४१ औं पुस्ताका राधाकृष्ण — ४२ औं पुस्ताका बद्रिनाथ का सन्तान (ल्याङ्ग)

image_pdfimage_print

४१ औं पुस्ताका राधाकृष्ण पुत्र ४२ औं पुस्ताका बद्रिनाथ का सन्तान (ल्याङ्ग)

३९ औं पुस्ताका देवर्षिका पुत्र ४० औं पुस्ताका श्रीकृष्ण पुत्र ४१ औं पुस्ताका राधाकृष्णका सन्तान
४२ औं पुस्ताका वैजनाथ (वेणुदत्त) (भार्ाा – ……….) का २ पुत्र – पद्मलाल र शिवननधि । १२३१
४२ औं पुस्ताका बद्रिनाथ (भार्ाा – ……….) का ३ पुत्र – परमानन्द, मकरध्वज र कुलानन्द । १२३२
४१ औं पुस्ताका राधाकृष्ण पुत्र
४२ औं पुस्ताका बद्रिनाथका सन्तान
४३ औं पुस्ताका परमानन्द (भार्ाा – ……….) का २ पुत्र – शमत्रलाल र नन्दलाल । १२३२१
४३ औं पुस्ताका मकरध्वज (भार्ाा – ……….) का १ पुत्र – भवानीिंकर । १२३२२
४३ औं पुस्ताका कुलानन्द (भार्ाा – मंगला निशमरे) का ४ पुत्र – …………, दधिराम, प्रजापनत र श्रीकृष्ण (चन्िप्रसाद) । ३ पुत्री –
……… काफ्ले, मनमार्ा काफ्ले र पुनमार्ा पोखरेल ।१२३२३
४२ औं पुस्ताका बद्रिनाथ पुत्र
४३ औं पुस्ताका परमानन्दका सन्तान
४४ औं पुस्ताका शमत्रलाल (भार्ाा – मगला नेपाल र …… पराजुली) का २ पुत्र – कान्तुपाध्र्े (कमलापनत) र हररलाल । ३ पुत्री – भीमा
लम्साल, इन्िमार्ा अधिकारी र इश्वरी दाहाल । १२३२११
४४ औं पुस्ताका नन्दलाल (भार्ाा – कमलादेवी खनाल र चन्िबदना पोखरेल) का ५ पुत्र – नरनाथ, रामलाल (रामप्रसाद), कुलप्रसाद,
हेमराज र धथरराज । २ पुत्री – लशलता लम्साल र द्रदव्र्ेश्वरी अधिकारी । १२३२१२
४३ औं पुस्ताका मकरध्वजका सन्तान
४४ औं पुस्ताका भवाननिंकर (भार्ाा – षष्ष्िकादेवी खनाल) का ३ पुत्र – खडानन्द, छववलाल र कृष्णप्रसाद । २ पुत्री – …… भट्िराई र
…… दाहाल । १२३२२१
४३ औं पुस्ताका कुलानन्दका सन्तान
४४ औं पुस्ताका ……….. का सन्तान नभएका (कुमार) । १२३२३०
४४ औं पुस्ताका दधिराम (भार्ाा – ……….) का ४ पुत्र – िंकर, ववष्णु, रामलाल र द्रिकाराम । १२३२३१
४४ औं पुस्ताका प्रजापनत (भार्ाा – ववष्णुमार्ा) का २ पुत्र – नरनाथ र मािवप्रसाद । २ पुत्री – तुलसा अधिकारी र द्रहमगगा । १२३२३२
४४ औं पुस्ताका श्रीकृष्ण (चन्िप्रसाद) (भार्ाा – रमा ननरौला) का १ पुत्र – उमानाथ । १ पुत्री – साववत्रा दाहाल । १२३२३३
४४ औं पुस्ताकी ……… काफ्ले (श्रीमान – ………) का सन्तान नभएका ।
४४ औं पुस्ताकी मनमार्ा काफ्ले (श्रीमान – ………) का सन्तान नभएका ।
४४ औं पुस्ताकी पुनमार्ा पोखरेल (श्रीमान – ………) का १ पुत्र – ……… ।
४३ औं पुस्ताका परमानन्द पुत्र
४४ औं पुस्ताका शमत्रलालका सन्तान
४५ औं पुस्ताका कान्तुपाध्र्े (कमलापनत) (भार्ाा – ववष्णुमार्ा अधिकारी) का ४ पुत्र – गोववन्द, िनश्र्ाम, कृष्णप्रसाद (नतथाप्रसाद) र
कोिल । ३ पुत्री – इन्िमार्ा भण्डारी, िनमार्ा भण्डारी र गंगा । १२३२१११
४५ औं पुस्ताका हररलाल (भार्ाा – नरमार्ा बास्तोला) का १ पुत्र – भवानीिंकर । ३ पुत्री – खेमकुमारी पोखरेल, चुणादेवी पोखरेल र
सीतादेवी गुरागाईँ । १२३२११२
४५ औं पुस्ताकी भीमा लम्साल (श्रीमान – हररप्रसाद) का……… पुत्र – ……… । ……… पुत्री – ……… ।
४५ औं पुस्ताकी इन्िमार्ा अधिकारी (श्रीमान – हेमलाल) का १ पुत्र – हेमराज । २ पुत्री – डष्ण्डमार्ा काफ्ले र ववष्णुमार्ा भट्िराई ।
४५ औं पुस्ताकी इश्वरी दाहाल (श्रीमान – ……..) का २ पुत्र – सुर्प्रा साद र भष्ततववलास । ४ पुत्री – ……… अधिकारी, ……… ढुङ्गाना,
……… आचार्ा र ……… पोखरेल ।
४४ औं पुस्ताका नन्दलालका सन्तान
४५ औं पुस्ताका कुलप्रसाद (भार्ाा – पववत्रादेवी अधिकारी) का ४ पत्रु – ढुण्डीराज, ननलमणी, खेमराज र नारार्ण । ४ पुत्री – नछता
गुरागाईँ, िुभिा अधिकारी, शसता र उमादेवी ढकाल । १२३२१२१
४५ औं पुस्ताका नरनाथका २ पुत्र – पीताम्वर र गोवपकृष्ण । ७ पत्रुी – थानेश्वरी पौडेल, ननमाला कुइँकेल, िमाकला भट्िराई, र्िोदा
भण्डारी, सीता ढकाल, कमला पौडेल र मैर्ा ढकाल । १२३२१२२
