चन्द्र   २९९
१८३ रामप्रसाद ४३ १०२ ईश्वर   ३००
१८४ नीलप्रसाद ४३ १०२      
१८५ लक्ष्मीकुमार ४३ १०८ रत्नकुमार   ३०१
१८६ नर्वदाकुमार ४३ १०८      
१८७ लोकेश्वर ४३ १०८      
१८८ ……… ४३ १०८      
१८९ रामकुमार ४३ १०९ पुष्पराज   ३०२
१९० एकदत्त ४३ ११० भोजराज   ३०३
        कृष्णराज   ३०४
        लीलाराज   ३०५
        डिल्लीराज   ३०६
        ज्ञानराज   ३०७
१९१ तेजोनिधि ४३ १११      
१९२ ओजराज ४३ १११ नन्दकुमार   ३०८
१९३ तोयनाथ ४३ १११      
१९४ मधुचन्द्र ४३ ११२ गोविन्दप्रसाद   ३०९
१९५ देवीचन्द्र ४३ ११२      
१९६ वासुदेव ४३ ११४      
१९७ केशवप्रसाद ४३ ११४      
१९८ माधवप्रसाद ४३ ११४ वसन्त   ३१०
        उदय   ३११
        महेश   ३१२
        आनन्द   ३१३
        सुरेन्द्र   ३१४
१९९ बाबुराम ४३ ११४      
२०० बलराम ४३ ११५ शरदचन्द्र   ३१५
        दिनेशचन्द्र   ३१६
        उमेशचन्द्र   ३१७
२०१ शालिग्राम ४३ १२१ सूर्यप्रसाद   ३१८
२०२ नूरनिधि ४३ १२१      
२०३ भुवनेश्वर ४३ १२१ मिठ्ठूप्रसाद   ३१९
        लालाप्रसाद   ३२०
        रामचन्द्र   ३२१
        साधुराम   ३२२
२०४ अमरराज ४३ १२३ योगेन्द्रराज   ३२३
२०५ मदन ४३ १२४      
२०६ खडानन्द ४३ १२४ तीर्थराज   ३२४
        शिवराज   ३२५
        रामराज   ३२६
२०७ सनदकुमार ४३ १२५ कुलनाथ   ३२७
        रामजी   ३२८
        गोपालप्रसाद   ३२९
        गोविन्दप्रसाथ   ३३०
        शिवप्रसाद   ३३१
२०८ चेतनाथ ४३ १२५ पुष्पराज   ३३२
        देवराज   ३३३
        हेमराज   ३३४
        शुक्रराज   ३३५
        गजेन्द्रराज   ३३६
२०९ नारायणप्रसाद ४३ १२५ रामजी   ३३७
        कृष्णजी   ३३८
        केदारप्रसाद   ३३९
        भुवनेश्वर   ३४०
        डिल्लिराज   ३४१
२१० प्रेमनारायण ४३ १२६ उदयानन्द   ३४२
        ब्रह्मानन्द   ३४३
        विवेकानन्द   ३४४
२११ मेदिनीकान्त ४३ १२६ सूर्यानन्द   ३४५
२१२ बद्रिनाथ ४३ १२८ केशवप्रसाद   ३४६
२१३ रमणनाथ ४३ १२९      
२१४ रेवतीनाथ ४३ १३०      
२१५ विश्वनाथ ४३ १३१ कमल   ३४७
        अञ्जनी   ३४८
२१६ बैजनाथ ४३ १३१ जगदीश   ३४९
        अच्युत   ३५०
        नवीन   ३५१
२१७ बद्रिनाथ ४३ १३१ मनोहर   ३५२
        मनोज   ३५३
२१८ जगन्नाथ ४३ १३१ विमल   ३५४
        विनोद   ३५५
        कुवेर   ३५६
        कुमार   ३५७
        कुमुद   ३५८
२१९ हरिहर ४३ १३२ दीपक   ३५९
        सुदीप   ३६०
        सुवर्ण   ३६१
        वसन्त   ३६२
२२० विष्णुप्रसाद ४३ १३२ रमेश   ३६३
        दिनेश   ३६४
        महेश   ३६५
२२१ माधवप्रसाद ४३ १३२ पङ्कज   २६६
२२२ केशवचन्द्र ४३ १३२ उज्वल   ३६७
        प्रज्वल   ३६८
२२३ हरिप्रसाद ४३ १३३ जगदीश   ३६९
        कृपानिधान   ३७०
        गोविन्दप्रसाद   ३७१
२२४ मुकुन्दप्रसाद ४३ १३३ नारायणप्रसाद   ३७२
        प्रमोद   ३७३
        सुबोध   ३७४
        सुशील   ३७५
२२५ माधवप्रसाद ४३ १३३      
२२६ त्रिविक्राम ४४ १३५      
२२७ लीलानाथ ४४ १३५      
२२८ खेमनाथ ४४ १३५ तोयनाथ   ३७६
        रुद्रनाथ   ३७७
        दामोदर   े३७८
        ब्रह्मनाथ   ३७९
        मणिनाथ   ३८०
        यदुनाथ   ३८१
        अम्बरीशनाथ   ३८२
        विजयनाथ   ३८३
        शैलनाथ   ३८४
२२९ कल्पचन्द्र ४४ १३५ श्यामचन्द्र   ३८५
        रामचन्द्र   ३८६
२३० टंकनाथ ४४ १३६ अग्निप्रसाद   ३८७
        शिवप्रसाद   ३८८
        शंकरप्रसाद   ३८९
        गणेशप्रसाद   ३९०
        गोपालप्रसाद   ३९१
        कृष्णप्रसाद   ३९२
        रामप्रसाद   ३९३
२३१ त्रैलोक्यनाथ ४४ १३९ तेजनाथ   ३९४
  गंगादेवी     (भाइराम)    
२३२ ढुण्डिराज ४४ १३९ पीताम्वर   ३९५
२३३ छविलाल ४४ १३९ गोकुल शर्मा   ३९६
  धनकुमारी     उत्तमप्रसाद   ३९७
        शान्तराज   ३९८
२३४ होमनाथ ४४ १४० भीमनाथ   ३९९
        दत्तुनाथ   ४००
        तीर्थनाथ   ४०१
२३५ अग्निधर ४४ १४० विष्णुधर   ४०२
        गङ्गाधर   ४०३
२३६ वेणुधर ४४ १४० ईश्वरीप्रसाद   ४०४
        टंकप्रसाद   ४०५
२३७ कुञ्जविलास ४४ १४० कविप्रसाद   ४०६
        कोमलप्रसाद   ४०७
        ज्वालाप्रसाद   ४०८
        ज्योतिप्रसाद   ४०९
२३८ रुद्रनाथ ४४ १४०      
२३९ झंकनाथ ४४ १४१ फणीन्द्रनाथ   ४१०
        बद्रिप्रसाद   ४११
२४० भुमिनन्द ४४ १४१ विष्णुप्रसाद   ४१२
२४१ तुलसीप्रसाद ४४ १४१ श्यामकृष्ण   ४१३
        औषधि   ४१४
२४२ रुद्रदत्त ४४ १४२ डमरुदत्त   ४१५
        कृष्णप्रसाद   ४१६
२४३ हरदत्त ४४ १४२ श्रीराम   ४१७
२४४ कृष्णदत्त ४४ १४२ केशवप्रसाद   ४१८
        मोहनप्रसाद   ४१९
        गेहेन्द्रप्रसाद   ४२०
२४५ फणीन्द्रराज ४४ १४३ लीलाराज   ४२१
        केशवराज   ४२२
२४६ शेषराज ४४ १४३ सूर्यराज   ४२३
२४७ लोकराज ४४ १४३ सोमराज   ४२४
२४८ टीकाराज ४४ १४३      
२४९ खिलनाथ ४४ १४४ सोमनाथ   ४२५
        माधव   ४२६
        श्रीधर   ४२७
        केशव   ४२८
२५० विश्वनाथ ४४ १४४ केदारप्रसाद   ४२९
        बद्रिप्रसाद   ४३०
२५१ गोपालानन्द ४४ १४५      
२५२ विश्वनाथ ४४ १४६ राजाराम   ४३१
२५३ टेकनिधि ४४ १४८ चतुर्भुज   ४३२
२५४ तीर्थनिधि ४४ १४८      
२५५ दामोदर ४४ १५०      
२५६ काशीनाथ ४४ १५० नारायणचन्द्र   ४३३
        केशवचन्द्र   ४३४
२५७ राधाकृष्ण ४४ १५०      
२५८ लक्ष्मीनाथ ४४ १५० सुशीलचन्द्र   ४३५
