वाग्लुङ-गल्कोट

image_pdfimage_print
जिल्ला ः वाग्लुङ÷ गल्कोट
संकलक खेमलाल गौतम÷ परमानन्द गौतम÷
गोविन्द गौतम÷ओमप्रसाद गौतम
क्र. सं. नाम पुस्ता संख्या पिताको क्र.सं. पुत्रको नाम पुत्रको क्र.सं.
छोरा  छोरी
श्यामदास २७ सवरी
सवरी २८ पर्शुराम
पर्शुराम २९ भद्रदास
भद्रदास ३० भवदेव
भवदेव ३१ वामदेव
हेमदास २६०
श्री देव ६५६
वामदेव ३२ सोमदत्त
सोमदत्त ३३ जैलपाल
रघुपाल १६६
ठमनपाल २१५
जैलपाल ३४ जोखु
जोखु ३५ जनार्दन १०
१० जनार्दन ३६ जरीनारायण ११
११ जरीनारायण ३७ १० गणपति १२
१२ गणपति ३८ ११ काशीराम १३
नारायण १४७
१३ काशीराम ३९ १२ नरेश्वर १४
दयाराम २७
अनन्त ८१
चकरु ८७
कमल ११५
१४ नरेश्वर ४० १३ नरपति १५
१५ नरपति ४१ १४ अवलदार १६
लक्ष्मी १९
१६ अवलदार ४२ १५ गोकुल १७
१७ गोकुल ४३ १६ गणपति १८
१८ गणपति ४४ १७ कृष्ण
शंकर
नारायण
लक्ष्मण
शम्भु
१९ लक्ष्मी ४२ १५ कमल २०
शिवलाल २१
कलाधर २३
मनीराम २६
२० कमल ४३ १९ शिवराम
नरीश्वर
२१ शिवलाल ४३ १९ नरप्रसाद
२२
२२ ………….. ४४ २१ अग्नीधर
२३ कलाधर ४३ १९ नेत्र
चिन्ता
पुनाराम २४
दिनानाथ २५
२४ पुनाराम ४४ २३ छविराम
२५ दिनानाथ ४३ २३ हरि
उत्तम
२६ मनीराम ४३ १९ वालकृष्ण
मानव
जीवलाल
नारायण
२७ दयाराम ४० १३ भीमलाल २८
गोकुल ६४
२८ भीमलाल ४१ २७ भूपाल २९
मनिराम ३६
शकंर ४८
टीकाराम ५२
२९ भूपाल ४२ २८ गम्बरसिंह ३०
पुनाराम ३३
३० गम्बरंिसंह ४३ २९ कर्णबहादुर ३१
३१ कर्णबहादुर ४४ ३० तुलबहादुर ३२
३२ तुलबहादुर ४५ ३१ तिलकबहादुर
गोपाल
टेकबहादुर
३३ पुनाराम ४३ २९ नरबहादुर ३४
भीमबहादुर
३४ नरबहाददुर ४४ ३३ भक्तबहादुर ३५
३५ भक्तबहादुर ४५ ३४ होमबहादुर
टेकबहादुर
भिमबहादुर
३६ मनीराम ४२ २८ नरिनाथ ३७
पूर्णभद्र ३९
गोविन्द ४४
बामदेव ४५
लिला ४६
३७ नरीनाथ ४३ ३६ लालाराम ३८
३८ लालाराम ४४ ३७ लाटु
चन्द्रमणि
लक्ष्मण
३९ पूर्णभद्र ४३ ३६ टंक ४०
रुकमान ४१
रामनाथ ४२
मित्रलाल ४३
४० टंक ४४ ३९ रामप्रसाद
अर्जुन
भीमप्रसाद
हरिप्रसाद
४१ रुकमान ४४ ३९ शिवप्रसाद
लक्ष्मण
४२ रामनाथ ४४ ३९ कृष्णप्रसाद
चन्द्रप्रसाद
४३ मित्रलाल ४४ ३९ शिवप्रसाद
४४ गोविन्द ४३ ३६ केदार
माधव
हरिप्रसाद
४५ बामदेव ४३ ३६ टोमलाल
याजलाल
४६ लिला ४३ ३६ विणु
भैरव
कृष्ण
लाटु
उत्तम
डिल्लीराम ४७
गणेश
लक्ष्मण
बाबुराम
४७ डिल्लीराम ४४ ४६ हरिकृष्ण
४८ शंकर ४२ २८ नरेश्वर ४९
४९ नरेश्वर ४३ ४८ टिकाराम ५०
नरिश्वर ५१
दयाराम
५० टिकाराम ४४ ४९ हरिलाल
ईश्वरप्रसाद
५१ नरिश्वर ४४ ४९ चिरञ्जीवी
५२ टिकाराम ४२ २८ गौरीश्वर ५३
देवीदत्त ५७
दुर्लभप्रसाद ६३
५३ गौरीश्वर ४३ ५२ थानेश्वर ५४
५४ थानेश्वर ४४ ५३ जयलाल ५५
खडानन्द ५६
५५ जयलाल ४५ ५४ छविलाल
५६ खडानन्द ४५ ५४ राम
कृष्ण
५७ देवीदत्त ४३ ५२ पर्शुराम ५८
गंगाधर ५९
लक्ष्मीधर ६१
टेकनाथ ६२
५८ पर्शुराम ४४ ५७ गोपाल
हरिलाल
५९ गंगाधर ४४ ५७ मतिराम ६०
६० मतिराम ४५ ५९ कृष्ण
राम
६१ लक्ष्मीधर ४४ ५७ खिमानन्द
कृष्णप्रसाद
६२ टेकनाथ ४४ ५७ घनश्याम
अर्जुन
६३ दुर्लवप्रसाद ४३ ५२ लोकनाथ
परशुराम
चन्द
गुणनिधि
रुक्मागत
मित्रलाल
दुर्गादत्त
तुल्सीराम
्रहरिप्रसाद
श्याम सुन्दर
६४ गोकुल ४१ २७ नरहरि ६५
जयलाल ६८
धनपती ७२
६५ नरहरी ४२ ६४ डिल्लीराम
धनपती
हरिलाल ६६
६६ हरिलाल ४३ ६५ खिमलाल ६७
६७ खिमलाल ४४ ६६ पुनाराम
ईश्वरी
६८ जयलाल ४२ ६४ नरपती ६९
६९ नरपती ४३ ६८ आनन्द ७०
भीमलाल ७१
७० आनन्द ४४ ६९ चिन्तामणी
डिल्लीराम ­–
७१ भीमलाल ४४ ६९ ज्ञानहरी
७२ धनपती ४३ ६५ नरीश्वर ७३
नरीनारायण ७४
देवीप्रसाद ७६
७३ नरीश्वर ४४ ७२ रामेश्वर
ऋषि
उत्तम
७४ नरीनारायण ४४ ७२ लालाराम
लोकनाथ ७५
७५ लोकनाथ ४५ ७४ नारायण
हरिप्रसाद
गोपाल
७६ देवीप्रसाद ४४ ७२ थानेश्वर ७७
तुलसी ७८
होमनाथ ७९
गोविन्द ८०
७७ थानेश्वर ४५ ७६ नन्दराम
विष्णु
धर्मानन्द
नेत्रलाल
अर्जुन
७८ तुलसी ४५ ७६ हरिप्रसाद
ईश्वरी
ज्ञानु
देवीप्रसाद
७९ होमनाथ ४५ ७६ ज्ञानेश्वर
तोमनाथ
उमाकान्त
८० गोविन्द ४५ ७६ रुक्माङगद
८१ अनन्त ४० १३ कामदेव ८२
महाशर्मा
……. ८४
८२ कामदेव ४१ ८१ टिकाराम
पिताम्वर
रमाकान्त ८३
८३ रमाकान्त ४२ ८२ टिकाराम
८४ ………. ४१ ८१ वामदेव
डिलाराम ८५
८५ डिलाराम ४२ ८४ नरिश्वर
दण्डपाणि ८६
८६ डण्डपाणि ४३ ८५ रामु
……..
८७ चकरु ४० १३ वृहस्पति ८८
लिलाधर ९३
कमलापति ११३
८८ वृहस्पति ४१ ८७ रुकमान ८९
पुरुषोत्तम ९१
८९ रुकमान ४२ ८८ काशीराम ९०
गणेशप्रसाद
नेत्रप्रसाद
चेतनाथ
त्रिलोचन
शोभाखर
पिताम्बर
९० काशीराम ४३ ८९ खेमराज
पदमप्रसाद
मनबहादुर
९१ पुरुषोत्तम ४२ ८८ देवनाथ ९२
भिमलाल
रघु
कुलानन्द
९२ देवनाथ ४३ ९१ गोकर्ण
९३ लिलाधर ४१ ८७ पुनाराम ९४
माधव १०५
९४ पुनाराम ४२ ९३ बालकृष्ण ९५
रुक्माङगद ९८
लक्ष्मीप्रसाद १०२
यज्ञलाल १०४
९५ बालकृष्ण ४३ ९४ घनश्याम ९६
टेकराज ९७
९६ घनश्याम ४४ ९५ प्रकाश
भरत
९७ टेकराज ४४ ९५ अर्जुन
प्रफुल्ल
९८ रुक्माङगद ४३ ९४ हरिप्रसाद ९९
हरिहर १०१
९९ हरिप्रसाद ४४ ९८ प्रकाश
ध्रुवप्रकाश
विष्णुप्रसाद
चिरञ्जीवी १००
१०० चिरञ्जीवी ४५ ९९ प्रमोद
१०१ हरिहर ४४ ९८ सूर्यप्रसाद
यज्ञप्रसाद
मणिप्रसाद
बाबुराम
श्यामप्रसाद
१०२ लक्ष्मीप्रसाद ४३ ९४ कृष्ण १०३
डिल्ली
माधव
१०३ कृष्ण ४४ १०२ लोकबहादुर
१०४ यज्ञलाल ४३ ९४ सूर्यप्रसाद
मणिप्रसाद
१०५ माधव ४२ ९३ भीमदत्त १०६
बामदेव १०९
दामोदर १११
१०६ भिमदत्त ४३ १०५ तुलसी
खिमानन्द
लक्ष्मीप्रसाद १०७
१०७ लक्ष्मीप्रसाद ४४ १०६ काशीप्रसाद १०८
१०८ काशिप्रसाद ४५ १०७ माधव
१०९ बामदेव ४३ १०५ पाराश्वर
हरिप्रसाद ११०
११० हरिप्रसाद ४४ १०९ बाबुराम
विष्णु
१११ दामोदर ४३ १०५ दण्डपाणि
शोभाकर ११२
विष्णु
११२ शोभाकर ४४ १११ श्यामनाथ
११३ कमलापति ४१ ८७ कलानाथ ११४
११४ कलानाथ ४२ ११३ गोकुल
रामु
११५ कमल ४० १३ नरिश्वर ११६
धनिराम १२७
भुवानन्द
११६ नरिश्वर ४१ ११५ अनन्त ११७
११७ अनन्त ४२ ११६ ऋषिराम ११८
देविदत्त १२२
११८ ऋषिराम ४३ ११७ रुक्माङ्गद ११९
देविप्रसाद १२१
११९ रुक्माङगद ४४ ११८ कृष्ण १२०
गोपाल
राम
१२० कृष्ण ४५ ११९ प्रकाश
१२१ देविप्रसाद ४४ ११८ भोजराज
बाबुराम
१२२ देविदत्त ४३ ११७ बालकृष्ण १२३
थानेश्वर १२६
१२३ बाल कृष्ण ४४ १२२ शोभाकर १२४
भेषराज १२५
१२४ शोभाकर ४५ १२३ रामप्रसाद
दीपक
१२५ भेषराज ४५ १२३ बाबुराम
भिमलाल
नेत्र
अर्जुन
नहकुल
१२६ थानेश्वर ४४ १२२ युवराज
हरिप्रसाद
बाबुराम
कुलमणि
विष्णुमणि
१२७ धनिराम ४१ ११५ नरेश्वर १२८
१२८ नरेश्वर ४२ १२७ गंगाधर
दामोदर
जयलाल १२९
महेश्वर १४५
गुरु १४६
१२९ जयलाल ४३ १२८ थानेश्वर
ठाकुरप्रसाद १३०
छविलाल १३३
जगन्नाथ १३६
चेतनारायण १४०
शिवप्रसाद १४२
१३० ठाकुरप्रसाद ४४ १२९ पुरुषोत्तम+ (सन्ध्या) मैया १३१
कृष्ण + लक्ष्मी
(कमला)
प्रेम
विमल १३२
१३१ पुरुषोत्तम ४५ १३० स्वरुप कृति
१३२ प्रेम ४५ १३० समीप
१३३ छविलाल ४४ १२९ नारायण + शारदा १०५७
(गीता) जानुका
रामचन्द्र+ पुष्पा १३४
(सुनीता)
भानु + १०५६
(सूजना) १३५
श्याम
(शोमा)
१३४ राम चन्द्र+ सविता ४५ १३३ अमितचन्द्र
आवास चन्द्र
१३५ श्याम + शोभा ४५ १३३ अशिम
१३६ जगन्नाथ ४४ १२९ गोपाल १३७
गोविन्द १३८
मुकुन्द १३९
मनोज
कैलाश
१३७ गोपाल ४५ १३६ प्रज्वल
१३८ गोविन्द ४५ १३६ निर्मल
……..
