धनकुटा-सान्ने

image_pdfimage_print
जिल्ला : धनकुटा, सान्ने        
संकलक ः डा. देवीप्रसाद गौतम        
ृहाल सान्ने धनकुटामा वि.सं. १९२४ मा चैनपुर भन्ज्याङखर्कबाट पद्मप्रसाद गौतम बसाईं सरी आएपछिको नवौं पुस्ता चल्दैछ । निज पद्मप्रसादका सन्तानहरु मूल रुपमा सान्ने धनकुटामै बसिरहेका छन् । यहीँबाटै धोर्लिखर्क (धनकुटा), मोरङ, आसाम, काठमाडौं र भुटानमा पनि केही सन्ततिहरु बसोबास गरिरहेका छन् ।े
             
 क्र.सं. नाम पुस्ता संख्या पिताको क्र. सं. सन्तानको नाम पुत्र 
        छोरा छोरी क्र.सं.
पद्मलाल ४०  अनिरूद्र  
अनिरूद्र ४१   ब्रहृमलाल    
ब्रहृमलाल ४५ कृष्माखर  
        बेलास  
कृष्माखर ४३ नन्दलाल  
        बृहस्पति  
        विश्वनाथ  
        ऋषिराम  
        श्रीकान्त   १०
        खिमकर्ण   ११
        रविलाल   १२
बेलास ४३ जगन्नाथ   १३
        ज्योतिखेर   १४
नन्दलाल ४४ निःसन्तान    
बृहस्पति ४४ निःसन्तान    
विश्वनाथ ४४ निःसन्तान    
ऋषिराम ४४ त्रिलोचन   १५
        चन्द्रप्रसाद   १६
        हरिभक्त   १७
        पद्मलाल   १८
१० श्रीकान्त ४४ देवीकान्त   १९
११ खिमकर्ण ४४ धर्मध्वज   २०
        कर्मलाल   २१
        जयबहादुर   २२
        मनिरथ   २३
        हरिकृष्ण   २४
        टीकाराम   २५
        रामबहादुर   २६
१२ रविलाल ४४ हेमलाल   २७
        पशुपति   २८
        –––    
        देवीचरण   २९
        कृष्णमित्र   ३०
        –––    
१३ जगन्नाथ ४४ कर्णविलास ३१
१४ ज्योतिखर ४४ मेहरमान   ३२
        देवीबहादुर ३३
        –––    
१५ त्रिलोचन ४५ नन्दीकेशर   ३४
        पद्मलाल   ३५
        दाताराम   ३६
१६ चन्द्रप्रसाद ४५ रंगलाल   ३७
             
             
             
