भोजपुर-पापुङगा-हरिनन्द पुत्र ४२ औं पुस्ताका बलभद्रका सन्तान

image_pdfimage_print

४१ औं पुस्ताका हरिनन्द पुत्र ४२ औं पुस्ताका बलभद्रका सन्तान

४० औं पुस्ताका श्रीकृष्णका सन्तान
४१ औं पुस्ताका काशिनाथ (भार्या – लक्ष्मी) का ३ पुत्र – खडानन्द, अविकेशर र वेदनिधि । १२१
४१ औं पुस्ताका हरिनन्द (भार्या – ललिता र पिङ्गला) का ८ पुत्र – भाष्कर, श्यामलाल, रंगनाथ, विष्णुभक्त, रंगलाल, सिध्दिकर्ण, बलभद्र र रूपनारायण । १२२
४१ औं पुस्ताका राधाकृष्णका २ पुत्र – वैजनाथ (वेणुदत्त) र बद्रिनाथ । १२३
४१ औं पुस्ताका छविलाल (भार्या – लक्षिमा) का ८ पुत्र – श्रीकान्त, छिताराम, रघुनाथ, धर्मानन्द, मनोरथ, कर्णाखर, बालै र मोतिलाल। १२४
४१ औं पुस्ताका रङ्गलाल का २ पुत्र – मोतिलाल र रविलाल । १२५

४० औं पुस्ताका श्रीकृष्ण पुत्र
४१ औं पुस्ताका हरिनन्दका सन्तान

४२ औं पुस्ताका भाष्कर (भार्या – सावित्रा) का ४ पुत्र – पुष्पलाल, अनिरूध्द, नन्दराम र ……. । ६ पुत्री – कौशिला, सीता, महेश्वरा, धनमाया, मनमाया र भक्तमाया । १२२१
४२ औं पुस्ताका श्यामलाल (भार्या – अयोध्या) का ४ पुत्र – पद्मलाल, गंगाधर(गगाराम), प्रभाखर र देवीचरण । ५ पुत्री – ……., ……., ……., ……., र ……. । १२२२
४२ औं पुस्ताका रंगनाथका २ पुत्र – शिरपति र लक्ष्मिपति । ३ पुत्री – तुलसा, लोकमाया र राधिका । १२२३
४२ औं पुस्ताका विष्णुभक्त (भार्या – जशोदा र इश्वरा) का ६ पुत्र – धर्मानन्द, जगपति, धनपति, तारानिधि, वेदनिधि र देवनारायण । ९ पुत्री – ……., कृष्णमाया सिग्देल, ललिता (टुका) दाहाल, नर्वदा निरौला, रजमाया भट्टराइ, नैनकतला भट्टराइ, सरस्वता भट्टराइ, मैला अधिकारी र मन्दरा दाहाल । १२२४
४२ औं पुस्ताका रंगलालका ४ पुत्र – अमृतलाल, अक्षतपाध्ये, प्रेमलाल र धरणी । १२२५
४२ औं पुस्ताका सिध्दिकर्णका २ पुत्र – लक्ष्मण र धनपति । १२२६
४२ औं पुस्ताका बलभद्रका १ पुत्र – श्रीकृष्ण । १२२७
४२ औं पुस्ताका रूपनारायणका ५ पुत्र – ……., ……., ……., ……. र नारदमुनी । ३ पुत्री – ……, ……. र ……. । १२२८

४१ औं पुस्ताका हरिनन्द पुत्र
४२ औं पुस्ताका बलभद्रका सन्तान
४३ औं पुस्ताका श्रीकृष्ण (भार्या – महेश्वरा र इश्वरा) का २ पुत्र – तारावीर र दलवीर । १२२७१
४२ औं पुस्ताका बलभद्र पुत्र
४३ औं पुस्ताका श्रीकृष्णका सन्तान
४४ औं पुस्ता तारावीर (भार्या – लक्षीमा बस्नेत) का २ पुत्र – जीतबहादुर र भवानी । ८ पुत्री – नरमाया, लक्ष्मीमाया, बसुन्धरा, चन्द्रमाया, सरस्वती, खगेश्वरी, टेकमाया र टंकेश्वरी । १२२७११
४४ औं पुस्ता दलवीर (भार्या – तारादेवी) का ३ पुत्र – दलमर्दन, डालिम र भक्तबहादुर । ३ पुत्री – लक्ष्मीमाया, भागीरथा र खिनमाया । १२२७१२

४३ औं पुस्ताका श्रीकृष्ण पुत्र
४४ औं पुस्ताका तारावीरका सन्तान
४५ औं पुस्ताका जीतबहादुर (भार्या – कोकिल भण्डारी) का १ पुत्र – प्रेमबहादुर । २ पुत्री – उर्मिला र रेणुका । १२२७१११
४५ औं पुस्ताका भवानी (भार्या – टीकामाया) का ४ पुत्र – नुमल, मोहन, राजु र प्रकाश । ४ पुत्री – लक्ष्मीमाया, हिरा, गीता र गंगा । १२२७११२