१३९ मुकुन्द ४५ १३६ ………
१४० चेतनारायण ४४ १२९ विष्णु कल्पना १४१
टिकाराम
नागेन्द्र
……..
दिपेन्द्र
१४१ विष्णु ४५ १४० विशाल
…….
१४२ शिवप्रसाद + करुणा, विन्दु ४४ १२९ प्रकाशचन्द्र सविता १४३
सोमप्रसाद कविता १४४
विनोद
१४३ प्रकाश चन्द्र + निरा ४५ १४२ प्रतिक
१४४ सोमप्रसाद + सपना ४५ १४२ …….
१४५ महेश्वर ४३ १२८ डण्डपाणि
झक्कु
रुकमणि
१४६ गुरु ४३ १२८ नरिश्वर
……..
भिम
टिकाप्रसाद
…….
१४७ नारायण ३९ १२ दुर्गादत्त १४८
१४८ दुर्गादत्त ४० १४७ तिलचन १४९
१४९ तिलचन ४१ १४८ शशिधर १५०
१५० शशिधर ४२ १४९ महेश्वर १५१
१५१ महेश्वर ४३ १५० प्रजापति १५२
रविलाल १५६
मतिलाल १५९
जयश्वर १६०
मनोहरि १६२
१५२ प्रजापति ४४ १५१ टिकाप्रसाद
गुरुप्रसाद १५३
नरिश्वर १५४
१५३ गुरुप्रसाद ४५ १५२ टिकाराम
……….
………
१५४ नरिश्वर ४५ १५२ धर्मदत्त १५५
नारायण
१५५ धर्मदत्त ४६ १५४ नारायण
………
१५६ रविलाल ४४ १५१ गोविन्द १५७
नरिश्वर १५८
खडानन्द
नारायण
१५७ गोविन्द ४५ १५६ यदुनन्दन
………
………
१५८ नरिश्वर ४५ १५६ पुरुषोत्तम
टिकाराम
………
१५९ मतिलाल ४४ १५१ लिलाधर
१६० जयश्वर ४४ १५१ दण्डपाणि १६१
१६१ दण्डपाणि ४५ १६० जुरिमलाल
१६२ मनोहरि ४४ १५१ हेमराज
डिल्लीराम १६३
देविदत्त १६४
दूर्गाप्रसाद १६५
१६३ डिल्लीराम ४५ १६२ डोलेन्द्र
यमलाल
टिकाराम
१६४ देविदत्त ४५ १६२ कृष्णप्रसाद
१६५ दुर्गाप्रसाद ४५ १६२ माधव
गोविन्द
१६६ रघुपाल ३४ श्रीधर १६७
गिरिधर २१४
रामकृष्ण ८३५
वामदेव ८९३
अमुक ९४६
१६७ श्रीधर ३५ १६६ वंशीधर (खेम)
वशिष्ट ९९३
राधाकृष्ण
नारायण १६८
पुरुषोत्तम
१६८ नारायण ३६ १६७ चामु १६९
देवानन्द
तुलसीराम
राधाकृष्ण ९७०
१६९ चामु ३७ १६८ सन्तु १७०
१७० सन्तु ३८ १६९ पृथिवी १७१
१७१ पृथिवी ३९ १७० मित्रलाल (मैधर) १७२
मधुसुदन १८०
१७२ मित्रलाल ४० १७१ सान्तु १७३
(मैधर) रुक्मांगद ९८४
१७३ सान्तु ४१ १७२ शिरपति
रुद्रमणि १७४
कामदेव १७७
१७४ रुद्रमणि ४२ १७३ मधुसुदन १७५
नरबहादुर ७७९
१७५ मधुसुदन ४३ १७४ भिमलाल
मणिकण्ठ १७६
अग्निधर
मासराम
१७६ मणिकण्ठ ४४ १७५ थानेश्वर
धर्मलाल
भुवानीखर
लक्ष्मीधर
१७७ कामदेव ४२ १७३ नरेश्वर १७८
पुरुषोत्तम १७९
नन्दराम ९८१
१७८ नरेश्वर ४३ १७७ चन्द्रमणि ९८०
१७९ पुरुषोत्तम ४४ १७७ जिवलाल
थानेश्वर ९८३
१८० मधुसुदन ४० १७१ गोविन्द १८१
इन्द्रलाल
लालप्रसाद १९५
दामोदर २०६
नन्दराम २०९
१८१ गोविन्द ४१ १८० ताराप्रसाद १८२
भुवानी १८६
वलीभद्र १८८
प्रेमनारायण १९०
देवदत्त १९२
शंकर
१८२ ताराप्रसाद ४२ १८१ अग्निधर १८३
१८३ अग्निधर ४३ १८२ प्रमानन्द १८४
बालकृष्ण १८५
१८४ प्रमानन्द ४४ १८३ दिवाकर
तुलसी
युवराज
१८५ बालकृष्ण ४४ १८३ हरिलाल
टिकाराम
१८६ भुवानी ४२ १८१ भिमलाल १८७
हरिलाल
१८७ भिमलाल ४३ १८६ भवानी
१८८ वलीभद्र ४२ १८७ पुरुषोत्तम १८९
१८९ रविलाल ४३ १८८ मतिराम
१९० प्रेम नारायण ४२ १८१ तुलसी १९१
ऋषिराम ९६२
१९१ तुलसी ४३ १९० नारायणदेव
१९२ देवदत्त ४२ १८१ लक्ष्मण १९३
कलाधर १९४
१९३ लक्ष्मण ४३ १९२ ताराप्रसाद
जगन्नाथ
१९४ कलाधर ४३ १९२ पुरुषोत्तम
१९५ लालप्रसाद ४१ १८० रविलाल १९६
भीमलाल १९९
ऋषिराम २०१
नरेश्वर २०२
गणपति २०४
१९६ रविलाल ४२ १९५ भीमलाल
मनीलाल १९७
जयलाल १९८
१९७ मनिलाल ४३ १९६ धनेश्वर
घनश्याम
दुर्गादत्त
१९८ जयलाल ४३ १९६ दामोदर
१९९ भीमलाल ४२ १९५ कलाराम
दधिराम
गौरिश्वर २००
२०० गौरिश्वर ४३ १९९ शिवलाल
२०१ ऋषिराम ४२ १९५ शिवलाल
२०२ नरेश्वर ४२ १९५ देवदत्त २०३
२०३ देवदत्त ४३ २०२ पुरुषोत्तम
रविलाल
छविलाल
मणिलाल
जयलाल
२०४ गणपति ४२ १९५ हरिलाल २०५
२०५ हरिलाल ४३ २०४ तुलसी
२०६ दामोदर ४१ १८० चतुर्भुज २०७
२०७ चतुर्भुज ४२ २०६ कलाधर २०८
२०८ कलाधर ४३ २०७ शिवलाल
खिमानन्द
विष्णु
लिलाधर
मेघराज
मतिलाल
२०९ नन्दराम ४१ १८० खडानन्द २१०
बामदेव ९६५
२१० खडानन्द ४२ २०९ देविदत्त २११
लक्ष्मी २१२
हरिदेव २१३
२११ देविदत्त ४३ २१० श्यामलाल
केशवकान्त
……..
२१२ लक्ष्मी ४३ २१० मेघराज
२१३ हरिदेव ४३ २१० दुर्गाप्रसाद ९६४
टीकाराम
वामदेव
प्रेमप्रसाद
२१४ गिरिधर ३५ १६६ वासुदेव
जय बल्लभ
गणपति
२१५ ठमन पाल ३४ वामदेव २१६
२१६ वामदेव ३५ २१५ चामु २१७
२१७ चामु ३६ २१६ विरु २१८
२१८ विरु ३७ २१७ काशिराम २१९
कालु २४९
मुक्तिराम २५४
२१९ काशिराम ३८ २१८ चारु
मणि २२०
२२० मणि ३९ २१९ इन्द्रमणि २२१
माधव २२८
शिवलाल २३६
२२१ इन्द्रमणि ४० २२० छविलाल
डिल्लीराम २२२
विद्याधर २२५
रिठ्ठु २२६
जगप्रसाद २२७
२२२ डिल्लीराम ४१ २२१ वामदेव २२३
मणि कुमार
दिलराम
दण्डपाणी
२२३ वामदेव ४२ २२२ दण्डपाणि २२४
लालु
२२४ दण्डपाणि ४३ २२३ बाबुराम
२२५ विद्याधर ४१ २२१ जयलाल
…….