१७ हरिभक्त ४५ भवानी शंकर ३८
        इन्द्रप्रसाद   ३९
        उदयनारायण ४०
१८ पद्मलाल ४५ विष्णृप्रसाद ४४
        गंगाधर   ४५
१९ देवीकान्त ४५ १० चन्द्रप्रसाद   ४१
२० धर्मध्वज ४५ ११ निःसन्तान    
२१ कर्मलाल ४५ ११ निःसन्तान    
२२ जयबहादुर ४५ ११ निःसन्तान    
२३ मनिरथ ४५ ११ मानबहादुर ४२
२४ हरिकृष्ण ४५ ११ हर्कबहादुर ४३
२५ टीकाराम ४५ ११ छविलाल   ४४
        पद्मलाल   ४५
        पहलमान   ४६
        –––   ४७
        लोकबहादुर ४८
        कर्णबहादुर ४९
२६ रामबहादुर ४५ ११ –––    
२७ हेमलाल ४५ १२ हरिलाल   ५०
        हेमलाल   ५१
        टीकाराम   ५२
        पुण्यप्रसाद   ५३
२८ पशुपति ४५ १२ खडानन्द     
        टीकादत्त    
        भगीरथ   ५४
२९ देवीचरण ४५ १२ उदयनारायण ५५
        दोमप्रसाद   ५६
        देवीप्रसाद   ५७
        दिल्लीप्रसाद ५८
        माधवप्रसाद ५९
        खेमराज   ६०
३० कृष्णमित्र ४५ १२ निःसन्तान    
३१ कर्णविलास ४५ १३ रघुनाथ    
        रंगलाल    
३२ मेहरमान ४५ १४ निःसन्तान    
३३ देवीबहादुर ४५ १४ कर्णबहादुर  
        हर्कबहादुर ६१
        हेमकर्ण   ६२
३४ नन्दीकेशर ४५ १५ निःसन्तान    
३५ पद्मलाल ४५ १५ निःसन्तान    
३६ दाताराम ४६ १५ मित्रप्रसाद सीता ६३
        विष्णुप्रसाद  
        नारायण   ६४
        हरिश्चन्द्र   ६५
३७ रंगलाल ४६ १६ गंगानाथ   ६६
३८ भवानी शंकर ४६ १७ निःसन्तान    
३९ इन्द्रप्रसाद ४६ १७ धरणीधर गीता ६७
        धनपति मीरा ६८
        डा. देवीप्रसाद विमला ६९
        हिमप्रसाद पार्वती ७०
४० उदयनारायण ४६ १७ निःसन्तान    
४१ चन्द्रप्रसाद ४६ १९ –––    
४२ मानबहादुर ४६ २३ बमबहादुर    
        रामबहादुर   ७१
४३ हर्कबहादुर ४६ २३ –––    
४४ छविलाल ४६ २५ श्यामबहादुर ७२
        गजेन्द्र   ७३
४५ पद्मलाल ४६ २५ जितबहादुर  
        सूर्यबहादुर    
        बमबहादुर    
        खेमबहादुर  
        हेमबहादुर    
४६ पहलमान ४६ २५ नेत्रबहादुर   ७४
         गोरखबहादुर ७५
४७ नाम ? ४६ २५ –––    
४८ लोकबहादुर ४६ २५ –––    
४९ कर्णबहादुर ४६ २५ बलबहादुर    
        पद्मबहादुर   ७६
५० हरिलाल ४६ २७ होमनाथ   ७७
        चूडामणि    
५१ हेमलाल ४६ २७ चूडामणि    
        ईश्वरी    
५२ टीकाराम ४६ २७ वेदनिधि    
        चन्द्रलाल    
५३ पुण्यप्रसाद ४६ २७ खेमराज   ७८
        केदारनाथ   ७९
        चन्द्रप्रसाद    
        भवानीप्रसाद  
५४ भगीरथ ४६ २८ विष्णु   ८०
        गुणराज   ८१
        वासुदेव   ८२
        खगेन्द्र   ८३
५५ उदयनारायण ४६ २९ शेखर   ८४
        दीनदयाल   ८५
        तोयानाथ    
५६ दोमप्रसाद ४६ २९ चिरञ्जीवी   ८६
        यादव   ८७
५७ देवीप्रसाद ४६ २९ नवीन   ८८
        रोहित    
        तेजनाथ    
        बालकृष्ण    
५८ डिल्लीप्रसाद ४६ २९ घनश्याम    
        नगेन्द्र    
        टंकप्रसाद    
        माधव    
५९ माधव ४६ २९ लीलानाथ    
        पुरूषोत्तम    
        प्रदीप    
६० खेमराज ४६ २९ गुरूप्रसाद    
६१ हर्कबहादुर ४६ ३३ गजबहादुर   ८९
        बमबहादुर   ९०
६२ हेमकर्ण ४६ ३३ बमबहादुर   ९१
        इन्द्रबहादुर ९२
६३ मित्रप्रसाद ४७ ३६ सीताराम सीता  
        कलमप्रसाद  
        ठेगनाथ    
        हरिप्रसाद    
        शान्तिराम    
        छत्रपत्रि    
             
६४ नारायण ४७ ३६ प्रमोद    
६५ हरिश्चन्द्र ४७ ३६ अनिश    
६६ गंगानाथ ४७ ३६ –––    
        –––    
६७ धरणीधर ४७ ३९ ऋषिकेश    
        केशव    
६८ धनपति ४७ ३९ रेवती इन्दु  
        योगेन्द्र    
        दामोदर    
६९ डा. देवीप्रसाद ४७ ३९   रेसा  
          आस्था  
७० हिमप्रसाद ४७ ३९ पुष्पाञ्जली कोपिला  
        पुष्कल    
७१ रामबहादुर ४७ ४२ अनिल    
७२ श्यामबहादुर ४७ ४४ –––    
७३ गजेन्द्रबहादुर ४७ ४४ –––    
७४ नेत्रबहादुर ४७ ४६ –––    
७५ गोरखबहादुर ४७ ४६ –––    
७६ पद्मबहादुर ४७ ४९ –––    
७७ होमनाथ ४७ ५० –––    
        –––    
७८ खेमराज ४७ ६३ चक्रधर    
        यादव    
७९ केदारनाथ ४६ ५३ लक्ष्मीनारायण  
        माधव    
        चन्द्रप्रसाद    
        श्रीप्रसाद    
८० विष्णु ४७ ५४ डिल्लीराम    
        यादव    
८१ गुणराज ४७ ५४ श्रीकृष्ण    
        रामकृष्ण    
८२ वासुदेव ४७ ५४ विमल    
        गणेश    
८३ खगेन्द्र ४७ ५४ –––    
८४ शेखर ४७ ५५ बोधराज    
८५ दीनदयाल ४७ ५५ मोहन    
८६ चिरञ्जीवी ४७ ५६ दीपक    
८७ यादव ४७ ५६ सरोज    
८८ नवीन ४७ ५७ विनोद    
        विमल    
८९ गजबहादुर ४७ ६१ कृष्णबहादुर  
        भक्तबहादुर  
        ठगेन्द्र    
९० बमबहादुर ४७ ६१ मित्रबहादुर  
        कृष्णबहादुर  
        दिलबहादुर  
९१ बमबहादुर ४७ ६२ अमरबहादुर  
९२ इन्द्रबहादुर ४७ ६२ दोर्णबहादुर  
        –––    

Leave a Reply