४५ औं पुस्ताका रामलाल (रामप्रसाद) (भार्ाा – बन्ृदा भण्डारी) का ३ पुत्र – मणणराज, देवराज (के दार) र कल्र्ाण । ६ पुत्री – काशलका
बराल, ववष्णुननरौला, लक्ष्मी दाहाल, जीवन काफ्ले, अमतृ ा भट्िराई र वप्रर्ा पौडेल । १२३२१२३
४५ औं पुस्ताका ऋवष (भार्ाा – अष्म्बकादेवी भण्डारी र पुण्डरी अधिकारी) का १ पुत्र – …… । १२३२१२४
४५ औं पुस्ताका हेमराज (भार्ाा – िनमार्ा अधिकारी, चन्िवदना नेपाल, उमा सुवेदी र िान्ता लम्साल) का २ पुत्र – ऋवष र िेषराज ।
४ पुत्री – श्रीिकला निशमरे, कृष्णकला खनाल, उशमाला भण्डारी र र्मकला दाहाल । १२३२१२५
४५ औं पुस्ताकी लशलता लम्साल (श्रीमान – नरप्रसाद) का ५ पुत्र – ववष्णुप्रसाद, िंकनाथ, मुष्ततनाथ, गुणराज र वेदनाथ । २ पुत्री –
पववत्रा त्रत्रताल र दगु ाा खनतवडा ।
४५ औं पुस्ताकी द्रदव्र्ेश्वरी अधिकारी (श्रीमान – पुष्पलाल) का ४ पत्रु – डडल्लीराम, ढुष्ण्डराज, भष्ततववलास र गणेि । ५ पुत्री – द्रिका
भण्डारी, सररता नतष्म्सना, ववष्णुनतष्म्सना, जानुका नतवारी र दगु ाा लुइँिेल ।
४३ औं पुस्ताका मकरध्वज पुत्र
४४ औं पुस्ताका भवाननिंकरका सन्तान
४५ औं पुस्ताका खडानन्द (भार्ाा – द्रदलकुमारी निशमरे) का ६ पुत्र – प्रेमप्रसाद (ठाकुरनाथ), णखलप्रसाद, भष्ततववलास, जगन्नाथ,
प्रेमननधि र जीवनाथ । ३ पुत्री – िनमार्ा पोखरेल, िंककुमारी नेपाल र िनेश्वरी ननरौला । १२३२२११
४५ औं पुस्ताका छववलाल (भार्ाा – स्वष्स्तका पौडेल, पववत्रा नेपाल र कृष्णकुमारी नेपाल र) का ५ पत्रु – कवपलमूनन, भष्ततववलास,
बल्लभ, के िव र इन्िववलास । ५ पुत्री – िङ्के श्वरी दाहाल, अष्म्बका पौडेल, भवानी दाहाल, नारार्णी अधिकारी र दगु ाा दाहाल ।
१२३२२१२
४५ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद (भार्ाा – धचत्रादेवी ननरौला) का ४ पुत्र – ज्ञानप्रसाद, भरत, डडल्लीराम र रामकुमार । ३ पुत्री – पावाता
(पोष्िा) सुवेदी, सीतादेवी सुवेदी र रािा सुवेदी । १२३२२१३
४५ औं पुस्ताकी लोकादेवी भट्िराई (श्रीमान – बद्रिनाथ) का २ पुत्र – बुष्ध्दनाथ र िोणीनाथ । ५ पुत्री – ……, ……, रमादेवी भण्डारी,
नमादा अधिकारी र वेदमार्ा अधिकारी।
४५ औं पुस्ताकी िनमार्ा दाहाल का (श्रीमान – पिुपनत) का ४ पुत्र – बाबुराम, कुलप्रसाद, द्रिकाराम र मणणप्रसाद । ३ पुत्री – ……
पराजुली, सीता ननरौला र पदमा खनतवडा।
४३ औं पुस्ताका कुलानन्द पुत्र
४४ औं पुस्ताका दधिरामका सन्तान
४५ औं पुस्ताका िंकर का सन्तान नभएका । १२३२३११
४५ औं पुस्ताका ववष्णुका सन्तान नभएका । १२३२३१२
४५ औं पुस्ताका रामलाल का सन्तान नभएका । १२३२३१३
४५ औं पुस्ताका द्रिकाराम (भार्ाा – ……. अधिकारी) का २ पुत्र – त्रत्रलोचन र बासुदेव । १२३२३१४
४४ औं पुस्ताका प्रजापनतका सन्तान
४५ औं पुस्ताका मािवप्रसाद (भार्ाा – नन्दकुमारी भण्डारी) का सन्तान नभएका । १२३२३२१
४५ औं पुस्ताका नरनाथ (भार्ाा – तोत्रकला अधिकारी) का ३ पुत्र – कववराज, रामप्रसाद र नतथाराज । ३ पुत्री – वेदकुमारी भट्िराई,
बेलकुमारी भट्िराई र िान्ता दाहाल । १२३२३२२
४५ औं पुस्ताकी तुलसा अधिकारी (श्रीमान – …….) का १ पुत्र – ……. । १ पुत्री – ……. ।
४५ औं पुस्ताकी द्रहमगङ्गा का सन्तान नभएका (कुमारी) ।
४४ औं पुस्ताका श्रीकृष्ण (चन्िप्रसाद) का सन्तान
४५ औं पुस्ताका उमानाथ (भार्ाा – सरस्वती खनाल) का ५ पुत्र – बेदनाथ, अजुना , शिवकुमार, िंकर र गणेि । ४ पुत्री – लीलामार्ा
भट्िराई, सरस्वती न्र्ौपाने, ववमला दलु ाल र ननमाला अधिकारी । १२३२३३१
४५ औं पुस्ताकी साववत्रा दाहाल (श्रीमान – ……) का सन्तान नभएका ।
४४ औं पुस्ताका ममत्रलाल पुत्र
४५ औं पुस्ताका कान्तुपाध्र्े (कमलापनत) का सन्तान
४६ औं पुस्ताका कौिल का सन्तान नभएका (कुमार) । १२३२११११
४६ औं पुस्ताका गोववन्द (भार्ाा – लेखाकुमारी ननरौला) का २ पुत्र – गणेि र मकुुन्द । ६ पुत्री – तारा खनाल, रािा गुरागाईँ, दगु ाा
दाहाल, मष्न्दरा काफ्ले, िकुन्तला कोइराला र उशमला ा दाहाल । १२३२१११२