२२६ रिठ्ठू ४१ २२१ मानबहादुर
२२७ जंगप्रसाद ४१ २२१ खड्गबहादुर
तिलबहादुर
२२८ माधव ४० २२० तारापति २२९
दामोदर २३३
२२९ तारापति ४१ २२८ ताराभक्त २३०
हरिभक्त २३१
मणिभक्त २३२
२३० ताराभक्त ४२ २२९ गोपाल
२३१ हरिभक्त ४२ २२९ छन्दु
२३२ मणिभक्त ४२ २२९ पूर्णभक्त
२३३ दामोदर ४१ २२८ बाबुराम २३४
कुलानन्द २३५
कृष्ण
डिल्ली
पुनाराम
बडू
२३४ बाबुराम ४२ २३३ प्रेमप्रसाद
२३५ कुलानन्द ४२ २३३ ऋषि
लाटु
जयानन्द
१३६ शिवलाल ४० २२० टिकाराम २३७
मुक्तिराम २३८
दधिराम २४२
नरेश्वर २४५
२३७ टिकाराम ४१ २३६ सिताराम
२३८ मुक्तिराम ४१ २३६ जुवाखर
फत्तराज २३९
नन्दराम २४०
काशिनाथ
पिताम्बर २४१
२३९ फत्तराज ४२ २३८ श्रीधर
काशीनाथ
भेषदत्त
षेशराज
लक्ष्मी
कृष्णराज
शंखराज
अम्वरराज
माधव
२४० नन्दराम ४२ २३८ गंगाराम
हेमन्त
२४१ पिताम्वर ४२ २३८ लोकेन्द्र
लोकनाथ
२४२ दधिराम ४१ २३६ गंगाराम २४३
इखुराम २४४
२४३ गंगाराम ४२ २४२ हरिदत्त
मेघराज
युवराज
२४४ इखुराम ४२ २४२ गणेश
घनश्याम
२४५ नरेश्वर ४१ २३६ जयलाल २४६
अग्निधर २४७
कुलानन्द २४८
२४६ जयलाल ४२ २४५ लालाधर
२४७ अग्निधर ४२ २४५ कालुराम
२४८ कुलानन्द ४२ २४५ भरत
लक्ष्मी
२४९ कालु ३८ २१८ श्रीकृष्ण २५०
२५० श्रीकृष्ण ३९ २४९ लक्ष्मी २५१
२५१ लक्ष्मी ४० २५० भगिरथ २५२
२५२ भगिरथ ४१ २५१ उमा २५३
२५३ उमा ४२ २५२ यदु
मन
२५४ मुक्तिराम ३८ २१८ …….. २५५
२५५ ……… ३९ २५४ गौरिश्वर २५६
२५६ गौरिश्वर ४० २५५ अनन्त २५७
२५७ अनन्त ४१ २५६ डिल्लीराम २२८
२५८ डिल्लीराम ४२ २५७ रविलाल २५९
२५९ रविलाल ४३ २५८ डिल्लीराम
२६० हेमदास ३२ भद्रदास २६१
२६१ भद्रदास ३३ २६० श्रीकर २६२
२६२ श्रीकर ३४ २६१ जनु २६३
हरिकर ५४५
२६३ जनु ३५ २६२ तुलू २६४
२६४ तुलू ३६ २६३ श्याम २६५
गंगाराम २९६
२६५ श्याम ३७ २६४ पूर्णभद्र २६६
२६६ पूर्णभद्र ३८ २६५ द्यौपति २६७
२६७ द्यौपति ३९ २६६ नारायण २६८
२६८ नारायण ४० २६७ झ्यापु २६९
श्यामु २९०
२६९ झ्यापु ४१ २६८ मधु २७०
२७० मधु ४२ २६९ वैकुण्ठ
शोभाकर २७१
वंशमणि २७३
२७१ शोभाकर ४३ २७० गोविन्द २७२
२७२ गोविन्द ४४ २७१ मणिरत्न
चक्रपाणि
२७३ वंशमणि ४३ २७० वैदु २७४
भक्ति विलास २७९
नारायण २८३
भगिरथ २८७
पदमपाणि २८९
२७४ वैदु ४४ २७३ खगराज २७५
रविप्रसाद २७७
श्रीप्रसाद २७८
२७५ खगराज ४५ २७४ नूतन
दिननाथ २७६
कोमल
२७६ दिननाथ ४६ २७५ खोमनाथ
२७७ रविप्रसाद ४५ २७४ ऋषिप्रसाद
२७८ श्रीप्रसाद ४५ २७४ दिल्लिप्रसाद
२७९ भक्ति विलास ४४ २७३ रोहिणी २८०
भोजराज
केशव २८१
पूर्णभद्र २८२
२८० रोहिणी ४५ २७९ बुद्धराज
करुणा
नेत्रप्रसाद
कृष्णप्रसाद
२८१ केशव ४५ २७९ नेत्रराज
छत्रराज
२८२ पूर्णभद्र ४५ २७९ ढकराज
मातृका
२८३ नारायण ४४ २७३ खिलनाथ २८४
नूतन २८५
डिल्ली २८६
तारा
२८४ खिलनाथ ४५ २८३ हरिप्रसाद
२८५ नूतन ४५ २८३ कृष्णप्रसाद
२८६ डिल्ली ४५ २८३ दण्डपाणि
२८७ भगिरथ ४४ २७३ नीलप्रसाद २८८
२८८ नीलप्रसाद ४५ २८७ कृष्णप्रसाद
२८९ पदमपाणी ४४ २७३ भगिरथ
माधव
२९० श्यामु ४१ २६८ प्रमत्त २९१
वीरपति २९४
२९१ प्रमत्त ४२ २९० नन्दराम २९२
२९२ नन्दराम ४३ २९१ सेतु २९३
२९३ सेतु ४४ २९२ खडानन्द
२९४ वीरपति ४२ २९० गंगाराम २९५
२९५ गंगाराम ४३ २९४ श्रीकृष्ण
२९६ गंगाराम ३७ २६४ पुरुषोत्तम २९७
तुलसी राम ३०४
२९७ पुरुषोत्तम ३८ २९६ पूर्ण भद्र २९८
……… ५९८
२९८ पूर्ण भद्र ३९ २९७ श्री पति २९९
२९९ श्री पति ४० २९८ धर्माङ्गद ३००
३०० धर्माङ्गद ४१ २९९ कुस्माखर
ऋषिराम ३०१
३०१ ऋषिराम ४२ ३०० चतुर्भुज ३०२
कोमलप्रसाद ३०३
३०२ चतुर्भुज ४३ ३०१ लक्ष्मण
विष्णुप्रसाद
३०३ कोमलप्रसाद ४३ ३०१ गोकुल
कृष्णप्रसाद
विष्णुप्रसाद
३०४ तुल्सीराम ३८ २९६ रामकृष्ण ३०५
हरिनन्द ३५०
श्रीकृष्ण ५००
३०५ रामकृष्ण ३९ ३०४ महेश्वर ३०६
पशुपति ३३८
हिरु ३३१
नारद ३३९
३०६ महेश्वर ४० ३०५ गौरीश्वर ३०७
अग्नीधर ३१७
धर्म
३०७ गौरीश्वर ४१ ३०६ रविलाल ३०८
टेकनाथ ३०९
लिाल ३१६
३०८ रविलाल ४२ ३०७ कृष्णप्रसाद
रुद्रप्रसाद
३०९ टेकनाथ ४२ ३०७ एकबहादुर ३१०
गोविन्द ३११
देवी ३१२
तेजबहादुर ३१४
३१० एकबहादुर ४३ ३०९ टंकबहादुर
डम्बरबहादुर
सोमबहादुर
३११ गोविन्द ४३ ३०९ बुद्धिबहादुर
केशरबहादुर
रुद्रबहादुर
३१२ देवी ४३ ३०९ जनार्दन ३१३
३१३ जनार्दन ४४ ३१२ सुवास
सुदिप
३१४ तेजबहादुर ४३ ३०९ टंकबहादुर
हरिबहादुर
भरतबहादुर ३१५
३१५ भरतबहादुर ४४ ३१४ रबिन्द्र
योगेन्द्र
३१६ लिला ४२ ३०७ वासुदेव
३१७ अग्निधर ४१ ३०६ चन्द्रमणि ३१८
दामोदर ३२४
कमलापति ३२६
दयाराम ३२९
३१८ चन्द्रमणि ४२ ३१७ ढुण्डिराज ३१९
ईश्वरी
चुडामणि ३२२
यज्ञराज
लालबहादुर ३२३
३१९ ढुण्डिराज ४३ ३१८ केदार ३२०
कृष्ण ३२१
हरिप्रसाद
३२० केदार ४४ ३१९ प्रतिमन
३२१ कृष्ण ४४ ३१९ सन्तोष
नारायण
३२२ चुडामणि ४३ ३१८ रामप्रसाद
बेदनिधि
३२३ लालबहादुर ४३ ३१८ कृष्णबहादुर
बहादुर
३२४ दामोदर ४२ ३१७ चक्रपाणि ३२५
३२५ चक्रपाणि ४३ ३२४ डिल्लीराज
भीमराज
३२६ कमलापति ४२ ३१७ अनिरुद्र ३२७
गुरुप्रसाद ३२८
श्रीकृष्ण
३२७ अनिरुद्र ४३ ३२६ कोमल
रत्न राम
खिलनाथ
रुद्र
३२८ गुरुप्रसाद ४३ ३२६ दुमनाथ
३२९ दयाराम ४२ ३१७ भगवति
तुलसी ३३०
धर्मराज
हरिप्रसाद
३३० तुलसी ४३ ३२९ सुनिल
अनिल
३३१ हिरु ४० ३०५ कलाधर ३३२
गंगाधर ३३३
३३२ कलाधर ४१ ३३१ पदमपाणि
३३३ गंगाधर ४१ ३३१ टिकाराम ३३४
पिताम्बर ३३६
३३४ टिकाराम ४२ ३३३ मतिलाल ३३५
कृष्णप्रसाद
३३५ मतिलाल ४३ ३३४ नारायण
३३६ पिताम्बर ४२ ३३३ छायादत्त ३३७
३३७ छायादत्त ४३ ३३६ कृष्णबहादुर
रामबहादुर
तिलबहादुर
विदुर
३३८ पशुपति ४० ३०५ विधुप्रसाद
३३९ नारद ४० ३०५ तारु ३४०
रतन ३४२
राधाकृष्ण ८३६
३४० तारु ४१ ३३९ चक्रपाणि ३४१
३४१ चक्रपाणि ४२ ३४० हरि शर्मा
प्रतिमत
३४२ रतन ४१ ३३९ गणेश
दण्डपाणि
मधु
भक्त
गोविन्द
मणिरत्न
बर्मपाध्ये ३४३
३४३ बर्म पाध्ये ४२ ३४२ श्याम ३४४
३४४ श्याम ४३ ३४३ राधा
रुपनारायण ३४५
३४५ रुपनारायण ४४ ३४४ नारद मुनि ३४६
३४६ नारदमुनि ४५ ३४५ खडानन्द ३४७
जयनारायण ३४८
नन्दलाल ३४९
३४७ खडानन्द ४६ ३४६ पदमलाल
डिल्लीराम
प्रेमलाल
चन्द्रलाल
३४८ जयनारायण ४६ ३४६ टीकाराम
तारानिधि
जीवन
३४९ नन्दलाल ४६ ३४६ भानुभक्त
देउनारायण
दुर्गाप्रसाद
कुवेरप्रसाद
नारायण
३५० हरिनन्दन ३९ ३०४ उदय ३५१
जन्मेजय ३७४
वशिष्ठ ४२०
बालैपाध्ये ४७४
३५१ उदय ४० ३५० बामदेव ३५२
सदु ३६२
नन्दु ३६९
३५२ बामदेव ४१ ३५१ मित्रलाल ३५३
३५३ मित्रलाल ४२ ३५२ दुर्गादत्त ३५४
अनिरुद्र ३५७
देवनारायण ३६०
३५४ दुर्गादत्त ४३ ३५३ लिला
गौरिश्वर ३५५
खडानन्द
चेतनाथ ३५६
३५५ गौरिश्वर ४४ ३५४ रामनाथ
३५६ चेतनाथ ४४ ३५४ सुभास
३५७ अनिरुद्र ४३ ३५३ हिमलाल ३५८
कपिल ३५९
३५८ हरिलाल ४४ ३५७ कृष्ण
राम
३५९ कपिल ४४ ३५७ हरिराम
३६० देवनारायण ४३ ३५३ गंगाधर
खगेश्वर ३६१
३६१ खगेश्वर ४४ ३६० महादत्त
३६२ सदु ४१ ३५१ बर्मु ३६३
रंगु ३६६
३६३ बर्मु ४२ ३६२ टंकप्रसाद ३६४
प्रेमप्रसाद ३६५
३६४ टंकप्रसाद ४३ ३६३ एकानन्द
चन्द्रमणि
३६५ प्रेमप्रसाद ४३ ३६३ रामु
२६६ रंगु ४२ ३६२ मधुनारायण ३६७
३६७ मधुनारायण ४३ ३६६ रबिलाल ३६८
३६८ रबिलाल ४४ ३६७ डिल्लीराम
३६९ नन्दु ४१ ३५१ विरपाणि ३७०
बलीभद्र ३७१
३७० विरपाणि ४२ ३६९ देवीप्रसाद
महादेव
महेन्द्र
३७१ बलीभद्र ४२ ३६९ चन्द्रमणि
हरिलाल ३७२
घनश्याम
जय कृष्ण ३७३
३७२ हरिलाल ४३ ३७१ सेतु
३७३ जयकृष्ण ४३ ३७१ ऋषि
३७४ जन्मेजय ४० ३५० महिधर ३७५
नरिश्वर ३८५
भगिरथ ३९१
३७५ महिधर ४१ ३७४ विणु ३७६
चिन्तु ३८१
………..
……….