        प्रसन्नचन्द्र   ४३६
        सुबोधचन्द्र   ४३७
        प्रबोधचन्द्र   ४३८
२५९ टीकाराम ४४ १५१      
२६० मनोहर ४४ १५१ विष्णुप्रसाद   ४३९
        दुर्गाप्रसाद   ४४०
२६१ तीर्थपाणि ४४ १५२ मुकुन्दपाणि   ४४१
        नवीनपाणि   ४४२
        पुष्पपाणि   ४४३
        देवेन्दपाणि   ४४४
        उपेन्द्रपाणि   ४४५
२६२ कोशपाणि ४४ १५२ रुद्रपाणि   ४४६
        भेषपाणि   ४४७
        महेन्द्रपाणि   ४४८
        गोविन्दपाणि   ४४९
        लवपाणि   ४५०
२६३ बज्रपाणि ४४ १५२ सिद्धिपाणि   ४५१
        ऋद्धिपाणि   ४५२
        अच्युतपाणि   ४५३
२६४ लक्ष्यपाणि ४४ १५२ यज्ञपाणि   ४५४
        युवकपाणि   ४५५
२६५ फणीन्द्रपाणि ४४ १५२ कल्याण   ४५६
२६६ हरिप्रसाद ४४ १५३ श्यामप्रसाद   ४५७
        विद्याप्रसाद   ४५८
        कृष्णप्रसाद   ४५९
        गोपालप्रसाद   ४६०
२६७ नयनकेशरी ४४ १५४      
२६८ लीलानाथ ४४ १५५ टङ्कनाथ   ४६१
२६९ देवनाथ ४४ १५५ हरिनाथ   ४६२
        तोयनाथ   ४६३
        टङ्कनाथ   ४६४
२७० योगनाथ ४४ १५५ मुरली   ४६५
२७१ प्रेमनाथ ४४ १५५ शेषताथ   ४६६
२७२ डिल्लीनाथ ४४ १५५ उमानाथ   १६७
२७३ म®लनाथ ४४ १५५      
२७४ दयानाथ ४४ १५५      
२७५ बाबुराम ४४ १६०      
२७६ मुरली ४४ १६०      
२७७ हरिश्चन्द्र ४४ १६१      
२७८ देवचन्द्र ४४ १६१      
२७९ लोकनाथ ४४ १६२ इन्द्रप्रसाद   ४६८
        अग्निप्रसाद   ४६९
२८० टंकनाथ ४४ १६२ हरिप्रसाद   ४७०
        लीलानाथ   ४७१
२८१ मित्रलाल ४४ १६२ मेघनाथ   ४७२
        लिलानाथ   ४७३
२८२ अमूल्य ४४ १६८      
२८३ श्रीराम ४४ १७० प्रबिन   ४७४
        रबिन   ४७५
२८४ लक्ष्मण ४४ १७०      
२८५ सुरेश ४४ १७१ कवीन्द्र   ४७६
        प्रवीन्द्र   ४७७
२८६ सरोज ४४ १७१ सवीन्द्र   ४७८
        नृपेन्द्र   ४७९
२८७ अनल ४४ १७२      
२८८ अच्युतप्रसाद ४४ १७३ स्टेफेन   ४८०
        राजुप्रसाद   ४८१
२८९ नीरज ४४ १७४ विनय   ४८२
        विनीत   ४८३
२९० निरञ्जन ४४ १७४ आशिष   ४८४
२९१ निर्मल ४४ १७४ नितिन   ४८५
२९२ माधवप्रसाद ४४ १७५ प्रभात   ४८६
२९३ पुष्कर ४४ १७५      
२९४ फणीन्द्र ४४ १७६ दशरथ   ४८७
२९५ लुकराज ४४ १७६      
२९६ रुद्रनाथ ४४ १७९      
२९७ रामेश्वर ४४ १८१      
२९८ रामचन्द्र ४४ १८२ अनुपचन्द्र   ४८८
        दीपचन्द्र   ४८९
        सागरचन्द्र   ४९०
२९९ हरिश्चन्द्र ४४ १८२      
३०० ईश्वर ४४ १८३ कृष्णप्रसाद   ४९१
३०१ रत्नकुमार ४४ १८५ कपिलकुमार   ४९२
        अच्युतकुमार   ४९३
३०२ पुष्पराज ४४ १८९ सतीशकुमार   ४९४
३०३ भोजराज ४४ १९० विश्वराज   ४९५
३०४ कृष्णराज ४४ १९० गोपालप्रसाद   ४९६
        दामोदरप्रसाद   ४९७
३०५ लीलाराज ४४ १९०      
३०६ डिल्लीराज ४४ १९० ……   ४९८
        गोविन्द   ४९९
३०७ ज्ञानराज ४४ १९० केदार   ५००
        बद्रिनाथ   ५०१
३०८ नन्दकुमार ४४ १९२      
३०९ गोविन्द प्र. ४४ १९४ सुनीलचन्द्र   ५०२
        सुशीलचन्द्र   ५०३
        सुदीपचन्द्र   ५०४
        सुजीतचन्द्र   ५०५
३१० वसन्त ४४ १९८      
३११ उदय ४४ १९८      
३१२ महेश ४४ १९८ निखिल   ५०६
३१३ आनन्द ४४ १९८ सरल   ५०७
३१४ सुरेन्द्र ४४ १९८      
३१५ शरदचन्द्र ४४ २०० शिवेशचन्द्र   ५०८
३१६ दिनेशचन्द्र ४४ २००      
३१७ उमेशचन्द्र ४४ २००      
३१८ सूर्यप्रसाद ४४ २०१ शम्भुप्रसाद   ५०९
३१९ मिठ्ठुप्रसाद ४४ २०३ नारायणप्रसाद   ५१०
        भोजराज   ५११
        केशवप्रसाद   ५१२
३२० लालाप्रसाद ४४ २०३ विजयप्रसाद   ५१३
        अच्युतप्रसाद   ५१४
३२१ रामचन्द्र ४४ २०३ श्यामकुमार   ५१५
३२२ साधुराम ४४ २०३ ताराप्रसाद   ५१६
३२३ योगेन्द्रराज ४४ २०४ सीताराम   ५१७
        माधवप्रसाद   ५१८
३२४ तीर्थराज ४४ २०६ दामोदर   ५१९
        ऋषिकेश   ५२०
३२५ शिवराज ४४ २०६ केशव   ५२१
        दीपक   ५२२
३२६ रामराज ४४ २०६ माधव   ५२३
३२७ कुलनाथ ४४ २०७ भवनाथ   ५२४
३२८ रामजी ४४ २०७ दुर्योधन   ५२५
३२९ गोपालप्रसाद ४४ २०७ अर्जुन   ५२६
        राम   ५२७
        भरत   ५२८
             
             
३३० गोविन्द प्र. ४४ २०७ बद्रिप्रसाद   ५२९
        ऋषिप्रसाद   ५३०
        जनार्दनप्रसाद   ५३१
३३१ शिवप्रसाद ४४ २०७ विश्वनाथ   ५३२
        ध्रुवप्रसाद   ५३३
३३२ पुष्पराज ४४ २०८ मणिराज   ५३४
        नरराज   ५३५
        प्रेमराज   ५३६
३३३ देवराज ४४ २०८      
३३४ हेमराज ४४ २०८ बटुकराज   ५३७
        हरिराज   ५३८
        शम्भुराज   ५३९
३३५ शुक्रराज ४४ २०८ विष्णुराज   ५४०
३३६ गजेन्द्रराज ४४ २०८ केशवराज   ५४१
        नवराज   ५४२
        विमलराज   ५४३
        जनकराज   ५४४
३३७ रामजी ४४ २०९ वासुदेव   ५४५
३३८ कृष्णजी ४४ २०९ हरिहर   ५४६
        शंकर   ५४७
        शम्भुहरि   ५४८
        शिवहरि   ५४९
३३९ केदारप्रसाद ४४ २०९ गणेशप्रसाद   ५५०
        शंकरप्रसाद   ५५१
        गोविन्दप्रसाद   ५५२
        माधवप्रसाद   ५५३
        कमलप्रसाद   ५५४
३४० भुवनेश्वर ४४ २०९ महेश   ५५५
        मदन   ५५६
        कमल   ५५७
        सुमन   ५५८
३४१ डिल्लीराज ४४ २०९ विष्णु   ५५९
        बलदेव   ५६०
        सुमन   ५६१
        नवराज   ५६२
        ऋषिकेश   ५६३
३४२ उदयानन्द ४४ २१० विनय   ५६४
        विजय   ५६५
        ऋदय   ५६६
३४३ ब्रह्मानन्द ४४ २१० प्रदीपचन्द्र   ५६७
        प्रमोदचन्द्र   ५६८
        आमोदचन्द्र   ५६९