४६ औं पुस्ताका िनश्र्ाम (भार्ाा – बाशलका निशमरे) का ४ पुत्र – र्ादव, िंककुमार, इन्ि र ववनोद । ४ पुत्री – गंगा ननरौला, लक्ष्मी
अधिकारी, ववमला र सरस्वनत । १२३२१११३
४६ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद (नतथाप्रसाद) का …….. । १२३२१११४
४६ औं पुस्ताकी इन्िमार्ा भण्डारी (श्रीमान – लोकनाथ) का ३ पुत्र – चक्र, डम्वर र नारार्ण । ५ पुत्री – देवी अधिकारी, उमा ढकाल,
कमला न्र्ौपाने, देवकक लम्साल र गोमा दाहाल ।
४६ औं पुस्ताकी िनमार्ा भण्डारी (श्रीमान – कुलचन्ि) का २ पुत्र – …… र …… । २ पुत्री – …… दाहाल र …… ।
४६ औं पुस्ताकी गंगा का ……… ।
४५ औं पुस्ताका हररलालका सन्तान
४६ औं पुस्ताका भवानीिंकर ु (भार्ाा – प्रेमकुमारी पोखरेल र ताराकुमारी गुरागाईँ) का ४ पुत्र – नरेन्ि, र्ुवराज, कुिल र नवेन्ि ।
१२३२११२१
४६ औं पुस्ताकी खमे कुमारी पोखरेल (श्रीमान – नष्न्दके िर) का २ पत्रु – सीताराम र पुष्कर । ५ पुत्री – पावानत पोखरेल, उमीला खनाल,
ररता दाहाल, सुर्का ुमारी काफ्ले र इन्िकुमारी खनाल ।
४६ औं पुस्ताकी चुणादेवी पोखरेल (श्रीमान – भोजराज) का ३ पुत्र – रमेि, दीपक र तारावल्लभ । ३ पुत्री – सुशिला काफ्ल, े जनता
सत्र्ाल र मञ्जुअधिकारी ।
४६ औं पुस्ताकी सीतादेवी गुरागाईँ (श्रीमान – वेदनाथ) का २ पुत्र – प्रद्रदप र प्रमोद । १ पुत्री – प्रनतमा अधिकारी ।
४४ औं पुस्ताका नन्दलाल पुत्र
४५ औं पुस्ताका कुलप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका ढुण्डीराज का सन्तान नभएका । १२३२१२११
४६ औं पुस्ताका ननलमणी (भार्ाा – िोशभता दाहाल) का २ पुत्र – प्रेमप्रसाद र ओमप्रसाद । ३ पुत्री – गोमा दाहाल, मेनुका ढकाल र
कृष्णमार्ा प्र्ाकुरेल । १२३२१२१२
४६ औं पुस्ताका खमे राज (भार्ाा – चन्िमार्ा सुवेदी) का २ पुत्र – रामप्रसाद र लेखनाथ । १ पुत्री – कृष्णकुमारी दाहाल । १२३२१२१३
४६ औं पुस्ताका नारार्ण (भार्ाा – सीता दाहाल) का २ पुत्र – दीपक र द्रदनेि । १ पुत्री – चन्िकुमारर (अष्म्बका) पौडेल । १२३२१२१४
४६ औं पुस्ताकी नछता गुरागाईँ (श्रीमान – रमानाथ) का सन्तान नभएका ।
४६ औं पुस्ताकी सुभिा अधिकारी (श्रीमान – वेदनाथ) का ३ पुत्र – हेमराज रमेि र शसताराम । १ पुत्री – उशमाला सापकोिा ।
४६ औं पुस्ताकी शसता का सन्तान नभएका (कुमारी) ।
४६ औं पुस्ताकी उमादेवी ढकाल (श्रीमान – मुष्तत) का ४ पुत्र – गोपाल, के दार, सीताराम र सन्तोष । २ पुत्री – जानकु ा ननरौला र
अष्म्वका भट्िराई ।
४५ औं पुस्ताका नरनाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका पीताम्वर (भार्ाा – जानुका नतष्म्सना) का २ पुत्र – गणेि र राजेि । ४ पुत्री – मीना दाहाल, िाष्न्त काफ्ले, राधिका र
पावाती ननरौला । १२३२१२२१
४६ औं पुस्ताका गोवपकृष्ण (भार्ाा – बालकुमारी अधिकारी) का २ पत्रु – दण्डपाणण र िोमनाथ । १२३२१२२२
४६ औं पुस्ताकी थानेश्वरी पौडेल (श्रीमान – चन्िप्रसाद) का ३ पुत्र – कुमर, रुि र कृष्ण । ३ पुत्री – इष्न्दरा निशमरे, साववत्रा सुवेदी र
जीवन गुरागाईँ ।
४६ औं पुस्ताकी ननमाला कुईँकेल (श्रीमान – ऋवषके ि) का ३ पुत्र – गणेि, रमेि र महेि । ३ पुत्री – भवानी कट्िेल, िोभा गुरागाईँ र
ममता अधिकारी ।
४६ औं पुस्ताकी िमाकला भट्िराई (श्रीमान – िमाराज) का २ पुत्र – हेमराज र खेमराज । २ पुत्री – उशमाला लम्साल र प्रशमला नेपाल ।
४६ औं पुस्ताकी र्िोदा भण्डारी (श्रीमान – सोमप्रसाद) का ४ पुत्र – गणेि, के दार, बाबा र नारार्ण । १ पुत्री – मञ्जुलम्साल ।
४६ औं पुस्ताकी सीता ढकाल (श्रीमान – भीमप्रसाद) का १ पुत्र – सागर । ४ पुत्री – िकुन्तला भट्िराई, सुशिला, सररता र संधगता
कोइराला ।
४६ औं पुस्ताकी कमला पौडेल (श्रीमान – गीरेन्ि) का १ पुत्र – पुरुषोत्तम । ३ पुत्री – हररमार्ा निशमरे, दगु ाा ढकाल र गीता भट्िराई ।
४६ औं पुस्ताकी मैर्ा ढकाल (श्रीमान – चेतदेव) का २ पुत्र – वपताम्वर र सन्तोष ।