३७६ विणु ४२ ३७५ चुडामणि ३७७
रबिलाल ३७८
महेश्वर ३७९
बासुदेव ३८०
३७७ चुडामणि ४३ ३७६ चिन्तु
गोविन्द
३७८ रविप्रसाद ४३ ३७६ उमानाथ
इश्वरी
३७९ महेश्वर ४३ ३७६ खेमलाल
खिमनाथ
धर्मदत्त
कलाधर
३८० बासुदेव ४३ ३७६ कलाधर
३८१ चिन्तु ४२ ३७५ तुलाराम ३८२
बालकृष्ण ३८३
देविप्रसाद ३८४
३८२ तुलाराम ४३ ३८१ धनप्रसाद
उमानाथ
३८३ बालकृष्ण ४३ ३८१ बालकृष्ण
विष्णु
३८४ देवीप्रसाद ४३ ३८१ खेमप्रसाद
कमल
रुद्रप्रसाद
………
………
………
………
३८५ नरिश्वर ४१ ३७४ विरपति ३८६
३८६ विरपति ४२ ३८५ महादत्त ३८७
खडानन्द ३८८
हेमलाल ३८९
बशिष्ट ३९०
३८७ महादत्त ४३ ३८६ ढलुप्रसाद
बुद्धिराम
ऋषिराम
रुद्रप्रसाद
३८८ खडानन्द ४३ ३८६ नारायण
बारुले
३८९ हेमलाल ४३ ३८६ एकबाल
कुलानन्द
टंकलाल
३९० बशिष्ट ४३ ३८६ ढकप्रसाद
पिताम्वर
पदम
३९१ भगिरथ ४१ ३७४ शुकदेव
देवनन्द
श्रीराम
काशीराम
खडानन्द ३९२
अनिरुद्र
पशुपति
रामचन्द्र
लक्ष्मण
३९२ खडानन्द ४२ ३९१ मणिकण्ठ ३९३
लक्ष्मण ४००
मणिरत्न ४०६
३९३ मणिकण्ठ ४३ ३९२ नरपति ३९४
बालकृष्ण ३९५
नरेश्वर ३९८
बउरपती
३९४ नरपती ४४ ३९३ पदमबहादुर
कर्णबहादुर
३९५ बालकृष्ण ४४ ३९३ काशीराम ३९६
अग्नीधर ३९७
३९६ काशीराम ४५ ३९५ हिमप्रसाद
तिलकप्रसाद
३९७ अग्नीधर ४५ ३९५ मानप्रसाद
३९८ नरेश्वर ४४ ३९३ नन्दलाल
भक्तिराम
विष्णुप्रसाद
मणिराम ३९९
३९९ मणिराम ४५ ३९८ प्रेमप्रसाद
४०० लक्ष्मण ४३ ३९२ खडानन्द
कलाधर ४०१
शालिग्राम ४०३
गोविन्दप्रसाद
४०१ कलाधर ४४ ४०० खड्गप्रसाद ४०२
४०२ खड्गप्रसाद ४५ ४०१ भोलाप्रसाद
ईश्वरप्रसाद
४०३ शालिग्राम ४४ ४०० तिलकप्रसाद
गोविन्द ४०४
४०४ गोविन्द ४५ ४०३ नन्दलाल ४०५
४०५ नन्दलाल ४६ ४०४ ढुण्डीराज
विष्णु
४०६ मणीरत्न ४३ ३९२ छविलाल
देवप्रसाद ४०७
जयनारायण
काशीराम ४१०
रत्नाखर ४१३
रवीलाल
दुर्गाप्रसाद ४१७
४०७ देवप्रसाद ४४ ४०६ गोविन्दप्रसाद ४०८
बालाराम ४०९
४०८ गोविन्दप्रसाद ४५ ४०७ इन्द्रप्रसाद
भलिराम
यामलाल
४०९ वालाराम ४५ ४०७ हरेराम
प्रसुराम
४१० काशिराम ४४ ४०६ जयलाल ४११
शिवप्रसाद ४१२
नेत्रलाल
झसेन्द्र
४११ जयलाल ४५ ४१० गंगाराम
………
४१२ शिवप्रसाद ४५ ४१० नारायणप्रसाद
४१३ रत्नाखर ४४ ४०६ इन्द्रलाल ४१४
भवानीप्रसाद ४१५
तिलकप्रसाद ४१६
गोविन्दप्रसाद
भोगेन्द्र
पर्शुराम
४१४ इन्द्रलाल ४५ ४१३ मुकुन्द
हेमन्त
लक्ष्मण
४१५ भवानीप्रसाद ४५ ४१३ टंकप्रसाद
४१६ तिलकप्रसाद ४५ ४१३ कैलाशप्रसाद
४१७ दुर्गाप्रसाद ४४ ४०६ गोविन्द ४१८
तुलसी ४१९
गोपाल
तिर्थ
४१८ गोविन्द ४५ ४१७ सुरेन्द्र
डिल्ली
४१९ तुलसी ४५ ४१७ दामोदर
४२० वशिष्ठ ४० ३५० गजाधर ४२१
जयश्वर ४२९
४२१ गजाधर ४१ ४२० बाराणसी ४२२
४२२ बाराणसी ४२ ४२१ राधाकृष्ण ४२३
काशीराम ४२६
४२३ राधाकृष्ण ४३ ४२२ नरेश्वर ४२४
भगदत्त ४२५
४२४ नरेश्वर ४४ ४२३ ईश्वरनाथ
यमलाल
ज्ञानलाल
होमनाथ
४२५ भगदत्त ४४ ४२३ प्राणनाथ
भोलानाथ
४२६ काशीराम ४३ ४२२ धर्मदत्त ४२७
भगीरथ ४२८
४२७ धर्मदत्त ४४ ४२६ फणिन्द्रप्रसाद
४२८ भगीरथ ४४ ४२६ नरेश्वर
खगराज
मेघराज
४२९ जयश्वर ४१ ४२० छविलाल ४३०
हरिलाल ४३३
भविलाल ४४०
दत्तुपाध्ये ४४४
श्यामलाल ४४६
तुलुलाल ४६३
४३० छविलाल ४२ ४२९ मुक्तिनाथ ४३१
४३१ मुक्तिनाथ ४३ ४३० जनार्दन ४३२
४३२ जनार्दन ४४ ४३१ भगिरथ
धनबहादुर
टंकप्रसाद
४३३ हरिलाल ४२ ४२९ लंकापति ४३४
महेश्वर ४३५
४३४ लंकापति ४३ ४३३ चिरन्जीवि
चन्द्रलाल
टंकलाल
धनपति
४३५ महेश्वर ४३ ४३३ गंगाधर ४३६
केशव ४३८
कृष्ण ४३९
४३६ गंगाधर ४४ ४३५ लिलाधर ४३७
छविलाल
४३७ लिलाधर ४५ ४३६ महेन्द्र
ठगप्रसाद
४३८ केशव ४४ ४३५ श्यामलाल
४३९ कृष्ण ४४ ४३५ विष्णु
नारायण
रामजी
४४० भविलाल ४२ ४२९ चुडामणी ४४१
४४१ चुडामणी ४३ ४४० झरिलाल ४४२
देविदत्त ४४३
४४२ झरिलाल ४४ ४४१ महादत्त
४४३ देविदत्त ४४ ४४१ श्याममणी
४४४ दत्तुपाध्ये ४२ ४२९ सेतु ४४५
४४५ सेतु ४३ ४४४ टंकलाल
नरीश्वर
दुर्गादत्त
गंगाधर
४४६ श्यामलाल ४२ ४२९ भविलाल ४४७
हरिलाल ४५१
कृष्णप्रसाद ४५३
भगिरथ ४५९
४४७ भविलाल ४३ ४४६ चक्रपाणी ४४८
देवीदत्त ४४९
जिवलाल ४५०
४४८ चक्रपाणी ४४ ४४७ काशीनाथ
४४९ देवीदत्त ४४ ४४७ रुद्रप्रसाद
महेश्वर
४५० जिवलाल ४४ ४४७ कलाधर
बाबुराम
४५१ हरिलाल ४३ ४४६ कुलानन्द ४५२
४५२ कुलानन्द ४४ ४५१ भोलानाथ
होमनाथ
४५३ कृष्णप्रसाद ४३ ४४६ बालकृष्ण ४५४
दण्डपाणी ४५६
धनप्रसाद
इन्द्रलाल ४५७
खडानन्द ४५८
४५४ बालकृष्ण ४४ ४५३ अगन्धर ४५५
४५५ अगन्धर ४५ ४५४ विष्णु
अर्जुन
४५६ दण्डपाणी ४४ ४५३ उमानाथ
४५७ इन्द्रलाल ४४ ४५३ रमानन्द
उमानन्द
४५८ खडानन्द ४४ ४५३ खेमनाथ
झरीलाल
४५९ भगीरथ ४३ ४४६ रुद्रदत्त ४६०
खिलनाथ ४६१
चूडामणि ४६२
४६० रुद्रदत्त ४४ ४५९ चन्द्रप्रसाद
देवेन्द्र
देवी
तुलसी
चौकलाल
डोलेन्द्र
अनिरुद्र
४६१ खिलनाथ ४४ ४५९ नारद
नारायण
हरिप्रसाद
४६२ चूडामणि ४४ ४५९ युवराज
विष्णु
गौरीप्रसाद
४६३ तुलुलाल ४२ ४२९ भवानी ४६४
रेश्मीलाल ४६६
महेश्वर
४६४ भवानी ४३ ४६३ बलभद्र ४६५
शशीधर
४६५ बलभद्र ४४ ४६४ गोकर्ण
हिरालाल
४६६ रेश्मीलाल ४३ ४६३ नन्दलाल ४६७
जयरथ
४६७ नन्दलाल ४४ ४६६ कृष्णप्रसाद ४६८
ईश्वरप्रसाद ४७०
काशीराम ४७३
ढुण्डीराज
४६८ कृष्णप्रसाद ४५ ४६७ मोहनप्रसाद ४६९
अशोक
४६९ मोहनप्रसाद ४६ ४६८ प्रकाश
लव
कुश
४७० ईश्वरप्रसाद ४५ ४६७ सोमप्रसाद ४७१
माधव ४७२
भानु
४७१ सोमप्रसाद ४६ ४७० सनत
४७२ माधव ४६ ४७० यमनारायण
४७३ काशीराम ४५ ४६७ गणेश
४७४ वालैपाध्ये ४० ३५० मनोरथ ४७५
४७५ मनोरथ ४१ ४७४ ज्वालाप्रसाद ४७६
पदमप्रसाद
रामप्रसाद
खडानन्द ४७९
दण्डपाणी ४९४
४७६ ज्वालाप्रसाद ४२ ४७५ सिद्धेश्वर ४७७
नामदेव ४७८
४७७ सिद्धेश्वर ४३ ४७६ अर्सुश्वर
४७८ नामदेव ४३ ४७६ पतिराम
राजेन्द्र
४७९ खडानन्द ४२ ४७५ लालप्रसाद ४८०
देवीप्रसाद ४८१
धनप्रसाद ४८२
रामप्रसाद ४८३
चक्रप्रसाद ४८९
४८० लालप्रसाद ४३ ४७९ नन्दलाल
ज्वालाप्रसाद
४८१ देवीप्रसाद ४३ ४७९ विष्णु
महानन्द
कपिलमणी
४८२ धनप्रसाद ४३ ४७९ गौरीश्वर
बलराम
भानु
चन्द्रमणी
४८३ रामप्रसाद ४३ ४७९ गुरुदत्त ४८४
हरिदत्त ४८६
जयनारायण ४८८
४८४ गुरुदत्त ४४ ४८३ टिकाराम ४८५
४८५ टिकाराम ४५ ४८४ चक्रपाणि
काशीराम
४८६ हरिदत्त ४४ ४८३ दुर्गादत्त
जगन्नाथ
भक्तिराम ४८७
४८७ भक्तिराम ४५ ४८६ होमनाथ
४८८ जयनारायण ४४ ४८३ दण्डपाणी
शशीधर
४८९ चक्रप्रसाद ४३ ४७९ भवानी ४९०
जयश्वर ४९३
४९० भवानी ४४ ४८९ धर्मदत्त ४९१
कलाधर
काशीराम ४९२
जयनारायण
४९१ धर्मदत्त ४५ ४९० नारायण
दधीराम
४९२ काशीराम ४५ ४९० प्रजापति
टंकप्रसाद
लाटु
४९३ जयश्वर ४४ ४८९ गंगाधर
देवीप्रसाद
४९४ दण्डपाणी ४२ ४७५ देवदत्त ४९५
बिधु ४९७
पुष्कर ४९८
जयश्वर ४९९
………
४९५ देवदत्त ४३ ४९४ नारायणदत्त ४९६
४९६ नारायणदत्त ४४ ४९५ डासुराम
४९७ बिधु ४३ ४९४ रविलाल
४९८ पुस्कर ४३ ४९४ देवीदत्त
४९९ जयश्वर ४३ ४९४ घनश्याम
५०० श्रीकृष्ण ३९ ३०४ साधुराम ५०१
सिद्धि ५०६
चन्द्रमणि ५२८
५०१ साधुराम ४० ५०० बनारसी ५०२
