रुकुम-मुसिकोट 

image_pdfimage_print
जिल्ला : रुकुम, मुसिकोट       
संकलक ः बिष्णुराज गौतम       
 क्र.सं. नाम पुस्ता संख्या पिताको क्र. सं. सन्तानको नाम   पुत्र 
        छोरा छोरी क्र.सं.
जीवदास उपाध्याय  ३३ लालमणि    
        रुद्रमणि   
        चूडामणि    
        धनञ्जय    
लालमणि   ३४ गंगाराम    
रुद्रमणि  ३४ बलिदास    
चुडामणि   ३४ धर्मदाश    
धनञ्जय   ३४ पदम    
गंगाराम   ३५ सेतुराम     १०
बलिदास   ३५ भीमदाश     ११
धर्मदास  ३५ चक्रमणि     १२
पदम   ३५ पिताम्बर     १३
१० सेतुराम   ३६ कविराम     १४
११ भीमदास   ३६ हेमन्त    १५
१२ चक्रमणि   ३६ गंगाराम     १६
१३ पिताम्बर  ३६ श्रीधर     १७
१४ कविराम  ३७ १० गुण प्रसाद    १८
१५ हेमन्त   ३७ ११ शंकर     १९
१६ गंगाराम   ३७ १२ जयराम    २०
१७ श्रीधर   ३७ १३ चक्रमणि    २१
१८ गुणप्रसाद   ३८ १४ राम प्रसाद    २२
१९ शंकर   ३८ १५ खलु     २३
        चतुर्भूज     २४
२० जयराम  ३८ १६ कविदास     २५
२१ चक्रमणि  ३८ १७ गंगाराम     २६
२२ राम प्रसाद   ३९ १८ शुक्रमणि     २७
२३ खलु   ३९ १९ मुकुन्द    २८
२४ चतुर्भूज   ३९ १९ चोखु     २९
२५ कविदास   ३९ २० मधुकर    ३०
२६ गंगाराम   ३९ २१ रतन     ३१
२७ शुक्रमणि   ३९ २२ बेलमणि     ३२
२८ मुकुन्द    ४० २३ वीरवल    ३३
२९ चोसु   ४० २४ रुद्रमणि    ३४
३० मधुकर   ४० २५ महानन्द     ३५
३१ रतन   ४० २६ धनिराम     ३६
३२ बेलमणि   ४० २७ लक्षु     ३७
३३ वीरवल   ४१ २८ देविदास     ३८
३४ रुद्रमणि   ४१ २९ जीव प्रसाद    ३९
        मणिरत्न     ४०
        नागेश्वर     ४१
३५ महानन्द  ४१ ३० हेमन्त     ४२
        माइला     ४३
        रत्नलाल     ४४
        कान्छा     ४५
३६ धनिराम   ४१ ३१ जयलाल     ४६
३७ लक्षु   ४१ ३२ वासुदेव     ४७
३८ देवीदास   ४२ ३३ मुकुन्द     ४८
३९ जीव प्रसाद   ४२ ३४ नन्दलाल    ४९
        नरदेव     ५०
४० मणिरत्न   ४२ ३४ लालमणि     ५१
४१ नागेश्वर   ४२ ३४ चूडामणि     ५२
        शोभाखर     ५३
४२ हेमन्त  ४२ ३५ शंकर    ५४
४३ माइला   ४२ ३५    
४४ रत्नलाल   ४२ ३५ रुन्द्रमणि     ५५
        माइला     ५६
        जैगणी     ५७
        लक्ष्मण     ५८
४५ कान्छा   ४३ ३५  
४६ जयलाल ४३ ३६  भैरव    ५९
४७ बासुदेव   ४३ ३७ रिखु     ६०
        कालु    ६१
४८ मुकुन्द   ४३ ३८ भगवान    ६२
४९ नन्दलाल   ४३ ३९ नेत्रलाल     ६३
        इन्द्रलाल    ६४
        गोकर्ण       ६५
५० नूरदेव  ४३ ३९ गणेश प्र.     ६६
        कृष्ण प्र.     ६७
        कपिल देव     ६८
        उद्धव     ६९
        वासुदेव     ७०
५१ लालमणी   ४३ ४० चक्रपाणी     ७१
        वालकृष्ण     ७२
        गुरुप्रसाद     ७३
        फनिन्द्र     ७४
             
             
             