४५ औं पुस्ताका रामलाल (रामप्रसाद) का सन्तान
४६ औं पुस्ताका मणणराज (भार्ाा – गोमा लम्साल) का ६ पुत्री – ममता चाशलसे, सववता नतशमष्ल्सना, अनुकट्िेल, जुनीता थापा, पूजा
र प्रज्ञा । १२३२१२३१
४६ औं पुस्ताका देवराज (के दार) का सन्तान नभएका । १२३२१२३२
४६ औं पुस्ताका कल्र्ाण (भार्ाा – तारा राई) का २ पुत्र – अनजु र अनुप । १ पुत्री – उपमा । १२३२१२३३
४६ औं पुस्ताकी ठष्म्वका बराल (श्रीमान – थवराज) का १ पुत्र – रमेि । ५ पुत्री – रािा, िकुन्तला ररमाल, गीता ररजाल, सीता
गड्तौला र अचाना कोइराला ।
४६ औं पुस्ताकी ववष्णुननरौला (श्रीमान – छत्रप्रसाद) का सन्तान नभएका ।
४६ औं पुस्ताकी लक्ष्मी दाहाल (श्रीमान – रववचन्ि) का २ पुत्र – गोववन्द र कोमलप्रसाद । २ पुत्री – वुनुधिमाल र ववन्जुनिशमरे ।
४६ औं पुस्ताकी जीवन काफ्ले (श्रीमान – गोववन्द) का १ पुत्र – ववनोद । २ पुत्री – िारदा कोइराला र ववननता सुवेदी ।
४६ औं पुस्ताकी अमता भट्िराई ृ (श्रीमान – अच्र्ुत) का १ पुत्र – अंकीत ।
४६ औं पुस्ताकी वप्रर्ा पौडले (श्रीमान – के िवराज) का २ पुत्री – प्रकृनत र सुकृनत ।
४५ औं पुस्ताका हेमराजका सन्तान
४६ औं पुस्ताका िेषराज (भार्ाा – द्रदपा ररजाल) का २ पुत्र – शसध्दान्त र सौहादा। १२३२१२५१
४६ औं पुस्ताका ऋवष (भार्ाा – सरीता ररजाल) का १ पुत्र – आरभ । १२३२१२५२
४६ औं पुस्ताकी जीिनकला निशमरे (श्रीमान – प्रभुराम) का १ पुत्र – लशलत । २ पुत्री – संगीता भट्िराई र सजृ ना सापकोिा ।
४६ औं पुस्ताकी कृष्णकला खनाल (श्रीमान – गुरुप्रसाद) का १ पुत्र – मुकेि ।
४६ औं पुस्ताकी उशमला ा भण्डारी (श्रीमान – ज्ञानेन्ि) का १ पुत्र – उमंग ।
४६ औं पुस्ताकी र्मकला दाहाल (श्रीमान – बिी) का १ पुत्र – अशभिेक । १ पुत्री – नेहा ।
४४ औं पुस्ताका भवाननशकं र पुत्र
४५ औं पुस्ताका खडानन्दका सन्तान
४६ औं पुस्ताका प्रेमप्रसाद (ठाकुरनाथ) (भार्ाा – िोभा दाहाल) का ४ पुत्र – सूर्प्रा साद, शभमप्रसाद (कुमार), लेखनाथ र िमाप्रसाद । २
पुत्री – िशमाला भट्िराई, गंगा पौडेल र णखलाकुमारी । १२३२२१११
४६ औं पुस्ताका णखलप्रसाद (भार्ाा – सरस्वनत भण्डारी र तारादेवी ननरौला) का ३ पुत्र – बिी, जीवन र सूमन । १२३२२११२
४६ औं पुस्ताका भष्ततववलास (भार्ाा – पववत्रा भट्िराई) का ४ पुत्र – गोववन्द (इन्िप्रसाद), गणेि (खेमप्रसाद), रमेि र शिवकुमार । ३
पुत्री – िकुन्तला निशमरे, उमा ननरौला र र्मुना त्रबष्ि । १२३२२११३
४६ औं पुस्ताका जगन्नाथ (भार्ाा – राधिका न्र्ौपाने र कमलादेवी ननरौला) का सन्तान नभएका । १२३२२११४
४६ औं पुस्ताका प्रेमननधि (भार्ाा – मैर्ा भट्िराई, िुभिा त्रबष्ि, िनमार्ा पौडेल र पावाती न्र्ौपाने) का ५ पुत्र – गोपाल, िेकनाथ,
बुष्ध्दप्रसाद, राजन र ववकाि । ३ पुत्री – सीता ननरौला, चन्िकला निशमरे र ववष्णुअधिकारी। १२३२२११५
४६ औं पुस्ताका जीवनाथ (भार्ाा – …… भण्डारी) का सन्तान नभएका । १२३२२११६
४६ औं पुस्ताकी िनमार्ा पोखरेल (श्रीमान – ……) का सन्तान नभएका ।
४६ औं पुस्ताकी िंककुमारी नेपाल (श्रीमान – इन्िमणण) का ४ पुत्र – खेमराज, कृष्ण, मोहन र गणेि । ७ पुत्री – िरेमादेवी दाहाल,
संगीता दाहाल, गंगा सुवेदी, जमुना पोखरेल, धगता कोइराला, इष्न्दरा दाहाल र शसता भट्िराई ।
४६ औं पुस्ताकी िनेश्वरी ननरौला (श्रीमान – चक्रप्रसाद) का २ पुत्र – मोहन र देवराज । २ पुत्री – तारा बुडाथोकी र शसता लम्साल।
४५ औं पुस्ताका छववलालका सन्तान
४६ औं पुस्ताका कवपलमुनन का सन्तान नभएका (कुमार) । १२३२२१२१
४६ औं पुस्ताका भष्ततववलास का सन्तान नभएका (कुमार) । १२३२२१२२
४६ औं पुस्ताका बल्लभ (भार्ाा – गोमा काफ्ले) का १ पुत्र – कोमल । ३ पुत्री – करुणा, अष्स्मता र अंककता । १२३२२१२३
४६ औं पुस्ताका केिव का सन्तान नभएका (कुमार) । १२३२२१२४
४६ औं पुस्ताका इन्िववलास (भार्ाा – लक्ष्मी भट्िराई) का १ पुत्र – ववष्जन्ि । १ पुत्री – ववना सत्र्ाल । १२३२२१२५