        सुमोधचन्द्र   ५७०
३४४ विवेकानन्द ४४ २१० सन्दीपकुमार   ५७१
३४५ सूर्यानन्द ४४ २११ प्रह्लाद   ५७२
        अजय   ५७३
३४६ केशवप्रसाद ४४ २१२ विनोदराज   ५७४
३४७ कमल ४४ २१५ पावेल   ५७५
        पामिर   ५७६
३४८ अञ्जनी ४४ २१५      
३४९ जगदीश ४४ २१६ निश्चल   ५७७
३५० अच्युत ४४ २१६      
३५१ नवीन ४४ २१६      
३५२ मनोहर ४४ २१७ मनीष   ५७८
३५३ मनोज ४४ २१७ मनील   ५७९
३५४ विमल ४४ २१८ निरञ्जन   ५८०
        नीराजन   ५८१
        पुराजन   ५८२
३५५ विनोद ४४ २१८ कल्याण   ५८३
        प्रतीक   ५८४
३५६ कुवेर ४४ २१८      
३५७ कुमार ४४ २१८      
३५८ कुमुद ४४ २१८      
३५९ दीपक ४४ २१९      
३६० सुदीप ४४ २१९      
३६१ सुवर्ण ४४ २१९      
३६२ वसन्त ४४ २१९      
३६३ रमेशप्रसाद ४४ २२० ऋतेश   ५८५
        ऋजन   ५८६
३६४ दिनेशप्रसाद ४४ २२० दिवस   ५८७
३६५ महेशप्रसाद ४४ २२० अशेष   ५८८
३६६ पंकज ४४ २२१      
३६७ उज्ज्वल ४४ २२२      
३६८ प्रज्ज्वल ४४ २२२      
३६९ जगदीश ४४ २२३ पुष्करप्रसाद   ५८९
३७० कृपानिधान ४४ २२३      
३७१ गोविन्द्र प्र. ४४ २२३ दिवाकर   ५९०
        भाष्कर   ५९१
३७२ नारायण प्र. ४४ २२४ मधुसूदन   ५९२
        अवधेश   ५९३
        धर्मेश   ५९४
३७३ प्रमोदप्रसाद ४४ २२४ सुनील   ५९५
        अनिल   ५९६
३७४ सुबोध ४४ २२४      
३७५ सुशील ४४ २२४      
३७६ तोयनाथ ४५ २२८ विनोद   ५९७
  (बाबुराम)     राजेन्द्र   ५९८
  लिलादेवी     भोगेन्द्र   ५९९
३७७ रुद्रनाथ। ४५ २२८      
  पुण्यशिला          
३७८ दामोदर ४५ २२८ ओजस्वी   ६००
  छत्रकुमारी     यसस्वी   ६०१
  निलमदेवी     तेजस्वी   ६०२
३७९ ब्रह्मनाथ ४५ २२८ श्रीधर   ६०३
  सावित्री          
३८० मणिनाथ ४५ २२८ प्रभु   ६०४
  इन्दिरा      रवि   ६०५
  भवानी     शशि   ६०६
        कवि   ६०७
        सरोज   ६०८
        दीपक   ६०९
३८१ यदुनाथ ४५ २२८ विधान   ६१०
  विजया           
  मोती          
३८२ अम्बरीशनाथ ४५ २२८ रवीन्द्रनाथ रिता ६११
  उर्मिला       रश्मी  
३८३ विजयनाथ ४५ २२८ सजन श्रृजना ६१२
  कमला          
३८४ शैलनाथ ४५ २२८   शिवा  
  शान्ता       शलिना  
३८५ श्यामचन्द्र ४५ २२९ गोपालचन्द्र   ६१३
        गणेशचन्द्र   ६१४
        लक्ष्मीचन्द्र   ६१५
३८६ रामचन्द्र ४५ २२९ शशिचन्द्र   ६१६
        सुरेशचन्द्र   ६१७
        महेशचन्द्र   ६१८
        रमेशचन्द्र   ६१९
३८७ अग्निप्रसाद ४५ २३० केशवप्रसाद   ६२०
३८८ शिवप्रसाद ४५ २३० तेजप्रसाद   ६२१
        इन्द्रप्रसाद   ६२२
        सुन्दरप्रसाद   ६२३
३८९ शंकरप्रसाद ४५ २३०      
३९० गणेशप्रसाद ४५ २३० प्रकाशचन्द्र   ६२४
        सुबोधचन्द्र   ६२५
३९१ गोपालप्रसाद ४५ २३०      
३९२ कृष्णप्रसाद ४५ २३० त्रिविक्रम   ६२६
३९३ रामप्रसाद ४५ २३० प्रयाज   ६२७
  माया     अनुयाज   ६२८
३९४ तेजनाथ ४५ २३१      
  (भाइराम)          
३९५ पिताम्बर ४५ २३२      
३९६ गोकुल शर्मा ४५ २३३ राजीव   ६२९
  प्रेमा     सञ्जीव   ६३०
३९७ उत्तमप्रसाद ४५ २३३ सञ्जय   ६३१
  निर्मला          
३९८ शान्तराज ४५ २३३      
  अम्बिका          
३९९ भीमनाथ ४५ २३४ ठूले   ६३२
        वासुदेव   ६३३
        श्रीकृष्ण   ६३४
        अनादि   ६३५
४०० दत्तुनाथ ४५ २३४ खिलनाथ   ६३६
४०१ तीर्थनाथ ४५ २३४ घनानाथ   ६३७
        प्रद्मुम्न   ६३८
        धनप्रसाद   ६३९
        विश्वनाथ   ६४०
        मुकुन्द प्र.   ६४१
४०२ विष्णुधर ४५ २३५ श्रधिर   ६४२
        अच्युतप्रसाद   ६४३
        लीलाप्रसाद   ६४४
             
४०३ ग·ाधर ४५ २३५ दामोदरप्रसाद   ६४५
        रामेश्वरप्रसाद   ६४६
        केदारप्रसाद   ६४७
४०४ ईश्वरीप्रसाद ४५ २३६ बुद्धिप्रसाद   ६४८
४०५ टंकप्रसाद ४५ २३६ ज्ञानप्रसाद   ६४९
४०६ कविप्रसाद ४५ २३७ आत्माराम   ६५०
        अनन्तराम   ६५१
४०७ कोमलप्रसाद ४५ २३७ हरिबोल   ६५२
४०८ ज्वालाप्रसाद ४५ २३७ श्यामबोल   ६५३
        यज्ञेश प्र.   ६५४
        उद्धव प्र.   ६५५
४०९ ज्योति प्र. ४५ २३७ मुरारिप्रसाद   ६५६
        श्रेयप्रसाद   ६५७
४१० फणीन्द्र प्र. ४५ २३९ मुकुन्दप्रसाद   ६५८
        रामहरि   ६५९
४११ बद्रिप्रसाद ४५ २३९ डा. राजेश   ६६०
४१२ विष्णुप्रसाद ४५ २४० केशवप्रसाद   ६६१
        माधवप्रसाद   ६६२
        मुकुन्दप्रसाद   ६६३
४१३ श्यामकृष्ण ४५ २४१ मोहनप्रसाद   ६६४
        नरेन्द्र प्र.   ६६५
        बाशुदेव   ६६६
        उपेन्द्र   ६६७
४१४ औषधि ४५ २४१      
४१५ डमरुदत्त ४५ २४२      
४१६ कृष्णप्रसाद ४५ २४२      
४१७ श्रीराम ४५ २४३ प्रकाश   ६६८
        विकाश   ६६९
४१८ केशवप्रसाद ४५ २४४ मिलन   ६७०
        मनिष   ६७१
४१९ मोहनप्रसाद ४५ २४४ आशुतोष   ६७२
४२० गेहेन्द्रप्रसाद ४५ २४४      
४२१ लीलाराज ४५ २४५ शंकरराज   ६७३
        विष्णुराज   ६७४
        मनराज   ६७५
४२२ केशवराज ४५ २४५ उदयराज   ६७६
        विजयराज   ६७७
        ऋदयराज   ६७८
४२३ सूर्यराज ४५ २४६ प्रविणराज   ६७९
४२४ सोमराज ४५ २४७      
४२५ सोमनाथ ४५ २४९ गोविन्दप्रसाद   ६८०
४२६ माधवप्रसाद ४५ २४९ द्वारिकाप्रसाद   ६८१
४२७ श्रीधर ४५ २४९      
४२८ केशव ४५ २४९ उद्धव   ६८२
        मुरारि   ६८३
        सुशील   ६८४
४२९ केदारप्रसाद ४५ २५० जीवन   ६८५
        राजा   ६८६
        नवीन   ६८७
४३० बद्रिप्रसाद ४५ २५० रवीन्द्र   ६८८