४५ औं पुस्ताकी नरमाया का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी लक्ष्मीमाया का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी बसुन्धरा का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी चन्द्रमाया का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी सरस्वती का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी खगेश्वरी का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी टेकमाया का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी टंकेश्वरी का ……… ।
४४ औं पुस्ताका दलवीरका सन्तान
४५ औं पुस्ताका दलमर्दन (भार्या – इन्द्रमाया) का ३ पुत्र – मेघराज, तारावीर र गोपाल । ३ पुत्री – दिमेश्वरी, ज्ञानी र सुमित्रा । १२२७१२१
४५ औं पुस्ताका डालिम (भार्या – टंकमाया) का ३ पुत्र – नव, महेन्द्र र हेमन्त । ३ पुत्री – लीला, हीरा र विना । १२२७१२२
४५ औं पुस्ताका भक्तबहादुर (भार्या – ………) का २ पुत्र – टंकबहादुर र घनश्याम । १ पुत्री – दीपा । १२२७१२३

४५ औं पुस्ताकी नरमाया का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी लक्ष्मीमाया का ……… ।
४५ औं पुस्ताकी बसुन्धरा का ……… ।

४४ औं पुस्ताका तारावीर पुत्र
४५ औं पुस्ताका जीतबहादुर का सन्तान
४६ औं पुस्ताका प्रेमबहादुर का …….. । १२२७११११

४६ औं पुस्ताकी उर्मिला का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी रेणुका का ……… ।
४५ औं पुस्ताका भवानी का सन्तान
४६ औं पुस्ताका नुमल का …….. । १२२७११२१
४६ औं पुस्ताका मोहन का …….. । १२२७११२२
४६ औं पुस्ताका राजु का …….. । १२२७११२३
४६ औं पुस्ताका प्रकाश का …….. । १२२७११२४

४६ औं पुस्ताकी लक्ष्मीमाया का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी हिरा का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी गीता का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी गंगा का ……… ।

४४ औं पुस्ताका दलवीर पुत्र
४५ औं पुस्ताका दलमर्दन का सन्तान
४६ औं पुस्ताका मेघराज (भार्या – केवलकुमारी) का १ पुत्र – सुमीन । २ पुत्री – सुजाता र रेखा । १२२७१२११
४६ औं पुस्ताका तारावीर (भार्या – रञ्जु) का २ पुत्री – एलिना र एलिसा । १२२७१२१२
४६ औं पुस्ताका गोपाल (भार्या – मञ्जु) का …….. । १२२७१२१३

४६ औं पुस्ताकी दिमेश्वरी का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी ज्ञानी का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी सुमित्रा का ……… ।
४५ औं पुस्ताका डालिम का सन्तान
४६ औं पुस्ताका नव (भार्या – रुपा) का १ पुत्र – केदार । २ पुत्री – पूजा र विना । १२२७१२२१
४६ औं पुस्ताका महेन्द्र (भार्या – ……) का १ पुत्र – जयबहादुर । १ पुत्री – गीता । १२२७१२२२
४६ औं पुस्ताका हेमन्त का …….. । १२२७१२२३

४६ औं पुस्ताकी लीला का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी हीरा का ……… ।
४६ औं पुस्ताकी विना का ……… ।
४५ औं पुस्ताका भक्तबहादुर का सन्तान
४६ औं पुस्ताका टंकबहादुर का …….. । १२२७१२३१
४६ औं पुस्ताका घनश्याम का …….. । १२२७१२३२

४६ औं पुस्ताकी दीपा का ……… ।

४५ औं पुस्ताका दलमर्दन पुत्र
४६ औं पुस्ताका मेघराज का सन्तान
४७ औं पुस्ताका सुमीन का ‍…………. । १२२७१२१११

४७ औं पुस्ताकी सुजाता का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी रेखा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका तारावीर का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……….. का ‍…………. । १२२७१२१२१

४७ औं पुस्ताकी एलिना का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी एलिसा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका गोपाल का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……….. का ‍…………. । १२२७१२१३१

४५ औं पुस्ताका डालिम पुत्र
४६ औं पुस्ताका नव का सन्तान
४७ औं पुस्ताका केदार का ‍…………. । १२२७१२२११

४७ औं पुस्ताकी पूजा का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी विना का ……. ।
४६ औं पुस्ताका महेन्द्र का सन्तान
४७ औं पुस्ताका जयबहादुर का ‍…………. । १२२७१२२२१

४७ औं पुस्ताकी गीता का ……. ।

Leave a Reply