४६ औं पुस्ताकी िङ्केश्वरी दाहाल (श्रीमान – कमलापनत) का ४ पुत्र – लोकनाथ, नारद, ठाकुर र िोण । ८ पुत्री – खड्गेश्वरी अधिकारी,
मातकृ ा ढुङ्गाना, द्रदनेश्वरी ढुङ्गाना, गंगा पोखरेल, जमुना निशमरे, र्िोदा भण्डारी, तुलसा खरेल र पुष्पा बाँस्कोिा ।
४६ औं पुस्ताकी अष्म्बका पौडले (श्रीमान – गंगालाल) का २ पुत्र – भरत र किशलप । ३ पुत्री – ……., ……. र ……. ।
४६ औं पुस्ताकी भवानी दाहाल (श्रीमान – लक्ष्मीप्रसाद) का ६ पुत्री – मनोज, खगेन्ि, सर्ु ोग, ववकाि, सुदीप र सुलभ । १ पुत्री – पुजा
ननरौला ।
४६ औं पुस्ताकी नारार्णी अधिकारी (श्रीमान – देवीप्रसाद) का १ पत्रु – नववन । १ पुत्री – शमट्ठु खनाल ।
४६ औं पुस्ताकी दगु ाा दाहाल (श्रीमान – ……) का ……. पुत्र – ……. । ……. पुत्री – ……. ।
४५ औं पुस्ताका कृष्णप्रसादका सन्तान
४६ औं पुस्ताका ज्ञानप्रसाद (भार्ाा – अष्म्बका) का २ पुत्र – पदमप्रसाद र बोिराज । २ पुत्री – गोमा दाहाल र कल्पना ररजाल ।
१२३२२१३१
४६ औं पुस्ताका भरत का सन्तान नभएका (कुमार) । १२३२२१३०
४६ औं पुस्ताका डडल्लीराम (भार्ाा – इष्न्दरा नतष्म्सना) का १ पुत्र – झलनाथ । १२३२२१३२
४६ औं पुस्ताका रामकुमार (भार्ाा – सीतादेवी ररजाल) का १ पुत्र – सौरभ । १ पुत्री – श्रेर्ा । १२३२२१३३
४६ औं पुस्ताकी पावता ा (पोष्िा) सुवेदी (श्रीमान – जर्नारार्ण)) का २ पुत्र – िमाानन्द र तोर्ा । २ पुत्री – खोमा भट्िराई र शमना
पौडेल ।
४६ औं पुस्ताकी सीतादेवी सुवेदी (श्रीमान – भानुभतत) का २ पुत्र – ववष्णुप्रसद र द्रिकाराम । १ पुत्री – रेखा निशमरे ।
४६ औं पुस्ताकी रािा सुवेदी (श्रीमान – धगररराज) का १ पुत्र – द्रहमाल ।
४४ औं पुस्ताका दधधराम पुत्र
४५ औं पुस्ताका िंकर का सन्तान
४६ औं पुस्ताका …… का ……. । १२३२३१११
४५ औं पुस्ताका ववष्णुका सन्तान
४६ औं पुस्ताका …… का ……. । १२३२३१२१
४५ औं पुस्ताका रामलाल का सन्तान
४६ औं पुस्ताका …… का ……. । १२३२३१३१
४५ औं पुस्ताका द्रिकारामका सन्तान
४६ औं पुस्ताका त्रत्रलोचन का ……. । १२३२३१४१
४६ औं पुस्ताका बासुदेव का ……. । १२३२३१४२
४४ औं पुस्ताका प्रजापनत पुत्र
४५ औं पुस्ताका नरनाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका कववराज (भार्ाा – उमादेवी निशमरे) का १ पुत्र – द्रहरण्र्प्रसाद । ६ पुत्री – गीता पोखरेल, सीता ररजाल, ववमला
भट्िराई, अष्म्बरा दलु ाल, गुणकुमारी र र्िोदा । १२३२३२२१
४६ औं पुस्ताका रामप्रसाद (भार्ाा – रेखा भट्िराई) का २ पुत्र – गणेि र रमेि । १ पुत्री – सुननता नेपाल । १२३२३२२२
४६ औं पुस्ताका नतथरा ाज (भार्ाा – बुनुदाहाल) का २ पुत्र – आर्ुष र बुष्ध्दप्रसाद । १२३२३२२३
४६ औं पुस्ताकी वेदकुमारी भट्िराई (श्रीमान – मेिराज) का सन्तान नभएका ।
४६ औं पुस्ताकी बेलकुमारी भट्िराई (श्रीमान – र्न्कराज) का १ पत्रु – गणेि । २ पुत्री – ववन्दा कोइराला र िशमाला कट्िेल ।
४६ औं पुस्ताकी िान्ता दाहाल (श्रीमान – िडडन्ि) का २ पुत्र – सन्तोष (सरोज) र भुपेन्ि । १ पुत्री – इन्दुनतष्म्सना ।
४४ औं पुस्ताका श्रीकृष्ण (चन्िप्रसाद) पुत्र
४५ औं पुस्ताका उमानाथका सन्तान
४६ औं पुस्ताका बेदनाथ (भार्ाा – दगु ाा न्र्ौपाने) का १ पुत्र – वविाल । १ पुत्री – प्रनतभा खनाल । १२३२३३११
४६ औं पुस्ताका अजुना का सन्तान नभएका (कुमार) । १२३२३३१२
४६ औं पुस्ताका शिवकुमार (भार्ाा – कमलादेवी लाशमछाने) का १ पत्रुी – सामना । १२३२३३१३
४६ औं पुस्ताका िंकर (भार्ाा – िोभा कँडले ) का १ पुत्र – सम्र्ोग । १ पुत्री – समीक्षा । १२३२३३१४
४६ औं पुस्ताका गणेि (भार्ाा – तारा बराल) का १ पुत्र – मािास द एिम (स्वागत) । १ पुत्री – मािािा एिोशमक । १२३२३११५
४६ औं पुस्ताकी लीलामार्ा भट्िराई (श्रीमान – एकराज) का ३ पुत्र – िम्भ, ु ववनोद र राजन । २ पुत्री – कववता अधिकारी र ववननता
कट्िेल ।