        शैलेन्द्र   ६८९
        धीरेन्द्र   ६९०
४३१ राजाराम ४५ २५२ प्रमोद   ६९१
        विनोद   ६९२
        अबोध   ६९३
४३२ चतुर्भुज ४५ २५३ मुकुन्दप्रसाद   ६९४
        कृष्णप्रसाद   ६९५
४३३ नारायणचन्द्र ४५ २५६ उज्ज्वलचन्द्र   ६९६
        प्रदीपचन्द्र   ६९७
४३४ केशवचन्द्र ४५ २५६ राजीवचन्द्र   ६९८
        सञ्जीवचन्द्र   ६९९
४३५ सुशीलचन्द्र ४५ २५८ पुण्यशिल   ७००
४३६ प्रसन्नचन्द्र ४५ २५८ नन्दन   ७०१
४३७ सुबोधचन्द्र ४५ २५८ विजय   ७०२
        विकाश   ७०३
४३८ प्रबोधचन्द्र ४५ २५८ नील   ७०४
४३९ विष्णुप्रसाद ४५ २६० श्रीराम   ७०५
        विनोद   ७०६
४४० दुर्गाप्रसाद ४५ २६० सञ्जय   ७०७
        सन्तोष   ७०८
४४१ मुकुन्दपाणि ४५ २६१ अभयपाणि   ७०९
        अरविन्दपाणि   ७१०
४४२ नवीनपाणि ४५ २६१ नबोधित   ७११
        प्रबोधित   ७१२
४४३ पुष्पपाणि ४५ २६१ प्रमोद   ७१३
४४४ देवेन्द्रपाणि ४५ २६१ प्रदीप्न   ७१४
        किरण   ७१५
४४५ उपेन्द्रपाणि ४५ २६१ अश्विनपाणि   ७१६
४४६ रुद्रपाणि ४५ २६२ जनकपाणि   ७१७
        सुदर्शनपाणि   ७१८
        लक्ष्मणपाणि   ७१९
        ज्ञानु   ७२०
        वसन्त   ७२१
४४७ भेषपाणि ४५ २६२ शम्भु   ७२२
        राजु   ७२३
४४८ महेन्द्रपाणि ४५ २६२ शशि   ७२४
        रवि   ७२५
        राजेश   ७२६
४४९ गोविन्दपाणि ४५ २६२ धीरज   ७२७
        कोशिश   ७२८
४५० लवपाणि ४५ २६२ समीर   ७२९
४५१ सिद्धिपाणि ४५ २६३ उज्ज्वल   ७३०
        किरण   ७३१
४५२ ऋणिपाणि ४५ २६३ प्रकाश   ७३२
        सन्तोष   ७३३
४५३ अच्युतपाणि ४५ २६३ अजयपाणि   ७३४
४५४ यज्ञपाणि ४५ २६४ लोकपाणि   ७३५
        सुधीरपाणि   ७३६
        सुरथपाणि   ७३७
४५५ युवकपाणि ४५ २६४ सुनील   ७३८
        सुरेश   ७३९
४५६ कल्याणपाणि ४५ २६५      
४५७ श्यामप्रसाद ४५ २६६ रुपेश   ७४०
        प्रभु   ७४१
४५८ विद्याप्रसाद ४५ २६६ अजय   ७४२
४५९ कृष्णप्रसाद ४५ २६६      
४६० गोपालप्रसाद ४५ २६६      
४६१ टंकनाथ ४५ २६८ दुर्गाप्रसाद   ७४३
        विष्णुप्रसाद   ७४४
४६२ हरिनाथ ४५ २६९ रामेश्वर   ७४५
        अच्युतप्रसाद   ७४६
        ईश्वरप्रसाद   ७४७
४६३ तोयनाथ ४५ २६९ विश्वनाथ   ७४८
        उद्धव   ७४९
४६४ टंकनाथ ४५ २६९ विदुरप्रसाद   ७५०
        ध्रुवचन्द्र   ७५१
४६५ मुरली ४५ २७०      
४६६ शेषनाथ ४५ २७१      
४६७ उमानाथ ४५ २७२ रुद्रप्रसाद   ७५२
        हीराप्रसाद   ७५३
        ऋषिप्रसाद   ७५४
४६८ इन्द्रप्रसाद ४५ २७९      
४६९ अग्निप्रसाद ४५ २७९ मुकुन्दप्रसाद   ७५५
        रामकुमार   ७५६
        शिवकुमार   ७५७
४७० हरिप्रसाद ४५ २८०      
४७१ लीलनाथ ४५ २८०      
४७२ मेघनाथ ४५ २८१ दीपेन्द्र   ७५८
        राजकुमार   ७५९
४७३ लीलानाथ ४५ २८१ महेश   ७६०
        दिनेश   ७६१
४७४ प्रबिन ४५ २८३      
४७५ रबिन ४५ २८३      
४७६ कवीन्द्र ४५ २८५      
४७७ प्रवीन्द्र ४५ २८५      
४७८ सवीन्द्र ४५ २८६      
४७९ नृपेन्द्र ४५ २८६      
४८० स्टेफेन ४५ २८८      
४८१ राजुप्रसाद ४५ २८८      
४८२ विनय ४५ २८९      
४८३ विनीत ४५ २८९      
४८४ आशिष ४५ २९०      
४८५ नितिन ४५ २९१      
४८६ प्रभात ४५ २९२      
४८७ दशरथ ४५ २९४      
४८८ अनुपचन्द्र ४५ २९८      
४८९ सागरचन्द्र ४५ २९८      
४९० कृष्णप्रसाद ४५ २९८      
४९१ कृष्णप्रसाद ४५ ३००      
४९२ कपिलकुमार ४५ ३०१ कृपालकुमार   ७६२
        कृजनकुमार   ७६३
४९३ अच्युतकुमार ४५ ३०१ अयुषकुमार   ७६४
४९४ सतीशकुमार ४५ ३०२ सौरभकुमार   ७६५
४९५ विश्वराज ४५ ३०३ सुदर्शन   ७६६
        कमलराज   ७६७
        श्यामराज   ७६८
४९६ गोपालप्रसाद ४५ ३०४      
४९७ दामोदर प्र. ४५ ३०४      
४९८ …. ४५ ३०६      
४९९ गोविन्द प्र. ४५ ३०६      
५०० केदारप्रसाद ४५ ३०७ संकेत   ७६९
        ….   ७७०
५०१ बद्रिनाथ ४५ ३०७      
५०२ सुनीलचन्द्र ४५ ३०९      
५०३ सुशीलचन्द्र ४५ ३०९      
५०४ सुदीपचन्द्र ४५ ३०९      
५०५ सुजीनचन्द्र ४५ ३०९      
५०६ निखिल ४५ ३१२      
५०७ सरल ४५ ३१३      
५०८ शिवेशचन्द्र ४५ ३१५      
५०९ शम्भुप्रसाद ४५ ३१८ भीमप्रसाद   ७७१
५१० नारायण प्र. ४५ ३१९      
५११ भोजराज ४५ ३१९      
५१२ केशवप्रसाद ४५ ३१९      
५१३ विजयप्रसाद ४५ ३२०      
५१४ अच्युतप्रसाद ४५ ३२०      
५१५ श्यामकुमार ४५ ३२१      
५१६ ताराप्रसाद ४५ ३२२      
५१७ सीताराम ४५ ३२३ जयराज   ७७२
        प्रकाशराज   ७७३
        सुधीरराज   ७७४
५१८ माधवप्रसाद ४५ ३२३ सुशीलप्रसाद   ७७५
        शिरिप्रसाद   ७७६
५१९ दामोदर ४५ ३२४ सतीश   ७७७
५२० ऋषिकेश ४५ ३२४ सुभाष   ७७८
        सुमन   ७७९
५२१ केशवराज ४५ ३२५ उज्ज्वल   ७८०
        गौरव   ७८१
५२२ दीपकराज ४५ ३२५ सुमीत   ७८२
५२३ माधवराज ४५ ३२६ सामथ्र्य   ७८३
५२४ भवनाथ ४५ ३२७ शरदराज   ७८४
५२५ दुर्योधन ४५ ३२८ उद्धव   ७८५
        लक्ष्मण   ७८६
५२६ अर्जुन ४५ ३२९      
५२७ राम ४५ ३२९      
५२८ भरत ४५ ३२९      
५२९ बद्रिप्रसाद ४५ ३३० प्रणव   ७८७
५३० ऋषिप्रसाद ४५ ३३० राजन   ७८८
        ….   ७८९
        कृष्ण   ७९०
             
             
५३१ जनार्दन ४५ ३३० युवराज   ७९१
        लेखनाथ   ७९२
५३२ विश्वनाथ ४५ ३३१      
५३३ ध्रुवप्रसाद ४५ ३३१ कमलप्रसाद   ७९३
        विमलप्रसाद   ७९४
        निर्मलप्रसाद   ७९५
५३४ मणिराज ४५ ३३२      