५०२ बनारसी ४१ ५०१ नामदेव
नन्दलाल ५०३
लक्ष्मी ५०५
५०३ नन्दलाल ४२ ५०२ दशरथ ५०४
५०४ दशरथ ४३ ५०३ तिलचन
५०५ लक्ष्मी ४२ ५०२ हरिशंकर
५०६ सिद्धि ४० ५०० जघुराम ५०७
रेश्मीलाल ५१३
देवनारायण ५१६
मुक्तिराम ५१८
रामराज ५२३
मोतीराम ५२६
५०७ जघुराम ४१ ५०६ दत्तु ५०८
गोर्खाराम ५१०
पतिराम
बलिराम
५०८ दत्तु ४२ ५०७ अनिरुद्र ५०९
५०९ अनिरुद्र ४३ ५०८ बलिभद्र
५१० गोर्खाराम ४२ ५०७ खडानन्द ५११
५११ खडानन्द ४३ ५१० गंगाधर ५१२
५१२ गंगाधर ४४ ५११ रविलाल
५१३ रेश्मीलाल ४१ ५०६ हरीलाल
कलाधर
हर्कदेव ५१४
५१४ हर्कदेव ४२ ५१३ ध्रुवलाल
सेतु ५१५
५१५ सैतु ४३ ५१४ शशीधर
५१६ देवनारायण ४१ ५०६ तुलसी
नन्दलाल
लिलाराम ५१७
५१७ लिलाराम ४२ ५१६
५१८ मुक्तिराम ४१ ५०६ मतिलाल ५१९
५१९ मतिलाल ४२ ५१८ चक्रपाणी ५२०
नरेश्वर ५२१
देवीप्रसाद ५२२
५२० चक्रपाणी ४३ ५१९ पशुपति
५२१ नरेश्वर ४३ ५१९ सिद्धिरथ
कपिल
५२२ देवीप्रसाद ४३ ५१९ भक्तिविलास
५२३ रामराज ४१ ५०६ शंकरशम्भु ५२४
पशुपति
चक्रपाणी
लक्ष्मण ५२५
५२४ शंकर शम्भु ४२ ५२३ गंगाधर
लक्ष्मण
५२५ लक्ष्मण ४२ ५२३ कपिल
तेजप्रसाद
जिवनाथ
हेमप्रसाद
दधीलाल
एकराज
५२६ मोतीराम ४१ ५०६ प्रतिमन ५२६
५२७ प्रतिमन ४२ ५२६ नारायण
काशीराम
५२८ चन्द्रमणी ४० ५०० वैधनाथ ५२९
बालुराम ५३४
पुरन ५३६
डिल्लीराम ५३९
धनपति
जनार्दन ५४२
५२९ वैधनाथ ४१ ५२८ रविलाल ५३०
कालुराम ५३२
कलाधर ५३३
५३० रविलाल ४२ ५२९ भक्तिविर ५३१
५३१ भक्तिविर ४३ ५३० बुद्धि
कृष्णप्रसाद
५३२ कालुराम ४२ ५२९ भुवानन्द
देवेन्द्र
उमानाथ
५३३ कलाधर ४२ ५२९ खडानन्द
मोतीलाल
नन्दलाल
५३४ बालुराम ४१ ५२८ शशीधर ५३४
मोतीलाल
साधुराम
५३५ शशीधर ४२ ५३४ टिकाराम
५३६ पुरन ४१ ५२८ खडानन्द ५३६
भवदत्त
नरु ५३७
५३७ खडानन्द ४२ ५३६ भक्तिराम
हरीप्रसाद
५३८ नरु ४२ ५३६ हरीलाल
देवीप्रसाद
५३९ डिल्लीराम ४१ ५२८ भक्तिराम ५३९
तिलचन
विधुराम ५४०
५४० भक्तिराम ४२ ५३९ राजेन्द्र
५४१ विधुराम ४२ ५३९ कृष्णप्रसाद
शशीधर
५४२ जनार्दन ४१ ५२८ गुरुदत्त
तिलराम ५४२
धर्मानन्द
काशीराम ५४३
५४३ तिलराम ४२ ५४२ हर्कदेव
नामदेव
५४४ काशीराम ४२ ५४२ मुक्तिराम ८०५
५४५ हरिकर ३५ २६२ धनवल ५४६
५४६ धनवल ३६ ५४५ कृपन्न ५४७
५४७ कृपन्न ३७ ५४६ ……… ५४८
हरिशरण ५८६
५४८ ……… ३८ ५४७ रघुनाथ ५४९
जयनारायण ५६०
५४९ रघुनाथ ३९ ५४८ मनहर्ष ५५०
५५० मनहर्ष ४० ५४९ दण्डपाणी ५५१
५५१ दण्डपाणी ४१ ५५० भवानी
कुलदेव ५५२
डोलनाथ ५५६
नारायण ५५७
बद्रीनाथ ५५८
चिरञ्जीवी ५५९
५५२ कुलदेव ४२ ५५१ रामचन्द्र ५५३
पदमदेव ५५४
कृष्णहरि ५५५
५५३ रामचन्द्र ४३ ५५२ शिशिर
वसन्त
अनन्त
दीनेश
५५४ पदमदेव ४३ ५५२ बाबुराम
तीर्थनाथ
ध्रुवनाथ
नारायण
५५५ कृष्णहरि + चिजमाया ४३ ५५२ शिवप्रसाद कञ्चन
शुभ
सितल
५५६ डोलनाथ ४२ ५५१ पुरुषोत्तम
(टीकाराम)
अनन्त
जीवन
५५७ नारायण ४२ ५५१ सूर्य
५५८ बद्रीनाथ + नील कुमारी ४२ ५५१ शम्भुनाथ भवानी
शिवनाथ शारदा
विश्वनाथ दुर्गा
………
……..
५५९ चिरञ्जिवी ४२ ५५१ भोलामणी
सागरमणी
गंगामणी
५६० जयनारायण ३९ ५४८ धनपति ५६१
––––––– ५७८
शक्तिबल्लभ ५८३
५६१ धनपति ४० ५६० ऋषिराम ५६२
कुवेरदत्त ५६८
महेश्वर ५७१
तेजोनिधि ५७४
प्रेमनारायण ५७६
५६२ ऋषिराम ४१ ५६१ प्रयागदत्त ५६३
काशीराम ५६५
५६३ प्रयागदत्त ४२ ५६२ काशीनाथ
रामनाथ
बासुदेव ५६३
५६४ बासुदेव ४३ ५६३ भरतराज
प्रेमराज
हरिराज
……..
५६५ काशीराम ४२ ५६२ लेखनाथ ५६६
नरबहादुर ५६७
५६६ लेखनाथ ४३ ५६५ मुक्तिनाथ
मनहरी
५६७ नरबहादुर ४३ ५६५ तिलकबहादुर
५६८ कुवेरदत्त ४१ ५६१ जुठे ५६९
टिका ५७०
५६९ जुठे ४२ ५६८ प्रयाग
५७० टिका ४२ ५६८ देवीदत्त
सकादत्त
दाताराम
५७१ महेश्वर ४१ ५६१ डमरु ५७२
भुमिदत्त ५७३
५७२ डमरु ४२ ५७१ चुडा
कालु
………
………
………
५७३ भुमिदत्त ४२ ५७१ मदुसुदन
………
५७४ तेजोनिधि ४१ ५६१ देवीदत्त ५७४
५७५ देवीदत्त ४२ ५७४ रघुनाथ
५७६ प्रेमनारायण ४१ ५६१ तारापति ५७६
५७७ तारापति ४२ ५७६ एकदेव
टुहुरे
५७८ ……….. ४० ५६० मिननाथ ५७९
५७९ मिननाथ ४१ ५७८ टिकानिधि ५८०
बद्रीनाथ
रुद्रनाथ ५८१
५८० टिकानिधी ४२ ५७९ गुणकान्त
देवीरमण ५८०
५८१ देवीरमण ४३ ५८० कृष्ण
………
५८२ रुद्रनाथ ४२ ५७९ कृष्णनाथ
हरिनाथ
५८३ शक्तिबल्लभ ४० ५६० मार्कण्डेय ५८४
५८४ मार्कन्डेय ४१ ५८३ रघुनाथ ५८५
५८५ रघुनाथ ४२ ५८४ खुशीराम
………
५८६ हरिशरण ३८ ५४७ …….. ५८७
५८७ …… ३९ ५८६ सत्यदेव ५८८
रघुनाथ ५८९
५८८ सत्यदेव ४० ५८७ भोजराज ५९०
५८९ रघुनाथ ४० ५८७ शिवशंकर ५९१
५९० भोजराज ४१ ५८८ ध्रुवप्रसाद
५९१ शिवशंकर ४१ ५८९ जगदीश ५९२
कुलप्रसाद ५९६
५९२ जगदीश ४२ ५९१ शंकर ५९३
सुशील ५९४
दीपक
तिलक
कोमल ५९४
५९३ शंकर ४३ ५९२ ………
सन्तोष
सुदीप
५९४ सुशील ४३ ५९२ ………
सुजन
५९५ कोमल ४३ ५९२ विक्रम
………
५९६ कुलप्रसाद ४२ ५९१ कृष्णप्रसाद ५९६
………
५९७ कृष्णप्रसाद ४३ ५९६ रामचन्द्र
राजेन्द्र
शिवप्रसाद
हरिन्द्र
विश्वराज
५९८ ……… ३९ २९७ दामोदर ५९९
५९९ दामोदर ४० ५९८ हर्कदेव ६००
हेमलाल ६११
रत्नलाल ६१७
जयलाल ६४७
नरपती ६१६
६०० हर्कदेव ४१ ५९९ नेत्रमणि ६०१
……..
६०१ नेत्रमणी ४२ ६०० बासुदेव ६०२
नरेश्वर ६०७
६०२ बासुदेव ४३ ६०१ नरेश्वर ६०३
कविराज ६०४
गौरीश्वर ६०५
विष्णुप्रसाद ६०६
६०३ नरेश्वर ४४ ६०२ ……..
६०४ कविराज ४४ ६०२ लक्ष्मीप्रसाद
पूर्णप्रसाद
६०५ गौरीधर ४४ ६०२ बालकृष्ण
फणुप्रसाद
६०६ विष्णुप्रसाद ४४ ६०२ चन्द्रबहादुर
६०७ नरेश्वर ४३ ६०१ लीलाराम ६०८
काशीराम ७०९
कृष्णलाल ७१०
६०८ लिलाराम ४४ ६०७ प्रेमप्रसाद
दिलाराम
दिपक
६०९ काशीराम ४४ ६०७ चूडामणि
हिमप्रसाद
यज्ञप्रसाद
६१० कृष्णलाल ४४ ६०७ ………
६११ हेमलाल ४१ ५९९ पूर्णचन्द्र ६१२
टिकाराम ६१४
६१२ पूर्णचन्द्र ४२ ६११ गंगाबहादुर ६१३
६१३ गंगाबहादुर ४३ ६१२ ………
६१४ टिकाराम ४२ ६११ भक्त ६१४
………
………
६१५ भक्त ४३ ६१४ ……..
६१६ नरपति ४१ ५९९ ……..
६१७ रत्नलाल ४१ ५९९ नरेश्वर ६१८
गोविन्द ६३४
गंगाधर ६३५
कलाधर ६४२
नारद ६४६
६१८ नरेश्वर ४२ ६१७ बलभद्र ६१९
भवानीप्रसाद ६२२
कुम्भलाल ६२७
भक्तिराम ६३१
………
६१९ बलभद्र ४३ ६१८ नरहरी ६२०
शिव ६२१
………
६२० नरहरी ४४ ६१९ रमेश
६२१ शिव ४४ ६१९ तेजेन्द्र
६२२ भवानीप्रसाद ४३ ६१८ दधिराम ६२३
खगेश्वर ६२४
भीमप्रसाद ६२५
पूर्णप्रसाद
ऋषि ६२५
लोकराज
६२३ दधिराम ४४ ६२२ ज्ञानु
६२४ खगेश्वर ४४ ६२२ तारा
ईश्वरी
६२५ भीमप्रसाद ४४ ६२२ अर्जुन
गोविन्द
६२६ ऋषि ४४ ६२२ ज्योती
६२७ कुम्भलाल ४३ ६१८ दधिराम ६२८
लीलाराम ६२९
भरत ६३०
६२८ दधिराम ४४ ६२७ वसन्त
ज्ञानेन्द्र
६२९ लीलाराम ४४ ६२७ सुदीप
६३० भरत ४४ ६२७ समीप
६३१ भक्तिराम ४३ ६१८ शिव ६३२
भरत ६३३
६३२ शिव ४४ ६३१ अशोक
अरुण
६३३ भरत ४४ ६३१ सुभाष
६३४ गोविन्द ४२ ६१७ ………
६३५ गंगाधर ४२ ६१७ दधिराम ६३६
श्याम ६३७
कुम्भलाल ६३८
कृष्ण ६४०
लिलाराम ६४२
६३६ दधिराम ४३ ६३५ ओमप्रसाद
लिलाराम
टेकप्रसाद
शान्ती
६३७ श्याम ४३ ६३५ ……….