४६ औं पुस्ताकी सरस्वती न्र्ौपाने (श्रीमान – तुलसीराम) का २ पुत्र – कुमार र सुमन । ४ पुत्री – मीना खनतवडा, ररता पौडेल, मष्न्दरा
दलु ाल र सुननता निशमरे ।
४६ औं पुस्ताकी ववमला दलु ाल (श्रीमान – भरत) का १ पुत्र – दीक्षान्त । १ पुत्री – दीक्षा ।
४६ औं पुस्ताकी ननमाला अधिकारी (श्रीमान – रामहरी) का २ पुत्री – अष्स्मता र अष्स्मना ।
४५ औं पुस्ताका कान्तुपाध्ये (कमलापनत) पुत्र
४६ औं पुस्ताका गोववन्द का सन्तान
४७ औं पुस्ताका गणेि (भार्ाा – कल्पना बराल) का २ पुत्र – ररष्जल र नवद्रदप । १२३२१११२१
४७ औं पुस्ताका मुकुन्द (भार्ाा – उमा अधिकारी) का १ पुत्र – ननतेि । १ पुत्री – गररमा । १२३२१११२२
४७ औं पुस्ताकी तारा खनाल (श्रीमान – गोपाल) का २ पुत्र – सन्तोष र ववरेन्ि । १ पुत्री – इष्न्दरा ।
४७ औं पुस्ताकी रािा गुरागाईँ (श्रीमान – गणेि) का २ पुत्र – सरोज र मनोज । २ पुत्री – सुननता कट्िेल र ववननता पौड्र्ाल ।
४७ औं पुस्ताकी दगु ाा दाहाल (श्रीमान – हरीप्रसाद) का १ पुत्र – मनोज । २ पुत्री – गंगा नेपाल र मननषा …… ।
४७ औं पुस्ताकी मष्न्दरा काफ्ले (श्रीमान – धथरामणी) का २ पुत्र – आदषा र आर्ाम । १ पुत्री – िाष्न्त नतष्म्सना ।
४७ औं पुस्ताकी िकुन्तला कोइराला (श्रीमान – द्रदनेि) का १ पुत्र – प्रभाकर । १ पुत्री – अनु।
४७ औं पुस्ताकी उशमला ा दाहाल (श्रीमान – नारार्ण) का १ पुत्र – हुमन । १ पुत्री – एशलिा ।
४६ औं पुस्ताका िनश्र्ाम का सन्तान
४७ औं पुस्ताका र्ादव (भार्ाा – दीपा खनाल) का १ पुत्र – दिान । १ पुत्री – दीर्ा । १२३२१११३१
४७ औं पुस्ताका िंककुमार (भार्ाा – प्रष्जता भट्िराई) का ३ पुत्र – आिीष, मौसम र अशभषेक । १ पत्रुी – अचाना । १२३२१११३२
४७ औं पुस्ताका इन्ि (भार्ाा – तारा पोखरेल) का १ पुत्र – अनुि । १ पुत्री – अनुिा । १२३२१११३३
४७ औं पुस्ताका ववनोद (भार्ाा – सवादा लम्साल) का ……. पुत्र – ……. । ……. पुत्री – ……. । १२३२१११३४
४७ औं पुस्ताकी गंगा ननरौला (श्रीमान – द्रदपक) का १ पुत्र – आर्ुि । २ पुत्री – आकृनत र आश्था ।
४७ औं पुस्ताकी अक्ष्मी अधिकारी (श्रीमान – ……) का ……. पुत्र – ……. । ……. पुत्री – ……. ।
४७ औं पुस्ताकी ववमला भट्िराई (श्रीमान – सन्तोष) का १ पुत्र – कृष्ण ।
४७ औं पुस्ताकी सरस्वनत नेपाल (श्रीमान – मोहन) का १ पुत्र – मेिराज ।
४५ औं पुस्ताका हररलाल पुत्र
४६ औं पुस्ताका भवानीिंकर का सन्तान ु
४७ औं पुस्ताका नरेन्ि (भार्ाा – िशमाला भण्डारी) का १ पुत्री – अनुश्री । १२३२११२११
४७ औं पुस्ताका र्ुवराज (भार्ाा – भावना िमला) का ……. पुत्र – ……. । ……. पुत्री – ……. । १२३२११२१२
४७ औं पुस्ताका कुिल (भार्ाा – कववता खनाल) का ……. पुत्र – ……. । ……. पुत्री – ……. । १२३२११२१३
४७ औं पुस्ताका नवन्िे का …………. । १२३२११२१४
४५ औं पुस्ताका कुलप्रसाद पुत्र
४६ औं पुस्ताका ननलमणी का सन्तान
४७ औं पुस्ताका प्रेमप्रसाद (भार्ाा – दगु ाा निशमरे) का १ पुत्री – अनतधथ । १२३२१२१२१
४७ औं पुस्ताका ओमप्रसाद (भार्ाा – िुष्मा पराजुली) का १ पुत्र – सवु ोि । १२३२१२१२२
४७ औं पुस्ताकी गोमा दाहाल (श्रीमान – रुि) का १ पुत्र – हेमन्िु।
४७ औं पुस्ताकी मेनकु ा ढकाल (श्रीमान – भरत) का २ पुत्री – स्मनृत र वप्रनत ।
४७ औं पुस्ताकी कृष्णमार्ा प्र्ाकुरेल (श्रीमान – दधिराम) का १ पुत्री – आकृनत ।
४६ औं पुस्ताका खेमराज का सन्तान
४७ औं पुस्ताका रामप्रसाद (भार्ाा – लक्ष्मी दाहाल) का १ पुत्र – ववप्लव । १२३२१२१३१
४७ औं पुस्ताका लेखनाथ (भार्ाा – कल्पना रार्ामाझी) का १ पुत्र – लक्ष । १ पुत्री – लक्ष्मी । १२३२१२१३२
४७ औं पुस्ताकी कृष्णकुमारी दाहाल (श्रीमान – रमेि) का १ पुत्र – वववपन ।
४६ औ ंपुस्ताका नारार्ण का सन्तान
४७ औं पुस्ताका दीपक (भार्ाा – लक्ष्मी ववमली) का २ पुत्र – लक्ष र शभमिंकर । १२३२१२१४१
४७ औं पुस्ताका द्रदनेि (भार्ाा – सञ्जुगड्तौला) का १ पुत्र – द्रदपिन । १२३२१२१४२
४७ औं पुस्ताकी चन्िकुमारर (अष्म्बका) पौडेल (श्रीमान – उमेि) का २ पुत्र – सौरभ र इिान ।