५३५ नरराज ४५ ३३२ शरदराज   ७९६
        वसन्तराज   ७९७
        हेमन्तराज   ७९८
        शिशिरराज   ७९९
५३६ प्रेमराज ४५ ३३२ सागरराज   ८००
५३७ वटुकराज ४५ ३३४ दमनराज   ८०१
        विश्वराज   ८०२
५३८ हरिराज ४५ ३३४ भाष्कर   ८०३
५३९ शम्भुराज ४५ ३३४ सन्तोषराज   ८०४
५४० विष्णुराज ४५ ३३५ सुनील   ८०५
        अनिल   ८०६
५४१ केशवराज ४५ ३३६ रमेशराज   ८०७
५४२ नवराज ४५ ३३६ दीपकराज   ८०८
        शंकरराज   ८०९
        उज्वल   ८१०
५४३ विमलराज ४५ ३३६      
५४४ जनकराज ४५ ३३६ जयराज   ८११
५४५ विष्णुराज ४५ ३३७ श्रीधर   ८१२
        महीधर   ८१३
        विद्याधर   ८१४
५४६ हरिहर ४५ ३३८ रमेश   ८१५
        विजय   ८१६
५४७ शंकर ४५ ३३८ प्रकाश   ८१७
        प्रदीप   ८१८
        प्रमोद   ८१९
५४८ शम्भुहरि ४५ ३३८ अशोक   ८२०
        दामोदर   ८२१
        खेमराज   ८२२
        दीपक   ८२३
५४९ शिवहरि ४५ ३३८ शेषमणि   ८२४
        रेशम   ८२५
        पशुपति   ८२६
        छवि   ८२७
        हरिहर   ८२८
५५० गणेशप्रसाद ४५ ३३९ विष्णु   ८२९
५५१ शंकरप्रसाद ४५ ३३९ ….   ८३०
        ….   ८३१
५५२ गोविन्द प्र. ४५ ३३९      
५५३ माधव प्र. ४५ ३३९ विवेक   ८३२
५५४ कमलप्रसाद ४५ ३३९      
५५५ महेश ४५ ३४० बुश   ८३३
५५६ मदन ४५ ३४० प्रवीण   ८३४
५५७ कमल ४५ ३४०      
५५८ सुमन ४५ ३४०      
५५९ विष्णु ४५ ३४१ दीपक   ८३५
        सुनील   ८३६
५६० बलदेव ४५ ३४१ रोशन   ८३७
        रोबिन   ८३८
५६१ सुमन ४५ ३४१      
५६२ नवराज ४५ ३४१      
५६३ ऋषिकेश ४५ ३४१      
५६४ विनय ४५ ३४२ विश्वाश   ८३९
        विशेष   ८४०
५६५ विजय ४५ ३४२ विभोर   ८४१
५६६ ऋदय ४५ ३४२      
५६७ प्रदीपचन्द्र ४५ ३४३ उत्सवचन्द्र   ८४२
        उल्लासचन्द्र   ८४३
५६८ प्रमोदचन्द्र ४५ ३४३ उज्ज्वलचन्द्र   ८४४
५६९ आमादेचन्द्र ४५ ३४३      
५७० सुमोधचन्द्र ४५ ३४३      
५७१ सन्दीपकुमार ४५ ३४४      
५७२ प्रह्लाद ४५ ३४५ प्रवीण   ८४५
५७३ अजय ४५ ३४५ असीम   ८४६
५७४ विनोदराज ४५ ३४६      
५७५ पावेल ४५ ३४७      
५७६ पामिर ४५ ३४७      
५७७ निश्चल ४५ ३४९      
५७८ मनीष ४५ ३५२      
५७९ मनील ४५ ३५३      
५८० निरञ्जन ४५ ३५४      
५८१ नीराजन ४५ ३५४      
५८२ पुराजन ४५ ३५४      
५८३ कल्याण ४५ ३५५      
५८४ प्रतीक ४५ ३५५      
५८५ ऋतेष ४५ ३६३      
५८६ ऋजन ४५ ३६३      
५८७ दिवस ४५ ३६४      
५८८ अशेष ४५ ३६५      
५८९ पुष्करप्रसाद ४५ ३६९      
५९० दिवाकर ४५ ३७१      
५९१ भास्कर ४५ ३७१      
५९२ मधुसूदन ४५ ३७२ मितन   ८४७
५९३ अवधेश ४५ ३७२ आभास   ८४८
        आशिष   ८४९
५९४ धर्मेश ४५ ३७२      
५९५ सुनिल ४५ ३७३      
५९६ अनिल ४५ ३७३      
५९७ विनोद ४६ ३७६ विनय विनिता ८५०
  विना     विनायक   ८५१
५९८ राजेन्द्र ४६ ३७६ आदर्श शुरक्षा ८५२
  बालिका     आभास   ८५३
५९९ भोगेन्द्र ४६ ३७६ शौनक शुभेक्षा ८५४
  चन्दा          
६०० ओजस्वी ४६ ३७८ नृपस्वी   ८५५
  अम्बिका          
६०१ यशस्वी ४६ ३७८ अभिषेक   ८५६
  मोहन          
६०२ तेजस्वी ४६ ३७८      
  सुनीता          
६०३ श्रीधर ४६ ३७९      
  पूनम          
६०४ प्रभु ४६ ३८० ….   ८५७
  प्रज्ञा     ….   ८५८
६०५ रवि ४६ ३८०      
  विमला          
६०६ शशि ४६ ३८०      
६०७ सरोज ४६ ३८०      
६०८ दीपक ४६ ३८०      
६०९ विधान ४६ ३८०      
६१० रवीन्द्रनाथ ४६ ३८१      
६११ सजन ४६ ३८२      
६१२ गोपालचन्द्र ४६ ३८३      
६१३ गणेशचन्द्र ४६ ३८५ …….+   ८५९
            ८६०
६१४ लक्ष्मीचन्द्र ४६ ३८५      
६१५ शशिचन्द्र ४६ ३८५      
६१६ सुरेशचन्द्र ४६ ३८६      
६१७ महेशचन्द्र ४६ ३८६      
६१८ रमेशचन्द्र ४६ ३८६      
६१९ केशवचन्द्र ४६ ३८६      
६२० केशवप्रसाद ४६ ३८७ कल्याण   ८६१
        कवि   ८६२
६२१ तेजप्रसाद ४६ ३८८      
६२२ इन्द्रप्रसाद ४६ ३८८      
६२३ सुन्दरप्रसाद ४६ ३८८ रवि   ८६३
        रमेश   ८६४
        विष्णु   ८६५
        राम   ८६६
६२४ प्रकाशचन्द्र ४६ ३९० पारस   ८६७
६२५ सुबोधचन्द्र ४६ ३९०      
६२६ त्रिविक्रम ४६ ३९२      
६२७ प्रयाज ४६ ३९६      
६२८ अनुयाज ४६ ३९६      
६२९ राजीव ४६ ३९६      
६३० सञ्जीव ४६ ३९६      
६३१ सञ्जय ४६ ६९७      
६३२ ठूले ४६ ६९९      
६३३ वासुदेव ४६ ६९९      
६३४ श्रीकृष्ण ४६ ६९९      
६३५ अनादि ४६ ६९९      
६३६ खिलनाथ ४६ ४००      
६३७ घनानाथ ४६ ४०१ ऋषिप्रसाद   ८६८
        प्रकाश   ८६९
६३८ प्रद्युम्न ४६ ४०१ जगदीश   ८७०
        राजु   ८७१
        सन्तोष   ८७२
६३९ धनप्रसाद ४६ ४०१ शंकर   ८७३
        उद्धव   ८७४
६४० विश्वनाथ ४६ ४०१      
६४१ मुकुन्द प्र. ४६ ४०१ मन्जिल   ८७५
        मिसाल   ८७६
६४२ श्रीधर ४६ ४०२      
६४३ अच्युतप्रसाद ४६ ४०२ प्रकाश   ८७७
        सुन्दर   ८७८
        किरण   ८७९
        जीवन   ८८०
६४४ लीलाप्रसाद ४६ ४०२ सुनील   ८८१
        अनिल   ८८२
६४५ दामोदर ४६ ४०३ बाबुकृष्ण   ८८३
        ऋषि   ८८४
        विद्या   ८८५
६४६ रामेश्वर प्र. ४६ ४०३ किरण   ८८६
        शिशिर   ८८७
६४७ केदारप्रसाद ४६ ४०३ भूषण   ८८८
६४८ बुद्धिप्रसाद ४६ ४०४ रामकृष्ण   ८८९
        पुरुषोत्तम   ८९०
        प्रकाश   ८९१
६४९ ज्ञानप्रसाद ४६ ४०५ श्यामप्रसाद   ८९२
        महेशप्रसाद   ८९३
        मुरारिप्रसाद   ८९४
६५० आत्माराम ४६ ४०६ अमृत   ८९५
६५१ अनन्तराम ४६ ४०६ अजित   ८९६