६३८ कुम्भलाल ४३ ६३५ टिकाराम ६३८
शिव
देव
ढुण्डी
६३९ टिकाराम ४४ ६३८ खगेन्द्र
६४० कृष्ण ४३ ६३५ गोपाल
ऋषि
६४१ लिलाराम ४३ ६३५ ………
६४२ कलाधर ४२ ६१७ भिमराज ६४३
खुमप्रसाद ६४४
भक्तप्रसाद ६४५
६४३ भिमराज ४३ ६४२ टेकनारायण
६४४ खुमप्रसाद ४३ ६४२ पूर्णप्रसाद
चन्द्रप्रसाद
६४५ भक्तप्रसाद ४३ ६४२ भूपाल
६४६ नारद ४२ ६१७ ………
६४७ जयलाल ४१ ५९९ टिकाराम ६४७
उमापती
६४८ टिकाराम ४२ ६४७ भिमराज ६४९
हिरा सिंह ६५४
धर्म ६५५
६४९ भिमराज ४३ ६४८ विष्णु ६५०
नन्द ५५१
मिनप्रसाद ६५२
देवप्रसाद ६५३
होमप्रसाद
६५० विष्णु ४४ ६४९ गोविन्द
६५१ नन्द ४४ ६४९ रमेश
६५२ मिनप्रसाद ४४ ६४९ नविन
सुशिल
६५३ देवप्रसाद ४४ ६४९ सौरभ
६५४ हिरासिंह ४३ ६४८ चन्द्रप्रसाद
डिल्लीप्रसाद
६५५ धर्म ४३ ६४८ होमप्रसाद
६५६ श्रीदेव ३२ ……… ६५७
६५७ ……… ३३ ६५६ भगदत्त ६५८
६५८ भगदत्त ३४ ६५७ श्रवश ६५९
६५९ श्रवश ३५ ६५८ नूतन ६६०
६६० नूतन ३६ ६५९ श्रीलाल ६६१
हरिभद्र ६८९
धनपती ७२३
६६१ श्रीलाल ३७ ६६० ……… ६६२
६६२ ……… ३८ ६६१ श्रीराम ६६३
६६३ श्रीराम ३९ ६६२ महादेव ६६४
सुन्दर ६७२
६६४ महादेव ४० ६६३ ……… ६६५
६६५ ……… ४१ ६६४ लिलाधर
कलाधर ६६६
६६६ कलाधर ४२ ६६५ तारापती ६६७
६६७ तारापती ४३ ६६६ गोपाल ६६८
६६८ गोपाल ४४ ६६७ तारानाथ ६६९
भेषराज ६७०
कृष्ण ६७१
माधव
६६९ तारानाथ ४५ ६६८ मार्शल नाथ
६७० भेषराज ४५ ६६८ ज्ञानेन्द्र
नरेन्द्र
६७१ कृष्ण ४५ ६६८ सञ्जय
६७२ सुन्दर ४० ६६३ मंगल ६७२
………
………
६७३ मंगल ४१ ६७२ दण्डपाणी ६७४
हेमलाल ६७९
काशीराम ६८५
६७४ दण्डपाणी ४२ ६७३ रघुनाथ ६७५
टिकाराज ६७६
कुलबहादुर ६७८
६७५ रघुनाथ ४३ ६७४ दामोदर
६७६ टिकाराज ४३ ६७४ बाबुराम ६७६
६७७ बाबुराम ४४ ६७६ जनकराज
भेषराज
६७८ कुलबहादुर ४३ ६७४ शान्तबहादुर
हरिबहादुर
गणेशबहादुर
नारायण ब.
६७९ हेमलाल ४२ ६७३ खिमलाल ६८०
६८० खिमलाल ४३ ६७९ जगन्नाथ ६८१
देविलाल ६८२
होमनाथ
रामचन्द्र
नारायण
घनश्याम ६८२
कृष्णप्रसाद
हरिप्रसाद ६८३
६८१ जगन्नाथ ४४ ६८० दयाराम
राजुराम
ज्ञानराम
दामोदर
६८२ देविलाल ४४ ६८० विष्णुहरि
दयाराम
चिरञ्जीवी
६८३ घनश्याम ४४ ६८० नारायण
कमल
भेषराज
६८४ हरिप्रसाद ४४ ६८० राजु
केदार
६८५ काशीराम ४२ ६७३ पद्मलाल
देवदत्त ६८६
६८६ देवदत्त ४३ ६८५ तिलप्रसाद ६८७
लिलाधर ६८८
………
६८७ तिलप्रसाद ४४ ६८६ कृष्णप्रसाद
माधव
६८८ लिलाधर ४४ ६८६ राधाकृष्ण
शिवप्रसाद
६८९ हरिभद्र ३७ ६६० लोकेश्वर ६९०
लक्ष्मी ७०१
……… ७१४
६९० लोकेश्वर ३८ ६८९ ……… ६९१
६९१ ……… ३९ ६९० भुतले ६९२
६९२ भुतले ४० ६९१ कुलप्रसाद ६९३
उमानाथ
जयप्रसाद ६९५
……… ६९९
६९३ कुलप्रसाद ४१ ६९२ कृष्ण ६९४
गोविन्द
देवेन्द्र
शिव
६९४ कृष्ण ४२ ६९३ हरिप्रसाद
६९५ जयप्रसाद ४१ ६९२ भिमप्रसाद ६९६
रुपनारायण ६९७
बालकृष्ण ६९८
६९६ भिमप्रसाद ४२ ६९५ भिमराज
कृष्णराज
६९७ रुपनारायण ४२ ६९५ देवीलाल
खेमलाल
कृष्णलाल
६९८ बालकृष्ण ४२ ६९५ दण्डपाणी
हरिप्रसाद
कृष्णप्रसाद
६९९ ……… ४१ ६९२ डिल्लु ६९९
७०० डिल्लु ४२ ६९९ हिमलाल
रामजी
७०१ लक्ष्मी ३८ ६८९ जागेश्वर ७०२
७०२ जागेश्वर ३९ ७०१ रविलाल ७०३
७०३ रविलाल ४० ७०२ टिकाराम ७०४
७०४ टिकाराम ४१ ७०३ कुलप्रसाद ७०५
पुरुषोत्तम ७१०
७०५ कुलप्रसाद ४२ ७०४ जगन्नाथ ७०६
सेतु ७०७
उपेन्द्र ७०८
दशरथ ७०९
७०६ जगन्नाथ ४३ ७०५ कृष्ण
कालु
७०७ सेतु ४३ ७०५ भेषराज
७०८ उपेन्द्र ४३ ७०५ हरिप्रसाद
७०९ दशरथ ४३ ७०५ यदुप्रसाद
नारायण
७१० पुरुषोत्तम ४२ ७०४ खिमलाल ७११
रुद्रनाथ ७१२
एकनाथ ७१३
७११ खिमलाल ४३ ७१० ऋषिराम
मोहन
७१२ रुद्रनाथ ४३ ७१० लक्ष्मी
सरस्वती
७१३ एकनाथ ४३ ७१० भेषराज
ईश्वरी
७१४ ……… ३८ ६८९ खडानन्द ७१५
गजाधर ७१९
७१५ खडानन्द ३९ ७१४ शिवलाल ७१६
७१६ शिवलाल ४० ७१५ डांसु ७१७
७१७ डांसु ४१ ७१६ रश्मि ७१८
७१८ रश्मि ४२ ७१७ युवराज
उपेन्द्र
कृष्ण
७१९ गजाधर ३९ ७१४ पद्मलाल ७२०
७२० पद्मलाल ४० ७१९ भीमप्रसाद ७२१
बालकृष्ण ७२२
७२१ भीमप्रसाद ४१ ७२० भरतप्रसाद
वसन्तु
बाबुराम
७२२ बालकृष्ण ४१ ७२० पिताम्बर
मुकुन्द
केशव
७२३ धनपती ३७ ६६० कालु ७२९
……… ७२४
७२४ ……… ३८ ७२३ ……… ७२५
७२५ ……… ३९ ७२४ …….. ७२६
७२६ …….. ४० ७२५ टिकाराम ७२७
७२७ टिकाराम ४१ ७२६ गुरुदत्त ७२८
७२८ गुरुदत्त ४२ ७२७ ………
………
७२९ कालु ३८ ७२३ लालु ७३०
सूकन्न (सुकभ) ७६०
७३० लालु ३९ ७२९ पद्मप्रसाद ७३१
कलाधर ७४०
७३१ पद्मप्रसाद ४० ७३० दयाराम ७३२
७३२ दयाराम ४१ ७३१ रत्नाखर ७३३
खडानन्द ७३९
माधव ७३६
७३३ रत्नाखर ४२ ७३२ गोविन्द ७३४
कलाधर
७३४ गोविन्द ४३ ७३३ प्रजापती
डिल्लीराम ७३४
७३५ डिल्लीराम ४४ ७३४ लक्ष्मी
७३६ माधव ४२ ७३२ विश्वमणी ७३७
नरपती ७३८
७३७ विश्वमणी ४३ ७३६ सोमनाथ
………
………
७३८ नरपती ४३ ७३६ केशव
टिकाराम
७३९ खडानन्द ४२ ७३२ शिवलाल
हिमलाल
जयलाल
खेमलाल
चुडामणी
७४० कलाधर ४० ७३० पद्मलाल ७४१
खिनाखर ७४६
धनपती ७५३
७४१ पद्मलाल ४१ ७४० अग्नीधर ७४२
हेमनाथ ७४४
७४२ अग्नीधर ४२ ७४१ शालिग्राम ७४३
७४३ शालिग्राम ४३ ७४२ मुक्तिनाथ
७४४ हेमनाथ ४२ ७४१ चेतनाथ ७४५
७४५ चेतनाथ ४३ ७४४ हरिप्रसाद
७४६ खिनाखर ४१ ७४० दयाराम ७४७
कृष्णलाल ७५०
७४७ दयाराम ४२ ७४६ पुण्डरी
निलराज ७४८
निर्मल ७४९
७४८ निलराज ४३ ७४७ ध्रुवराज
हरिप्रसाद
७४९ निर्मल ४३ ७४७
७५० कृष्णलाल ४२ ७४६ द्रोण ७५१
हिमलाल ७५२
पिताम्बर
हेमप्रसाद
७५१ द्रोण ४३ ७५० दयाराम
खेमराज
शिवप्रसाद
७५२ हिमलाल ४३ ७५० बद्रीप्रसाद
महेन्द्र
ऋषिराम
७५३ धनपती ४१ ७४० भवानी ७५४
७५४ भवानी ४२ ७५३ विमल ७५५
कोमल ७५७
युवराज ७५८
७५५ विमल ४३ ७५४ पिताम्वर ७५६
७५६ पिताम्वर ४४ ७५५ ………
७५७ कोमल ४३ ७५४ माधव
७५८ युवराज ४३ ७५४ वोधराज ७५९
शान्तु
राजु
कृष्ण
७५९ बोधराज ४४ ७५८ मुक्तीप्रसाद
७६० सुकन्न (सुकभ) ३९ ७२९ मननाथ ७६१
लक्ष्मी ७६३
७६१ मननाथ ४० ७६० गणपती ७६२
७६२ गणपती ४१ ७६१ रविलाल अं
७६३ लक्ष्मी ४० ७६० नामदेउ ७६४
चिन्तामणी ७६५
भुवन ७७४
जन्मैपाध्ये ७७६
७६४ नामदेउ ४१ ७६३ गुरुदत्त
७६५ चिन्तामणी ४१ ७३४ जयबल्लभ ७६६
७६६ जयबल्लभ ४२ ७६५ नन्दराम ७६७
भवदत्त
………
खडानन्द ७६९
रत्नपाणी ७७२
७६७ नन्दराम ४३ ७६६ विद्यापती ७६८
वरपती
७६८ विद्यापति ४४ ७६७ मूक्तीराम
नन्दराम
वालकृष्ण
पृथ्वी
रघु
७६९ खडानन्द ४३ ७६६ नरिश्वर ७७०
वालानन्द ७७१
७७० नरिश्वर ४४ ७६९ लोकनाथ
७७१ वालानन्द ४४ ६७९ पृथ्वी
यज्ञराज
ेचेतनारायण
दिपक
प्रेम
७७२ रत्नपाणी ४३ ७६६ जयबल्लभ
प्रजापती ७७३
७७३ प्रजापती ४४ ७७२ लछुमन
विद्यापती
७७४ भुवन ४१ ७६३ नन्दराम ७७५
७७५ नन्दराम ४२ ७७४ कलाधर
७७६ जन्मैपाध्ये ४१ ७६३ चन्द्रमणी ७७७
वनारसी ८०२
७७७ चन्द्रमणी ४२ ७७६ नन्दलाल ७७८
चितुलाल ८००
७७८ नन्दलाल ४३ ७७७ पं. भवदत्त ७७९
रत्नदत्त ७८९
हरिनारायण ७९४
वृहस्पती ७९८
७७९ पं. भवदत्त ४४ ७७८ पं. रमानाथ ७८०
७८० पं. रमानाथ ४५ ७७९ भक्तनाथ ७८१
चन्द्रनाथ ७८३
चुडामणी ७८४
भिमप्रसाद ७८५
तुलसीराम ७८६
तोयानाथ ७८७
७८१ भवदत्त ४६ ७८० विष्णु ७८२
विदुर
७८२ विष्णु ४७ ७८१ कुशल
७८३ चन्द्रनाथ ४६ ७८० विकल्प
संकल्प
७८४ चुडामणी ४६ ७८० विम्व
कमल
७८५ भीमप्रसाद ४६ ७८० सन्तोष
सञ्जय
७८६ तुलसी ४६ ७८० आशिष
७८७ तोयानाथ ४६ ७८० राजेश
राकेश
७८८ नभएको
७८९ रत्नदत्त ४४ ७७८ शुकदेव ७९०
जयलाल
उदय ७९३
७९० शुकदेव ४५ ७८९ माधव
भागवत ७९१
गोपाल ७९२
७९१ भागवत ४६ ७९० सुभाष
सुशिल
सुरेश
७९२ गोपाल ४६ ७९० प्रसान्त
७९३ उदय ४५ ७८९ रामप्रसाद
७९४ हरिनारायण ४४ ७७८ दण्डपाणी ७९५
महादेव ७९६
तुलसीराम ७९७
रामचन्द्र
७९५ दण्डपाणि ४५ ७९४ भक्तनाथ
गोकुल
७९६ महादेव ४५ ७९४ कृष्ण
तुलसी
उद्धव
७९७ तुलसीराम ४५ ७९४
७९८ वृहस्पति ४४ ७७८ बालकृष्ण ७९९
कलाधर
७९९ बालकृष्ण ४५ ७९८ हरि
नारायण
कुलराज
८०० चितुलाल ४३ ७७७ भूपति ८०१
८०१ भूपति ४४ ८०० दीपनारायण
काशीराम
मणिभद्र
छविलाल
दण्डपाणि
८०२ वनारसी ४२ ७७६ रत्नलाल ८०३
८०३ रत्नलाल ४३ ८०२ दण्डपाणि
कलाधर ८०४
८०४ कलाधर ४४ ८०३ गोराज
८०५ मुक्तिराम ४३ ५४४ विष्णुभक्त ८०६
खगेश्वर ८०७
८०६ विष्णुभक्त ४४ ८०५ श्री लक्ष्मीधर ८०८
८०७ खगेश्वर ४४ ८०५
८०८ लक्ष्मीधर ४५ ८०६ बलभद्र ८०९
तेजनारायण ८१०
छविलाल ८११
टिकाराम ८१२
८०९ बलभद्र ४६ ८०८ गोविन्द ८१३
गजाधर ८१४
रुक्मागत ८१५
पुनाराम ८१६
हरिलाल ८१७
नन्दराम ८१८
डिलाराम ८१९
विष्णुप्रसाद ८२०
दुर्गादत्त ८२१
८१० तेजनारायण ४६ ८०८ श्री गोविन्द ८२२
८११ छविलाल ४६ ८०८
८१२ टिकाराम ४६ ८०८ खिमानन्द ८२३
८१३ गोविन्द ४७ ८०९ गोकर्ण ८२४
पुष्कर ८२५
८१४ गजाधर ४७ ८०९
८१५ रुक्मागत ४७ ८०९ घनश्याम ८२६
भविश्वर ८२७
टिकाराम ८२८
सुकदेव ८२९
कृष्णप्रसाद ८३०
निलकण्ठ ८३१
नारायण प्र. ८३२
शिवलाल ८३३
८१६ पुनाराम ४७ ८०९ केशवप्रसाद ८३४
यमनाथ ८३५
८१७ हरिलाल ४७ ८०९ जयलाल
८१८ नन्दराम ४७ ८०९ हुमनाथ
तेजनारायण
दधिराम
वालनन्द
खीमानन्द
८१९ डिलाराम ४७ ८०९ शिवलाल
पूर्णभद्र
मोहनलाल
पुनाराम
लिलाधर
गोकर्ण
८२० विष्णुप्रसाद ४७ ८०९ नारायण प्र.