४५ औं पुस्ताका नरनाथ पुत्र
४६ औ ं पुस्ताका पीताम्वर का सन्तान
४७ औं पुस्ताका गणेि (भार्ाा – लशलता बराल) का १ पुत्र – ववनार्क । १ पुत्री – ववद्र्ा ।१२३२१२२११
४७ औं पुस्ताका राजिे का …………. । १२३२१२२१२
४७ औं पुस्ताकी मीना दाहाल (श्रीमान – ध्रुव) का १ पुत्र – सौरभ । १ पुत्री – सुननता ।
४७ औं पुस्ताकी िान्ता काफ्ले (श्रीमान – बालकृष्ण) का १ पुत्र – अशभनव ।
४७ औं पुस्ताकी राधिका का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी पावता ी ननरौला (श्रीमान – पष्ृववनारार्ण) का १ पत्रुी – श्रष्ृष्ि ।
४६ औं पुस्ताका गोवपकृष्ण का सन्तान
४७ औं पुस्ताका दण्डपाणण (भार्ाा – संगीता गुरागाईँ) का १ पुत्र – द्रदपस । १२३२१२२२१
४७ औं पुस्ताका िोमनाथ (भार्ाा – ननिा दाहाल) का १ पुत्र – ननवााण । १२३२१२२२२
४५ औं पुस्ताका रामलाल (रामप्रसाद) पुत्र
४६ औं पुस्ताका मणणराज का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ……… का …………. । १२३२१२३११
४७ औं पुस्ताकी ममता चाशलसे (श्रीमान – ननमाल) का १ पुत्री – ननष्ठा ।
४७ औं पुस्ताकी सववता नतशमष्ल्सना (श्रीमान – ठाकुरप्रसाद) का १ पुत्र – आरम्भ । १ पुत्री – आकृनत ।
४७ औं पुस्ताकी अननता कट्िेल (श्रीमान – ववजर्) का १ पुत्र – अशभहास । १ पुत्री – अशभप्सा ।
४७ औं पुस्ताकी जुननता थापा (श्रीमान – रोिन) का ……. पुत्र – ……. । ……. पुत्री – ……. ।
४७ औं पुस्ताकी पूजा का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी प्रज्ञा का ……. ।
४५ औं पुस्ताका खडानन्द पुत्र
४६ औं पुस्ताका प्रेमप्रसाद (ठाकुरनाथ) का सन्तान
४७ औं पुस्ताका सूर्प्रा साद (भार्ाा – मन्जुसुवेदी) का २ पुत्र – द्रदनेि र दीपक । २ पुत्री – सीता काफ्ले र रीता कोइराला । १२३२२११११
४७ औं पुस्ताका शभमप्रसाद (कुमार) (भार्ाा – गोमा निशमरे) का ३ पुत्र – ठमनाथ, सन्तोष (कृष्ण) र ववनोद । १२३२२१११२
४७ औं पुस्ताका लेखनाथ (भार्ाा – ज्र्ोती भट्िराई) का १ पुत्र – अजुना । २ पुत्री – रेखा ढकाल र रेणु। १२३२२१११३
४७ औं पुस्ताका िमप्रा सादका सन्तान नभएका (कुमार) । १२३२२१११४
४७ औं पुस्ताकी िशमला ा भट्िराई (श्रीमान – मेिराज) का १ पुत्र – गौरव । १ पुत्री – कववता ।
४७ औं पुस्ताकी गंगा पौडेल (श्रीमान – सीताराम) का १ पुत्र – सरोज । ४ पुत्री – मुना गुरागाईँ, सववना आचार्ा, अञ्जना ओझा र
रञ्जना गुरागाईँ ।
४७ औं पुस्ताकी णखलाकुमारी का सन्तान नभएका (कुमारी) ।
४६ औं पुस्ताका णखलप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका बिी (भार्ाा – पुष्पा न्र्ौपाने) का १ पुत्र – खुिन । १ पुत्री – खुश्बु। १२३२२११२१
४७ औं पुस्ताका जीवन का ……………. । १२३२२११२२
४७ औं पुस्ताका सूमन का ……….. । १२३२२११२३
४६ औं पुस्ताका भष्ततववलास का सन्तान
४७ औं पुस्ताका गोववन्द (इन्िप्रसाद) (भार्ाा – िकुन्तला दाहाल) का १ पुत्र – नतथा । १ पुत्री – मीना बाँस्तोला । १२३२२११३१
४७ औं पुस्ताका गणेि (खेमप्रसाद) (भार्ाा – तुलसा खनाल) का ४ पुत्री – र्मुना, मुना, ऋवषका र भशुमका । १२३२२११३२
४७ औं पुस्ताका शिवराज (कोमल) (भार्ाा – गीता पराजुली) का २ पत्रु – ववनर् र ववजर् । १२३२२११३३
४७ औं पुस्ताकी िकुन्तला निशमरे (श्रीमान – वालकृष्ण) का २ पुत्र – गुरुप्रसाद र िाशलग्राम ।
४७ औं पुस्ताकी उमा ननरौला (श्रीमान – मोहन) का २ पुत्र – सुवाष र सुजन । १ पुत्री – तारा ।
४७ औं पुस्ताकी र्मुना त्रबष्ि (श्रीमान – मोहन) का २ पुत्र – िंकर र सन्दीप । २ पुत्री – संगीता र मनु ा ।
४६ औं पुस्ताका प्रेमननधि का सन्तान
४७ औं पुस्ताका गोपाल (भार्ाा – नतलरुपा नतष्म्सना) का १ पुत्र – ननरज । १ पुत्री – ननककता । १२३२२११५१
४७ औं पुस्ताका िेकनाथ (भार्ाा – रीता खड्का) का २ पुत्र – रुपेि (आर्ुष) र आर्ान । १२३२२११५२