        अतुल   ८९७
६५२ हरिबोल ४६ ४०७ कुमुद   ८९८
        सुदर्शन   ८९९
६५३ श्यामबोल ४६ ४०८ प्रकाश   ९००
        सुनील   ९०१
६५४ यज्ञेशप्रसाद ४६ ४०८ रवि   ९०२
६५५ उद्धव ४६ ४०८      
६५६ मुरारि ४६ ४०९ केयूर   ९०३
६५७ श्रेय ४६ ४०९      
६५८ मुकुन्द ४६ ४१०      
६५९ रामहरि ४६ ४१०      
६६० राजेश ४६ ४११ शोभेन्द्र   ९०४
        निस्सिम   ९०५
६६१ केशवप्रसाद ४६ ४१२ सौरभ   ९०६
६६२ माधवप्रसाद ४६ ४१२ समीर   ९०७
६६३ मुकुन्द प्र. ४६ ४१२ निभेष   ९०८
६६४ मोहनप्रसाद ४६ ४१३ वीजेन्द्र   ९०९
६६५ नरेन्द्रप्रसाद ४६ ४१३ यादवेन्द्र   ९१०
        जितेन्द्र   ९११
६६६ वासुदेव ४६ ४१३ ब्रजेश   ९१२
        प्रवेश   ९१३
६६७ उपेन्द्र ४६ ४१३ देवेन्द्र   ९१४
        नितेन्द्र   ९१५
६६८ प्रकाश ४६ ४१७ प्रसन्न   ९१६
६६९ विकाश ४६ ४१७      
६७० मिलन ४६ ४१८      
६७१ मनीष ४६ ४१८      
६७२ आशुतोष ४६ ४१९      
६७३ शंकरराज ४६ ४२१ सुमन   ९१७
        किरण   ९१८
६७४ विष्णुराज ४६ ४२१ सुरज   ९१९
६७५ मनराज ४६ ४२१ आशिष   ९२०
        ….   ९२१
६७६ उदयराज ४६ ४२२      
६७७ विजयराज ४६ ४२२ ….   ९२२
६७८ ऋदयराज ४६ ४२२ किरण    
६७९ प्रवीणराज ४६ ४२३ पुष्पराज   ९२३
६८० गोविन्द प्र. ४६ ४२५ किरण   ९२४
६८१ द्वारिका ४६ ४२६ पुष्पराज   ९२५
६८२ उद्धव ४६ ४२८ रवि   ९२६
६८३ मुरारि ४६ ४२८ सारांश   ९२७
६८४ सुशील ४६ ४२८      
६८५ जीवन ४६ ४२९      
६८६ राजा ४६ ४२९      
६८७ नवीन ४६ ४२९ प्राञ्जल   ९२८
६८८ रवीन्द्र ४६ ४३०      
६८९ शैलेन्द्र ४६ ४३०      
६९० धीरेन्द्र ४६ ४३०      
६९१ प्रमोद ४६ ४३१      
६९२ विनोद ४६ ४३१      
६९३ अबोध ४६ ४३१      
६९४ मुकुन्द प्र. ४६ ४३२ भूमिप्रसाद   ९२९
        सुरेन्द्रप्रसाद   ९३०
६९५ कृष्णप्रसाद ४६ ४३२      
६९६ उज्ज्वलचन्द्र ४६ ४३३      
६९७ प्रदीपचन्द्र ४६ ४३३      
६९८ राजीवचन्द्र ४६ ४३४      
६९९ सञ्जीवचन्द्र ४६ ४३४      
७०० पुण्यशील ४६ ४३५ निको   ९३१
७०१ नन्दन ४६ ४३६      
७०२ विजय ४६ ४३७      
७०३ विकाश ४६ ४३७      
७०४ नील ४६ ४३८      
७०५ श्रीराम ४६ ४३९ क्षितिज   ९३२
        रवीश   ९३३
             
७०६ विनोद ४६ ४३९ समिर   ९३४
        सतीश   ९३५
७०७ सञ्जय ४६ ४४०      
७०८ सन्तोष ४६ ४४०      
७०९ अभयपाणि ४६ ४४१ अजय    
        अभेद्य    
७१० अरविन्द ४६ ४४१      
७११ नबोधित ४६ ४४२      
७१२ प्रबोधित ४६ ४४२      
७१३ प्रमोद ४६ ४४३      
७१४ प्रदीप्न ४६ ४४४      
७१५ किरण ४६ ४४४      
७१६ अश्विन ४६ ४४५      
७१७ जनकपाणि ४६ ४४६ सुदेश   ९३८
७१८ सुदर्शनपाणि ४६ ४४६ सञ्जीव   ९३९
        सिजन   ९४०
        सम्वत   ९४१
७१९ लक्ष्मणपाणि ४६ ४४६ प्रभु   ९४२
        प्रज्ञान   ९४३
७२० ज्ञानु ४६ ४४६ नीरज   ९४४
        निलेक्स   ९४५
७२१ वसन्त ४६ ४४६ राजेश   ९४६
        रुपेश   ९४७
७२२ शम्भु ४६ ४४७ सुमीत   ९४८
७२३ राजु ४६ ४४७ तारण   ९४९
७२४ शशि ४६ ४४८ सञ्जय   ९५०
        विनय   ९५१
७२५ रवि ४६ ४४८ अनादि   ९५२
७२६ राजेश ४६ ४४८      
७२७ धीरज ४६ ४४९      
७२८ कोशिश ४६ ४४९      
७२९ समीर ४६ ४५०      
७३० उज्ज्वल ४६ ४५१      
७३१ किरण ४६ ४५१      
७३२ प्रकाश ४६ ४५२      
७३३ सन्तोष ४६ ४५२      
७३४ अजय ४६ ४५३      
७३५ लोकपाणि ४६ ४५४ रिवास   ९५३
७३६ सुधीरपाणि ४६ ४५४ सुमीत   ९५४
७३७ सुरथपाणि ४६ ४५४      
७३८ सुनील ४६ ४५४      
७३९ सुरेश ४६ ४५५      
७४० रुपेश ४६ ४५७      
७४१ प्रभु ४६ ४५७      
७४२ अजय ४६ ४५८      
७४३ दुर्गा ४६ ४६१ आनन्द   ९५५
             
             
             
७४४ विष्णु ४६ ४६१ अर्जुन   ९५६
        अमृत   ९५७
७४५ रामेश्वर ४६ ४६२      
७४६ अच्युतप्रसाद ४६ ४६२ आत्माराम   ९५८
        आनन्दराम   ९५९
७४७ ईश्वरप्रसाद ४६ ४६२ दीपक   ९६०
        सुरेन्द्र   ९६१
७४८ विश्वनाथ ४६ ४६३ सरोज   ९६२
७४९ उद्धव ४६ ४६३      
७५० विदुरप्रसाद ४६ ४६४ प्रदीप   ८६३
        सुदीप   ९६४
७५१ ध्रुवचन्द्र ४६ ४६४ आभूषण   ९६५
७५२ रुद्रप्रसाद ४६ ४६७ कृष्ण   ९६६
        ध्रुव   ९६७
        राजाराम   ९६८
७५३ हीराप्रसाद ४६ ४६७ गोकुलप्रसाद   ९६९
७५४ ऋषिप्रसाद ४६ ४६७ आत्माराम   ९७०
७५५ मुकुन्दप्रसाद ४६ ४६९      
७५६ रामकुमार ४६ ४६९      
७५७ शिवकुमार ४६ ४६९      
७५८ दीपेन्द्र ४६ ४७२      
७५९ रामकुमार ४६ ४७२      
७६० महेश ४६ ४७३      
७६१ दिनेश ४६ ४७३      
७६२ कृपालकुमार ४६ ४९२      
७६३ कृजनकुमार ४६ ४९२      
७६४ अयूषकुमार ४६ ४९३      
७६५ सौरभकुमार ४६ ४९४      
७६६ सुदर्शन ४६ ४९५      
७६७ कमलराज ४६ ४९५      
७६८ श्यामराज ४६ ४९५ पंकजराज   ९७१
७६९ संकेत ४६ ५०० सम्यकराज   ९७२
        सक्षमराज   ९७३
७७० …. ४६ ५००      
७७१ भीमप्रसाद ४६ ५०९      
७७२ जयराज ४६ ५१७ कृपेशराज   ९७४
७७३ प्रकाशराज ४६ ५१७ प्रवीणराज   ९७५
७७४ सुधीरराज ४६ ५१७      
७७५ सुशीलप्रसाद ४६ ५१८ अतुलप्रसाद   ९७६
७७६ शिशिरप्रसाद ४६ ५१८      
७७७ सतीश ४६ ५१९      
७७८ सुभाष ४६ ५२०      
७७९ सुमन ४६ ५२०      
७८० उज्ज्वल ४६ ५२१      
७८१ गौरव ४६ ५२१      
७८२ सुमीत ४६ ५२२      
७८३ सामथ्र्य ४६ ५२३      
७८४ शरदराज ४६ ५२४ उज्ज्वल   ९७७
७८५ उद्धव ४६ ५२५      
७८६ लक्ष्मण ४६ ५२५      
७८७ प्रणव ४६ ५२९      
७८९ …. ४६ ५३०      