५२ चुडामणि   ४३ ४१ विष्णु     ७५
        दुर्गा     ७६
        इन्द्रलाल     ७७
५३ शोभाखर  ४३ ४१ नारायण     ७८
५४ शंकर  ४३ ४२ वलीदास   ७९
        भीमदास     ८०
५५ रुद्रमणि  ४३ ४४ चेताराम    ८१
        शर्मानन्द    ८२
५६ माइला ४३ ४४    
५७ जैमणि ४३ ४४ प्रशराम     ८३
        लोकानन्द    ८४
        पाराश्वर      ८५
५८ लक्ष्मण   ४३ ४४ शोभाकर     ८६
        रगु     ८७
        नन्दराम     ८८
५९ भैरव  ४४ ४६ राजेन्द्र     ८९
६० रिखु   ४४ ४७ गेदलाल    ९०
        नवराज      ९१
६१ कालु पाध्या  ४४ ४७ दूर्गालाल   ९२
६२ भगवान   ४४ ४८ चिन्तामणि     ९३
६३ नेत्रलाल   ४४ ४९ श्रीकृष्ण     ९४
        नारायण     ९५
        भरत     ९६
        दिकपाल     ९७
        गणेश     ९८
६४ इन्द्रलाल   ४४ ४९ दिपक     ९९
        सन्तोष     १००
६५ गोकर्ण   ४४ ४९ ज्ञानु     १०१
        वसन्त     १०२
        भागवत     १०३
        राजकुमार     १०४
६६ गणेश प्र.  ४४ ५० हरि प्र.     १०५
        कीर्तन     १०६
६७ कृष्ण प्र. उपाध्याय  ४४ ५० पुष्कर    १०७
        सञ्जु    १०८
        मनोज     १०९
        शिव      ११०
६८ कपिलदेव   ४४ ५० अमित     १११
६९ उद्धव  ४४ ५० अनुप     ११२
        अनुज     ११३
७० बासुदेव   ४४ ५० विवेक     ११४
        विकास     ११५
७१ चक्रपाणी   ४४ ५१ गोविन्द     ११६
७२ बालकृष्ण   ४४ ५१ मुकुन्द    ११७
        केशव     ११८
        डिल्ली     ११९
        नारायण     १२०
७३ गुरु प्र.   ४४ ५१ कुमार     १२१
        ध्रुव     १२२
        लोकमणि     १२३
७४ फनिन्द्र   ४४ ५१ फनेन्द्र     १२४
        शरद     १२५
७५ विष्णु   ४४ ५२  
७६ दुर्गा   ४४ ५२ भरत     १२६
        प्रकाश    १२७
        केशव    १२८
        किरण     १२९
        राजु      १३०
७७ इन्द्रलाल  ४४ ५२  
७८ नारायण   ४४ ५३ महेन्द्र     १३१
७९ वलीदास  ४४ ५४ श्रीधर   १३२
        पीमलाल      
८० भिमदास  ४४ ५४  
८१ चेतराम उपाध्याय   ४४ ५५ शशिराम     १३३
८२ शर्मानन्द  ४४ ५५ हुमानन्द     १३४
        सुदामा    
        खडानन्द     १३५
८३ प्रसराम   ४४ ५७    
८४ लोकानन्द  ४४ ५७    
८५ पाराश्वर   ४४ ५७ पुरुषोत्तम     १३६
८६ शोभाकर खत्री  ४४ ५८ मेगाराम      
        हिरालाल      
८७ रगु   ४४ ५८ सार्की      
        टीकाराम      
८८ नन्दराम  ४४ ५८    
८९ राजेन्द्र   ४५ ५९    
९० गेदलाल  ४५ ६० कृष्ण प्र.      
९१ नवराज   ४५ ६० हरि प्र.      
९२ दूर्गलाल   ४५ ६१ विष्णु      
९३ चिन्तामणि  ४५ ६२ लान्तु      
९४ श्री कृष्ण   ४५ ६३ नन्दकुमार      
        प्रकाश      
        किरण      
९५ नारायण   ४५ ६३ कुमार      
        गोविन्द      
९६ भरत   ४५ ६३ दिपक      
        प्रकाश      
        प्रदीप      
९७ दिकपाल  ४५ ६३    
९८ गणेश प्र.   ४५ ६३ राजु      
        अर्जुन      
९९ दिपक  ४५ ६४ –     
१०० सन्तोष  ४५ ६४    
१०१ ज्ञानु  ४५ ६५ शिशिर     
        प्रमोद     
        आमोद     
१०२ वसन्त  ४५ ६५    
१०३ भागवान  ४५ ६५    
१०४ राजकुमार   ४५ ६५    
१०५ हरिप्रसाद   ४५ ६५    
१०६ कीर्तन  ४५ ६६    
१०७ पुष्करराज   ४५ ६७ पुरु     
        रुपेश     
१०८ सञ्जु राज   ४५ ६७ हर्ष     
१०९ मनोज  ४५ ६७    
११० शिव   ४५ ६७    
१११ अमित  ४५ ६८    
११२ अनुप   ४५ ६९    
११३ अनुज  ४५ ६९    
११४ विवेक  ४५ ७०    
११५ विकाश   ४५ ७०    
११६ गोविन्द  ४५ ७१    
११७ मुकुन्द   ४५ ७२    
११८ केशव   ४५ ७२    
११९ डिल्ली   ४५ ७२    
१२० नारायण  ४५ ७२    
१२१ कुमार   ४५ ७३    
१२२ ध्रुव   ४५ ७३    
१२३ लोकमणि   ४५ ७३    
१२४ फनेन्द्र  ४५ ७४    
१२५ शरद  ४५ ७४    
१२६ भरत  ४५ ७६    
१२७ प्रकाश  ४५ ७६    
१२८ केशव   ४५ ७६    
१२९ किरण  ४५ ७६    
१३० राजु   ४५ ७६    
१३१ महेन्द्र   ४५ ७८    
१३२ श्रीधर   ४५ ७९ स्कन्ध    १४१
१३३ शमिराम   ४५ ८१ द्रोणराज     १३७
        बामदेव     १३८
        विष्णुराज     १३९
१३४ होमानन्द  ४५ ८२ देबीलाल    १४०
        गोपीलाल     
        मुसेलाल     
१३५ खडानन्द  ४५ ८३    
१३६ पुरुषोत्तम   ४५ ८५ ज्ञानु      
        कमल      
१३७ द्रोणराज   ४६ १३३ ऋषिकेश      
१३८ बामदेव   ४६ १३३ चन्द्र प्रसाद      
१३९ विष्णुराज  ४६ १३३    
१४० देबीलाल  ४६ १३४ दिनेश      
        रामलाल      
१४१ स्कन्ध ४६ १३२ जनार्दन    
        उपेन्द्र    
        टेकनाथ    
             

Leave a Reply