४७ औं पुस्ताका बुष्ध्दप्रसाद (भार्ाा – मीता थपशलर्ा) का १ पुत्र – आर्ान (मुरारी) । १ पुत्री – एररना (मुनमुन) । १२३२२११५३
४७ औं पुस्ताका राजन (भार्ाा – कल्पना ढुङ्गाना) का १ पुत्र – मनीष । १२३२२११५४
४७ औं पुस्ताका ववकाि (भार्ाा – नववना अधिकारी) का १ पुत्री – के न्जल । १२३२२११५५
४७ औं पुस्ताकी सीता ननरौला (श्रीमान – रमेि) का २ पुत्र – रोचक र सुचक ।
४७ औं पुस्ताकी चन्िकला निशमरे (श्रीमान – र्ोगेन्ि) का १ पुत्री – आकृती ।
४७ औं पुस्ताकी ववष्णुअधिकारी (श्रीमान – ववराज) का १ पुत्र – आरम्भ । १ पुत्री – आरोही ।
४५ औं पुस्ताका छर्वलाल पुत्र
४६ औं पुस्ताका इन्िववलास का सन्तान
४७ औं पुस्ताका ववष्जन्ि (भार्ाा – अननिा निशमरे) का …………. । १२३२२१२५१
४७ औं पुस्ताकी ववना सत्र्ाल (श्रीमान – शिवराज) का १ पुत्र – िव्र् (तुलसी) ।
४५ औं पुस्ताका कृष्णप्रसाद पुत्र
४६ औं पुस्ताका ज्ञानप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका पदमप्रसाद (भार्ाा – रेनुका भट्ि) का …………. । १२३२२१३११
४७ औं पुस्ताका बोिराज (भार्ाा – शसता भट्िराई) का २ पुत्र – सम्वोिन र संर्ोजन । १२३२२१३१२
४७ औं पुस्ताकी गोमा दाहाल (श्रीमान – बोिराज) का २ पुत्री – लक्ष्मी र पुजा ।
४७ औं पुस्ताकी कल्पना ररजाल (श्रीमान – र्ादव) का १ पुत्र – नेिन । १ पुत्री – ननष्ठा ।
४५ औं पुस्ताका नरनाथ पुत्र
४६ औं पुस्ताका कववराज का सन्तान
४७ औं पुस्ताका द्रहरण्र्प्रसाद (भार्ाा – उशमाला न्र्ौपाने) का १ पुत्र – तका मणण । १२३२३२२११
४७ औं पुस्ताकी गीता पोखरेल (श्रीमान – सुद्रदप) का सन्तान नभएका ।
४७ औं पुस्ताकी सीता ररजाल (श्रीमान – िंकर) का १ पुत्र – सन्देि । १ पुत्री – सन्ध्र्ा ।
४७ औं पुस्ताकी ववमला भट्िराई (श्रीमान – शभम) का १ पुत्र – र्ोगि । १ पुत्री – पननषा ।
४७ औं पुस्ताकी अष्म्बरा दलु ाल (श्रीमान – जनादान) का २ पुत्र – शमलन र धचरष्ञ्जवी ।
४७ औं पुस्ताकी गुणकुमारी का ……. ।
४७ औं पुस्ताकी र्िोदा का ……. ।
४६ औं पुस्ताका रामप्रसाद का सन्तान
४७ औं पुस्ताका गणेि (भार्ाा – पनु म आचार्)ा का १ पुत्र – आर्न । १२३२३२२२१
४७ औं पुस्ताका रमेि का सन्तान नभएका (कुमार) । १२३२३२२२२
४७ औं पुस्ताकी सुननता नेपाल (श्रीमान – के िव) का २ पुत्र – अनप्रु ास र अनुश्रुत ।
४५ औं पुस्ताका उमानाथ पुत्र
४६ औं पुस्ताका बेदनाथ का सन्तान
४७ औं पुस्ताका वविाल (भार्ाा – मननषा ज्ञवाली) का १ पुत्र – अभ्र्ुदर् । १२३२३३१११
४७ औं पुस्ताकी प्रनतभा खनाल (श्रीमान – आद्रदत्र्) का ……. ।
४६ औं पुस्ताका प्रेमप्रसाद (ठाकुरनाथ) पुत्र
४७ औं पुस्ताका सूर्प्रा साद का सन्तान
४८ औं पुस्ताका द्रदनेि (भार्ाा – कववता न्र्ौपाने) का १ पुत्री – ओजस्वी । १२३२२१११११
४८ औं पुस्ताका दीपक (भार्ाा – पजु ा ननरौला) का १ पुत्र – ररदम । १२३२२११११२
४८ औं पुस्ताकी सीता काफ्ले (श्रीमान – मातकृ ा) का १ पुत्र – अंकीत । १ पुत्री – सामना ।
४८ औं पुस्ताकी रीता कोइराला (श्रीमान – र्ोगेि) का १ पुत्र – लमु न । १ पुत्री – ररर्ा ।
४७ औं पुस्ताका शभमप्रसाद (कुमार) का सन्तान
४८ औं पुस्ताका ठमनाथ (भार्ाा – सीता मगर) का १ पुत्र – जेननस । १ पुत्री – जेशसका । १२३२२१११२१
४८ औं पुस्ताका सन्तोष (कृष्ण) (भार्ाा – मेनुका लम्साल) का १ पत्रु – सरोज । १ पुत्री – िुष्मा । १२३२२१११२२
४८ औं पुस्ताका ववनोद का सन्तान नभएका (कुमार) । १२३२२१११२३
४७ औं पुस्ताका लेखनाथ का सन्तान
४८ औं पुस्ताका अजुना का …….. । १२३२२१११३१
४८ औं पुस्ताकी रेखा ढकाल (श्रीमान – पुरुषोत्तम) का १ पुत्र – प्रर्ाग ।
४८ औं पुस्ताकी रेणुका …….. ।
४६ औं पुस्ताका भक्ततर्वलास पुत्र
४७ औं पुस्ताका गोववन्द का सन्तान
४८ औं पुस्ताका नतथा (भार्ाा – रक्षा अधिकारी) का ……. पुत्र – ……. । ……. पुत्री – ……. । १२३२२११३११
४८ औं पुस्ताकी मीना बाँस्तोला (श्रीमान – हरर) का १ पुत्र – कुिल । १ पुत्री – हवषाका ।

Courtesy of Narendra Gautam

Leave a Reply