७९० कृष्ण ४६ ५३०      
७९१ युवराज ४६ ५३१      
७९२ लेखनाथ ४६ ५३१      
७९३ कमलप्रसाद ४६ ५३३      
७९४ विमलप्रसाद ४६ ५३३      
७९५ निर्मलप्रसाद ४६ ५३३      
७९६ शरदराज ४६ ५३५      
७९७ वसन्तराज ४६ ५३५      
७९८ हेमन्तराज ४६ ५३५ रंगराज   ९७८
७९९ शिशिरराज ४६ ५३५      
८०० सागरराज ४६ ५३६      
८०१ दमनराज ४६ ५३७      
८०२ विश्वराज ४६ ५३७      
८०३ भास्कर ४६ ५३८      
८०४ सन्तोषराज ४६ ५३९      
८०५ सुनीलराज ४६ ५४० सुलभ   ९७९
८०६ अनिल ४६ ५४०      
८०७ रमेशराज ४६ ५४१ अनिमेष   ९८०
        आभास   ९८१
८०८ दीपकराज ४६ ५४२      
८०९ शंकर ४६ ५४२      
८१० उज्ज्वल ४६ ५४२      
८११ जयराज ४६ ५४४      
८१२ श्रीधर ४६ ५४५ ध्रुवतारा   ९८२
        अग्निधर   ९८३
८१३ महीधर ४६ ५४५      
८१४ विद्याधर ४६ ५४५      
८१५ रमेश ४६ ५४६ शैलेश   ९८४
८१६ विजय ४६ ५४६ अजय   ९८५
        सञ्जय   ९८६
८१७ प्रकाश ४६ ५४७      
८१८ प्रदीप ४६ ५४७      
८१९ प्रमोद ४६ ५४७      
८२० अशोक ४६ ५४८      
८२१ दामोदर ४६ ५४८      
८२२ खेमराज ४६ ५४८      
८२३ दीपक ४६ ५४८      
८२४ शेषमणि ४६ ५४९ विशेष   ९८७
८२५ रेशम ४६ ५४९      
८२६ पशुपति ४६ ५४९      
८२७ छवि ४६ ५४९      
८२८ हरिहर ४६ ५४९      
८२९ विष्णु ४६ ५५०      
८३० …. ४६ ५५१      
८३१ ४६ ५५१      
८३२ विवेक ४६ ५५३      
८३३ बुश ४६ ५५५      
८३४ प्रवीण ४६ ५५६      
८३५ दीपक ४६ ५५९      
८३६ सुनील ४६ ५५९      
८३७ रोशन ४६ ५६०      
८३८ रोबिन ४६ ५६०      
८३९ विश्वास ४६ ५६४      
८४० विशेष ४६ ५६४      
८४१ विभोर ४६ ५६५      
८४२ उत्सवचन्द्र ४६ ५६७      
८४३ उल्लासचन्द्र ४६ ५६७      
८४४ उज्ज्वलचन्द्र ४६ ५६८      
८४५ प्रवीण ४६ ५७२      
८४६ असीम ४६ ५७३      
८४७ मितन ४६ ५९२      
८४८ आभास ४६ ५९३      
८४९ आशिष ४६ ५९३      
८५० विनय ४७ ५९७      
८५१ विनायक ४७ ५९७      
८५२ आदर्श ४७ ५९८      
८५३ आभास ४७ ५९८      
८५४ …. ४७ ५९९      
८५५ नृपस्वी ४७ ६००      
८५६ अभिषेक   ६०१      
८५७ …. ४७ ६०४      
८५८ …. ४७ ६०४      
८५९ …. ४७ ६१३      
८६० …. ४७ ६१३      
८६१ कल्याण ४७ ६२०      
८६२ कवि ४७ ६२० कौशल    
८६३ रवि ४७ ६२३      
८६४ रमेश ४७ ६२३      
८६५ विष्णु ४७ ६२३      
८६६ राम ४७ ६२३      
८६७ पारस ४७ ६२४      
८६८ ऋषि ४७ ६३७      
८६९ प्रकाश ४७ ६३७ सौगात   ९८९
८७० जगदीश ४७ ६३८ रोजन   ९९०
८७१ राजु ४७ ६३८ आशिष   ९९१
८७२ सन्तोष ४७ ६३८ शुभाङ्ग   ९९२
८७३ शंकर ४७ ६३९ उत्सव   ९९३
८७४ उद्धव ४७ ६३९      
८७५ मन्जिल ४७ ६४१      
८७६ मिसाल ४७ ६४१      
८७७ प्रकाश ४७ ६४३ प्रवीण   ९९४
८७८ सुन्दर ४७ ६४३ संविधान   ९९५
८७९ किरण ४७ ६४३      
८८० जीवन ४७ ६४३      
८८१ सुनील ४७ ६४४      
८८२ अनिल ४७ ६४४      
८८३ बाबुकृष्ण ४७ ६४५      
८८४ ऋषि ४७ ६४५      
८८५ विद्या ४७ ६४५      
८८६ किरण ४७ ६४६      
८८७ शिशिर ४७ ६४६ शिरीष   ९९६
८८८ भूषण ४७ ६४७      
८८९ रामकृष्ण ४७ ६४८ विकाशराज   ९९७
८९० पुरुषोत्तम ४७ ६४८      
८९१ प्रकाश ४७ ६४८ प्रबल   ९९८
८९२ श्यामप्रसाद ४७ ६४९      
८९३ महेशप्रसाद ४७ ६४९      
८९४ मुरारि ४७ ६४९      
८९५ अमृत ४७ ६५०      
८९६ अजित ४७ ६५१ अगम   ९९९
८९७ अतुल ४७ ६५१      
८९८ कुमुद ४७ ६५२ कुलदीप   १०००
        ब्रजेश   १००१
८९९ सुदर्शन ४७ ६५२      
९०० प्रकाश ४७ ६५३ वैभव   १००२
९०१ सुनील ४७ ६५३ सुभव   १००३
९०२ रवि ४७ ६५४      
९०३ केयूर ४७ ६५६      
९०४ शोभेन्द्र ४७ ६६०      
९०५ निस्सिम ४७ ६६०      
९०६ सौरभ ४७ ६६१      
९०७ समीर ४७ ६६२      
९०८ निमेष ४७ ६६३      
९०९ वीजेन्द्र ४७ ६६४ स्कन्ध   १००४
९१० यादवेन्द्र ४७ ६६५ वत्सल   १००५
९११ जितेन्द्र ४७ ६६५ ….   १००६
९१२ ब्रजेश ४७ ६६६      
९१३ प्रवेश ४७ ६६६      
९१४ देवेन्द्र ४७ ६६७      
९१५ नितेन्द्र ४७ ६६७      
९१६ प्रसन्न ४७ ६६८      
९१७ सुमन ४७ ६७३      
९१८ किरण ४७ ६७३      
९१९ सुरज ४७ ६७४      
९२० आशिष ४७ ६७५      
९२१ …. ४७ ६७५      
९२२ सौरभ ४७ ६७७      
९२३ …. ४७ ६७९      
९२४ किरण ४७ ६८०      
९२५ पुष्पराज ४७ ६८१      
९२६ रवि ४७ ६८२      
९२७ सारांश ४७ ६८३      
९२८ प्राञ्जल ४७ ६८७      
९२९ भूमिप्रसाद ४७ ६९४ ऋदय   १००७
        उदय   १००८
        अभय   १००९
९३० सुरेन्द्रप्रसाद ४७ ६९४ क्षितिज   १०१०
९३१ निको ४७ ७००      
९३२ क्षीतिज ४७ ७०५      
९३३ रवीश ४७ ७०५      
९३४ समीर ४७ ७०६      
९३५ सतीश ४७ ७०६      
९३६ अजय ४७ ७०९      
९३७ अभेद्य ४७ ७०९      
९३८ सुदेश ४७ ७१७ ईरान   १०११
९३९ सञ्जीव ४७ ७१८      
९४० सिजन ४७ ७१८      
९४१ सम्वत ४७ ७१८      
९४२ प्रभु ४७ ७१९      
९४३ प्रज्ञान ४७ ७१९      
९४४ नीरज ४७ ७२०      
९४५ निलेक्स ४७ ७२०      
९४६ राजेश ४७ ७२१      
९४७ रुपेश ४७ ७२१      
९४८ सुमीत ४७ ७२२      
९४९ तारण ४७ ७२३      
९५० सञ्जय ४७ ७२४      
९५१ विनय ४७ ७२४      
९५२ अनादि ४७ ७२५      
९५३ रिवास ४७ ७३५      
९५४ सुमीत ४७ ७३६      
९५५ आनन्द ४७ ७४३      
९५६ अर्जुन ४७ ७४४ सुमन   १०१२
        ….   १०१३
९५७ अमृत ४७ ७४४      
९५८ आत्माराम ४७ ७४६      
९५९ आनन्दराम ४७ ७४६      
९६० दीपक ४७ ७४७      
९६१ सुरेन्द्र ४७ ७४७      
९६२ सरोज ४७ ७४८      
९६३ प्रदीप ४७ ७५०      