अर्जुनप्रसाद
भोजराज
८२१ दुर्गादत्त ४७ ८०९ धर्मराज
पारसमणी
८२२ गोविन्द ४७ ८१० टिकाराम
८२३ खिमानन्द ४७ ८१२ नेत्रप्रसाद
शेषकान्त
थानेश्वर
८२४ गोकर्ण ४८ ८१३
८२५ पुष्कर ४८ ८१३
८२६ घनश्याम ४८ ८१५
८२७ भविश्वर ४८ ८१५ १) ….२) …
८२८ टिकाराम ४८ ८१५
८२९ शुकदेव ४८ ८१५ ………
……..
८३० कृष्णप्रसाद ४८ ८१५ ………
……..
८३१ निलकण्ठ ४८ ८१५
८३२ नारायणप्रसाद ४८ ८१५
८३३ शिवलाल ४८ ८१५
८३४ केशवप्रसाद ४८ ८१६ ओमप्रसाद
विमलप्रसाद
निर्मलप्रसाद
८३५ यमनाथ ४८ ८१६
८३६ राधाकृष्ण ४१ ३३९ ……… ८३७
टिकाराम ८३८
……… ८३९
गुरुदत्त ८४०
८३७ …………. ४२ ८३६ नरिश्वर ८४१
…….. ८४२
हरिभक्त ८४३
रघुनन्द ८४४
८३८ रामकृष्ण ३५ १६६ कालु ८३९
लक्ष्मीनारायण ८५३
८३९ कालु ३६ ८३८ अमुक ८४०
८४० अमुक ३७ ८३९ गुरुदत्त ८४१
८४१ गुरुदत्त ३८ ८४० मकरध्वज ८४२
८४२ मकर ध्वज ३९ ८४१ वलीभद्र ८४३
लिलाधर ८५०
८४३ वलिभद्र ४० ८४२ तारापति ८४४
भुवानन्द
दामोदर ८४७
८४४ तारापति ४१ ८४३ गोविन्द ८४५
मणिभद्र ८४६
८४५ गोविन्द ४२ ८४४ लिलाधर सिल·
लोेकनाथ सिल·
८४६ मणिभद्र ४२ ८४४ सूर्यनाथ
८४७ दामोदर ४१ ८४३ लिलाधर ८४८
शशिधर ८४९
भक्तिराज ८५२
८४८ लिलाधर ४२ ८४७ तेजनारायण
प्रेमनाथ
८४९ शशिधर ४३ ८४७ गोविन्द
टिकाराम
८५० लिलाधर ४१ ८४२ नरवहादुर
पद्मवहादुर ८५१
टीकावहादुर
८५१ पद्मवहादुर ४२ ८५० भिमवहादुर
अमुक
८५२ भक्तिराम ४२ ८४७ प्रमानन्द
चेलनारायण
कृतिराज
८५३ लक्ष्मीनारायण ३६ ८३८ नन्दराम ८५४
अनन्तराम ८६५
८५४ नन्दराम ३७ ८५३ गोविन्द ८५५
८५५ गोविन्द ३८ ८५४ डिलु ८५६
८५६ डिलु ३९ ८५५ वामदेव
नामदेव ८५७
रविलाल
८५७ नामदेव ४० ८५६ डिल्लिराम
पद्मपाणि ८५८
काशीराम ८६०
रामचन्द्र
८५८ पद्मपाणि ४१ ८५७ कुलराज ८५९
८५९ कुलराज ४२ ८५८ प्रेम
मेघराज
प्रकाश
८६० काशीराम ४१ ८५७ गोविन्द ८६१
हिरालाल ८६२
लछुमन ८६३
कृष्ण ८६४
८६१ गोविन्द ४२ ८६० छविलाल
८६२ हिरालाल ४२ ८६० माधव
दिपक
८६३ लछुमन ४२ ८६० सोमनाथ
८६४ कृष्ण ४२ ८६० कमलराज
सोमनाथ
८६५ अनन्तराम ३७ ८५३ नारायण ८६६
८६६ नारायण ३८ ८६५ कलाधर ८६७
कमलापति ८८०
८६७ कलाधर ३९ ८६७ नरिश्वर ८६८
छविलाल ८७३
जुक्तु ८७६
८६८ नरिश्वर ४० ८६७ गणेश ८६९
८६९ गणेश ४१ ८६८ धर्मदत्त ८७०
रत्नदास ८७१
शिवदत्त ८७२
८७० धर्मदत्त ४२ ८६९ केशव
झविराम
८७१ रत्नदास ४२ ८६९ गोविन्द
डिल्लीराम
फतिश्वर
८७२ शिवदत्त ४२ ८६९ काशीराम
माधव
शंकर
सञ्जय
८७३ छविलाल ४० ८६७ उमानन्द ८७४
हरिप्रसाद
जयलाल
नारायण
गिवलाल
८७४ उमानन्द ४१ ८७३ चन्द्रदत्त
योगी
नन्दराज ८७५
कृष्ण ८७९
८७५ नन्दराज ४२ ८७४ शम्भु
सरज
८७६ जुक्तु ४० ८६७ भुमानन्द ८७७
८७७ भुमानन्द ४१ ८७६ छायादत्त
चिन्तामणि ८७८
८७८ चिन्तामणि ४२ ८७७ प्रकाश ८७९
८७९ कृष्ण ४२ ८७४ शौरभ
८८० कमलापति ३९ ८६६ टुल्के ८८१
काँणाराम ८८७
८८१ टुल्के ४० ८८० जगत
सतरे ८८२
८८२ सतरे ४१ ८८१ जितवहादुर ८८३
जंगवहादुर ८८४
कर्णवहादुर ८८५
रत्नवहादुुर
श्यामवहादुर ८८६
धनवहादुर
८८३ जितवहादुर ४२ ८८२ थमवहादुर
रामवहादुर
रेमवहादुर
८८४ जंगवहादुर ४२ ८८२ मनवहादुर
अम्वरवहादुर
धम्वरवहादुर
८८५ कर्णवहादुर ४२ ८८२ तिलवहादुर
चेतवहादुर
भिनवहादुर
वलवहादुर
यमवहादुर
८८६ श्यामवहादुर ४२ ८८२ रेमवहादुर
गजेन्द्रवहादुर
तुलवहादुर
रामवहादुर
रामवहादुर
मिनवहादुर
८८७ काँणाराम ४० ८८० गमवहादुर ८८८
टेकवहादुर
चन्द्रवहादुर
८८८ गमवहादुर ४१ ८८७ रववहादुर ८८९
चन्द्रवहादुर ८९०
दत्तवहादुर ८९२
८८९ रववहादुर ४२ ८८८ टेकवहादुर
८९० चन्द्रवहादुर ४२ ८८८ अम्वरवहादुर ८९१
८९१ अम्वरवहादुर ४३ ८९० सन्तवहादुर
मुकुन्द
––––
८९२ दत्तवहादुर ४२ ८८८ अम्वरवहादुर
वोलवहादुर
८९३ वामदेव ३५ १६६ विरु ८९४
अमुक ९२६
८९४ विरु ३६ ८९३ काशीराम ८९५
कालु ९११
मुक्तिराम १०४६
८९५ काशिराम ३७ ८९४ चाउर ८९६
८९६ चाउर ३८ ८९५ मणिभद्र ८९७
८९७ मणिभद्र ३९ ८९६ माधव ८९८
शिवलाल ९०४
इन्द्र्र्रमणि ९१०
८९८ माधव ४० ८९७ दामोदर ८९९
तारापति ९०२
८९९ दामोदर ४१ ८९८ कुलानन्द ९००
वावुराम ९०१
टिकाराम
कृष्णप्रसाद
गुणनिधि
रामचन्द्र
९०० कुलानन्द ४२ ८९९ जगन्नाथ
९०१ वावुराम ४२ ८९९ प्रेम
९०२ तारापति ४१ ८९८ मणिभद्र ९०३
हरिलाल
तारापति
९०३ मणिभद्र ४२ ९०२ पुर्णभद्र्र
अमुक
९०४ शिवलाल ४० ८९७ टिकाराम
भक्तीराम ९०५
दधिराम
नरिश्वर
९०५ भक्तीराम ४१ ९०४ काशिराम ९०६
नन्दराम ९०७
पिताम्वर
जुकाराम
९०६ काशीराम ४२ ९०५ भोजवहादुर
भेषराज
कृष्ण
लछुमन
–––––
–––––
९०७ नन्दराम ४२ ९०५ गंगाराम
मुखुराम ९०८
९०८ मुखुराम ४३ ९०७ घनश्याम
गणेश ९०९
९०९ गणेश ४४ ९०८ जयलाल
अग्नीधर
कुलानन्द
९१० इन्द्रमणि ४० ८९७ ……….
………
…………
……….
………..
