भोजपुर-पापुङगा-बैजनाथ का सन्तान

image_pdfimage_print

४२ औं पुस्ताका वैजनाथ (वेणुदत्त) का सन्तान

३९ औं पुस्ताका देवर्षिका सन्तान ४० औं पुस्ताका श्रीकृष्ण पुत्र ४१ औं पुस्ताका राधाकृष्णका सन्तान
४२ औं पुस्ताका वैजनाथ (वेणुदत्त) का २ पुत्र – पद्मलाल र शिवनिधि । १२३१
४२ औं पुस्ताका बद्रिनाथका ३ पुत्र – प्रमानन्द, मकरध्वज र कुलानन्द । १२३२

४१ औं पुस्ताका राधाकृष्ण पुत्र
४२ औं पुस्ताका वैजनाथ (वेणुदत्त) का सन्तान
४३ औं पुस्ताका पद्मलालका १ पुत्र – गोपी । १२३११
४३ औं पुस्ताका शिवनिधिका १ पुत्र – प्रभाखर । १२३१२

४२ औं पुस्ताका वैजनाथ (वेणुदत्त) पुत्र
४३ औं पुस्ताका पद्मलालका सन्तान
४४ औं पुस्ताका गोपि का ……….. अ. । १२३१११
४३ औं पुस्ताका शिवनिधिका सन्तान
४४ औं पुस्ताका प्रभाखरका २ पुत्र – खिलप्रसाद र कर्णाखर । १२३१२१

४३ औं पुस्ताका शिवनिधि पुत्र
४४ औं पुस्ताका प्रभाखरका सन्तान
४५ औं पुस्ताका खिलप्रसादका ……..अ. । १२३१२११
४५ औं पुस्ताका कर्णाखरका ………अ. । १२३१२१२

Leave a Reply