९६४ सुदीप ४७ ७५०      
९६५ आभूषण ४७ ७५१      
९६६ कृष्णप्रसाद ४७ ७५२      
९६७ ध्रुवप्रसाद ४७ ७५२      
९६८ राजाराम ४७ ७५२      
९६९ गोकुलप्रसाद ४७ ७५३      
९७० आत्माराम ४७ ७५४      
९७१ पंकजराज ४७ ७६७      
९७२ सम्यकराज ४७ ७६८      
९७३ सक्षमराज ४७ ७६८      
९७४ कृपेशराज ४७ ७७२      
९७५ प्रवीणराज ४७ ७७३      
९७६ अतुलप्रसाद ४७ ७७५      
९७७ उज्ज्वल ४७ ७८४      
९७८ रंगराज ४७ ७९८      
९७९ सुलभ ४७ ८०५      
९८० अनिमेष ४७ ८०७      
९८१ आभास ४७ ८०७      
९८२ ध्रुवतारा ४७ ८१२      
९८३ अग्निधर ४७ ८१२      
९८४ शैलेश ४७ ८१५      
९८५ अजय ४७ ८१६      
९८६ सञ्जय ४७ ८१६      
९८७ विशेष ४७ ८२४      
९८८ कौशल ४८ ८६२      
९८९ सौगात ४८ ८६९      
९९० रोजन ४८ ८७०      
९९१ आशिष ४८ ८७१      
९९२ शुभा® ४८ ८७२      
९९३ उत्सव ४८ ८७३      
९९४ प्रवीण ४८ ८७७      
९९५ संविधान ४८ ८७८      
९९६ शिरीष ४८ ८८७      
९९७ विकाशराज ४८ ८८९      
९९८ प्रवल ४८ ८९१      
९९९ अगम ४८ ८९६      
१००० कुलदीप ४८ ८९८      
१००१ ब्रजेश ४८ ८९८      
१००२ वैभव ४८ ९००      
१००३ सुभव ४८ ९०१      
१००४ स्कन्ध ४८ ९०९      
१००५ वत्सल ४८ ९१०      
१००६ …. ४८ ९११      
१००७ ऋदय ४८ ९२९      
१००८ उदय ४८ ९२९      
१००९ अभय ४८ ९२९      
१०१० क्षितिज ४८ ९३०      
१०११ सुमन ४८ ९५६      
             
             
१०१२ …. ४८ ९५६      
१०१३ रोशन ४८ ९३८      
१०१४ टिकाराम ४३ ८५ रंगलाल   १०१५
  अभिमाया     वैजनाथ   १०१६
        महानन्द   १०१७
१०१५ रंगलाल + ४४ १०१४ हरिप्रसाद पार्वता १०१८
  सरस्वता     पुष्पप्रसाद सरस्वता १०१९
        प्रकाशचन्द्र लक्ष्मी १०२०
१०१६ वैजनाथ + ४४ १०१४ हरिराज पदमाया १०२१
  मनमाया        टंकी  
          ज्ञानकुमारी  
१०१७ महानन्द + ४४ १०१४ गोपालप्रसाद वावा १०२२
  लिलावति      सुर्यप्रसाद लक्ष्मी  
        रामचन्द्र रिता  
        कृष्ण    
१०१८ हरिप्रसाद+ रेणुका  ४५ १०१५ रमेश सरिता  
        दुर्गा सुनिता  
          तिला  
          हिमा  
          तुलसा  
१०१९ पुष्पप्रसाद + नितादेवि ४५ १०१५ सुजन सविना  
१०२० प्रकाशचन्द्र + मुना अधिकारी ४५ १०१५ सरोज सुषमा  
        हिमाल    
१०२१ हरिराज ४५ १०१६ लक्ष्मण सरस्वति  
        मदन भिमकला  
        गणेश निर्मला  
१०२२ गोपालप्रसाद ४५ १०१७ रमेश    
१०२३ व्रह्मदत्त ४० १६ चन्द्रमणी   १०२४
१०२४ चन्द्रमणी + ४१ १०२३ वद्रीनाथ   १०२५
  विद्या     (हेमलाल)    
        शिवदत्त   १०५०
१०२५ वद्रीनाथ ४२ १०२४ ज्ञानेश्वर   १०२६
  (हेमलाल) +     लिलानाथ   १०३३
  ललितादेवी     धर्मदत्त   १०३८
        निलकण्ठ   १०३९
        ऋषिश्वर   १०४५
१०२६ ज्ञानेश्वर + रेणुकुमारी ४३ १०२५ सिद्धिनाथ   १०२७
        रामचन्द्र   १०२९
        कृष्णप्रसाद   १०३०
        हरिप्रासाद   १०३१
        वलराम   १०३२
१०२७ सिद्धिनाथ + ४४ १०२६ मुकुन्द   १०२८
  कमला     अच्यूत    
१०२८ मुकुन्द + रमा ४५ १०२७ श्रीवत्स    
१०२९ रामचन्द्र + ४४ १०२६ महेश    
  मायादेवी     दिनेश    
१०३० कृष्णप्रसाद + राधा ४४ १०२६ अशोक    
        अक्षय    
        अजय    
१०३१ हरिप्रसाद + ४४ १०२६ सुरेश    
  उमा     रमेश    
१०३२ वलराम + ४४ १०२६ नारायण    
  भगवती     रविन्द्र    
        सुमन    
        अनुज    
१०३३ लिलानाथ + ४३ १०२५ चन्द्रकान्त    
  ललिता     नारायण   १०३४
        चोकनाथ   १०३५
१०३४ नारायण + ४४ १०३३ मदन    
  मेनुका          
१०३५ चोकनाथ + ४४ १०३३ सुरेश   १०३६
  सुमित्रा     रविन्द्र    
        राजेन्द्र    
        मुकुन्द   १०३७
१०३६ सुरेश+लक्ष्मी ४५ १०३५      
१०३७ मुकुन्द + ४५ १०३५      
  संगीता          
१०३८ धर्मदत्त +   धनकुमारी ४३ १०२५      
१०३९ निलकण्ठ + ४३ १०२५ डिल्ली   १०४०
  ललिता     तारानाथ   १०४१
        अर्जुन   १०४२
        रामजी   १०४३
        शम्भु   १०४४
१०४० डिल्ली + ४४ १०३९ पुरुषोत्तम    
  किशोरी     उत्तम    
१०४१ तारानाथ + ४४ १०३९      
  इन्दीरा,अम्विका          
१०४२ अर्जुन+राधा ४४ १०३९ सुमन    
        सुदिप    
१०४३ रामजी + ४४ १०३९ राजन    
  देवकी          
१०४४ शम्भु + ४४ १०३९ उत्सव    
  इन्दिरा          
१०४५ ऋषिश्वर + ४३ १०४५ केदार   १०४६
  सान्नानी     उद्धव   १०४७
        सिताराम   १०४८
        राजन   १०४९
१०४६ केदार + सिता ४४ १०४५ कृक्ष्ण    
        विष्णु    
१०४७ उद्धव + गिता ४४ १०४५ दामोदर    
१०४८ सिताराम + ४४ १०४५ शम्भु    
  भवानी, उषा     उमेश    
१०४९ राजन +सीता ४४ १०४५      
१०५० शिवदत्त ४१ १०२४ वेदनिधि   १०५१
        गोपिनाथ   १०५२
        भोजराज   १०५५
        गोविन्द   १०५९
१०५१ वेदनिधि ४२ १०५० टेकप्रसाद   १०५४
             
१०५२ गोपीनाथ  ४२ १०५० काजी    
  (तोयनाथ)     वावुराम   १०५३
१०५३ वावुराम ४३ १०५२ सागर    
१०५४ टेकराम ४३ १०५१ रोशन    
१०५५ भोजप्रसाद + ४२ १०५० तोयनाथ   १०५६
  छाँयादेवी     सुव्वा   १०५७
        वद्री   १०५८
१०५६ तोयानाथ + ४३ १०५५      
  सिता          
१०५७ सुव्वा + ४३ १०५५ निरन्जन    
  वालिका          
१०५८ वद्री + कमला ४३ १०५५ विप्लव    
१०५९ गोविन्द्य ४२ १०५०      
             

Leave a Reply