९११ कालु ३७ ८९४ सान्तु ९१२
शशिधर ९१४
पुर्णभद्र ९१८
९१२ शान्तु ३८ ९११ डासु ९१३
९१३ डासु ३९ ९१२ भिमलाल
चेतमणि
९१४ शशिधर ३८ ९११ लछिराम ९१५
९१५ लछीराम ३९ ९१४ भागिरथ ९१६
९१६ भगिरथ ४० ९१५ उमानन्द ९१७
तारापति
अग्निधर
९१७ उमानन्द ४१ ९१६ यदुपति
९१८ पुर्णभद्र ३८ ९११ वालु ९१९
९१९ वालु ३९ ९१८ रुद्रलाल
नरिश्वर
हरिकृष्ण
रुक्मांगद ९२०
जिवलाल ९२४
९२० रुक्मांगद ४० ९१९ दयाराम ९२१
नरभुपाल ९२२
९२१ दयाराम ४१ ९२० टिकाराम
तोयानारायण
९२२ नरभुपाल ४१ ९२० यदुमणि ९२३
९२३ यदुमणि ४२ ९२२ केशरनाथ
खिमानाथ
९२४ जिवलाल ४० ९१९ जयलाल
अग्निधर ९२५
९२५ अग्निधर ४१ ९२४ हेमराज
चन्द्रमणी
हरिलाल
९२६ अमुक ३६ ८९३ लिखुराम ९२७
९२७ लिखुराम ३७ ९२६ गोखुराम ९२८
९२८ गोखुराम ३८ ९२७ नरिश्वर ९२९
कर्णवहादुर २३५
कालवहादुरचचन्द्रमणि ९३९
प्रमानन्द
पतिराम
९२९ नरिश्वर ३९ ९२८ चन्द्रमणि
परमानन्द ९३०
पतिराम ९३२
९३० प्रमानन्द ४० ९२९ देविदत्त
हरिप्रसाद ९३१
९३१ हरिप्रसाद ४१ ९३० आत्माराम
९३२ पतिराम ४१ ९३० यमलाल
रुद्रमणि ९३३
९३३ रुद्रमणि ४२ ९३२ कृष्णप्रसाद ९३४
९३४ कृष्णप्रसाद ४३ ९३३ लेखनाथ
९३५ कर्णवहादुर ३९ ९२८ नरवहादुर ९३६
जितवहादुर
जगतवहादुर
९३६ नरवहादुर ४० ९३५ टकबहादुर
तेजबहादुर ९३७
छमबहादुर ९३८
९३७ तेजवहादुर ४१ ९३६ गोपाल
९३८ छमवहादुर ४१ ९३६ भिमबहादुर
गगन
ओम
९३९ कालवहादुर ३९ ९२८ जयविर ९४०
पतिराम
भोटे
९४० जयविर ४० ९३९ भौबहादुर ९४१
९४१ भौवहादुर ४१ ९४० छत्रबहादुर
कर्णबहादुर ९४२
दुर्गबहादुर ९४४
९४२ कर्णवहादुर ४२ ९४१ जितबहादुर ९४३
९४३ जितवहादुर ४३ ९४२ रामबहादुर
९४४ दुर्गावहादुर ४२ ९४१ खड्गबहादुर ९४५
९४५ खडगवहादुर ४३ ९४४ टेकबहादुर
९४६ अमुक ३६ १३६ कृष्णानन्द ९४७
९४७ कृष्णानन्द ३७ ९४६ श्रीनन्द ९४८
९५६
९४८ श्रीनन्द ३८ ९४७ हरिलाल ९४९
खडानन्द ९५१
९४९ हरिलाल ३९ ९४८ मणिभद्र ९५०
९५० मणिभद्र ४० ९४९ मणिकण्ठ
आत्मराम
९५१ खडानन्द ३९ ९४८ शिवलाल ९५२
डिलाराम ९५४
९५२ शिवराम ४० ९५१ भगदन ९५३
९५३ भगदन ४१ ९५२ लिालानाथ
ठानिश्वर
९५४ डिलाराम ४० ९५१ दुर्गादत्त ९५५
अग्नीधर
दधिराम
९५५ दुर्गादत्त ४१ ९५४ खिमलाल
जयलाल
९५६ धनञ्जय ३८ ९४७ चाउद ९५७
वामदेव ९५८
९५७ चाउद ३९ ९५६ आमुक
कृपाराम
९५८ वामदेव ३९ ९५६ वसन्त ९५९
९५९ वसन्त ४० ९५८ गौनु ९६०
दामोदर
९६० गौनु ४१ ९५९ मणिभद्र
भिमलाल
गोविन्द
९६१ तुलसीराम ४५ १८४ सर्वण
९६२ ऋषिराम ४३ १९० रामु
लघु
९६३ हरिलाल ४५ १८५ सागर
९६४ दुर्गाप्रसाद ४४ २१३ भिमलाल
कमलकान्त
९६५ वामदेव ४२ २०९ गंगाराम ९६६
शशिधर ९६७
टिकाराम ९६८
लालु ९६९
९६६ गंगाराम ४३ ९६५ वामदेव
रामलाल
गौतु
प्रेमनारायण
९६७ शशिधर ४३ ९६५ खिमलाल
९६८ टीकाराम ४३ ९६५ लिलाधर
मितनाथ
९६९ लाल ४३ ९६५ धर्मदत्त
विष्णु
मिठु
रामु
९७० राधाकृष्ण ३७ १६८ केशव ९७१
कलाधर
९७१ केशव ३८ ९७० लक्ष्मीधर ९७२
९७२ लक्ष्मीधर ३९ ९७१ भक्तिराम ९७३
९७३ भक्तिराम ४० ९७२ कमलापति ९७४
काशिराम ९७७
९७४ कमलापति ४१ ९७३ प्रजापति ९७५
भीमलाल ९७६
९७५ प्रजापति ४२ ९७४ पूर्णभद्र
नरिश्वर
९७६ भीमलाल ४२ ९७४ प्रजापति
–––
९७७ काशिराम ४१ ९७३ ––– ९७८
शशिधर
रविलाल
९७८ अमुक ४२ ९७७ दधिराम
९७९ नरबहादुर ४३ १७४ जीरबहादुर
९८० चन्द्रमणि ४४ १७८ खगेश्वर
९८१ नन्दराम ४३ १७७ प्रेमनाथ
तिलु
विद्याधर ९८२
९८२ विद्याधर ४४ ९८१ डिलु ९८३
९८३ थानेश्वर ४५ १७९ नगरु
तिलक
ढकनाथ
कृष्णप्रसाद
९८४ रुकमांगत ४१ १७२ माधव ९८५
९८५ माधव ४२ ९८४ भरत
श्रीनन्द ९८६
इमानी
९८६ श्रीनन्द ४३ ९८५ देउतरन ९८७
मुसै
शान्तु
९८७ देउतरन ४४ ९८६ धनिशर्म ९८८
९८८ धनिशर्म ४५ ९८७ उदानन्द ९८९
नरिश्वर ९९१
९८९ उदानन्द ४६ ९८८ रविलाल ९९०
९९० रविलाल ४७ ९८९ कलाधर
यमलाल
दधिराम
९९१ नरिश्वर ४६ ९८८ हरिलाल ९९२
९९२ हरिलाल ४७ ९९१ चन्द्रमणि
खडानन्द
हरिलाल
कमलापति
चूणामणि
९९३ वशिष्ट ३६ १६७ वासुदेव १९४
जयवल्लभ १०२१
गणपति १०३६
९९४ वासुदेव ३७ ९९३ ––– ९९५
९९५ अमुक ३८ ९९४ (१)–– (जेठो) ९९६
(२)–(कान्छो)
९९६ अमुक (जेठो) ३९ ९९५ सुद्धै ९९७
अमुक १००७
९९७ सुद्धै ४० ९९६ तिखु ९९८
९९८ तिखु ४१ ९९७ मणिकण्ठ ९९९
मतिराम १००४
९९९ मणिकण्ठ ४२ ९९८ छविलाल १०००
१००० छविलाल ४३ ९९९ कामदेव १००१
मणिकण्ठ १००२
नरिश्वर १००३
जयलाल
१००१ कामदेव ४४ १००० हेमराज
तुलसीराम
रामचन्द्र
१००२ मणिकण्ठ ४४ १००० वालकृष्ण
१००३ नरिश्वर ४४ १००० इन्द्रबहादुर
अमुक
कर्णबहादुर
अमुक
१००४ मतिराम ४२ ९९८ मदो १००५
वशिष्ठ १००६
१००५ मदो ४३ १००४ नन्दराम
जयलाल
१००६ वशिष्ठ ४३ १००४ कुलानन्द
१००७ अमुक ४० ९९६ खादु १००८
१००८ खादु ४१ १००७ डिल्लीराम १००९
१००९ डिल्लीराम ४२ १००८ वरपति १०१०
१०१० वरपति ४३ १००९ खडानन्द
प्रेमनाथ
१०११ अमुक (कान्छो) ३९ ९९५ अमुक (जे.) १०१२
अमुक (का.) १०१७
१०१२ अमुक (जेठा) ४० १०११ दुल्लव १०१३
१०१३ दुल्लव ४१ १०१२ पतिराम १०१४
१०१४ पतिराम ४२ १०१३ कलाधर १०१५
१०१५ कलाधर ४३ १०१४ लालु १०१६
उमाकान्त
१०१६ लालु ४४ १०१५ खडानन्द
दधिराम
१०१७ अमुक(कान्छा) ४० १०११ पेशु १०१८
१०१८ पेश ४१ १०१७ अग्निधर १०१९
१०१९ अग्निधर ४२ १०१८ नरिश्वर १०२०
१०२० नरिश्वर ४३ १०१९ मानवहादुर
चित्रबहादुर
कर्णबहादुर
नरबहादुर
बलवहादुर
टंक बहादुर
अमुक
१०२१ जय वल्लभ ३७ ९९३ अमुक ११२२
११२२ अमुक ३८ १०२१ जयमंगल १०२३
१०२३ जयमंगल ३९ १०२२ नारायण १०२४
१०२४ नारायण ४० १०२३ सिरै १०२५
१०२५ सिरै ४१ १०२४ मधु १०२६
पल्तिरे
१०२६ मधु ४२ १०२५ डिल्लीराम १०२७
टीकाराम १०२८
१०२७ डिल्लीराम ४३ १०२६ नरिश्वर १०२८
पतिराम १०३१
१०२८ नरिश्वर ४४ १०२७ नरि १०२९
जीवलाल १०३०
१०२९ नरि ४५ १०२८ खगराज
लक्ष्मण
१०३० जीवलाल ४५ १०२८ दीपक
अशोक
१०३१ पतिराम ४४ १०२७ रविलाल
१०३२ टीकाराम ४३ १०२६ तिलु १०३३
अग्निधर १०३४
हरिलाल १०३५
१०३३ तिलु ४४ १०३२ रामचन्द्र
नरिश्वर
वालकृष्ण
अमुक
१०३४ अग्निधर ४४ १०३२ ऋषिराम
१०३५ हरिलाल ४४ १०३२ लालु
तुलसीराम
रामचन्द्र
१०३६ गणपति ३७ ९९३ अमुक १०३७
१०३७ अमुक ३८ १०३६ अमुक १०३८
१०३८ अमुक ३९ १०३७ अमुक १०३९
१०३९ अमुक ४० १०३८ लिलु १०४०
रामचन्द्र
१०४० लिलु ४१ १०३९ फत्तु १०४१
१०४१ फत्तु ४२ १०४० तिलु १०४२
१०४२ तिलु ४३ १०४१ मधुसुदन १०४३
हरिलाल १०४४
गंगाधर १०४५
१०४३ मधुसुदन ४४ १०४२ रामचन्द्र
१०४४ हरिलाल ४४ १०४२ विष्णु
मोतिलाल
यदुमणि
१०४५ गंगाधर ४४ १०४२ रमाकान्त
१०४६ मुक्तिराम ३७ ८९४ अमुक १०४७
१०४७ अमुक ३८ १०४६ वरपति १०४८
गौरिश्वर १०५२
१०४८ वरपति ३९ १०४७ परमानन्द १०४९
अमुक
अमुक १०५१
अमुक
परशु
चतुर्भुज
१०४९ परमानन्द ४० १०४८ रेवतराम
चन्द्रमणि १०५०
अमुक
१०५० चन्द्रमणि ४१ १०४९ दधिराम
प्रेमलाल
खिमलाल
१०५१ अमुक ४० १०४८ चन्द्रमणि
भक्तिराम
तुलसीराम
अग्निधर
१०५२ गौरिश्वर ३९ १०४७ अनन्तराम १०५३
१०५३ अनन्तराम ४० १०५२ टीकाराम १०५४
डिल्लीराम १०५५
१०५४ टीकाराम ४१ १०५३ कमलापति
दुर्गादत्त
रामचन्द्र
प्रेमनाथ
१०५५ डिल्लीराम ४१ १०५३ रविलाल
वेदप्रसाद
चाउरुमणि
तुलसीराम
१०५६ भानु + सिर्जना ४५ १३३ रोशमा
उपमा
अनुपमा
१०५७ नारायण+ गीता ४५ १३३ स्मृति
समृति
प्रकृति
१०५८ शम्भुनाथ + राधा ४३ ५५८ संदीप संगीता
सञ्जय समीक्षा
१०५९ शिवप्रसाद + जया ४३ ५५८ सिजन
सिरज